Optimum dokonale konkurenn firmy a rovnovha dokonale konkurennho

  • Slides: 20
Download presentation
Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu 1. Předpoklady dokonalé konkurence 2.

Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu 1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK 3. Optimum firmy v krátkém období - bod uzavření firmy 4. Krátkodobá nabídka DK firmy a odvětví při konst. ceně variabilního vstupu 5. Krátkodobá nabídka DK odvětví (SIS) při měnící se ceně variabilního vstupu 6. Dlouhodobá nabídka DK firmy a odvětví (LIS) 7. Efektivnost DK

1. Předpoklady DK • mnoho identických firem na trhu • homogenní produkt • neexistují

1. Předpoklady DK • mnoho identických firem na trhu • homogenní produkt • neexistují bariéry vstupu do odvětví - volný pohyb mezi odvětvími • všechny subjekty na DK trhu jsou dokonale (stejně) informovány (spotřebitelé o cenách a množstvích, firmy o technologiích) • nulové náklady spotřebitelů na změnu dodavatele → žádná firma nemůže ovlivnit tržní cenu - firma je příjemcem ceny (cena určena střetáváním nabídky a poptávky na trhu)

2. Příjmy v DK • TR = P·Q, kde P je konstantní → MR

2. Příjmy v DK • TR = P·Q, kde P je konstantní → MR = AR = P

3. Optimum firmy v krátkém období π = P∙Q - STC(Q) Podmínka 1. řádu

3. Optimum firmy v krátkém období π = P∙Q - STC(Q) Podmínka 1. řádu dπ/d. Q = d. TR/d. Q - d. STC/d. Q = 0 MR = P a v bodě optima MR = MC => P = SMC (zlaté pravidlo max. zisku) Podmínka 2. řádu d 2π/d Q 2 = - d 2 STC/d. Q 2 - d. SMC/d. Q < 0 d. SMC/d. Q > 0 → bod optima na rostoucí části křivky SMC

Optimum firmy na trhu produkce (DK i NDK firma)

Optimum firmy na trhu produkce (DK i NDK firma)

Optimum firmy a rovnováha DK trhu (konst. ceny vstupů)

Optimum firmy a rovnováha DK trhu (konst. ceny vstupů)

Odvození individuální funkce nabídky (SR, konst. ceny vstupů) sfirmy: QS = f (P) ceteri

Odvození individuální funkce nabídky (SR, konst. ceny vstupů) sfirmy: QS = f (P) ceteri paribus nabídka (s) firmy = ↑ část fce SMC od bodu uzavření firmy ( P → q => nový bod optima firmy) P = SMC pro P ≥ min AVC Qs = 0 pro P < min AVC

Bod uzavření firmy v krátkém období Q*: P = min AVC, protože v optimu

Bod uzavření firmy v krátkém období Q*: P = min AVC, protože v optimu P = MC => MC = AVC => AVC jsou minimální → TR = VC, firma má ztrátu ve výši FC (při produkci Q* je na tom stejně jako kdyby nevyráběla – při Q=0 má ztrátu ve výši FC)

Minimalizace ztráty firmy Q *: P = SMC, TR >VC • • firma vyrábí,

Minimalizace ztráty firmy Q *: P = SMC, TR >VC • • firma vyrábí, pokud TR > VC (P > AVC) → firma hradí i část FC, ztráta je nižší než FC firma nevyrábí, pokud TR < VC → ztráta firmy větší než FC

zisk a ztráta DK firmy v SR

zisk a ztráta DK firmy v SR

Fce tržní nabídky (S) v SR při konst. ceně vstupů • QS = f

Fce tržní nabídky (S) v SR při konst. ceně vstupů • QS = f (P) ceteri paribus (konst. cena variabilního vstupu) tržní nabídka =horizontální součet individuálních nabídek (sčítáme množství pro různé úrovně ceny) P = Σ SMC pro P ≥ min AVC Qs = 0 pro P < min AVC Faktory ovlivňující S: • počet firem v odvětví • nákladové podmínky (ceny vstupů)

5. Krátkodobá nabídka DK odvětví - křivka SIS (mění se cena variabilního vstupu) předp.

5. Krátkodobá nabídka DK odvětví - křivka SIS (mění se cena variabilního vstupu) předp. : fixní počet firem SIS = soubor krátkodobých rovnovážných bodů odvětví • DQ→ p. Q → každá firma q → DL → p. L => TC každé firmy, tj. i MC (na MC 2) • => SIS má větší sklon než „tradiční“ křivka nabídky

6. Optimum DK firmy v LR • Předp. : volný vstup firem do odvětví

6. Optimum DK firmy v LR • Předp. : volný vstup firem do odvětví → tendence k EZ = 0 • Bod vyrovnání nákladů s příjmy - dlouhé období pro Q*: TR = LTC a MR = MC a MC = LAC => P = min LAC • Firma nemůže být v LR ztrátová, uzavírá výrobu → kriterium TR ≥ LTC (P ≥ LAC)

odvození funkce individuální nabídky (dlouhé období)

odvození funkce individuální nabídky (dlouhé období)

LR nabídka DK odvětví a LR rovnováha odvětví – křivka LIS • LIS =

LR nabídka DK odvětví a LR rovnováha odvětví – křivka LIS • LIS = soubor dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví daných posunem křivek tržní poptávky a krátkodobých křivek nabídky • body na LIS = rovnováha DK odvětví => EZ firem =0 Odvození LIS: • D na trhu Q – tendence k p. Q - firmy výstup, EZ >0 vstup firem do odvětví (roste S) - D po VF→ Δ p. Q záleží na nákladech • Rozlišujeme: a) Odvětví s rostoucími náklady => p. VF → LIS b) Odvětví s konst. náklady => konst. p. VF → LIS horizontální c) Odvětví s klesajícími náklady => ↓p. VF → ↓LIS

LIS - odvětví s rostoucími náklady

LIS - odvětví s rostoucími náklady

LIS - odvětví s konstantními náklady

LIS - odvětví s konstantními náklady

LIS - odvětví s klesajícími náklady

LIS - odvětví s klesajícími náklady

Elasticita tržní nabídky v LR • Odvětví s konstantními náklady → LIS dokonale elastická

Elasticita tržní nabídky v LR • Odvětví s konstantními náklady → LIS dokonale elastická (e. PS = ∞) • Odvětví s rostoucími náklady ↑p. Q - ↑Q → e. PS > 0 • Odvětví s klesajícími náklady ↓p. Q - ↑Q → e. PS < 0

7. Efektivnost dokonalé konkurence • výrobní efektivnost FIRMA q* firmy vyráběn v LR s

7. Efektivnost dokonalé konkurence • výrobní efektivnost FIRMA q* firmy vyráběn v LR s min. LAC EZ DK firmy = 0 • alokační efektivnost TRH MU = P = MC - spotřebitelé i firmy se shodují na množství i ceně (P =MC) - celkové výhody ze směny jsou max. , nevznikají náklady mrtvé váhy • firmy nemohou zvýšit výstup přerozdělením vstupů, spotřebitelé nemohou přerozdělením vstupů zvýšit užitek • přírůstek nákladů spojený s výrobou dodatečné jednotky výstupu = max. ceně, kterou jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za dodatečnou jednotku výstupu