Organizacja procesu edukacyjnego z uwzgldnieniem monitorowania wdraania nowej

  • Slides: 24
Download presentation
Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej – wnioski i uwagi

Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej – wnioski i uwagi do rozważenia przez dyrektorów szkół Delegatura w Płocku

Przepisy rozp. MEN dot. Ramowych planów nauczania stosuje się od dnia 1 września 2012

Przepisy rozp. MEN dot. Ramowych planów nauczania stosuje się od dnia 1 września 2012 r. : w kl. I i IV szkoły podstawowej, w kl. I gimnazjum, w kl. I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, LO, technikum, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. (Dz. U. z 2012 r. , poz. 204) Delegatura w Płocku

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół weszło w życie od 1 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz. 977) -przepisy ww. rozp. określają terminy stosowania nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół Delegatura w Płocku

MONITOROWANIE podstawy programowej jest obowiązkiem nauczycieli i dyrektorów szkół. Jak się z niego wywiązać,

MONITOROWANIE podstawy programowej jest obowiązkiem nauczycieli i dyrektorów szkół. Jak się z niego wywiązać, żeby rzeczywiście podnieść jakość nauczania? Biurokratyczny nakaz może przerodzić się w skutecznie narzędzie kierowania procesem dydaktycznym. Delegatura w Płocku

MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy. Monitorowanie przebiega

MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy. Monitorowanie przebiega w trzech płaszczyznach. Możemy ująć to na schemacie: Delegatura w Płocku

MONITORING ILOŚCIOWY, np. : - zgodność liczby godz. zajęć z ramowymi planami nauczania, -

MONITORING ILOŚCIOWY, np. : - zgodność liczby godz. zajęć z ramowymi planami nauczania, - ilość godz. zrealizowanych, - frekwencję uczniów, - liczbę uczniów w konkursach, olimpiadach, - liczbę finalistów, laureatów, - ilość imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań Delegatura w Płocku

 MONITORING JAKOŚCIOWY, np. : 1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez: a) wyniki egzaminów

MONITORING JAKOŚCIOWY, np. : 1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez: a) wyniki egzaminów zewnętrznych b) wyniki egzaminów próbnych c) wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności d) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych 2. Aktywność szkolną i pozaszkolną uczniów 3. Relacje interpersonalne 4. Dokonania wychowawcze nauczycieli Delegatura w Płocku

MONITORING ORGANIZACYJNY, dotyczy w szczególności: wypełniani zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 1.

MONITORING ORGANIZACYJNY, dotyczy w szczególności: wypełniani zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. 1. Na początku roku szkolnego zebranie rady pedagogicznej powinno zaowocować istotnymi działaniami, wskazaniami, wnioskami, które można wykorzystać podczas monitorowania wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Delegatura w Płocku

2. Prowadząc posiedzenie rady pedagogicznej na początku roku szkolnego warto omówić i przyjąć narzędzia

2. Prowadząc posiedzenie rady pedagogicznej na początku roku szkolnego warto omówić i przyjąć narzędzia do planowania i rozliczania realizacji minimalnej ilości godzin z danego przedmiotu i wszystkich przedmiotów w szkole na dany etap edukacyjny. Delegatura w Płocku

3. Nauczyciel winien zaplanować realizację godzin na 32/33 tygodnie w ciągu roku. Łączna liczba

3. Nauczyciel winien zaplanować realizację godzin na 32/33 tygodnie w ciągu roku. Łączna liczba godzin zaplanowanych na 33 tygodnie do realizacji w ciągu roku będzie nieco większa od minimalnej liczby godzin wskazanej przez MEN, co zapewni szkole bezpieczną ich realizację. Delegatura w Płocku

 Dalsze zadania szkoły, to np. : 1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej

Dalsze zadania szkoły, to np. : 1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej ilości godzin w roku szkolnym (np. za pomocą rozkładów materiału, planów kierunkowych, planów wynikowych). 2) Zaplanowanie i obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy programowej (realizacja gł. umiejętności przedmiotowych i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego przedmiotu). Delegatura w Płocku

3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie

3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele. Delegatura w Płocku

 4) Umieszczenie w protokole rady pedagogicznej, raz/dwa razy w roku, zapisu dotyczącego podsumowania

4) Umieszczenie w protokole rady pedagogicznej, raz/dwa razy w roku, zapisu dotyczącego podsumowania realizacji podstawy programowej. 5) Zestawienie wniosków z realizacji podstawy programowej dokonywanej przez nauczycieli z wynikami egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Delegatura w Płocku

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego należy pamiętać o obowiązku: - monitorowania wdrażanej przez nauczycieli

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego należy pamiętać o obowiązku: - monitorowania wdrażanej przez nauczycieli nowej podstawy programowej, - ocenie stopnia opanowania przez uczniów określonej wiedzy i umiejętności, - nadzorowaniu wdrażania wniosków wynikających z analizy opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów. Delegatura w Płocku

 WNIOSKI wynikające z ubiegłorocznego monitorowania realizacji podstawy programowej - zbyt rzadko monitoruje się

