PAINT Program za crtanje Na dvoklik pokrenite ikonicu

  • Slides: 25
Download presentation
PAINT Program za crtanje

PAINT Program za crtanje

Na dvoklik pokrenite ikonicu Paint i Vaš prozor će izgledati kao na slici. Naslovna

Na dvoklik pokrenite ikonicu Paint i Vaš prozor će izgledati kao na slici. Naslovna linija Aplikativni meni Paleta sa alatkama Dokument list papira na kojem crtate Dio za dodatne opcije izabrane alatke Scroll bar (klizači) Paleta boja Statusna linija

Paleta sa bojama U paleti sa bojama, boje možete birati i lijevim i desnim

Paleta sa bojama U paleti sa bojama, boje možete birati i lijevim i desnim tasterom, kao što kasnije možete crtati oblike i linije uz pritisnut levi ili desni taster. Pored palete sa bojama, nalaze se dva izdvojena kvadrata. Boju za gornji kvadrat birate kada u paleti boja kliknete na željenju boju levim tasterom miša. Boju za donji kvadrat birate kada u paleti boja kliknete na željenu boju desnim tasterom miša. Objekti koje crtate biće obojeni jednom od te dvije boje. Odaberite boje kao na slici!

OPIS TOOLBOX-a (palete alatki) Selekcija na slici Gumica za brisanje Bojenje zatvorenih površina Pipeta

OPIS TOOLBOX-a (palete alatki) Selekcija na slici Gumica za brisanje Bojenje zatvorenih površina Pipeta – uzima uzorak boje Lupa -uvećan prikaz Olovka – crtanje slobodnom rukom Četka – crtanje slobodnom rukom Sprej – raspršuje boju po papiru Pisanje teksta Crtanje pravih linija Crtanje krivih linija Crtanje kvadrata i pravougaonika Crtanje krugova i elipsi Crtanje mnogouglova Pravougaonici i kvadrati sa oblim uglovima

Alatka kantica sa bojom Ova alatka se koristi za bojenje većih površina. Površina se

Alatka kantica sa bojom Ova alatka se koristi za bojenje većih površina. Površina se može obojiti i lijevim i desnim tasterom. Najpre se izaberu boje kojima će se raditi, a zatim se po izboru ove alatke klikne na: -lijevi taster, ako treba papir ili površinu obojiti bojom iz gornjeg kvadrata, -desni taster, ako treba papir ili površinu obojiti bojom iz donjeg kvadrata. Ova alatka nema neka druga podešavanja, nema dodatne opcije.

Papir treba da obojimo žutom bojom, a to ćemo uraditi na sljedeći način: kliknemo

Papir treba da obojimo žutom bojom, a to ćemo uraditi na sljedeći način: kliknemo na kanticu sa bojom, a zatim na papiru kliknemo desnim tasterom miša. Napomena: Boje smo već odabrali! Sada lijevim tasterom kliknite na crvenu, a desnim na plavu

Alatka olovka se koristi za crtanje slobodnom rukom. Kada odaberete ovu alatku onda na

Alatka olovka se koristi za crtanje slobodnom rukom. Kada odaberete ovu alatku onda na papiru crtate objekat tako što povlačite miša uz pritisnut lijevi ili desni taster. Ako crtate pomoću lijevog tastera miša linija će se crtati bojom iz gornjeg kvadrata, a ako crtate pomoću desnog tastera, linija se crta bojom donjeg kvadrata. Ova alatka nema neka dodatna podešavanja ili opcije.

U paleti sa alatkama odaberite alatku olovka. Sada pokušajte da nešto nacrtate! Nacrtatjte dva

U paleti sa alatkama odaberite alatku olovka. Sada pokušajte da nešto nacrtate! Nacrtatjte dva oblika i to jedan uz pomoć levog tastera, a drugi uz pritisnut desni taster miša.

Alatka gumica Ova alatka se koristi za brisanje dijelova crteža. Kada se klikne na

Alatka gumica Ova alatka se koristi za brisanje dijelova crteža. Kada se klikne na ovu alatku u paleti sa alatkama ispod palete u delu za dodatne opcije odabrane alatke pojavljuju se različite veličine gumice, a veličinu birate klikom na neku od ponuđenih. Napomena: Kod korišćenja gumice treba voditi računa koja je boja u donjem kvadratu (pored palete sa bojama). Ako se ta boja razlikuje od boje papira onda će se vidjeti trag gumice – ispod izbrisanog dijela nije boja papira, već boja iz donjeg kvadrata.

