Performans Programlar Eylem Planlar lk KAYAHARMAN Mill Eitim

  • Slides: 59
Download presentation
Performans Programları/ Eylem Planları Ülkü KAYAHARMAN Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler

Performans Programları/ Eylem Planları Ülkü KAYAHARMAN Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı 20 -24 Aralık 2014 Kemer/ ANTALYA

Sunum Planı • • Performans Esaslı Bütçeleme (PEB) İlgili Mevzuat Performans Programı Hazırlık Çalışmaları

Sunum Planı • • Performans Esaslı Bütçeleme (PEB) İlgili Mevzuat Performans Programı Hazırlık Çalışmaları Bütçe Sürecinde Performans Programı Hazırlama Süreci Performans Programının Şekli Performans Programı Uygulama Örnekleri

Performans Esaslı Bütçeleme § Kamu kaynaklarının “ne için” harcandığını gösteren, § Bütçeleme sürecinde performans

Performans Esaslı Bütçeleme § Kamu kaynaklarının “ne için” harcandığını gösteren, § Bütçeleme sürecinde performans bilgisinin kullanımını sağlayan, § Kaynakları ölçülebilir çıktı ve sonuçlar ile ilişkilendiren, § Karar alma süreçlerini bilgilendirici, § Sonuçların raporlanmasına dayanan bir bütçeleme şeklidir

ÜLKEMİZDE PERFORMANS BÜTÇELEME YAKLAŞIMI

ÜLKEMİZDE PERFORMANS BÜTÇELEME YAKLAŞIMI

Ülkemiz Yaklaşımı-5018 sayılı KMYKK § 9 uncu madde: “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme”

Ülkemiz Yaklaşımı-5018 sayılı KMYKK § 9 uncu madde: “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” § 41 inci madde: “Faaliyet Raporları” Ya rüyalarınızı değiştirmeli, yada yeteneklerinizi arttırmalısınız. Jim Ron

5018/9 “Kamu idareleri bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu

5018/9 “Kamu idareleri bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. ”

5018/9 Stratejik planlama • Kalkınma Bakanlığı • Maliye Performans Bakanlığı bütçeleme

5018/9 Stratejik planlama • Kalkınma Bakanlığı • Maliye Performans Bakanlığı bütçeleme

PEB’in Unsurları Stratejik Plan Performans Esaslı Bütçeleme Performans Programı Faaliyet Raporu

PEB’in Unsurları Stratejik Plan Performans Esaslı Bütçeleme Performans Programı Faaliyet Raporu

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı Nedir? Bir kamu idaresinin program dönemine İlişkin; § performans hedeflerini, § bu

Performans Programı Nedir? Bir kamu idaresinin program dönemine İlişkin; § performans hedeflerini, § bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetleri, § kaynak ihtiyacını ve § performans göstergelerini içeren programdır.

PEB’in Unsurları-Performans Programı Kalkınma Planı Hükümet Programı OVP Misyon ve OVMP Vizyon Orta ve

PEB’in Unsurları-Performans Programı Kalkınma Planı Hükümet Programı OVP Misyon ve OVMP Vizyon Orta ve Uzun Vadeli Stratejik Amaç Stratejik Hedef Yıllık Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri ile Performans Programı Bağlantısı Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Faaliyet Kaynak İhtiyacı

MEVZUATTA PERFORMANS PROGRAMI

MEVZUATTA PERFORMANS PROGRAMI

5018/9 Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri, – yürütecekleri faaliyet ve projeler

5018/9 Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri, – yürütecekleri faaliyet ve projeler ile – bunların kaynak ihtiyacını, – performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

5018/10 Bakanlar; § idarelerinin amaçları, hedefleri, § stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri § yıllık performans programları

5018/10 Bakanlar; § idarelerinin amaçları, hedefleri, § stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri § yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.

5018/ 41 Faaliyet Raporları “İdare faaliyet raporu … stratejik plan ve performans programı uyarınca

5018/ 41 Faaliyet Raporları “İdare faaliyet raporu … stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. ”

5018/60 Mali Hizmetler Birimi (1) § İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine

5018/60 Mali Hizmetler Birimi (1) § İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek § İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

5018/64 İç Denetçinin Görevleri İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve

5018/64 İç Denetçinin Görevleri İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

SP Yönetmelik/15 Stratejik Planların Sunulması Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında

SP Yönetmelik/15 Stratejik Planların Sunulması Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa (KB) gönderilir.