WNIOSKI wynikające z ubiegłorocznego monitorowania realizacji podstawy programowej - zbyt rzadko monitoruje się postęp w osiągnięciach uczniów poprzez recenzowanie projektów edukacyjnych oraz prac domowych; - podczas lekcji języka polskiego nauczyciele stosują aktywizujące metody, np. dyskusję, dramę, ale w małym stopniu wprowadzają prezentację, przydatną potem w gimnazjum; Delegatura w Płocku

- najbardziej popularną formą uczestnictwa w kulturze jest udział uczniów w seansach filmowych, nieco

- najbardziej popularną formą uczestnictwa w kulturze jest udział uczniów w seansach filmowych, nieco rzadziej uczniowie mają okazję do obejrzenia sztuki teatralnej, sporadycznie zwiedzają wystaw i uczestniczą w koncertach; - na lekcjach przyrody zbyt rzadko prowadzi się zajęcia w terenie, mało doświadczeń, obserwacji mikroskopowych i terenowych; w niewielkim zakresie realizuje się zajęcia w ogrodzie botanicznym czy zoologicznym; Delegatura w Płocku

- z edukacji polonistycznej w klasie III SP – w zalecanych warunkach realizacji podstawy

- z edukacji polonistycznej w klasie III SP – w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej wskazano na potrzebę rozwijania zamiłowania do czytelnictwa u uczniów; W Ankiecie monitorowania nauczyciel nie wybrał ani jednej formy realizacji, ze wskazanych w ankiecie, np. słuchanie pięknego czytania, rozmowy o przeczytanych utworach, uczenie na pamięć (np. wierszy), korzystanie z księgozbioru klasowego lub biblioteki szkolnej. O czym to może świadczyć? Delegatura w Płocku

Realizując treści z zakresu edukacji społecznej i historycznej nauczyciel klasy III SP nie wybrał

Realizując treści z zakresu edukacji społecznej i historycznej nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej formy zalecanej w podstawie programowej (np. lekcja w muzeum, miejsca historyczne, spotkanie z uczestnikami wydarzeń historycznych, edukacyjne filmy historyczne, udział w uroczystości upamiętniającej wydarzenia historyczne) O czym to może świadczyć? Delegatura w Płocku

Realizując treści z zakresu edukacji matematycznej nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej

Realizując treści z zakresu edukacji matematycznej nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej formy zalecanej w podstawie programowej (np. zabawy dydaktyczne nastawione na rozwój umiejętności kluczowych, sytuacje zadaniowe, ćwiczenia manipulacyjne, gimnastyka umysłowa z wykorzystaniem gier, konkursy matematyczne z udziałem wszystkich uczniów) O czym to może świadczyć? Delegatura w Płocku

Realizując treści z zakresu edukacji przyrodniczej nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej

Realizując treści z zakresu edukacji przyrodniczej nauczyciel klasy III SP nie wybrał ani jednej formy zalecanej w podstawie programowej (np. obserwacje w terenie, ćwiczenia w terenie, pokaz doświadczenia prezentowany w szkole, wycieczki i filmy dydaktyczne) Nauczyciel nie wybrał miejsca poza salą lekcyjną, gdzie od początku roku szkolnego w badanej klasie realizowano zajęcia z edukacji przyrodniczej. O czym to może świadczyć? Delegatura w Płocku

WF Zajęcia powinny być prowadzone w sali sportowej, bądź na boisku szkolnym już od

WF Zajęcia powinny być prowadzone w sali sportowej, bądź na boisku szkolnym już od klasy I szkoły podstawowej. Delegatura w Płocku

ZDANIEM MINISTERSTWA SPORTU blisko połowa chłopców w wieku 13 lat spędza ponad dwie godziny

ZDANIEM MINISTERSTWA SPORTU blisko połowa chłopców w wieku 13 lat spędza ponad dwie godziny dziennie przy komputerze (ponad 20 proc. ma w tym wieku nadwagę). Aż 18 proc. polskich 18 -latków narzeka na bóle pleców i stawów. Wady postawy ma nawet 60 proc. dzieci. Tylko 10 proc. 14 -latków podejmuje jakąkolwiek aktywność fizyczną, np. jeździ na rowerze lub gra w piłkę. Te dane powinny wzbudzić nasze refleksje… Delegatura w Płocku

Ministerstwo Sportu rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Stop zwolnieniom z WF” Proponujemy, by wspólnie z rodzicami

Ministerstwo Sportu rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Stop zwolnieniom z WF” Proponujemy, by wspólnie z rodzicami uczniów, organami prowadzącymi, społecznością lokalną, podjąć rozmowy i działania na temat przyczyn i skutków unikania przez dzieci i młodzież zajęć WF-u, kiedy dzieci nie muszą być zwalniane z zajęć i dlaczego zwolnienia są szkodliwe. Delegatura w Płocku

Uwagi dot. wypełniania Ankiet monitorowania podstawy programowej I przykład: Wypełnianie informacji wzajemnie się wykluczających,

Uwagi dot. wypełniania Ankiet monitorowania podstawy programowej I przykład: Wypełnianie informacji wzajemnie się wykluczających, np. rodzice uczniów byli informowani podczas spotkań klasowych/szkolnych i nie byli informowani II przykład: Nie wskazano żadnej formy uczestnictwa rodziców w życiu szkoły z inicjatywy tej szkoły - wygląda na to , że w szkole nie zorganizowano żadnego zebrania z rodzicami. Delegatura w Płocku