Najprije treba desnim tasterom da odaberemo boju papira. gumica Zatim biramo alatku gumica i

Najprije treba desnim tasterom da odaberemo boju papira. gumica Zatim biramo alatku gumica i iz liste opcija biramo veličinu gumice (odaberite najveću). Zatim pomjeramo miša po crtežu uz pritisnut lijevi taster. Kada smo izbrisali, desnim klikom ćemo odabrati plavu boju.

Alatka pipeta Ova alatka se koristi za uzimanje uzorka boje sa crteža. Naime, može

Alatka pipeta Ova alatka se koristi za uzimanje uzorka boje sa crteža. Naime, može se dogoditi, da ste nešto popunili određenom bojom, a da sada kada Vam treba ta boja ponovo, niste sigurni koja je to boja u paleti sa bojama. Tada treba uzeti alatku pipeta i sa njom kliknuti na crtežu na boju koja Vam treba. Odmah posle klika, ta će boja biti odabrana u gornjem kvadratu i možete je odmah koristiti. Ova alatka takođe podešavanja ili opcije. nema neka dodatna

Alatka četka se koristi za crtanje slobodnom rukom. Ovom alatkom se može crtati i

Alatka četka se koristi za crtanje slobodnom rukom. Ovom alatkom se može crtati i lijevim i desnim tasterom miša (levim – boja linije boja u gornjem kvadratu, a desnim – boja linije boja u donjem kvadratu). Po izboru ove alatke ispod kutije sa alatkama se pojavljuju dodatne opcije gde možete da birate oblik (okrugla, četvrtasta ili kosa) i veličinu četke.

U paleti sa alatkama odaberite alatku četka. Sada pokušajte da napišete svoje ime i

U paleti sa alatkama odaberite alatku četka. Sada pokušajte da napišete svoje ime i to na sljedeći način: Jedno slovo da napišete uz pomoć desnog tastera miša, a drugo slovo uz pomoć lijevog tastera miša, a za svako slovo da koristite drugi oblik četke.

Alatka pravougaonik Ova alatka se koristi za crtanje pravougaonika i kvadrata. Pomoću nje se

Alatka pravougaonik Ova alatka se koristi za crtanje pravougaonika i kvadrata. Pomoću nje se pravougaonik crta tako što se najprije odabere jedan od tipova pravougaonika: 1. tip – pravougaonik koji ima samo okvirnu liniju 2. tip – pravougaonik koji ima i okvirnu liniju i unutrašnjost 3. tip – pravougaonik koji ima samo unutrašnjost. Debljina okvirne linije pravougaonika bira se prije crtanja pravougaonika na alatki prava linija, a zatim se crta pravougaonik jednim od dva tastera miša. Sve ovo važi i za kvadrat, samo da bi nacrtani četvorougao bio kvadrat, dok se crta mora da se drži pritisnut taster SHIFT. Kada se završi crtanje, prvo se pusti taster na mišu, pa tek onda taster SHIFT na tastaturi.

Levim tasterom miša sva tri tipa Desnim tasterom miša sva tri tipa Kombinujući tri

Levim tasterom miša sva tri tipa Desnim tasterom miša sva tri tipa Kombinujući tri različite vrste pravougaonika koje možete nacrtati i tastere na mišu (da li crtate lijevim ili desnim tasterom) možete dobiti 6 različitih pravougaonika. Nacrtajte ih, a pre toga odaberite najdeblju liniju na alatki linija!

Alatka sprej simulira sprej – raspršuje boju na papir. Posle izbora ove alatke u

Alatka sprej simulira sprej – raspršuje boju na papir. Posle izbora ove alatke u paleti sa alatkama, pojavljuju se tri načina rada spreja – gustina. Kada odredite gustinu spreja, onda možete slobodno “prskati” po papiru i lijevim i desnim tasterom.

Sada kombinujte režime rada spreja i lijevi i desni taster, pa isprskajte nacrtane pravougaonike.

Sada kombinujte režime rada spreja i lijevi i desni taster, pa isprskajte nacrtane pravougaonike. Levim tasterom miša sva tri tipa Desnim tasterom miša sva tri tipa Pre toga promenite boje kojima crtate, pa lijevim tasterom odaberite zelenu, a desnim ljubičastu boju.

Alatka elipsa služi za crtanje elipse i kruga. Koristi se kao i alatka pravougaonik.

