PHNG GDT HUYN nam sch TRNG THCS minh

  • Slides: 15
Download presentation
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN nam s¸ch TRƯỜNG THCS minh t©n NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN nam s¸ch TRƯỜNG THCS minh t©n NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c hÇy c « gi¸o vÒ giù giê th¨m ¬p! Giáo viên dạy: V ¬ng ThÞ Quyªn Năm học: 2013 - 2014

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch khi x = 7 thì y = 10. a/ Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x. b/ Hãy biểu diễn y theo x. c/ Tính giá trị của y khi x = 5 và x = 10. Gi¶i: a) V× y vµ x lµ hai ®¹i l îng tØ lÖ nghÞch nªn ta cã: x. y = a b) Ta cã y = c) Khi x = 5 th× y = khi x= 10 th× y = => a = 7. 10 = 70

Nªu c «ng thøc biÓu diÔn vÒ ®Þnh nghÜa vµ cho biÕt tÝnh chÊ

Nªu c «ng thøc biÓu diÔn vÒ ®Þnh nghÜa vµ cho biÕt tÝnh chÊ ®¹i l îng tØ lÖ nghÞch? C «ng thøc tæng qu¸t: Hay x. y = a (a≠ 0) TÝnh chÊt: +) Tích hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi (baèng heä soá tæ leä). x 1. y 1 = x 2. y 2 = x 3. y 3 =. . . = xkyk = a +) Tæ soá hai giaù trò baát kyø cuûa ñaïi löôïng naøy baèng nghòch ñaûo cuûa tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.

TIẾT 28: Lo¹i 1: C¸c bµi to¸n vÒ sè l îng vµ gi¸ c¶

TIẾT 28: Lo¹i 1: C¸c bµi to¸n vÒ sè l îng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. Bµi 1: (Bµi 19. SGK/ T 61) Víi cïng sè tiÒn ®Ó mua 51 mÐt v¶i lo¹i I cã thÓ mua ® îcbao nhiªu mÐt v¶i lo¹i II. BiÕt r» ng gi¸ tiÒn 1 mÐt v¶i lo¹i II chØ b» ng 85% gi¸ tiÒn 1 mÐt v¶i lo¹i I? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×? Bµi to¸n cho: Mét sè tiÒn mua 51 mÐt v¶i lo¹i 1. Gi¸ 1 mÐt v¶i lo¹i II b» ng 85% gi¸ 1 mÐt v¶i lo¹i I. Hái: Sè mÐt v¶i lo¹i II mua ® îc? Lêi gi¶i: C¸ch 1: Gäi sè l îng mÐt v¶i lo¹i II mua ® îc lµ x (x > 0). V× víi cïng sè tiÒn nªn gi¸ tiÒn 1 m v¶i vµ sè l îng mÐt v¶i mua ® îc lµ hai ®¹i l îng tØ lÖTheo bµi ra ta cã: nghÞch. VËy §¸p sè: 60 m C¸ch 2: Gäi a lµ gi¸ tiÒn mét mÐt v¶i lo¹i I (a > 0). x lµ sè mÐt v¶i lo¹i II mua ® îc (x > 0). V× cïng sè tiÒn nªn gi¸ tiÒn 1 mÐt v¶i tØ lÖ nghÞch víi sè mÐt v¶i mua ® îc Nªn Hay VËy

TIẾT 28: Lo¹i 2: Bµi to¸n vÒ n¨ng suÊt lao ®éng. Bµi 2: (Bµi

TIẾT 28: Lo¹i 2: Bµi to¸n vÒ n¨ng suÊt lao ®éng. Bµi 2: (Bµi 21. SGK/ T 61) Ba ®éi m¸y san ®Êt lµm 3 khèi l îngc «ng viÖc nh nhau. §éi thø nhÊt hoµn thµnh c «ng viÖc trong 4 ngµy, ®éi thø hai trong 6 ngµy vµ ®éi thø ba trong 8 ngµy. Hái mçi ®éi cã bao nhiªu m¸y (cã cïng n¨ng suÊt). BiÕt r» ng ®éi thø nhÊt cã nhiÒu h¬n ®éi thø hai 2 m¸y? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×? Cho: Cïng khèi l îng c «ng viÖc, cïng n¨ng suÊt lao ®éng. §éi I hoµn thµnh c «ng viÖc: 4 ngµy. §éi II hoµn thµnh c «ng viÖc: 6 ngµy. §éi III hoµn thµnh c «ng viÖc: 8 ngµy. Sè m¸y ®éi I nhiÒu h¬n sè m¸y ®éi II: 2 m¸y. Hái: Mçi ®éi cã bao nhiªu m¸y?