SP Yönetmelik/16 Performans Programı § Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu

SP Yönetmelik/16 Performans Programı § Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. § Bütçeler performans olarak hazırlanır. programına uygun § Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa (KB) gönderilir.

İlgili Mevzuat 5018 sayılı Kanun § Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (05/07/2008

İlgili Mevzuat 5018 sayılı Kanun § Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (05/07/2008 - 2009’da değişiklik yapıldı) § Performans Programı Hazırlama Rehberi (2009) § Performans Programları ve Faaliyet Raporları Hakkında Genel Yazı (2012) § Performans Esaslı Bütçeleme konulu Genelge (2014)

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Genel İlkeler

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Genel İlkeler

Performans Programı Hazırlık Çalışmaları § Mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici

Performans Programı Hazırlık Çalışmaları § Mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde ve her yıl hazırlanır. § Hazırlama süreci; en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yapılacak yazılı duyuru ile başlar.

Performans Programı Hazırlık Çalışmaları § Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Yıllık Program, Orta Vadeli Mali

Performans Programı Hazırlık Çalışmaları § Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Yıllık Program, Orta Vadeli Mali Plan ile stratejik planlar esas alınır… § Kamu idareleri ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verilerin toplanması ve analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar

PERFORMANS PROGRAMININ İLGİLİ MERCİLERE SUNULMASI

PERFORMANS PROGRAMININ İLGİLİ MERCİLERE SUNULMASI

Performans Programlarının Kamuoyuna Açıklanması Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi

Performans Programlarının Kamuoyuna Açıklanması Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları; § Bakanlıklarda Bakan, diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından § Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

Performans Programlarının Merkezi Kamu İdarelerine Gönderilmesi v Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel

Performans Programlarının Merkezi Kamu İdarelerine Gönderilmesi v Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, § Açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının onbeşine kadar Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına,

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Performans Programının Hazırlanması İdare düzeyinde hazırlanır. İlk olarak, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından

Performans Programının Hazırlanması İdare düzeyinde hazırlanır. İlk olarak, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedefler, performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler ve bunlardan sorumlu harcama birimleri belirlenir. Mayıs ayı sonuna kadar harcama birimlerine yazılı olarak duyurulur. Planlarını Anlamak için onları gözden geçir. Sun Tzu

Performans Programı Hazırlama Süreci Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi İdare Performans Hedef ve

Performans Programı Hazırlama Süreci Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi İdare Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi Performans Hedeflerinin Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Performans Programının Oluşturulması

Performans Programı Hazırlama Süreci Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Üst Yönetici ve Harcama

Performans Programı Hazırlama Süreci Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Üst Yönetici ve Harcama Yetkilileri Toplantısı Mevcut Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerden ilgili yıl için öncelikli olanları belirlerler… Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, bütçe imkânları, dikkate alınır

Performans Programı Hazırlama Süreci İdare Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi Üst Yönetici

Performans Programı Hazırlama Süreci İdare Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi Üst Yönetici ve Harcama Yetkilileri Toplantısı İdare Düzeyinde Performans Hedef ve Göstergeleri, Faaliyetleri ile Sorumlu Harcama Birimleri eş zamanlı olarak belirlenir. . .

İdare Performans Hedeflerinin Belirlenmesi…

İdare Performans Hedeflerinin Belirlenmesi…

İdare Performans Hedefi v Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde

İdare Performans Hedefi v Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Haticeye değil neticeye bakın. Anonim

İdare Performans Hedefi § Üst yönetici ve harcama yetkililerince idare düzeyinde belirlenmelidir § Bir

İdare Performans Hedefi § Üst yönetici ve harcama yetkililerince idare düzeyinde belirlenmelidir § Bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendirebilir § Program döneminde her bir stratejik hedef için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır § Uygun olduğu durumda stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

İdare Performans Hedefinin Özellikleri § Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır § İdarenin

İdare Performans Hedefinin Özellikleri § Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır § İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmalıdır § Kaynaklar dikkate alınarak belirlenmelidir § Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır § Çıktı- sonuç odaklı olmalıdır

İdare Performans Göstergesi İdare performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmeye, izlemeye ve değerlendirmeye bir

İdare Performans Göstergesi İdare performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmeye, izlemeye ve değerlendirmeye bir araç sağlayan nicel ve nitel değişkenlerdir.

