Perusopetuksen opetussuunnitelma Oppilaanohjaus Porin kaupunki Jussi Vlimki 9302020

  • Slides: 10
Download presentation
Perusopetuksen opetussuunnitelma Oppilaanohjaus Porin kaupunki Jussi Välimäki 9/30/2020

Perusopetuksen opetussuunnitelma Oppilaanohjaus Porin kaupunki Jussi Välimäki 9/30/2020

Ohjauksen ops: n rakenne • Alakoulu (yleinen kuvaus alakoulun ohjauksen toteutuksesta + vuosiluokkasisällöt) •

Ohjauksen ops: n rakenne • Alakoulu (yleinen kuvaus alakoulun ohjauksen toteutuksesta + vuosiluokkasisällöt) • Yläkoulu (valtakunnan perusteet osana tekstiä, laaja-alaisen osaamisen yksityiskohtainen kuvaus ja vuosiluokkasisällöt) 9/30/2020

Alakoulu vuosiluokat 1 -2 Tavoite Työtavat/sisällöt Työskentely- ja opiskelutaidot Opetellaan koulussa ja luokassa toimimisen

Alakoulu vuosiluokat 1 -2 Tavoite Työtavat/sisällöt Työskentely- ja opiskelutaidot Opetellaan koulussa ja luokassa toimimisen pelisääntöjä. Opetellaan henkilökohtaisia työskentely- ja opiskelutaitoja. Itsetuntemus Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja vahvistetaan identiteettiä ja itsetuntoa. Sosiaalinen kasvaminen Ohjataan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa ja opetellaan huomioimaan muut oppilaat. Päätöksentekovalmiudet Aloitetaan erilaisten valinta- ja päätöksenteko tilanteiden harjoittelu. Ammatit ja työelämä Tutustutaan ammatteihin ja lähipiirin ammatteihin. 9/30/2020

Alakoulu vuosiluokat 3 -6 Tavoite Työtavat/sisällöt Työskentely- ja opiskelutaidot Opetetaan ja vahvistetaan työskentelytaitoja. Itsetuntemus

Alakoulu vuosiluokat 3 -6 Tavoite Työtavat/sisällöt Työskentely- ja opiskelutaidot Opetetaan ja vahvistetaan työskentelytaitoja. Itsetuntemus Vahvistetaan itsetuntemusta ja ohjataan vastuunottamiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Sosiaalinen kasvaminen Ohjataan ryhmissä toimimiseen, muiden huomioimiseen ja omien valintojen merkitysten vaikuttavuuden tunnistamiseen. Päätöksentekovalmiudet Valintojen ohjaaminen: kielivalinnat ja valinnaisaineet. Ammatit ja työelämä Koulun sisäinen TET-harjoittelu. Työelämän teemapäivät. Myönteinen suhtautuminen työelämään ja eri ammatteihin. 9/30/2020

Laaja-alainen osaaminen • Ajattelun ja oppimisen taidot (L 1) Oppilaanohjauksessa korostuvat oppimisen taidot, itsetuntemus

Laaja-alainen osaaminen • Ajattelun ja oppimisen taidot (L 1) Oppilaanohjauksessa korostuvat oppimisen taidot, itsetuntemus ja minäkuvan rakentuminen. Ohjauksen tavoitteena on säilyttää oppilaiden kiinnostus omaa opiskelua ja oppimista kohtaan. Vuorovaikutuksen, toiminnallisuuden ja yhdessä tekemisen kautta pyritään antamaan oppilaille mahdollisuus omien kiinnostuksen kohteiden käsittelylle. • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L 2) Ohjauksella pyritään lisäämään tietoisuutta asenteista ja omasta identiteetistä. Arvostus, luottamus, rohkeus toimia sekä yhteistyötaidot ovat hyvän ohjauksen elementtejä, joita pyritään kehittämään ja ylläpitämään erilaisin keinoin, kuten parityöskentelyn sekä ryhmätöiden avulla erilaisissa kokoonpanoissa. 9/30/2020

Laaja-alainen osaaminen • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L 3) Oppilaanohjauksessa opetellaan vastuunotto itsestä