TIẾT 28: C¸ch 1: Lêi gi¶i: Gäi sè m¸y cña mçi ®éi lÇn l

TIẾT 28: C¸ch 1: Lêi gi¶i: Gäi sè m¸y cña mçi ®éi lÇn l ît lµ x, y, z (x, y, z Z+) V× víi cïng khèi l îng c «ng viÖc, cïng n¨ng suÊt nªn sè l îng m¸y vµ thêi gian hoµn thµnh c «ng viÖc lµ hai ®¹i l îng tØ lÖ nghÞch. Theo bµi ra ta cã: x y = 2 vµ 4 x = 6 y = 8 z Hay: Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b» ng nhau ta cã: VËy: Tr¶ lêi: Sè m¸y cña c¸c ®éi lÇn l ît lÇ 6, 4, 3

TIẾT 28: C¸ch 2: ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b» ng nhau

TIẾT 28: C¸ch 2: ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b» ng nhau ta cã Gi¶i ra ta ® îc x = 6; y = 4; z = 3

TIẾT 28: Bài 1: Bài 2: • Lưu ý: - Để giải các bài

TIẾT 28: Bài 1: Bài 2: • Lưu ý: - Để giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch ta phải: • - Xác định đúng quan hệ giữa hai đại lượng. • - Lập được dãy tỉ số bằng nhau( hoặc tích bằng nhau tương ứng). • - Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải.

®è vui Trong mét cuéc thi ch¹y tiÕp søc 4 100 m, ®éi thi

®è vui Trong mét cuéc thi ch¹y tiÕp søc 4 100 m, ®éi thi gåm voi, s tö, chã s¨n vµ ngùa ch¹y víi vËn tèc theo thø tù tØ lÖ víi 1; 1, 5; 1, 6; 2. Hái ®éi cã ph¸ ® îc “kØ lôc thÕ giíi” lµ 39 gi©y kh «ng, biÕt voi ch¹y hÕt 12 gi©y?

§¸p ¸n: V× vËn tèc vµ thêi gian (cña chuyÓn ®éng trªn cïng mét

§¸p ¸n: V× vËn tèc vµ thêi gian (cña chuyÓn ®éng trªn cïng mét qu·ng ® êng)lµ hai ®¹i l îngtØ lÖ nghÞch nªn nÕu gäi vËn tèc cña voi lµ mét ®¬n vÞ qui íc(b» ng 100/12 m/gi©y) th× theo ®iÒu kiÖn bµi to¸n ta cã b¶ng sau: Voi S tö Chã s¨n Ngùa v 1 1, 5 1, 6 2 t 12 §iÒn vµo c¸c « trèng trong b¶ng trªn, ta sÏ ® îc thêi gian ch¹y cña voi, s tö, chã s¨n, ngùa theo thø tù lµ 12; 8; 7, 5; 6 (gi©y). Tæng thêi gian sÏ lµ 33, 5 gi©y. Nh vËy ®éi tuyÓn ®ã ®· ph¸ ® îc “kØ lôc thÕ giíi”.

BÀI TẬP BỔ SUNG Hãy nối mỗi câu ở cột I với kết quả

BÀI TẬP BỔ SUNG Hãy nối mỗi câu ở cột I với kết quả ở cột II để được câu đúng: Cét I 1. NÕu x. y = a( a kh¸c 0 ) 2. Cho biÕt x vµ y tØ lÖ nghÞch nÕu x = 2; y = 30. 3. x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ k = - 1/2. 4. y = (-1/20). x Cét II a/ Thì a = 60 b/ Thì y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ k = -2. c/ Thì x vµ y tØ lÖ thuËn. d/ Ta cã y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a.

Caùc kieán thöùc caàn nhôù veà ñaïi löôïng TLT vaø TLN

Caùc kieán thöùc caàn nhôù veà ñaïi löôïng TLT vaø TLN

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC • N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt ®¹i l îng

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC • N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt ®¹i l îng tØ lÖ thuËn, ®¹i l îng tØ lÖ nghÞch. • Xem l¹i c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ ®¹i l îng tØ lÖ thuËn, vÒ ®¹i l îng tØ lÖ nghÞch. Lµm tr íc bµi tËp • • Xem bµi 22 23(SGK/62) kh¸i niÖm vÒ hµm sè

CHÚC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM LUÔN MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC.

CHÚC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM LUÔN MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC.