Osiguravajue drutvo js Pojam osiguravajueg drutva Osiguravajue drutvo

  • Slides: 6
Download presentation
Osiguravajuće društvo js

Osiguravajuće društvo js

Pojam osiguravajućeg društva Osiguravajuće društvo ili osiguravač je pravno lice koje se bavi delatnošću

Pojam osiguravajućeg društva Osiguravajuće društvo ili osiguravač je pravno lice koje se bavi delatnošću osiguranja. � Osniva se kao akcionarsko društvo za osiguranje i društvo za uzajamno osiguranje. � � � Osiguravajuće društvo je pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari obuhvaćeni rizik. Razlikuju se prema veličini, vrsti i obimu rizika koje pokrivaju, mogu se baviti s jednom, s nekoliko ili sa svim granama osiguranja.

Pojam osiguravajućeg društva � � � Zbog svoga posebnog društvenog i privrednog značaja, podležu

Pojam osiguravajućeg društva � � � Zbog svoga posebnog društvenog i privrednog značaja, podležu posebnom državnom nadzoru, uz raspolaganje neophodnom dozvolom za rad. Da bi osiguravajuće društvo moglo da obavlja delatnost osiguranja, ono mora zaključiti ugovor o osiguranju sa osiguranikom. Delatnost osiguravajuće kompanije su: q. Poslovi osiguranja, q. Poslovi saosiguranja, q. Poslovi reosiguranja, q. Poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja.

Lica u osiguranju Osiguravač • Osiguravač je pravno lice koja pruža usluge osiguranja i

Lica u osiguranju Osiguravač • Osiguravač je pravno lice koja pruža usluge osiguranja i koje za određenu premiju preuzima obavezu zaštite osiguranika od rizika. • U našem osiguranju osiguravači se javljaju u obliku akcionarskih društava za osiguranje i društava za uzajamno osiguranje. • Postoje državne i privatne osiguravajuće organizacije. Osiguranik • Fizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika. • Obavezan je da plaća određenu cenu (premiju), kako bi za uzvrat u slučaju realizacije rizika imao pravo na naknadu iz osiguranja.

Primer nekih osiguravajućih društava u Srbiji NAZIV Wiener Stadtische osiguranje a. d. o AMS

Primer nekih osiguravajućih društava u Srbiji NAZIV Wiener Stadtische osiguranje a. d. o AMS osiguranje a. d. o Basler osiguranje a. d. o GRAWE a. d. o Merkur a. d. o Sava osiguranje a. d. o DDOR Novi sad a. d. o Delta Generali osiguranje a. d. o Dunav Osiguranje a. d. o Uniqa osiguranje a. d. o Triglav osiguranje a. d. o Takovo a. d. o Metlife a. d. o Sogaz a. d. o

Vrste osiguranja Imovinsko osiguranje Životno osiguranje Osiguranje motornih vozila Osiguranje lica od posledica nesrećnog

Vrste osiguranja Imovinsko osiguranje Životno osiguranje Osiguranje motornih vozila Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja Osiguranje poljoprivrede Međunarodno putno osiguranje Kreditna osiguranja Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Drugo