Laaja-alainen osaaminen • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L 3) Oppilaanohjauksessa opetellaan vastuunotto itsestä ja omasta koulunkäynnistä. Oppilaanohjauksessa harjoitellaan opiskelutaitoja ja tekniikoita, kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä huolehtimista. Oppilaanohjaus edistää muun kouluyhteisön kanssa oppilaiden turvallisuutta ja vastuuta muiden hyvinvoinnista. • Monilukutaito (L 4) Oppilaanohjaus tukee monilukutaitoa sekä ympäröivän maailman tulkitsemista. Ohjauksella pyritään kehittämään oppilaiden kriittisyyttä, tekstien tuottamista, tulkitsemista ja arvottamista. Oppilaanohjauksen erilaisissa tilanteissa ohjataan eettisyyteen ja vastuunalaisuuteen. 9/30/2020

Laaja-alainen osaaminen • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L 5) Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sisällöt

Laaja-alainen osaaminen • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L 5) Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sisällöt tulevat esille oppilaanohjauksessa monin tavoin. Ohjauksessa tuetaan oppilaiden vastuullisuutta, aktiivista toimimista sekä vuorovaikutusta. Oppilaanohjauksessa pyritään toimimaan lähellä nuorten ja lasten elämää. Oppilaanohjauksessa kehitetään oppilaiden tvt-taitoja kansalaistaitoina sekä ohjataan oppilaita vastuulliseen teknologian hyödyntämiseen sekä parannetaan oppilaiden tiedonhallintataitoja. • Työelämätaidot ja yritteliäisyys (L 6) Tavoitteena on, että oppilaat saavat kokemuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja yrittäjyyttä kohtaan. Työelämätaitojen ja yrittäjyyden tavoitteet ovat keskeisenä sisältönä ohjauksen sisällä. Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tietoisuutta jatkoopinnoista sekä kehittää heidän työelämätaitojaan. Oppilaanohjauksessa autetaan oppilaita näkemään omia mahdollisuuksiaan sekä ohjataan oppilaita omien vahvuuksiensa näkemiseen ja hyödyntämiseen. 9/30/2020

Laaja-alainen osaaminen • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L 7) Oppilaanohjauksessa oppilaat ovat

Laaja-alainen osaaminen • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L 7) Oppilaanohjauksessa oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan, työnsä tavoitteita sekä toimintatapoja. Oppilaiden kanssa keskustellaan oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja vastavuoroisuudesta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitystä. Oppilaat saavat valmiuksia omien valintojensa tekemiseen, joissa yhteisöllisyyden merkitys on huomioitu. 9/30/2020

Yläkoulu vuosiluokka 7 Opetuksen tavoitteet Keskeiset sis. alueet Laaja-alainen osaaminen Osallisuus ja aktiivinen toiminta

Yläkoulu vuosiluokka 7 Opetuksen tavoitteet Keskeiset sis. alueet Laaja-alainen osaaminen Osallisuus ja aktiivinen toiminta • Yläkoulu tutuksi ja kouluarjessa toimiminen. • Koulun sisäinen tetharjoittelu. L 3, L 7 Oppimaan oppimisen taidot • Oppimistyylit ja opiskelutekniikat. L 1, L 4 Itsetuntemus • Oman koulutyön merkitys ja vastuunkantaminen omasta koulutyöstä. • Omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. • Valinnaisaineet. L 3 Tavoitteiden asettaminen • Henkilökohtaiset tavoitteet opiskeluissa. • Oman työskentelyn arviointi ja arvioinnin merkitys. L 1, L 3 Työelämään suuntautuva oppiminen • Koulun sisäinen tetharjoittelu. L 6, L 7 9/30/2020

Yläkoulu vuosiluokat 8 -9 Opetuksen tavoitteet Keskeiset sis. alueet Laaja-alainen osaaminen Elinikäinen oppiminen •

Yläkoulu vuosiluokat 8 -9 Opetuksen tavoitteet Keskeiset sis. alueet Laaja-alainen osaaminen Elinikäinen oppiminen • Mahdolliset valintatilanteet / valinnaisaineet. • Oman opintopolun rakentaminen ja elinikäinen kouluttautuminen. L 1 Itsetuntemus • Vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. • Minäkuva, itsetunto ja persoonallisuus (rooli omassa koulu/luokkayhteisössä. L 2, L 3 Työelämään suuntautuva oppiminen • Työelämätietous. • TET-harjoittelu (8 ja 9 luokka). • Työnhakutaidot. • Yrittäjyys. L 4, L 5, L 6, L 7 Koulutus –ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa • Suomen koulutusjärjestelmä. • Koulutustietous ja koulutusalat. • Ammattitietous. • Tiedonhankintataidot. • Yhteishaku. L 4, L 5, L 6 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys • Opiskelu ulkomailla. • Työnteko ulkomailla. L 2 9/30/2020