Parametri atmosferskih pranjenja 1 Elektrini parametri l l

  • Slides: 18
Download presentation
Parametri atmosferskih pražnjenja 1

Parametri atmosferskih pražnjenja 1

Električni parametri l l l l l Osnovni električni parametri su: Amplituda struje groma.

Električni parametri l l l l l Osnovni električni parametri su: Amplituda struje groma. Oblik struje groma. Strmina strujnog talasa. Udarna količina elektriciteta: Količina elekticiteta prvog udara: Ukupna količina elektriciteta kompletnog pražnjenja: Toplotni impuls kompletnog pražnjenja: Broj pojedinačnih udara u jednom kompletnom pražnjenju 2

Vremenski oblik negativnog strujnog talasa prvog udara 3

Vremenski oblik negativnog strujnog talasa prvog udara 3

Parametri strmine §I 10 – struja od 10% od prvog maksimuma Imax 1 §I

Parametri strmine §I 10 – struja od 10% od prvog maksimuma Imax 1 §I 30 - struja od 30% od prvog maksimuma Imax 1 §I 90 – struja od 90% od prvog maksimuma struje Imax 1 §T 10 – vremenski interval između trenutaka kada nastupa I 10 i I 90 §T 30 – vremenski interval između trenutaka kada nastupa I 30 i I 90 §Smax – maksimalna strmina talasa §S 30 – srednja strmina talasa u intervalu T 30: §S 10 - srednja strmina talasa u intervalu T 10: 4

Prostorno-vremenski dijagram razvoja atmosferskog pražnjenja (gore) i vremenski oblik struje (dole) 5

Prostorno-vremenski dijagram razvoja atmosferskog pražnjenja (gore) i vremenski oblik struje (dole) 5

Zakon raspodele amplitude struje groma Eksponencijalni zakon raspodele amplitude struje groma dat je u

Zakon raspodele amplitude struje groma Eksponencijalni zakon raspodele amplitude struje groma dat je u sledećem obliku: a=26. 1 za ravničarske predele sa malim otporom zemlje a=13. 0 za planinske predele P(Im) – verovatnoća da se pojavi struja groma amplitude I veće od Im Im – amplituda struje groma komplement kumulativnog zakona raspodele 6

Zakon raspodele strmine struje groma §P(s)=e-s/b s=15, 65 za ravničarske predele s=7, 8 za

Zakon raspodele strmine struje groma §P(s)=e-s/b s=15, 65 za ravničarske predele s=7, 8 za planinkse predele 7

Eksponencijalni zakon raspodele amplituda i strmina struje groma 8

Eksponencijalni zakon raspodele amplituda i strmina struje groma 8

Brojne vrednosti srednjih amplituda i strmina struja 9

Brojne vrednosti srednjih amplituda i strmina struja 9

2) Logaritamsko normalna raspodela amplitude strmine struje groma 10

2) Logaritamsko normalna raspodela amplitude strmine struje groma 10

2) Logaritamsko normalna raspodela amplitude i strmine struje groma kriva opasnih parametara 11

2) Logaritamsko normalna raspodela amplitude i strmine struje groma kriva opasnih parametara 11

Udarna količina elektriciteta 12

Udarna količina elektriciteta 12

Toplotni impuls kompletnog pražnjenja 13

Toplotni impuls kompletnog pražnjenja 13

Broj pojedinačnih udara u jednom kompletnom pražnjenju 14

Broj pojedinačnih udara u jednom kompletnom pražnjenju 14

Meteorolo ški parametri l Keraunički nivo Td l Gustina pržnjenja (Dnevna, Godišnja) l Ng=0,

Meteorolo ški parametri l Keraunički nivo Td l Gustina pržnjenja (Dnevna, Godišnja) l Ng=0, 04 Td 1. 25 Broj grmljavinskih dana godišnje za teritoriju Srbije iznosi od 28 do 43. 15

Meteorološki parametri vezani za nadzemne vodove l Godišnji broj udara u vod na 100

Meteorološki parametri vezani za nadzemne vodove l Godišnji broj udara u vod na 100 km 3 H 3 H 16

Godišnji broj udara na 100 km voda N 100 km god=3 x 2 x

Godišnji broj udara na 100 km voda N 100 km god=3 x 2 x H x Ng 17

Prosečna vrednost godišnje gustine pražnjenja na području Srbije u periodu od 1. 1. 2010

Prosečna vrednost godišnje gustine pražnjenja na području Srbije u periodu od 1. 1. 2010 do 10. 12. 2014 (4 godine) je iznosila: • za severni deo Srbije - 2, 34/ km 2/god. • za centralni deo Srbije - 1, 53/ km 2/god. • za južni deo Srbije - 0, 78/ km 2/god. • za celu regiju Srbije - 1, 55/ km 2/god. Prosečna vrednost godišnje gustine pražnjenja na svetskom nivou je iznosila: • od 0, 4 / km 2/god. do preko 70 / km 2/god. 18