PHNG GDT QUN LONG BIN TRNG TIU HC

  • Slides: 16
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A MÔN: ĐẠO ĐỨC

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A MÔN: ĐẠO ĐỨC Tiết 1 – Tuần 1 TÊN BÀI: Em là học sinh lớp 5 GV thực hiện: Nguyễn Ngọc Ánh

Hoïc sinh lôùp 5 laø lôùp ñaøn anh trong tröôøng phaûi coá gaéng hoïc

Hoïc sinh lôùp 5 laø lôùp ñaøn anh trong tröôøng phaûi coá gaéng hoïc taäp cho caùc em lôùp döôùi noi theo

Ho¹t ®éng 1: Tranh aûnh Giaùo vieân treo tranh minh hoïa caùc tình huoáng,

Ho¹t ®éng 1: Tranh aûnh Giaùo vieân treo tranh minh hoïa caùc tình huoáng, toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän ñeå tìm hieåu noäi dung cuûa töøng tình huoáng.

Em laø hoïc sinh lôùp 5

Em laø hoïc sinh lôùp 5

Moät vaøi hình aûnh noùi veà hoïc sinh lôùp 5

Moät vaøi hình aûnh noùi veà hoïc sinh lôùp 5

Ghi nhí: Naêm nay em ñaõ leân lôùp 5, lôùp lôùn nhaát tröôøng. Em

Ghi nhí: Naêm nay em ñaõ leân lôùp 5, lôùp lôùn nhaát tröôøng. Em raát vui vaø töï haøo. Em seõ coá gaéng chaêm ngoan, hoïc gioûi ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp 5.

Ho¹t ®éng 2: T×nh huèng Bµi 1: Theo em, hoïc sinh lôùp 5 caàn

Ho¹t ®éng 2: T×nh huèng Bµi 1: Theo em, hoïc sinh lôùp 5 caàn coù nhöõng haønh ñoäng , vieäc laøm naøo döôùi ñaây? a) Thöïc hieän toát Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân nhi ñoàng b) Thöïc hieän noäi quy cuûa tröôøng, cuûa lôùp c) Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå, hoaït ñoäng xaõ hoäi do lôùp, tröôøng, ñòa phöông toå chöùc d) Nhöôøng nhòn, giuùp ñôõ caùc em hoïc sinh nhoû. e) Buoäc caùc em nhoû phaûi laøm theo moïi yù muoán cuûa mình. f) Göông maãu veà moïi maët cho caùc em hoïc sinh lôùp döôùi noi theo. Th¶o luËn nhãm 4 ( thêi gian 2 phót)

Mét sè h×nh ¶nh minh ho¹: * C¸c em häc sinh ®ang trùc nhËt

Mét sè h×nh ¶nh minh ho¹: * C¸c em häc sinh ®ang trùc nhËt líp, häc sinh ®ang th¶o luËn nhãm.

ThÓ hiÖn lµ häc sinh líp 5 a. Thöïc hieän toát Naêm ñieàu Baùc

ThÓ hiÖn lµ häc sinh líp 5 a. Thöïc hieän toát Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân nhi ñoàng b. Thöïc hieän ñuùng noäi quy cuûa tröôøng, cuûa lôùp. c Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå, hoaït ñoäng xaõ hoäi dolôùp tröôøng, ñòa phöông toå chöùc d. Nhöôøng nhòn, giuùp ñôõ caùc em nhoû. e. Göông maãu veà moïi maët cho caùc em hoïc sinh lôùp döôùi noi theo. Kh «ng xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp 5 ñ. Buoäc caùc em nhoû phaûi laøm theo moïi yù muoán cuûa mình

Ho¹t ®éng 3: Troø chôi “MC vaø hoïc sinh lôùp 5 _ Giaùovieân neâu

Ho¹t ®éng 3: Troø chôi “MC vaø hoïc sinh lôùp 5 _ Giaùovieân neâu boái caûnh : Trong leã khai giaûng chaøo möøng naêm hoïc môùi coù moät chöông trình daønh cho caùc baïn môùi vaøi lôùp 5”Gaëp gôõ vaø giao löu _ Giaùo vieân höôùng daãn caùch chôi ; HS trong nhoùm thay phieân nhaâu saém vai MC ñeå giao löu caùc baïn lôùp 5.

Giaùo vieân neâu caâu hoûi gôïi yù -Baïn nghó gì veà leã khai giaûng

Giaùo vieân neâu caâu hoûi gôïi yù -Baïn nghó gì veà leã khai giaûng hoâm nay ? -Naêm nay baïn ñaõ laø hoïc sinh lôùp 5. Vaäy baïn haõy cho moïi ngöôøi bieát HS lôùp 6 thì coù nhöõng ñieåm gì khaùc vôùi hoïc sinh caùc lôùp khaùc trong tröôøng ? -Baïn haõy neâu caûm nghó cuûa mình khi laø hoïc sinh lôùp 5? -Khi laø HS lôùp 5 baïn caûm thaáy haøi loøng veà nhöõng ñieåm maïnh naøo cuûa mình ? -Baïn noùi moät vaøi ñieåm baïn caàn coá gaéng khaéc phuïc ñeå xöùng ñaùnglaø HS lôùn nhaát tröôøng ñöôïc khoâng -Baïn döï ñònh khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu cuûa mình nhö theá naøo ? -Baïn coù theå haùt moät baøi haùt hoaëc ñoïc moät baøi thôveef chuû ñeà tröôøng em ñeå taëng cho moïi ngöôøi trong buoåi giao löu hoâm nay

Ho¹t ®éng 4: Höôùng daãn thöïc haønh

Ho¹t ®éng 4: Höôùng daãn thöïc haønh

Laäp keá hoaïch phaán ñaáu trong naêm hoïc naøy: § § § Muïc tieâu

Laäp keá hoaïch phaán ñaáu trong naêm hoïc naøy: § § § Muïc tieâu phaán ñaáu cuûa em laø gì ? Nhöõng thuaän lôïi maø em ñaõ coù ? Nhöõng khoù khaên maø em ñaõ gaëp ? Neâu nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc khoù khaên ? Nhöõng ai seõ hoã trôï vaø giuùp ñôõ em khi em gaëp khoù khaên?

Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh thÓ hiÖn lµ häc sinh líp 5

Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh thÓ hiÖn lµ häc sinh líp 5

Ghi nhớ: Naêm nay em ñaõ leân lôùp 5, lôùp lôùn nhaát tröôøng. Em

Ghi nhớ: Naêm nay em ñaõ leân lôùp 5, lôùp lôùn nhaát tröôøng. Em raát vui vaø töï haøo. Em seõ coá gaéng chaên ngoan, hoïc gioûi ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp 5