Out and About with Nature Nature Zrn Animal

  • Slides: 75
Download presentation
Out and About with Nature

Out and About with Nature

Nature Zìrán 自然

Nature Zìrán 自然

Animal Dòngwù �物

Animal Dòngwù �物

Bird Niăo �

Bird Niăo �

Rabbit Tùzi 兔子

Rabbit Tùzi 兔子

Fox Hú 狐

Fox Hú 狐

Spider Zhīzh ū 蜘蛛

Spider Zhīzh ū 蜘蛛

Deer Lù 鹿

Deer Lù 鹿

Badger Gŏuhuān 狗�

Badger Gŏuhuān 狗�

Owl Xiāo �

Owl Xiāo �

Snake Shé 蛇

Snake Shé 蛇

Snail Wō �

Snail Wō �

Frog Wā 蛙

Frog Wā 蛙

Fish Yú �

Fish Yú �

Squirrel Shŭ 鼠

Squirrel Shŭ 鼠

Hedgehog Wѐi 猬

Hedgehog Wѐi 猬

Duck Yā �

Duck Yā �

Swan Hú �

Swan Hú �

Plant Zhíwù 植物

Plant Zhíwù 植物

Flower Huā 花

Flower Huā 花

Grass Căo 草

Grass Căo 草

Leaf Yѐzi 叶子

Leaf Yѐzi 叶子

Feather Yŭ 羽

Feather Yŭ 羽

Shell Qiào 壳

Shell Qiào 壳

Stone Shítou 石�

Stone Shítou 石�

Twig Zhīzi 枝子

Twig Zhīzi 枝子

Puddle Shuĭkēng 水坑

Puddle Shuĭkēng 水坑

Insect Kūnchóng 昆虫

Insect Kūnchóng 昆虫

Bee Fēng 蜂

Bee Fēng 蜂

Caterpillar Máochóng 毛虫

Caterpillar Máochóng 毛虫

Butterfly Dié 蝶

Butterfly Dié 蝶

Ladybird Piáochóng 瓢虫

Ladybird Piáochóng 瓢虫

Grasshopper Zhàchóng 蚱虫

Grasshopper Zhàchóng 蚱虫

Fly Yíng �

Fly Yíng �

Worm Chóngzi 虫子

Worm Chóngzi 虫子

Tree Shù �

Tree Shù �

Treehouse Shùwū �屋

Treehouse Shùwū �屋

Pond Chí 池

Pond Chí 池

Water Shuĭ 水

Water Shuĭ 水

River Hé 河

River Hé 河

Stream Xiǎoxī 小溪

Stream Xiǎoxī 小溪

Waterfall Pù 瀑

Waterfall Pù 瀑

Fire Huǒ 火

Fire Huǒ 火

Sun Tàiyáng 太阳

Sun Tàiyáng 太阳

Moon Yuèliang 月亮

Moon Yuèliang 月亮

Stars Xīngxing 星星

Stars Xīngxing 星星

Sky Tiānkōng 天空

Sky Tiānkōng 天空

Cloud Yún 云

Cloud Yún 云

Wind Fēng �

Wind Fēng �

Rain Yŭ 雨

Rain Yŭ 雨

Snow Xuě 雪

Snow Xuě 雪

Snowman Xuěrén 雪人

Snowman Xuěrén 雪人

Mountain Shān 山

Mountain Shān 山

Iceberg Bīngshān 冰山

Iceberg Bīngshān 冰山

Volcano Huŏshān 火山

Volcano Huŏshān 火山

S oil Tǔ 土

S oil Tǔ 土

Grass Căo 草

Grass Căo 草

Ground Dì 地

Ground Dì 地

Woods Shùlín �林

Woods Shùlín �林

Park Gōngyuán 公园

Park Gōngyuán 公园

Garden Huāyuán 花园

Garden Huāyuán 花园

Beach Tān �

Beach Tān �

Sea Hăi 海

Sea Hăi 海

Noisy Chǎo 吵

Noisy Chǎo 吵

Quiet ānjìng 安静

Quiet ānjìng 安静

Peaceful Níng 宁

Peaceful Níng 宁

Hot Rѐ �

Hot Rѐ �

Cold Lěng 冷

Cold Lěng 冷

Big Dà 大

Big Dà 大

Small Xiăo 小

Small Xiăo 小

Soft Ruăn �

Soft Ruăn �

Rough Cāo 糙

Rough Cāo 糙

Polluted Wūrǎn �染

Polluted Wūrǎn �染

Describing and Noticing I see (我) 看 (Wŏ) kàn I hear 听 tīng I

Describing and Noticing I see (我) 看 (Wŏ) kàn I hear 听 tīng I feel �得 / 感 juéde/ găn I go 去 qù I touch 着 zháo I like 喜� xĭhuan I don’t like 不喜� bù xĭhuan I love � ài

Finding out What do you see? 你看什么? Nĭ kàn shénme? What do you hear?

Finding out What do you see? 你看什么? Nĭ kàn shénme? What do you hear? 你听什么? Nĭ tīng shénme? How does it feel? 你�得什么 ? Nĭ juéde shénme? What do you like? 你喜�什么 ? Nĭ xĭhuan shénme? What do you not like? 你不喜�什么 ? Nĭ bù xĭhuan shénme? How many are there? 哪里有多少人? Nàli yŏu duō shăo rén? What colour is it? �个是什么�色 ? Zhѐ ge shì shénme yánsѐ?