PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DALAM BILIK DARJAH

  • Slides: 27
Download presentation
PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DALAM BILIK DARJAH SITI RAFIDAH YUSOF D 20101037331 NURMAHIZA

PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK YANG DILAKSANAKAN DALAM BILIK DARJAH SITI RAFIDAH YUSOF D 20101037331 NURMAHIZA BAKRI D 20101037351 NOORAMIRA ROZALI D 20101037358 RABI’ATUL ADAWIYAH GHAZULI D 20101037370

PERANAN GURU Teachers have a role to guide and motivate all students which is

PERANAN GURU Teachers have a role to guide and motivate all students which is crucial in boosting the interest of students to learn something new (Zamri, Nik Mohd Rahimi & Juliawati, 2009).

“We need to focus on children’s thinking rather than on their writing correct answers

“We need to focus on children’s thinking rather than on their writing correct answers and we need to encourage children to discuss, even disagree, among themselves rather than concentrate on getting right answers and correcting wrong ones” (Cathcart, Pothier & Vance , 1997).

“Pada keseluruhannya, pengajaran masih berpusatan guru dan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran masih terhad.

“Pada keseluruhannya, pengajaran masih berpusatan guru dan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran masih terhad. Aktiviti yang dapat menggalakkan penglibatan murid dalam pembelajaran kurang digunakan. Sehubungan ini, beberapa ciri atau kehendak yang terdapat dalam kurikulum matematik KBSR tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan di dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya perkara yang dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan murid” (Wong, 1994).

Masalah yang sama juga dialami di peringkat sekolah menengah, pengajaran guru gaya masih dan

Masalah yang sama juga dialami di peringkat sekolah menengah, pengajaran guru gaya masih dan amalan dengan cara tradisional; iaitu berpusatkan guru (JNS, 1996; Abd. Razak Habib, Abd. Rashid Johar, Abdullah Md. Noor & Puteh Mohd. , 1996; Saw, 1996; Voo, 1996; Fatimah, 1996; Amir, 1996).

MAKSUD PENDEKATAN • Menurut Kamus Dewan (2007), Pendekatan ialah kaedah (cara, langkah, dsb) yang

MAKSUD PENDEKATAN • Menurut Kamus Dewan (2007), Pendekatan ialah kaedah (cara, langkah, dsb) yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas (mengatasi masalah dll). Pengajaran ialah perihal mengajar, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar (spt cara atau sistem mengajar, aspek yang dipentingkan, dll).

Pendekatan pengajaran bermaksud aspek atau kaedah mendekati yang atau digunakan memulakan untuk proses pengajaran

Pendekatan pengajaran bermaksud aspek atau kaedah mendekati yang atau digunakan memulakan untuk proses pengajaran sesuatu isi pelajaran atau sesuatu kemahairan

PENDEKATAN • Cara pendekatan berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan. • Harus berlandaskan teori,

PENDEKATAN • Cara pendekatan berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan. • Harus berlandaskan teori, prinsip atau model tertentu. • Mendokong sesuatu teori.

ISU 1 BOSAN ISU 2 CABARAN GURU BERHADAPAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK

ISU 1 BOSAN ISU 2 CABARAN GURU BERHADAPAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN

Tradisional ISU 1: BOSAN Minat Kepelbagaian Kaedah

Tradisional ISU 1: BOSAN Minat Kepelbagaian Kaedah

Tradisional • Guru menggunakan pengajaran secara tradisional untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang ditetapkan dengan

Tradisional • Guru menggunakan pengajaran secara tradisional untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang ditetapkan dengan segera. (Hooper& Rieber 1999; Papert 2000). • Guru-guru tidak mempunyai pilihan untuk melakukan pengajaran yang luas dan lebih suka kepada pengajaran secara tradisional (Talbert & Mc. Laughlin 1993). • Guru yang telah sebati dengan kaedah tradisional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi instruksional (Becker dan Watt, 1996).

 • Mengikut saranan Brooks dan Brooks (1993) dalam buku The Case For Constructivist

• Mengikut saranan Brooks dan Brooks (1993) dalam buku The Case For Constructivist Classrooms, lima praktis yang biasa diamalkan oleh guru matematik di Amerika Syarikat ialah ~Guru menyampaikan pengetahuan matematik dan pelajar dihasratkan meniru apa-apa yang disampaikan. ~Guru bergantung pada buku teks sebulat-bulatnya dalam pengajarannya. ~Pembelajaran secara koperatif jarang atau tidak dilaksanakan. ~Kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar tidak diberikan keutamaan. ~Pelajar tidak digalakkan untuk membina pengetahuan tetapi dikehendaki menguasai pengetahuan matematik yang mantap dan tetap.

Kepelbagaian Kaedah • Ridzuan (2002) berpendapat kaedah pengajaran guru akan mempengaruhi secara langsung pencapaian

Kepelbagaian Kaedah • Ridzuan (2002) berpendapat kaedah pengajaran guru akan mempengaruhi secara langsung pencapaian Matematik Tambahan mereka. Justeru itu, guru perlu memilih pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid-muridnya. • Kesesuaian kaedah pengajaran yang digunakan adalah bergantung kepada objektif pengajaran (Gainen dan Locatelli, 1995).

 • Carlan et al (2005) menunjukkan pembelajaran koperatif memberi kesan positif dari aspek

• Carlan et al (2005) menunjukkan pembelajaran koperatif memberi kesan positif dari aspek interaksi dan kerjasama dalam berkumpulan, peningkatan dalam pencapaian akademik, proses pembelajaran yang lebih aktif, pembinaan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah.