Alatka elipsa služi za crtanje elipse i kruga. Koristi se kao i alatka pravougaonik. Za crtanje elipse koristi se sama alatka, a za crtanje kruga koristi se ova alatka u kombinaciji sa tasterom SHIFT. I ova alatka daje tri različita tipa elipse odnosno kruga – samo sa okvirnom linijom, sa okvirnom linijom i unutrašnjosti, i samo unutrašnjost.

Levim tasterom miša sva tri tipa Desnim tasterom miša sva tri tipa Kombinujući tri

Levim tasterom miša sva tri tipa Desnim tasterom miša sva tri tipa Kombinujući tri različite vrste elipse koje možete nacrtati i tastere na mišu (da li crtate lijevim ili desnim tasterom) možete dobiti 6 različitih elipsi. Nacrtajte ih preko pravougaonika, a pre toga odaberite najdeblju liniju na alatki linija!

Alatke prava i kriva linija Alatka za crtanje pravih linija koristi se tako što

Alatke prava i kriva linija Alatka za crtanje pravih linija koristi se tako što se najpre u dijelu podtipova odabere debljina linije, a zatim se prave linije crtaju tako što se klikne na početak linije i povlači se miš uz pritisnut lijevi ili desni taster do kraja linije. Da biste nacrtali krivu liniju pomoću ove alatke treba da najpre nacrtate pravu liniju, a zatim da je deformišete tako što kliknete na nju i povlačite je u smijeru kom želite. Obe alatke imaju u dijelu za opcije ponuđene različite debljine linija.

Na lijevoj strani nacrtajte alatkom prava linija: -3 linije različite debljine lijevim tasterom -3

Na lijevoj strani nacrtajte alatkom prava linija: -3 linije različite debljine lijevim tasterom -3 linije različite debljine desnim tasterom. Na desnoj strani nacrtajte alatkom kriva linija: -2 linije različite debljine lijevim tasterom -2 linije različite debljine desnim tasterom.

Snimanje dokumenta 1. Lijevi klik na opciju FILE u aplikativnom meniju 2. Kada se

Snimanje dokumenta 1. Lijevi klik na opciju FILE u aplikativnom meniju 2. Kada se otvori meni, pomjerate kursor po njemu do opcije SAVE 3. Klik na opciju SAVE 4. Kada se otvori prozor za snimanje u polju FILE NAME kliknuti i na tastere BACKSPACE ili DELETE izbrisati ime slike koje stoji (untitled 1) 5. Upisati novo ime slike – CRTEZ 01 6. Kliknuti na taster SAVE. Rezultat operacije: Sačuvali ste Vaš crtež pod imenom CRTEZ 01. Sada to vidite i na naslovnoj liniji prozora, jer i tu treba da stoji ovaj naziv.

Postupak snimanja po koracima Izbrišemo ime na taster Backspace Upišemo novo ime CRTEZ 01

Postupak snimanja po koracima Izbrišemo ime na taster Backspace Upišemo novo ime CRTEZ 01 Kliknemo na taster SAVE. PROVERA – sada na naslovnoj liniji prozora imamo naziv našeg dokumenta

Otvaranje novog dokumenta Kada završite sa crtanjem jednog crteža, ili želite da krenete iz

Otvaranje novog dokumenta Kada završite sa crtanjem jednog crteža, ili želite da krenete iz početka, treba da otvorite novi dokument, novu stranu, a to ćete uraditi na sljedeći način: 1. Kliknete na opciju FILE u aplikativnom meniju 2. Kliknete na opciju NEW Napomena: Ako dokument na kojem ste radili nije bio prethodno snimljen, računar će Vas pitati da li želite da sačuvate taj stari dokument, prije nego što krenete da radite na novom. Ako kliknete na YES, stari dokument će biti sačuvan, po prethodno objašnjenoj proceduri. Ako kliknete na NO, stari dokument će biti zauvjek izgubljen.

Samostalan crtež Otvorite novi dokument, pa pokušajte da nacrtate sljedeći crtež! Napomena: “Rupe” su

Samostalan crtež Otvorite novi dokument, pa pokušajte da nacrtate sljedeći crtež! Napomena: “Rupe” su crtane i obojene četkom. Linije su crtane alatkom prava linija. Krug crtate alatkom krug pomoću tastera SHIFT Brojeve napišite četkom. Sliku snimite pod imenom BILIJAR