Orienteringsmte foreldrefresette til elevar p Vg 2 Mndag

  • Slides: 28
Download presentation
Orienteringsmøte foreldre/føresette til elevar på Vg 2 Måndag 7. september 2015 kl. 18: 30

Orienteringsmøte foreldre/føresette til elevar på Vg 2 Måndag 7. september 2015 kl. 18: 30 på Landskapet

Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan (skulen sine satsingsområde) Kontaktpunkt

Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan (skulen sine satsingsområde) Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad Fråvær og fråværsoppfølging Vurdering. Skole. Arena. Foreldrepålogging Møte med kontaktlærar Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 2

Skulen si leiing: Margaret Alme – rektor Jon Arne Haram – assisterande rektor Karen

Skulen si leiing: Margaret Alme – rektor Jon Arne Haram – assisterande rektor Karen Topphol – avdelingsleiar Eldrid Vik – avdelingsleiar Bård Ringstad - avdelingsleiar Gunhild Snipsøyr - avdelingsleiar Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 3

Rådgjevar/OT/helsesøster/PPT: Liv Ose – rådgjevar Gunhild Snipsøyr– rådgjevar Per Ove Osnes – rådgjevar Trond

Rådgjevar/OT/helsesøster/PPT: Liv Ose – rådgjevar Gunhild Snipsøyr– rådgjevar Per Ove Osnes – rådgjevar Trond Haugland – OT rådgjevar Hanna L. Moldskred – helsesøster Ingeborg D. Hatløy – skulen sin kontaktperson innan PPT Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 4

Kontaktlærarar på Vg 2: 2 EL 1 2 ID 2 2 IK 1 2

Kontaktlærarar på Vg 2: 2 EL 1 2 ID 2 2 IK 1 2 SS 1 2 ST 2 2 ST 3 2 ST 4 2 TT 1 Lindor Barstad Håvard Nygjerde Arve Haugland Tarjei Vågstøl Adeleine Eiken Sølvi Løvøy Sindre Grønmyr Rise Ingvild Slotterøy Kathrine Kriken Garnes Kjersti Røyset Topphol Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 5

Skuleåret 2015 -2016: 5 utdanningsprogram – Studiespesialisering, Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel, Tekniske Allmenne

Skuleåret 2015 -2016: 5 utdanningsprogram – Studiespesialisering, Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel, Tekniske Allmenne Fag Innføringsklasse Om lag 530 elevar 28 klasser Ca 100 tilsette; pedagogisk tilsette, assistentar, merkantilt tilsette og driftstilsette Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 6

Kvalitetsplan 2015 -2019 for sektoren: Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad

Kvalitetsplan 2015 -2019 for sektoren: Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13 -årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling Skulen har eigen handlingsplan. Sjå skulen si heimeside Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 7

Organisering av skuledagen: 8 undervisningstimar per dag á 45 min -i snitt 6 timar

Organisering av skuledagen: 8 undervisningstimar per dag á 45 min -i snitt 6 timar for Studiespesialisering og 7 timar for Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel Tekniske allmenne fag køyrer eige løp; 3 dagar skule dei første tre åra, 2 dagar skule siste året Basisgruppemøte 1 gong per veke. Obligatorisk oppmøte. Midttime tysdag og torsdag i 5. time Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 8

Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap. 20: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar

Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap. 20: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsløpet Informasjonsmøte i starten av skuleåret Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår Vil få invitasjon til samtale i løpet av terminen – okt/nov Invitasjon til samtale med faglærarar i jan/feb, før val til neste år Søknadsfrist for neste skuleår: 1. mars (1. februar for søking på særskilt grunnlag) Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 9

Foreldre til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: • varsel dersom det

Foreldre til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: • varsel dersom det er fare for ikkje grunnlag for vurdering i fag • varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden eller åtferd Foreldrepålogging: • Foreldrepålogging til Skole. Arena. Sjå heimesida vår for påloggingsinfo Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 10

Kommunikasjonskanalar: Skulen si heimeside: http: //www. ulstein. vgs. no Fronter: (ikkje eigne brukarnamn til

Kommunikasjonskanalar: Skulen si heimeside: http: //www. ulstein. vgs. no Fronter: (ikkje eigne brukarnamn til føresette) Skule. Arena (fråværsføring og vurdering): Foreldrepålogging. E-post: ulstein. [email protected] no Facebook: Ulstein vidaregåande skule – off. side Link til Opplæringslova, forskrifta til Oppl. og skulereglementet på heimesida Skuleutvalet. Foreldrerepresentanten er valt frå Vg 1. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 11

Berbare PC’ar og stipendordninga Fylkestinget 2007: berbare PC’ar skal vere obligatorisk hjelpemiddel for alle

Berbare PC’ar og stipendordninga Fylkestinget 2007: berbare PC’ar skal vere obligatorisk hjelpemiddel for alle elevar på Vg 1 I dag skal alle elevar ha berbare PC’ar Fylket har eige PC-reglement Skulen har eigne PC-reglar Stipend: eleven må søkje om utstyrstipend i Lånekassa Lærebøker: gratis. NB! Registrert på eleven. Krav dersom ikkje rett bok vert levert inn Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 12

Office 365 til elevar. Dette er ein gratis lisens som alle elevar kan nytte.

