Overgang til den nye karakterbekendtgrelse p DPU Nye

  • Slides: 17
Download presentation
Overgang til den nye karakterbekendtgørelse på DPU: Nye målbeskrivelser og vurderingskriterier i studieordningerne v/

Overgang til den nye karakterbekendtgørelse på DPU: Nye målbeskrivelser og vurderingskriterier i studieordningerne v/ Bjarne Wahlgren

Udgangspunktet • Bedømmelsen skal ske på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken

Udgangspunktet • Bedømmelsen skal ske på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål • Det indebærer, at universitetet i alle studieordningerne skal fastsætte præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen • Målbeskrivelserne skal udformes som kompetencer

Kompetencemål Studieordningerne skal indeholde en beskrivelse af de faglige og erhvervsrelevante kompetencer, den studerende

Kompetencemål Studieordningerne skal indeholde en beskrivelse af de faglige og erhvervsrelevante kompetencer, den studerende har efter afsluttet uddannelse

Vejen frem • • • Arbejdsgruppe Smertefri implementering Ændre i målbeskrivelserne Justere masteruddannelser Sikre

Vejen frem • • • Arbejdsgruppe Smertefri implementering Ændre i målbeskrivelserne Justere masteruddannelser Sikre faglig forankring og accept

Indholdet • Præcisering af mål • Præcisering af vurderingskriterier og niveau

Indholdet • Præcisering af mål • Præcisering af vurderingskriterier og niveau

Kompetencebegreber i mål • • Demonstrere overblik og indsigt Analysere Vurdere Diskutere Formulere Formidle

Kompetencebegreber i mål • • Demonstrere overblik og indsigt Analysere Vurdere Diskutere Formulere Formidle Gennemføre

Definition af kompetencebegreber • Demonstrere overblik og indsigt – vise kendskab til det samlede

Definition af kompetencebegreber • Demonstrere overblik og indsigt – vise kendskab til det samlede fagområde, som modulet omfatter (bredde), og kunne identificere væsentlige problemstillinger (dybde), inden for fagområdet • Analysere – kunne identificere og differentiere elementer i et fagområde • Vurdere – kunne begrunde kvaliteten af forskellige udsagn

Definition af kompetencebegreber • Diskutere – kunne sammenstille elementer i et teoretisk eller praktisk

Definition af kompetencebegreber • Diskutere – kunne sammenstille elementer i et teoretisk eller praktisk fagområde (syntetisere), vurdere dem i forhold til hinanden og perspektivere resultatet af vurderingen • Formulere – kunne beskrive og begrunde, hvordan problemstillinger inden for fagområdet kan behandles (f. eks. praksisproblemstillinger, undersøgelsesdesign eller løsningsforslag)

Definition af kompetencebegreber • Formidle – kunne kommunikere fagligt til en bestemt målgruppe •

Definition af kompetencebegreber • Formidle – kunne kommunikere fagligt til en bestemt målgruppe • Gennemføre – kunne udføre i praksis og begrunde udførelsen (f. eks. en undersøgelse, en evaluering, en vejledning eller en uddannelsesplanlægning)

Indholdet • Præcisering af mål • Præcisering af vurderingskriterier og niveau

Indholdet • Præcisering af mål • Præcisering af vurderingskriterier og niveau

Vurderingskriterier på kandidat- og masteruddannelserne • Udfoldelse af videnskabeligt grundlag: – den studerende skal

Vurderingskriterier på kandidat- og masteruddannelserne • Udfoldelse af videnskabeligt grundlag: – den studerende skal have kompetence på et videnskabeligt grundlag indenfor hvert modul efter dets gennemførelse – det betyder, at den studerende i eksamenssammenhængen skal kunne give en besvarelse, der er: • kritisk • systematisk • teoretisk og • empirisk funderet

Definition af vurderingskriterier på kandidatog masteruddannelserne • Kritisk – at kunne behandle fagindholdet problematiserende

Definition af vurderingskriterier på kandidatog masteruddannelserne • Kritisk – at kunne behandle fagindholdet problematiserende og formulere (nye) problemstillinger eller teser • Systematisk – at kunne redegøre for sin metodes styrker og svagheder, anvende klart definerede begreber konsistent, argumentere logisk og disponere det faglige stof

Definition af vurderingskriterier på kandidatog masteruddannelserne • Teoretisk funderet – at kunne inddrage relevant

Definition af vurderingskriterier på kandidatog masteruddannelserne • Teoretisk funderet – at kunne inddrage relevant teori, der baserer sig på original/primærlitteratur • Empirisk funderet – at kunne inddrage relevant empiri, der baserer sig på originalundersøgelser (eksisterende eller egen indsamlet)

Vurderingskriterier på suppleringsuddannelserne • Udfoldelse af fagligt og metodisk grundlag: – den studerende skal

Vurderingskriterier på suppleringsuddannelserne • Udfoldelse af fagligt og metodisk grundlag: – den studerende skal have kompetence på et fagligt og metodisk grundlag indenfor hvert modul efter dets gennemførelse – det betyder, at den studerende i eksamenssammenhængen skal kunne give en besvarelse, der er: • fagligt og • metodisk funderet

Definition af vurderingskriterier på suppleringsuddannelserne • Fagligt funderet – at kunne anvende relevante begreber

Definition af vurderingskriterier på suppleringsuddannelserne • Fagligt funderet – at kunne anvende relevante begreber og teorier samt relevant forsknings- og udviklingsarbejde til at beskrive problemstillinger inden for faget/professionen • Metodisk funderet – at kunne anvende relevante metoder til at belyse problemstillinger inden for faget/professionen

Bedømmelsen • Mangler og kvalitet • Helhedsvurdering • Ikke oversættelse fra gammel skala

Bedømmelsen • Mangler og kvalitet • Helhedsvurdering • Ikke oversættelse fra gammel skala

Konkret eksempel: Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik 1. Kultur, dannelse og identitet (15 ECTS-point) Mål:

Konkret eksempel: Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik 1. Kultur, dannelse og identitet (15 ECTS-point) Mål: Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag¹: – demonstrere overblik over og indsigt i samspillet mellem kultur, dannelse og identitet – analysere og vurdere centrale forhold i samspillet mellem kultur, dannelse og identitet – diskutere centrale problemstillinger i pædagogisk praksis på denne baggrund