Pengenalan Falsafah Pendidikan Falsafah Pendidikan dan Kurikulum Falsafah

  • Slides: 22
Download presentation
Pengenalan Falsafah, Pendidikan, Falsafah Pendidikan dan Kurikulum

Pengenalan Falsafah, Pendidikan, Falsafah Pendidikan dan Kurikulum

Falsafah Daripada perkataan Yunani Philein. . . Mencintai (to love) Sophia. . . Kebijaksanaan

Falsafah Daripada perkataan Yunani Philein. . . Mencintai (to love) Sophia. . . Kebijaksanaan (wisdom) Cantuman dua perkataan : bermaksud mencintai kebijaksanaan, kesempurnaan dan kehikmahan. Love of wisdom and truth

Ilmu Falsafah Pandangan beberapa tokoh § Al- Khindi Antara usaha manusia yang tertinggi perikemanusiaannya

Ilmu Falsafah Pandangan beberapa tokoh § Al- Khindi Antara usaha manusia yang tertinggi perikemanusiaannya dan mulia martabatnya ialah pembinaan falsafah § Al-Farabi Falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud § Russel Falsafah terletak antara ilmu teologi (ketuhanan) dengan ilmu sains § Kant Falsafah ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok segala pengetahuan dan pekerjaan

§ John Hospers Mencari sesuatu yang benar § Suriasumantri Kegiatan berfikir secara mendalam §

§ John Hospers Mencari sesuatu yang benar § Suriasumantri Kegiatan berfikir secara mendalam § Sharifah Alawiah Falsafah ialah sesuatu penyiasatan yang komprehensif dan logik mengenai asas-asas pemikiran semua aktiviti manusia khususnya dalam bidang sains, seni, agama dan pendidikan § Aristotle Ilmu pengetahuan yang menjadi pokok kepada segala pengetahuan yang melibatkan kebenaran § Socrates Philosophy begins with wonder

Falsafah bermaksud pertimbangan atau penaakulan bijaksana yang berasaskan kebenaran untuk menjelaskan sesuatu Ini perlu

Falsafah bermaksud pertimbangan atau penaakulan bijaksana yang berasaskan kebenaran untuk menjelaskan sesuatu Ini perlu kepada : Ketajaman akal, kemantapan ilmu dan keteguhan nilai

Bagaimana falsafah dikatakan terletak antara ilmu teologi dan ilmu sains? § Ilmu Sains –

Bagaimana falsafah dikatakan terletak antara ilmu teologi dan ilmu sains? § Ilmu Sains – mencari kebenaran bermula dengan perasaan ingin tahu, diikuti dengan pemerhatian serta pengamatan menggunakan pancaindera ke atas ujikaji serta penyelidikan di makmal. § Ilmu Teologi – memperoleh kebenaran secara penerimaan. § Ilmu Falsafah – memperoleh kebenaran bermula dengan keraguan diikuti dengan penaakulan dengan menggunakan akal seterusnya mendapatkan jawapan

Cabang Falsafah Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik

Cabang Falsafah Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik

Metafizik § Fokus kepada sifat-sifat kewujudan hakiki (ultimate reality of being) § The term

Metafizik § Fokus kepada sifat-sifat kewujudan hakiki (ultimate reality of being) § The term metaphysics literally means "beyond the physical. ” § Kamus Dewan Edisi 4 (2005) Metafizik - Ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. § Bersandar kepada fenomena nyata dan objektif untuk mencari sebab dan akibat § Prioriti kepada pemikiran logik serta sistematik § Penerokaan akal dalam mencari zat dan keagungan tuhan § Umumnya melibatkan kepercayaan kepada tuhan dan kewujudan alam

Epistemologi § Istilah epistemologi untuk pertama kali muncul dan diguna oleh J. F. Ferier

Epistemologi § Istilah epistemologi untuk pertama kali muncul dan diguna oleh J. F. Ferier pada tahun 1954. § Fokus kepada ilmu dan keilmuan § Dikenal sebagai teori ilmu dan berteraskan kebenaran § Memberi perhatian kepada sifat dan batasan ilmu pengetahuan manusia § Persoalan yang difikir – Sifat serta proses mental atau kognitif – punca-punca ilmu – kaedah mengesahkan idea-idea

Jenis Ilmu Wahyu Intuitif Empirikal Autoritatif Rasional

Jenis Ilmu Wahyu Intuitif Empirikal Autoritatif Rasional

Aksiologi § Fokus kepada persoalan nilai dan sistem nilai (value system & value judgement)

