Phn tch thc trng p dng H th

  • Slides: 25
Download presentation
Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t

Phân tích thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001: 2008 tại công ty DSG VIETNAM GVHD : TS. Tạ Thị Kiều An Nho m thư c hiê n: Nho m 1 –K 20 - Đêm 1 LOGO

Danh Sa ch Nho m 1. Bùi Ngọc Lan Anh 2. Ngô Duy Hinh

Danh Sa ch Nho m 1. Bùi Ngọc Lan Anh 2. Ngô Duy Hinh 3. Đinh Thị Thuý Lan 4. Đậu Cao Sang 5. Nguyễn Thanh Luận 6. Hồ Ngọc Thảo 7. Phan Trung Thái 8. Lê Huỳnh Quang Đức 9. Nguyễn Phúc Minh Thư 10. Lý Lệ Châu

Nội dung 1. Giới thiệu tổng quan về Hê thô ng qua n ly

Nội dung 1. Giới thiệu tổng quan về Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 2. Giơ i thiê u về công ty DSG VIETNAM 3. Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001: 2008 tại công ty DSG VIETNAM

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v Giơ i thiê u vê ISO 9001: 2008 - ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization) - ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản là: 1. ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng 2. ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 3. ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả 4. ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008? - Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp. - Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng -Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu. -Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v Các yêu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1 - Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ: Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty 2 - Trách nhiệm của lãnh đạo: - Cam kết của lãnh đạo - Định hướng bỡi khách hàng - Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban - Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh - Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ - Tiến hành xem xét của lãnh đạo

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v Các yêu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 3 - Quản lý nguồn lực: - Cung cấp nguồn lực - Tuyển dụng - Đào tạo - Cơ sở hạ tầng - Môi trường làm việc 4 - Tạo sản phẩm: - Hoạch định sản phẩm - Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng - Kiểm soát thiết kế - Kiểm soát mua hàng - Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ - Kiểm soát thiết bị đo lường

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v. Các yêu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 5 - Đo lường phân tích và cải tiến: - Đo lường sự thoả mãn của khách hàng - Đánh giá nội bộ - Theo dõi và đo lường các quá trình - Theo dõi và đo lường sản phẩm - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp - Phân tích dữ liệu - Hành động khắc phục - Hành động phòng ngừa

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v LỢI ÍCH CỦA ISO 9001 : 2008 - Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001: 2008 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001: 2008

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng

1. Giơ i thiê u tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 v LỢI ÍCH CỦA ISO 9001 : 2008 + Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc; + Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; + Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức; + Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; + Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm; + Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; + Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

2. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM v Tên tiê ng Viê

2. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM v Tên tiê ng Viê t: Công Ty TNHH Gia i Pha p Sô Toa n Câ u v Tên giao di ch: DSG VIETNAM v Đi a chi : Lâ u 2, 37 Nguyê n Bi nh Khiêm, P 1, Quâ n Go Vâ p, Tp. Hô Chi Minh v Nhân sư : 20 ngươ i v Tha nh lâ p tư tha ng 1/2008, Công ty DSG VIETNAM cung ư ng ca c gia i pha p toa n diê n trong li nh vư c sô ho a ta i liê u va lưu trư ta i thi trươ ng Viê t Nam v Công ty hiê n nay la nha phân phô i tô t nhâ t trong khu vư c cu a ca c ha ng Kodak, Avision, Infoconnect… vơ i ca c di ch vu hoa n ha o trong tư vâ n, triê n khai va hô trơ sau ba n ha ng

2. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 2. 1 Cơ câ u

2. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 2. 1 Cơ câ u tô chư c

2. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 2. 2 Nga nh nghê

2. Giơ i thiê u công ty DSG VIETNAM 2. 2 Nga nh nghê kinh doanh Kinh doanh, phân phô i ca c sa n phâ m ma y que t, ma y vi ti nh va thiê t bi văn pho ng Thư c hiê n ca c di ch vu sư a chư a, ba o ha nh ca c sa n phâ m do công ty phân phô i theo tiêu chuâ n cu a nha sa n xuâ t Cung câ p di ch vu ba o tri ca c thiê t bi do công ty phân phô i Tư vâ n, triê n khai ca c gia i pha p sô ho a va qua n ly dư liê u

3. Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

3. Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM Tô i ưu ho a ca c nguô n lư c trong công ty Đa p ư ng đươ c ca c mu c tiêu hươ ng đê n kha ch ha ng Đa p ư ng đươ c yêu câ u tư phi a nha sa n xuâ t ca c sa n phâ m ma công ty phân phô i Lý do áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM Nâng cao năng lư c ca nh tranh cu a công ty so vơ i ca c đô i thu ca nh tranh Qua n ly tô t ca c nguô n lư c trong công ty

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 1 Giơ i thiê u • Tư tha ng 1/2009 công ty a p du ng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, đã triê n khai xây dư ng, tô chư c thư c hiê n ca c quy tri nh, ca c văn ba n pha p ly , vâ n ha nh theo yêu câ u cu a Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng • Sau khi đa nh gia lâ n đâ u tiên 4/2009 Công ty đa đươ c câ p chư ng nhâ n phu hơ p ISO 9001: 2008 do TUV câ p 4. 2 Pha m vi a p du ng hê thô ng qua n ly châ t lươ ng • Kinh doanh phân phô i ca c sa n phâ m ma y que t, ma y vi ti nh va thiê t bi văn pho ng • Thư c hiê n ca c di ch vu sư a chư a, ba o ha nh ca c sa n phâ m do công ty phân phô i theo tiêu chuâ n cu a nha sa n xuâ t • Cung câ p ca c di ch vu ba o tri ca c thiê t bi do công ty phân phô i

