Phng GDT Huyn ng Hi Trng THCS Nguyn

  • Slides: 21
Download presentation
Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hải Trường THCS Nguyễn Trung Trực Bài 9. Đa dạng

Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hải Trường THCS Nguyễn Trung Trực Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột Khoang Giáo viên thực hiện: Nguyễn Anh Thư

Kiểm tra bài cũ ? Trình bày hình dạng ngoài, cách di chuyển và

Kiểm tra bài cũ ? Trình bày hình dạng ngoài, cách di chuyển và hình thức dinh dưỡng của thủy tức? - Hình dạng ngoài: + Cơ thể hình trụ. + Đối xứng tỏa tròn. + Phần dưới là đế, bám vào giá thể. + Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng tỏa ra. - Di chuyển: kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu. - Dinh dưỡng bằng hình thức dị dưỡng

Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài hầu hết sống ở biển, trừ thủy

Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài hầu hết sống ở biển, trừ thủy tức đơn độc sống ở nước ngọt. Chúng có cấu tạo, kích thước và hình dạng vô cùng phong phú Hải quỳ San hô Sứa

Bài 9: ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 9: ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa:

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa:

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: Khoang 5 tiêu hóa

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: Khoang 5 tiêu hóa Tầng 4 keo Tua miệng 2 1 Miệng ? Trình bày các bộ phận trên cơ thể Sứa? ? Cơ thể Sứa dinh đượcdưỡng cấu tạotheo từ mấy tế bào? ? Sứa hìnhlớp nào? 3 Tua dù

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: Mời các em xem

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: Mời các em xem đoạn clip ? Trình bày hình thức di chuyển của sứa?

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: Sứa Thủy tức Bảng

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: Sứa Thủy tức Bảng so sánh đặc điểm của sứa với thủy tức Hình dạng cơ thể Vị trí miệng Đối xứng Tế bào tự vệ Cách di chuyển Sứa Hình dù Ở dưới Tỏa tròn TB gai Kiểu sâu đo, lộn đầu Thủy tức Hình trụ Ở trên Co bóp dù Tỏa tròn TB gai

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: - Cơ thể hình

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: - Cơ thể hình dù, đối xứng tỏa tròn, cấu tạo từ 2 lớp tế bào. - Miệng ở phía dưới, có tế bào gai để tự vệ và bắt mồi - Di chuyển bằng cách co bóp dù đẩy nước qua lỗ miệng - Dinh dưỡng dị dưỡng.

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: ?

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: ? Trình bày đặc điểm cấu tạo của hải quỳ?

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: ?

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: ? Nêubày cơ quan di chuyển của hảicủa quỳ? ? Trình hình thức dinh dưỡng hải quỳ?

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ -

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ - Cơ thể hình trụ, cấu tạo từ 2 lớp tế bào. - Miệng ở phía trên, tua miệng có màu sắc rực rỡ, có tế bào gai để tự vệ. - Không có khả năng di chuyển. - Dinh dưỡng dị dưỡng.

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: III.

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: III. San Hô:

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG III. San Hô: ? Trình bày

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG III. San Hô: ? Trình bày đặc điểm cấu tạo của san hô?

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: III.

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: III. San Hô: Bảng so sánh san hô với sứa §Æc KiÓu tæ chøc ®iÓm c¬ thÓ §¹i §¬n diÖn ®éc + Søa San h « Lèi sèng TËp B¬i ®oµn léi Sèng Tù DÞ b¸m d ìng + + Dinh d ìng + + + C¸c c¸ thÓ liªn th «ng víi nhau Cã Kh «ng + +

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: III.

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I. Sứa: II. Hải quỳ: III. San Hô: Bảng so sánh sứa, thủy tức, san hô Hình dạng cơ thể Vị trí miệng Đối xứng Tế bào tự vệ Cách di chuyển Sứa Hình dù Ở dưới Tỏa tròn TB gai Kiểu sâu đo, lộn đầu Thủy tức Hình trụ Ở trên Tỏa tròn TB gai Co bóp dù San hô Hình trụ Ở trên Tỏa tròn TB gai Không

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG III. San Hô: - Cơ thể

Bài 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG III. San Hô: - Cơ thể hình trụ, cấu tạo từ 2 lớp tế bào. - Miệng nằm phía trên, có tế bào gai để tự vệ và bắt mồi. - Có bộ khung xương đá vôi nâng đỡ. - Dinh dưỡng dị dưỡng. - Sinh sản vô tính mọc chồi nhưng cơ thể con không tách rời cơ thể mẹ tạo thành tập đoàn san hô.

Củng cố

Củng cố

? Cành san hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của cơ

? Cành san hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng? Cành san hô thường dùng trang trí là khung xương đá vôi của san hô.

? Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô

? Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi? Thủy tức San hô Chồi con khi trưởng thành tách rời cơ thể mẹ thành không tách rời cơ sống độc lập. thể mẹ tạo thành tập đoàn san hô.

Dặn dò về nhà - Học bài. - Đọc mục: “ Em có biết”.

Dặn dò về nhà - Học bài. - Đọc mục: “ Em có biết”. - Chuẩn bị bài 10: + Đọc và tìm hiểu trước bài 10. + Kẻ bảng 37. SGK vào giấy nháp.