PHNG GIO DC O TO THUN AN Gio

  • Slides: 23
Download presentation
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THUẬN AN Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Vân

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THUẬN AN Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Vân Lớp: 2 B

Kiểm tra bài cũ : Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho

Kiểm tra bài cũ : Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : Sách của em để trên giá sách. - Sách của em để ở đâu ? Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái. - Em ngồi ở đâu ?

1. Nói tên các loài chim trong những tranh sau: (đại bàng, cú mèo,

1. Nói tên các loài chim trong những tranh sau: (đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mào, vẹt )

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Chào mào

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Chào mào

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Chim sẻ

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Chim sẻ

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Cò

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Cò

Cuốc Vạc Sếu

Cuốc Vạc Sếu

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Đại bàng

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Đại bàng

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Vẹt

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Vẹt

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Sáo sậu

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Sáo sậu

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Cú mèo

1. Nói tên các loài chim trong tranh sau: Cú mèo

Hình ảnh một số loài chim khác

Hình ảnh một số loài chim khác

bồ nông sếu chim yến sáo đá công chim én vàng anh bói cá

bồ nông sếu chim yến sáo đá công chim én vàng anh bói cá chim cắt kền đà điểu gà

Bài 2: Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới

Bài 2: Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: a) Đen như. . . b) Hôi như. . . c) Nhanh như. . . d)Nói như. . . e) Hót như. . . (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Bài 2: Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới

Bài 2: Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: a) Đen như quạ. . . b) Hôi như cú. . . c) Nhanh như cắt. . . d) Nói như. . vẹt e) Hót như khướu. . .

Bài 3: Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi

Bài 3: Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở , cùng ăn , cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

TRÒ CHƠI: Đen như quạ. Hôi như cú. Nói như vẹt. Nhanh như cắt.

TRÒ CHƠI: Đen như quạ. Hôi như cú. Nói như vẹt. Nhanh như cắt.

Củng cố: Nói tên các loài chim trong những tranh sau: Đại bàng Chào

Củng cố: Nói tên các loài chim trong những tranh sau: Đại bàng Chào mào Vẹt Sáo sậu Chim sẻ Cò Cú

Nhìn tranh nói lên các câu thành ngữ: Vẹt Quạ Cú Khướu Cắt

Nhìn tranh nói lên các câu thành ngữ: Vẹt Quạ Cú Khướu Cắt

1 2 3 4 5 Hay Giục Vừa Báo nghịch hè mùa đi vừa

1 2 3 4 5 Hay Giục Vừa Báo nghịch hè mùa đi vừa hay xuân nhảy mau tếu về làlà loài chim gì? gì? Bắt cáđến rất giỏi làlà loài chim gì? C HB T H VC SÌÓ UÉ ÁAI N O ÔÁ Ú I