Phn tch thc trng p dng H th

  • Slides: 12
Download presentation
Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t

Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001: 2008 tại công ty DSG VIETNAM GVHD : TS. Tạ Thị Kiều An Nhóm Thực Hiện : 1. Bùi Ngọc Lan Anh 2. Ngô Duy Hinh 3. Đinh Thị Thuý Lan 4. Đậu Cao Sang 5. Nguyễn Thanh Luận 6. Hồ Ngọc Thảo 7. Phan Trung Thái 8. Lê Huỳnh Quang Đức 9. Nguyễn Phúc Minh Thư 10. Lý Lệ Châu Nhóm 1 Quản Trị Chất Lượng Đêm 1 K 20 UEH LOGO

Nội dung 1. Giơ i thiê u về công ty DSG VIETNAM 2. Lý

Nội dung 1. Giơ i thiê u về công ty DSG VIETNAM 2. Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001: 2008 tại công ty DSG VIETNAM

1. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM v Tên tiê ng Viê

1. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM v Tên tiê ng Viê t: Công Ty TNHH Gia i Pha p Sô Toa n Câ u v Tên giao di ch: DSG VIETNAM v Đi a chi : Lâ u 2, 37 Nguyê n Bi nh Khiêm, P 1, Quâ n Go Vâ p, Tp. Hô Chi Minh v Nhân sư : 20 ngươ i v Tha nh lâ p tư tha ng 1/2008 v Công ty DSG VIETNAM cung ư ng ca c gia i pha p toa n diê n trong li nh vư c sô ho a ta i liê u va lưu trư ta i thi trươ ng Viê t Nam v Công ty hiê n nay la nha phân phô i tô t nhâ t trong khu vư c cu a ca c ha ng Kodak, Avision, Infoconnect… vơ i ca c di ch vu hoa n ha o trong tư vâ n, triê n khai va hô trơ sau ba n ha ng

1. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 1. 1 Cơ câ u

1. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 1. 1 Cơ câ u tô chư c

1. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 1. 2 Nga nh nghê

1. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 1. 2 Nga nh nghê kinh doanh Kinh doanh, phân phô i ca c sa n phâ m ma y que t, ma y vi ti nh va thiê t bi văn pho ng Thư c hiê n ca c di ch vu sư a chư a, ba o ha nh ca c sa n phâ m do công ty phân phô i theo tiêu chuâ n cu a nha sa n xuâ t Cung câ p di ch vu ba o tri ca c thiê t bi do công ty phân phô i Tư vâ n, triê n khai ca c gia i pha p sô ho a va qua n ly dư liê u

2. Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

2. Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM Nhằm tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí Để cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu khách hàng Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM Nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng Nhằm khẳng định khả năng cung cấp sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 3. 1 Giơ i thiê u • Tư tha ng 1/2009 công ty a p du ng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, đã triê n khai xây dư ng, tô chư c thư c hiê n ca c quy tri nh, ca c văn ba n pha p ly , vâ n ha nh theo yêu câ u cu a Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng • Sau khi đa nh gia lâ n đâ u tiên 4/2009 Công ty đa đươ c câ p chư ng nhâ n phu hơ p ISO 9001: 2008 3. 2 Pha m vi a p du ng hê thô ng qua n ly châ t lươ ng • Kinh doanh phân phô i ca c sa n phâ m ma y que t, ma y vi ti nh va thiê t bi văn pho ng • Thư c hiê n ca c di ch vu sư a chư a, ba o ha nh ca c sa n phâ m do công ty phân phô i theo tiêu chuâ n cu a nha sa n xuâ t • Cung câ p ca c di ch vu ba o tri ca c thiê t bi do công ty phân phô i

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 3. 3 Chi nh sa ch châ t lươ ng Cty DSG VIETNAM hiê u ră ng sa n phâ m châ t lươ ng cao cu ng như di ch vu chăm so c kha ch ha ng tuyê t vơ i la yê u tô quan tro ng đê công ty pha t triê n bê n vư ng Xây dư ng chi nh sa ch châ t lươ ng : - Cam kê t ưu tiên hươ ng va o kha ch ha ng va đô i ta c - Liên tu c ca i tiê n hê thô ng qua n ly châ t lươ ng nhă m tăng gia tri gia tăng trong công ta c phân phô i Đa m ba o vơ i thi trươ ng ca c sa n phâ m phân phô i bơ i DSG VIETNAM đươ c: + Giao ha ng đu ng he n + Di ch vu tho a đa ng + Châ t lươ ng tô t

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 3. 4 Ca c qua tri nh cu a công ty v v v v v Đê đa t đươ c ca c mu c tiêu châ t lươ ng đa đê ra va a p du ng ca c yêu câ u cu a ta i liê u chuâ n ISO 9001: 2008, Công ty DSG VIETNAM đa xa c đi nh ca c qua tri nh câ n thiê t va mô i tương ta c lâ n nhau giư a chu ng, bao gô m ca c qua tri nh chi nh va ca c qua tri nh hô trơ câ n thiê t : Qua tri nh theo do i va thư c hiê n đơn ha ng Qua tri nh nhâ p ha ng Qua tri nh sư ly sa n phâ m không phu hơ p Qua tri nh qua n ly kho Qua tri nh xư ly công nơ Qua tri nh qua n ba tiê p thi Qua tri nh bô nhiê m đa i ly Qua tri nh ba o ha nh, sư a chư a, Qua tri nh xư ly khiê u na i cu a kha ch ha ng Qua tri nh ha nh đô ng khă c phu c pho ng ngư a

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 3. 5 Ca c quy tri nh trong hê thô ng qua n ly châ t lượng + Vơ i ca c qua tri nh chi nh va qua tri nh hô trơ đươ c xa c đi nh, đê đa t đươ c châ t lươ ng phu hơ p vơ i yêu câ u cu a kha ch ha ng, công ty đa chi tiê t bă ng ca c quy tri nh, hươ ng dâ n qua n ly , ta c nghiê p thê hiê n cu thê ca c bươ c thư c hiê n, nhiê m vu đươ c phân công, hô sơ pha t sinh, lưu trư. + Sau đây la danh mu c ta i liê u cu a công ty: v BẢNG HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001: 2008 v SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC GiỮA CÁC QUÁ TRÌNH

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ

3. Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 3. Đánh giá thư c tra ng vâ n ha nh hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001: 2008 cu a công ty DSG VIETNAM 3. 1 Mu c tiêu châ t lươ ng va kê hoa ch triê n khai ( Ba ng) 3. 2 Như ng kê t qua đa t đươ c: - Gia m thiê u ha ng ho a lô i khi đê n tay kha ch ha ng. - Qua n ly tô t công nơ gia m thiê u nơ xâ u - Qua n ly kho chă t che trong viê c nhâ p xuâ t, mươ n tra thiê t bi , đảm ba o ha ng ho a đươ c bô tri phu hơ p - Thơ i gian thư c hiê n đơn ha ng ru t ngă n nhiê u thơ i gian. - Gia m viê c khiê u na i cu a kha ch ha ng vê di ch vu ba n ha ng, giao ha ng - Thông tin giư a ca c pho ng ban đươ c thông suô t hơn - Viê c đa o ta o huâ n luyê n nhân viên mơ i dê dang thi ch ư ng công viê c 3. 3 Tô n ta i: - Không đu nhân lư c đê thư c hiê n viê c ca i tiê n hê thô ng

Nhóm 1 Quản Trị Chất Lượng Đêm 1 K 20 UEH LOGO

Nhóm 1 Quản Trị Chất Lượng Đêm 1 K 20 UEH LOGO