 • Kenyataan ini selari dengan Foster (1996) dan Gabbin (2002) yang turut menyatakan

• Kenyataan ini selari dengan Foster (1996) dan Gabbin (2002) yang turut menyatakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terlalu berpusatkan guru gagal dalam melatih pelajar kemahiran utama seperti kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan kemahiran komunikasi. • Guru mesti berusaha menukar amalan pengajaran pembelajaran di kelas mereka supaya amalan tersebut benar-benar berbeza dari amalan di kelas konvensional. (Rajendran, 2001)

Minat • Kajian Ee (1998) mendapati bahawa guru dapat meningkatkan minat murid melalui pelbagai

Minat • Kajian Ee (1998) mendapati bahawa guru dapat meningkatkan minat murid melalui pelbagai rangsangan seperti nada yang berubah-ubah, bahan bantu yang menarik, permainan dan sebagainya. • “Teachers believe that this particular approach motivates the children more than solving problems in textbooks, thus offering new ways to introduce and work with mathematical concepts” (Lövgren, 2007).

 • Guru yang bijaksana akan menjadikan proses pengajaran sesuatu yang bermanfaat dan kecekapan

• Guru yang bijaksana akan menjadikan proses pengajaran sesuatu yang bermanfaat dan kecekapan seseorang guru memainkan peranan penting sebagai pembimbing kerana ia mempengaruhi pelajar untuk menunjukkan sikap yang positif terhadap pencapaian akademik (Widad, 1998).

ISU 2: CABARAN GURU BERHADAPAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI

ISU 2: CABARAN GURU BERHADAPAN DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT GURU. • Kursus dikendalikan oleh JPN, BTP, dan wakil yang dilantik

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT GURU. • Kursus dikendalikan oleh JPN, BTP, dan wakil yang dilantik oleh pihak KPM • RMK-8, tahun 2002 -2007 seramai 247, 804 guru mengikuti kursus kemahiran ICT (KPM, 2007). • ADAKAH SEMUA GURU DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN ICT INI? ? ? • ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI? ? ?

BUKTI KAJIAN LEPAS • Guru-guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman, masih tidak

BUKTI KAJIAN LEPAS • Guru-guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman, masih tidak dapat menguasai kemahiran ICT ini (Mohammed Sani, 2004) • Faktor-jarak, kemudahan telekomunikasi kepada sekolah pedalaman. • (Johan, 2005) maklumat kursus lewat diterima, peralatan komputer mengambil masa yang lama untuk dibaiki dan sebagainya.

ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI ? ? ? • Levine (1998), pengetahuan

ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI ? ? ? • Levine (1998), pengetahuan serta sikap terhadap komputer adalah dipengaruhi oleh kekerapan penggunaan komputer, semakin kerap seseorang individu menggunakan komputer, tahap pengetahuannya juga meningkat.

KURANG LATIHAN DAN BANTUAN TEKNIKAL • Tanpa perhatian dalam peningkatan kemahiran ICT- kesukaran untuk

KURANG LATIHAN DAN BANTUAN TEKNIKAL • Tanpa perhatian dalam peningkatan kemahiran ICT- kesukaran untuk memperluaskan potensi guru terhadap ict. • Gan (2000), menyatakan kekurangan latihan juga menjadi penghalang kepada penggunaan ICT dalam P&P. • Berlaku kerosakan pada sistem komputer, guru biarkan sahaja masalah. • Kurang penglibatan dalam kursus teknologi atau bengkel yang diadakan.

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • S. Ismail & A. Subki, Buku Guru

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • S. Ismail & A. Subki, Buku Guru dan Cabaran Semasa (2010) • Pelbagai bentuk perubahan • Pengenalan teknologi baru • Perubahan prosedur² yang boleh menjimatkan kos, masa, & tenaga. • Penuhi keperluan semasa.

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Fullan & Miles (1992) • Antara masalah

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Fullan & Miles (1992) • Antara masalah dalam pelaksanaan inovasi adalah kewujudan perasaan bimbang, konflik, rasa tidak tenteram dan kesukaran guru untuk menukar amalan sedia ada kepada amalan yang baru. • Aziz & Sharmizal (2007) • Terdapat GP yg lebih berumur dan mereka lebih suka menggunakan kaedah chalk and talk semasa mengajar. • Kaedah ini bercanggah dengan kaedah dan pendekatan pengajaran yang diajar kepada guru pelatih.

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Slavin (1990) • Faktor yang menjadi halangan

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Slavin (1990) • Faktor yang menjadi halangan adalah dari segi psikologi seperti ketidakyakinan dalam penggunaan alat² yang canggih termasuk alatan elektronik, teknologi komputer dan telekomunikasi.

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Akinyemi (1986) • Kewujudan perasaan kebimbangan dan

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Akinyemi (1986) • Kewujudan perasaan kebimbangan dan ketakutan terhadap perubahan kurikulum yang melibatkan penggunaan teknologi yang diistilahkan sebagai technophobia. • Guru-guru sekolah di Nigeria. • 3 faktor technophobia : • Ketakutan kepada media teknologi • Ketakutan kepada peralatan elektronik • Takut peranan guru diambil oleh media.

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Omar Hashim (1991) • Faktor yang menghalang

ISU 3 TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN • Omar Hashim (1991) • Faktor yang menghalang penglibatan guru secara aktif dalam melaksanakan inovasi : • Faktor inersia • Rasa terancam • Masa dan kemudahan