Phng GDt Huyn ng Triu Gio vin Nguyn

  • Slides: 17
Download presentation
Phßng GD&®t HuyÖn § «ng TriÒu + Giáo viên : NguyÔn ThÞ Hµ Bộ

Phßng GD&®t HuyÖn § «ng TriÒu + Giáo viên : NguyÔn ThÞ Hµ Bộ môn : Vật Lý 7

BÀI 9 TIẾT 9

BÀI 9 TIẾT 9

I. Tù kiÓm tra: 1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi :

I. Tù kiÓm tra: 1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi : “Khi nào ta nhìn thấy một vật ? ”. A. Khi vật được chiếu sáng B. Khi vật phát ra ánh sáng. C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật 2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. A. Ảnh ảo bé hơn vật và gần gương hơn vật. B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật. D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật.

I. Tù kiÓm tra: 3. ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG: Trong môi

I. Tù kiÓm tra: 3. ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG: Trong môi trường. trong. . . suốt. . . và. . đồng. . . tính. . . Ánh sáng truyền đi theo. . đường. . . thẳng. . . 4. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng: a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia. . . tới. . và đường pháp tuyến. của. . gương. . . ở. . điểm. . . tới. . . . b. Góc phản xạ bằng. góc. . tới. . 5, Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ? Trả lời : Ảnh ảo, lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

I. Tù kiÓm tra: 6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

I. Tù kiÓm tra: 6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ? Trả lời : Giống : Đều là ảnh ảo Khác : Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bé hơn vật. 7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ? Trả lời : Khi vật ở gần gương. Ảnh này lớn hơn vật.

I. Tù kiÓm tra: 8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có

I. Tù kiÓm tra: 8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây. Gương cầu lõm Gương phẳng Gương cầu lồi hứng được trên màn chắn không hứng được trên màn chắn bé hơn vật bằng vật lớn hơn vật ảnh ảo ảnh thật 1. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật. 2. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bé hơn vật. 3. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật. 9. Cho một gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng 1 vị trí so với các gương. Trả lời : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn.

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra: 1 Chọn câu

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra: 1 Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi : “Khi nào ta nhìn thấy một vật ? ”. 2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. 3 Định luật truyền thẳng của ánh sáng 4. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng: A KiÕn thøc cÇn ghi nhí 1 §iÒu kiÖn nh×n thÊy vËt 2 §Æc ®iÓm ¶nh t¹o bëi g ¬ng ph¼n 3 Định luật truyền thẳng của ¸nh s¸ng 4 §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 5 §Æc ®iÓm ¶nh t¹o bëi g ¬ng cÇu lå 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? 6 So s¸nh vïng nh×n thÊy cña g ¬ng Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương ph¼ng vµ g ¬ng cÇu låi như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ? 7 §Æc ®iÓm ¶nh t¹o bëi g ¬ng cÇu lâm 6 Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi 8 So s¸nh ¶nh t¹o bëi 3 g ¬ng: gương phẳng ? G ¬ng ph¼ng, g ¬ng cÇu låi, g ¬ng 7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho cÇu lâm ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ? 8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây. 9. Cho một gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng 1 vị trí so với các gương.

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC II. VËn dung: C 1 Có 2

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC II. VËn dung: C 1 Có 2 điểm sáng S 1, S 2 đặt trước gương phẳng ( H 9. 1) a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương b. Vẽ 2 chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ s 1, s 2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương. c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả 2 điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó. S 2 S 1

II. VËn dông: C 1 S 2 S 1 S’ 2

II. VËn dông: C 1 S 2 S 1 S’ 2

C 2 Một người đứng trước 3 cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi,

C 2 Một người đứng trước 3 cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong 3 gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?

II. VËn dông: C 2 Trả lời : Giống : Đều là ảnh ảo

II. VËn dông: C 2 Trả lời : Giống : Đều là ảnh ảo Khác : Ảnh trong gương cầu lồi nhỏ nhất, ảnh trong gương cầu lõm lớn nhất.

II. Vận dụng: Có 4 học sinh đứng ở 4 vị trí quanh một

II. Vận dụng: Có 4 học sinh đứng ở 4 vị trí quanh một cái tủ đứng. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó. An Thanh Tủ đứng Hải C 3 Hà

C 3 An Thanh Tủ đứng An Thanh Hải Hà An Hải Thanh Hải

C 3 An Thanh Tủ đứng An Thanh Hải Hà An Hải Thanh Hải Hà Hà

A KiÕn thøc cÇn ghi nhí 1 §iÒu kiÖn nh×n thÊy vËt B Bµi

A KiÕn thøc cÇn ghi nhí 1 §iÒu kiÖn nh×n thÊy vËt B Bµi tËp c¬ b¶n 2 §Æc ®iÓm ¶nh t¹o bëi g ¬ng ph¼ng 1 VÏ ¶nh 3 Định luật truyền thẳng của ¸nh s¸ng 2 X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy 4 §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 5 §Æc ®iÓm ¶nh t¹o bëi g ¬ng cÇu låi 6 So s¸nh vïng nh×n thÊy cña g ¬ng ph¼ng vµ g ¬ng cÇu låi 3 TÝnh sè ®o cña c¸c gãc: Gãc tíi Gãc ph¶n x¹ 7 §Æc ®iÓm ¶nh t¹o bëi g ¬ng cÇu lâm 8 So s¸nh ¶nh t¹o bëi 3 g ¬ng: G ¬ng ph¼ng, g ¬ng cÇu låi, g ¬ng cÇu lâm 4 X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt g ¬ng

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 V Ậ T S Á N G 2 N

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 V Ậ T S Á N G 2 N G U Ồ N S Á Ả N H Ả O Ô I S A O 5 P H Á P 6 B Ó N Ơ N G 3 4 7 N G G Ư N G T U Y G Đ E N P H Ẳ N Ế N G 7. Dụng cụ đểnhìn soi ảnh của mình hàng ngày. . chắn. 4. Các chấm sáng tađược nhìn thấy trên trời ban 5. 6. Đường Chỗ không thẳng nhận vuông góc ánh vớisáng mặt gương trên màn 3. Cái mà ta thấy trong gương phẳng 1. Vật 2. Vậthắt tự lại nóánh phátsáng rakhông ánh từ sáng vật khác chiếu vào nó. đêm khi có mây

H íng dÉn vÒ nhµ Học thuộc phần các kiến thức cần ghi nhớ

H íng dÉn vÒ nhµ Học thuộc phần các kiến thức cần ghi nhớ trong bài ôn tập ở chương quang học. Vẽ ảnh và xác định vùng nhìn thấy ảnh trong hình sau: A B * Chuẩn bị tiết sau: KIỂM TRA 1 TIẾT Nội dung : Các kiến thức trong chương quang học đã ôn