Office 365 til elevar. Dette er ein gratis lisens som alle elevar kan nytte. Elevane må kontakte IT dersom dei har spørsmål Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 13

Forskrifta når det gjeld fråværsføring: Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset Enkelttimar

Forskrifta når det gjeld fråværsføring: Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset dersom årsaka er dokumentert Eleven kan krevje at inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår ikkje vert ført på vitnemålet: Helse- og velferdsgrunnar Arbeid som tillitsvald Politisk arbeid Hjelpearbeid Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 14

Lovpålagt oppmøte (td sesjon) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå • Fråvær

Lovpålagt oppmøte (td sesjon) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå • Fråvær etter første punktet må dokumenterast med legeerklæring • Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå fjerde dagen kan strykast • Ordensreglementet set krav til at eleven melder frå om fråvær frå første fråværsdag eller dersom han/ho må forlate skulen i løpet av skuledagen • Gjeld berre heile dagar Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 15

Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 16

Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 16

Krav til aktivitetsplikt hos eleven: § 3 -3. Grunnlaget for vurdering i fag –

Krav til aktivitetsplikt hos eleven: § 3 -3. Grunnlaget for vurdering i fag – tredje ledd: Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 17

§ 3 -5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i

§ 3 -5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 18

Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse

Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 19

§ 3 -11. Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som

§ 3 -11. Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til elevenog gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i faget. Eleven har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga. Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3 -13 og i samband med samtalen med foreldra etter § 20 -3 og § 20 -4. Læraren skal i undervegsvurderinga vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5 -1 og § 5 -4. Elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5 -5 første ledd. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 20

§ 3 -12. Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med eigenvurderinga er

§ 3 -12. Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med eigenvurderinga er at eleven reflekterer over og blir bevisst på eiga læring. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 21

§ 3 -13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del

§ 3 -13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det er ikkje klagegrunnlag på halvårsvurderinga, berre på standpunktkarakterane. § 3 -18. Standpunktkarakterar i fag Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på vitnemålet. Ein del fag har ikkje standpunktkarakter før etter 2 eller 3 året. Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 22

Kva er viktig for Vg 2 -eleven? Oppmøte • Fråvær uansett grunn kan føre

Kva er viktig for Vg 2 -eleven? Oppmøte • Fråvær uansett grunn kan føre til bortfall av karakter • Lavt fråvær er viktig for dei som skal over i læreplass • Ein ser at fråværet blant elevane har tendens til å auke frå starten av opplæringa og utover • I både toårige og treårige løp kan elevar med stort fråvær risikere å bli stoppa i innsøkinga til høgare nivå Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 23

Kampen mot fråværet: Fråvær er eit av dei større problema i vidaregåande skule Sjå

Kampen mot fråværet: Fråvær er eit av dei større problema i vidaregåande skule Sjå skulen si heimeside: - Skriv om skulen si praktisering (Info til elevar og føresette) - Link til fylkeskommunen si heimeside, der ein finn ordensreglementet og fråværsføringsrutinar gjeldande frå 01. 08. 15 (Reglar og forskrifter) NB! Prosentgrense neste skuleår – truleg 10% i fag Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 24

Skuleåret 2012 -2013 Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 25

Skuleåret 2012 -2013 Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 25

Arbeid med faga Auka fagkrav - Skulen opplever at enkelte elevar jobbar for mykje

Arbeid med faga Auka fagkrav - Skulen opplever at enkelte elevar jobbar for mykje ved sida av skulen Større fagleg spesialisering 2. året; - auka motivasjon? For 3 årige løp: Neste skuleår bygger vidare på det eleven lærer i år – direkte ”linkar” mellom fleire av faga Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 26

Elevkveldar Omtrent ein gong per månad Film, pizza, sosialt samvær Ansvarleg: Trond Haugland Orienteringsmøte

Elevkveldar Omtrent ein gong per månad Film, pizza, sosialt samvær Ansvarleg: Trond Haugland Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 27

Møte med kontaktlærar Takk for frammøtet så langt og vel heim Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg

Møte med kontaktlærar Takk for frammøtet så langt og vel heim Orienteringsmøte foreldre/føresette Vg 2 H 15 09. 03. 2021 28