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM TRƯƠ NG HƠ P NGOA I LÊ - Công ty không co khâu thiê t kê sa n phâ m nên không a p du ng điê u khoa n 7. 3 va tâ t ca ca c điê u khoa n phu cu a no. -Mo i hoa t đô ng cu a công ty không sư du ng ca c thiê t bi theo do i va đo lươ ng nên không a p du ng điê u khoa n 7. 6 - Công ty đa m ba o viê c ngoa i lê na y se không la m a nh hươ ng đê n viê c cung câ p sa n phâ m va di ch vu cu a công ty. DSG VIETNAM

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 3 Chi nh sa ch châ t lươ ng Cty DSG VIETNAM hiê u ră ng sa n phâ m châ t lươ ng cao cu ng như di ch vu chăm so c kha ch ha ng tuyê t vơ i la yê u tô quan tro ng đê công ty pha t triê n bê n vư ng Xây dư ng chi nh sa ch châ t lươ ng Cam kê t ưu tiên hươ ng va o kha ch ha ng va đô i ta c Liên tu c ca i tiê n hê thô ng qua n ly châ t lươ ng nhă m tăng gia tri gia tăng trong công ta c phân phô i Đa m ba o vơ i thi trươ ng ca c sa n phâ m phân phô i bơ i DSG VIETNAM đươ c: + Giao ha ng đu ng he n + Di ch vu tho a đa ng + Châ t lươ ng tô t

4. Thư c trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t

4. Thư c trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 4 Ca c qua tri nh cu a công ty Đê đa t đươ c ca c mu c tiêu châ t lươ ng đa đê ra va a p du ng ca c yêu câ u cu a ta i liê u chuâ n ISO 9001: 2008, Công ty DSG VIETNAM đa xa c đi nh ca c qua tri nh câ n thiê t va mô i tương ta c lâ n nhau giư a chu ng, bao gô m ca c qua tri nh chi nh va ca c qua tri nh hô trơ câ n thiê t : v Qua tri nh kiê m soa t ta i liê u v Qua tri nh kiê m soa t hô sơ v Qua tri nh theo do i va thư c hiê n đơn ha ng v Qua tri nh nhâ p ha ng v Qua tri nh sư ly sa n phâ m không phu hơ p

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 4 Ca c qua tri nh cu a công ty v Qua tri nh qua n ly kho v Qua tri nh xư ly công nơ v Qua tri nh qua n ba tiê p thi v Qua tri nh ba o tri , sư a chư a, v Qua tri nh xư ly khiê u na i cu a kha ch ha ng v Qua tri nh đa nh gia nô i bô v Qua tri nh ha nh đô ng khă c phu c pho ng ngư a

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 5 Ca c quy tri nh trong hê thô ng qua n ly châ t lượng Vơ i ca c qua tri nh chi nh va qua tri nh hô trơ đươ c xa c đi nh, đê đa t đươ c châ t lươ ng phu hơ p vơ i yêu câ u cu a kha ch ha ng, công ty đa chi tiê t bă ng ca c quy tri nh, hươ ng dâ n qua n ly , ta c nghiê p thê hiê n cu thê ca c bươ c thư c hiê n, nhiê m vu đươ c phân công, hô sơ pha t sinh, lưu trư. BẢNG HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001: 2008

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 5 Ca c quy tri nh trong hê thô ng qua n ly châ t lượng Hê thô ng qua n ly ta o liê u cu a công ty bao gô m phâ n mê m Docuflo va ba n cư ng lưu trư 07_ISO_9001 01_ Quality policy and objectives 02_Quality manual 03_Procedures 04 _Work instructions 05_ Forms 06_Specs-Announcements 07_External_Documents 08_Internal_Audits Ba n Cư ng SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH Docuflo

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 6 Như ng kê t qua đa t đươ c - Gia m thiê u ha ng ho a lô i khi đê n tay kha ch ha ng. - Qua n ly tô t công nơ gia m thiê u nơ xâ u - Qua n ly kho chă t che trong viê c nhâ p, xuâ t, mươ n va tra thiê t bi , đảm ba o ha ng ho a đươ c bô tri phu hơ p - Thơ i gian thư c hiê n đơn ha ng ru t ngă n nhiê u thơ i gian. - Gia m viê c khiê u na i cu a kha ch ha ng vê di ch vu ba n ha ng, giao ha ng

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 6 Như ng kê t qua đa t đươ c - Thông tin giư a ca c pho ng ban đươ c thông suô t hơn -Viê c đa o ta o huâ n luyê n nhân viên mơ i dê dang thi ch ư ng công viê c - Qua n ly hê thô ng ta i liê u tô t hơn - Thông qua ca c cuô c đa nh gia nô i bô giu p hê thô ng cu a công ty nga y ca ng ca i tiê n hoa t đô ng hiê u qua.

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ

4. Thực trạng áp dụng Hê thô ng qua n ly châ t lươ ng ISO 9001 : 2008 tại công ty DSG VIETNAM 4. 7 Tô n ta i: - Không đu nhân lư c đê thư c hiê n viê c ca i tiê n hê thô ng. - Mô t sô ca nhân co n ca m thâ y phư c ta p trong vâ n đê tuân thu. - Mô t sô kha ch ha ng nho cu a công ty ca m thâ y hê thô ng cư ng nhă t, phư c ta p, không linh hoa t.

Nhóm 1 Quản Trị Chất Lượng Đêm 1 K 20 UEH LOGO

Nhóm 1 Quản Trị Chất Lượng Đêm 1 K 20 UEH LOGO