PAadm ntverk LTH 2019 11 11 Lunds Tekniska

  • Slides: 17
Download presentation
PA-adm nätverk LTH 2019 -11 -11 Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx |

PA-adm nätverk LTH 2019 -11 -11 Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Agenda • Välkomna - incheckning • Utvärdering och diskussion nya rutiner löneadministration 6 maj

Agenda • Välkomna - incheckning • Utvärdering och diskussion nya rutiner löneadministration 6 maj 2019 • Forskatt • FIKA och Uppföljning av HR-dagen 1 okt – konkretisering LTH – största utmaningar inom HR -området • LTHin – presentation av intranätet Emma Danielsson och Pernilla Daws Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Incheckning Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Incheckning Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Arbetsuppgifter till fakultet – 6 maj • Kompetensregistrering (docent, etapplyft, dr examen) - källrapportering

Arbetsuppgifter till fakultet – 6 maj • Kompetensregistrering (docent, etapplyft, dr examen) - källrapportering • Nyanställning – källrapportering, granskning, expediering – Nyanställning TA, forskare, doktorand – Nyanställning postdok, adjunkt – Nyanställning LFN R • Förändring av anställning – källrapportering – Ny lön, ändrad org placering, befordran, docent • Förlängning av anställning (BUL och postdoktor) - källrapportering – Förlängning postdoktor BUL • Ledigheter - granskning Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Granskning av ledigheter • Utvärdering – hur fungerar det? • Lokala rutiner för ledigheter?

Granskning av ledigheter • Utvärdering – hur fungerar det? • Lokala rutiner för ledigheter? Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Forskatt 2019 -11 -11 KRISTINA FORS Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx |

Forskatt 2019 -11 -11 KRISTINA FORS Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Vem kan ansöka om forskatt Skattelättnad för vissa utländska arbetstagare som: • har befattning

Vem kan ansöka om forskatt Skattelättnad för vissa utländska arbetstagare som: • har befattning som forskare (eller företagsledare eller som annan nyckelperson). Bedöms från fall till fall. • ELLER • når upp till en ersättningsnivå som per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (93. 000: - för 2019). Dessa får alltid forskatt. • både arbetstagaren och arbetsgivaren kan ansöka Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Forskatt innebär… • att endast 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet

Forskatt innebär… • att endast 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet tas upp som inkomst vid beskattningen • att 75 procent av ersättningen används vid beräkningen av arbetsgivaravgifter • i övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler • omfattar de tre första åren i Sverige Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Forskatt innebär… • också att om medarbetaren får ersättning för vissa kostnader av arbetsgivaren

Forskatt innebär… • också att om medarbetaren får ersättning för vissa kostnader av arbetsgivaren är denna ersättning helt skattefri för arbetstagaren. De ingår inte heller i underlaget för sociala avgifter. Det gäller kostnadsersättning för: – flytt till och från Sverige – barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande – två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar. Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Kriterier för att få forskatt beviljad • personen får inte vara svensk medborgare •

Kriterier för att få forskatt beviljad • personen får inte vara svensk medborgare • personen får inte ha bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det år då arbetet påbörjas • Vid ansökningstillfället ska avsikten vara att arbetstagarens vistelse i Sverige ska pågå i högst fem år (tillsvidareanställning är Ok) • ansökan om forskaskatt ska ha inkommit inom 3 mån från att den sökande påbörjat sin anställning i Sverige Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Kriterier för en forskare att få forskatt beviljad • sökande ska ha en doktorsexamen

Kriterier för en forskare att få forskatt beviljad • sökande ska ha en doktorsexamen samt ytterligare minst 1 -2 års därefterföljande utveckling av forskarkompetensen ” ska utföra självständig forskning på viss nivå ” ex BUL, professor men i vissa fall även postdoktor • kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige* *Enligt handläggare på Forskattenämnden är det en helhetsbedömning, men ”betydande svårigheter att rekrytera” är inte det som de lägger störst vikt vid. De är också medvetna om att vi ska anställa den skickligaste. Skriv gärna ut svensk titel i ansökan. Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Ansökan • Obs! Ansökan måste vara inlämnad senast tre månader efter det att personen

Ansökan • Obs! Ansökan måste vara inlämnad senast tre månader efter det att personen börjat arbeta i Sverige • Digital ansökan, forskattenämnden uppskattar om vi uppger en kontaktperson • Det tar 4 -8 veckor att få ett beslut • Svenskt personnummer behövs inte • Om vistelsen i Sverige är kortare än sex månader beskattas arbetstagaren normalt istället enligt SINK. Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Länkar • https: //forskattenamnden. se/ ( finns även info och ansökningsblanketter på engelska) •

Länkar • https: //forskattenamnden. se/ ( finns även info och ansökningsblanketter på engelska) • SINK https: //skatteverket. se/privat/skatter/internationellt/bosattu tomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta. 4. 6 fdde 64 a 12 cc 4 eee 23080002583. html? q=SINK Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Workshop- uppföljning av HR-dagen 2019 -11 -11 Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx

Workshop- uppföljning av HR-dagen 2019 -11 -11 Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD

Work-shop kl: 13. 45 -14. 45 med fika De tre största utmaningarna: Tydliga roller,

Work-shop kl: 13. 45 -14. 45 med fika De tre största utmaningarna: Tydliga roller, uppdrag och mandat Information och kommunikation Enhetlighet, rutiner och samarbete Utgå från utmaningarna och materialet, konkretisera utmaningarna. Vilka lösningar ser ni? På vilken nivå ska insatser göras institution, fakultet, sektion HR? Lunds Tekniska Högskola | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | ÅÅÅÅ-MM-DD