Aksiologi § Fokus kepada persoalan nilai dan sistem nilai (value system & value judgement) Etika Estetika

Logik § Berkaitan dengan ketiga-tiga cabang falsafah di atas (Metafizik, Epistemologi & Aksiologi) §

Logik § Berkaitan dengan ketiga-tiga cabang falsafah di atas (Metafizik, Epistemologi & Aksiologi) § Melibatkan 'correct reasoning'. . . memberi sebab sebenar kepada sesuatu kejadian dengan menyatakan alasan yang boleh diterima oleh semua § Contohnya logik deduktif : Jika A > B dan B > C Maka A > C

Pendidikan § Satu proses memberi pertolongan sedaya upaya untuk anggota satu-satu masyarakat supaya hidup

Pendidikan § Satu proses memberi pertolongan sedaya upaya untuk anggota satu-satu masyarakat supaya hidup dengan penuh kegembiraan (James Mill) § Segala usaha, segala tenaga yang dicurahkan, segala gerak langkah yang dijalankan, segala pendapat yang diketengahkan yang dapat menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat memberi faedah di dalam serba lapangan hidup (Abd Fatah Hasan)

Dimensi Intrinsik § Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai manusia yang berinteraksi dengan

Dimensi Intrinsik § Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai manusia yang berinteraksi dengan alam sekitar dan alam spiritual. § Berperanan memperkembangkan individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani § Individu yang terhasil : mampu berfikir secara logik dan rasional, membuat keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, berkomunikasi dengan berkesan, berinteraksi dengan sosial dan persekitaran dengan baik, menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan, beriman dan patuh kepada tuhan. § Proses pendidikan perlu berterusan dan berkesinambungan dari semasa ke semasa.

Dimensi Instrumental/Sosial § Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat. § Apakah

Dimensi Instrumental/Sosial § Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat. § Apakah sumbangan individu yang terhasil kepada masyarakat, bangsa dan negara § Sebagai jentera dalam proses menyediakan tenaga kerja yang terlatih § Bagi tujuan pembangunan negara dari sudut sosial, kestabilan politik, perpaduan rakyat, pemeliharaan cara hidup demokrasi dan pencapaian dasar wawasan negara

Falsafah Pendidikan § Dihubungkan dengan bahagian-bahagian dari disiplin pendidikan § Suatu sistem kepercayaan, pegangan

Falsafah Pendidikan § Dihubungkan dengan bahagian-bahagian dari disiplin pendidikan § Suatu sistem kepercayaan, pegangan dan prinsip am yang mana membincangkan berbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di bilik-bilik darjah. § Menilai, menyelaras dan menganalisis masalah kehidupan

Kurikulum § Kurikulum terbit dari dunia olahraga zaman Rumawi kuno di Yunani. Asal perkataan

Kurikulum § Kurikulum terbit dari dunia olahraga zaman Rumawi kuno di Yunani. Asal perkataan : “curir” pelari “curere” tempat berpacu / laluan Maksud : Satu jarak laluan dari peringkat mula hinggalah peringkat tamat § Daripada perkataan Latin Curere laluan § Dalam bahasa Inggeris : Curriculum jelmaan, metamorfosis

Gabungan dua bahasa tersebut § Kurikulum membawa maksud laluan dari satu peringkat ke satu

Gabungan dua bahasa tersebut § Kurikulum membawa maksud laluan dari satu peringkat ke satu peringkat Dalam bahasa Melayu § Kurikulum ialah bidang pelajaran yang ada di sekolah . . . (M. Salleh Lebar, 1996) Lain-lain pengertian § Kurikulum ialah isi kandungan untuk dipelajari dan diperluaskan untuk memasuki konsep kaedah atau metodologi pengajaran . . . (Egan, 1978) § Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancangkan dibimbing oleh sekolah sama ada dilaksanakan secara kelompok atau individu, di dalam atau di luar sekolah . . . (Kerr, 1968)

KURIKULUM KEBANGSAAN “. . . suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum kegiatan kokurikulum yang

KURIKULUM KEBANGSAAN “. . . suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. ” (Akta Pendidikan 1996)

Falsafah & Kurikulum § Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan § Tanpa falsafah sesuatu kurikulum

Falsafah & Kurikulum § Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan § Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas § Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah pendidikan

Apakah implikasi falsafah & kurikulum terhadap pendidikan? Di bawah bidang pendidikan, falsafah memainkan peranan

Apakah implikasi falsafah & kurikulum terhadap pendidikan? Di bawah bidang pendidikan, falsafah memainkan peranan sebagai arah tuju, panduan dan bimbingan. (FPN FPK)