İdare Performans Göstergelerinin Özellikleri Kısaca SMART olarak ifade edilen kıstaslara uygun olmalıdır: § Belirli

İdare Performans Göstergelerinin Özellikleri Kısaca SMART olarak ifade edilen kıstaslara uygun olmalıdır: § Belirli (Spesific): Açık ve anlaşılır olmalı, § Ölçülebilir (Measurable): Bir ilerlemeyi ölçmeli § Ulaşılabilir (Achievable): Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler konmalı § İlgili (Relevant): Hedeflerle ilişkili olmalı § Zamanı Belirli (Time-bound): Sonuçların ne zaman elde edileceği belirtilmeli

Ayrıca; İdare Performans Göstergelerinin Özellikleri § Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer

Ayrıca; İdare Performans Göstergelerinin Özellikleri § Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir, § Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul bir seviyede, § Performansı değerlendirmeye yeterli, temel nitelikte ve az sayıda, Olmalıdır.

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder

Faaliyetlerin Belirlenmesi § idarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği

Faaliyetlerin Belirlenmesi § idarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır § performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir § bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir § Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir § ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir

Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi…

Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi…

Kaynak İhtiyacı v Bütçe kaynakları ile döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi

Kaynak İhtiyacı v Bütçe kaynakları ile döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir. “Dağları, ormanları, dar geçitleri, çıkmaz yolları ve bataklıkları bilmiyorsan; silahlı bir güçle manevra yapamazsın. Yerli rehberler kullanmadıkça arazinin yararlarını bilemezsin. ”

Kaynak İhtiyacı Yürütülen faaliyetler belirli bir maliyetle gerçekleştirilir, kamu idareleri bütçe içi ve dışı

Kaynak İhtiyacı Yürütülen faaliyetler belirli bir maliyetle gerçekleştirilir, kamu idareleri bütçe içi ve dışı çeşitli kaynakları kullanırlar. Kaynak miktarının belirlenme süreci, hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.

Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Performans Hedefinin Kaynak İhtiyacı performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin

Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Performans Hedefinin Kaynak İhtiyacı performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur

Performans Programının Oluşturulması Ana Hizmet Birimleri Danışma Denetim Destek Birim. Merkez dışı Birimler İdare

Performans Programının Oluşturulması Ana Hizmet Birimleri Danışma Denetim Destek Birim. Merkez dışı Birimler İdare Performans Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı İdare Performans Programının Oluşturulması

Performans Programının Kaynak İhtiyacı Faaliyetlerin maliyeti Diğer idarelere Genel yönetim transfer edilecek giderleri kaynaklar

Performans Programının Kaynak İhtiyacı Faaliyetlerin maliyeti Diğer idarelere Genel yönetim transfer edilecek giderleri kaynaklar

Performans Programlarının Şekli

Performans Programlarının Şekli

Performans Programlarının Şekli ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve

Performans Programlarının Şekli ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar D- İnsan Kaynakları E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı E- Diğer Hususlar III- EKLER Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik BAKANIN SUNUŞU

Performans Programlarının Şekli

Performans Programlarının Şekli

Uygulama Örnekleri…

Uygulama Örnekleri…

ÖRNEK-1

ÖRNEK-1

ÖRNEK-2

ÖRNEK-2

 ÖRNEK-3 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ÖRNEK-3 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Okul Eylem Planları

Okul Eylem Planları

 Okul Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Formu

Okul Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Formu

 Okul İçin Değerlendirme Formu

Okul İçin Değerlendirme Formu

 • Soru / Cevap

• Soru / Cevap

TEŞEKKÜRLER ukayaharman@gmail. com

TEŞEKKÜRLER [email protected] com