Oppilaan systemaattinen taitotason seuranta Sukma ja Shkiset seurantatykalut

  • Slides: 17
Download presentation
Oppilaan systemaattinen taitotason seuranta Suk/ma ja Sähköiset seurantatyökalut Piritta Simola Riikkaliisa Simola Veso -koulutus

Oppilaan systemaattinen taitotason seuranta Suk/ma ja Sähköiset seurantatyökalut Piritta Simola Riikkaliisa Simola Veso -koulutus 8. 4. 2019

 • Kahvit • Esittelyt • Miksi systemaattinen seuranta? • Mikä systemaattinen seuranta? •

• Kahvit • Esittelyt • Miksi systemaattinen seuranta? • Mikä systemaattinen seuranta? • Sähköiset seurantalomakkeet Illan ohjelma • Keskustelua systemaattisesta seurannasta • Keskustelua (ja kirjaamista) siitä, miten oppilaiden oppimista voidaan tukea, kun tuen tarve on tunnistettu • Esimerkkejä interventioista ja tuen kohdentamiesta • Palautetta systemaattisesta seurannasta ja jatkokehitystyö

- Yksittäisen oppilaan eteneminen näkyväksi vs. koko luokan seulonnat Miksi suk ja ma taitojen

- Yksittäisen oppilaan eteneminen näkyväksi vs. koko luokan seulonnat Miksi suk ja ma taitojen systemaattisen seurannan vuosikello - Tukea tarvitsevien oppilaiden seulominen – tuen kohdentuminen - Tiedolla johtaminen - koulun tukiresurssin kohdentuminen - Tieto ja kohdennettu tuki - parempia oppimistuloksia - Vuosikello tukee Porvoon kaupungin painopistealueiden (suk ja ma) oppimista - Laaturaportti: äidinkielen ja matematiikan oppimistulokset - Kokoaa yhteen äidinkielen, matematiikan ja arvioinnin rajapintoja - Kerkkoon ja Kevätkummun kokeilujen tuloksia

 • Tähän paikalliseen tarpeeseen on Porvoon tutoropettajakoulutuksessa 2017 lähdetty ideoimaan ja suunnittelemaan oppilaiden

• Tähän paikalliseen tarpeeseen on Porvoon tutoropettajakoulutuksessa 2017 lähdetty ideoimaan ja suunnittelemaan oppilaiden keskeisten (suk, ma) osaamisalueiden systemaattisen seurannan työmenetelmiä ja -välineitä. • Painopistealueina ovat mekaanisen lukemisen (lukusujuvuuden), luetun ymmärtämisen ja matematiikan taidot. • Tämä Porvoon malli oppilaiden taitotason systemaattisesta seurannasta on vasta alkumetreillä - seuraavaksi kokeillaan! Paikallinen tarve

Systemaattinen seuranta • SUOMEN KIELI & MATEMATIIKKA: Oppilaan taitotason systemaattinen seuranta • Lisäksi 1.

Systemaattinen seuranta • SUOMEN KIELI & MATEMATIIKKA: Oppilaan taitotason systemaattinen seuranta • Lisäksi 1. luokkalaisten alkukartoitus • Lisäksi luokanopettajan työhön kuuluva oppimisen säännöllinen seuranta (esim. kokeet) • lukunopeuden ja luetun ymmärtämisen (ALLU) sekä matematiikan keskeisten taitojen kartoitusten tallentaminen luokittain sähköisesti -> ajan kanssa koululle kertyy dataa yksittäisen oppilaan taitojen kehittymisestä • kouluilla sovittavaksi jää työnjako (luokanopettaja/laaja-alainen) ja ajoitus

Arviointi: työkalut ja menetelmät SUOMEN KIELI & MATEMATIIKKA: Oppilaan taitotason systemaattinen seuranta LK tekninen

Arviointi: työkalut ja menetelmät SUOMEN KIELI & MATEMATIIKKA: Oppilaan taitotason systemaattinen seuranta LK tekninen lukutaito/ lukunopeus ja -sujuvuus luetun ymmärtäminen kirjoittaminen matematiikka

Kevätkummun koulun oma versio (Simola, Sonck, Johansson) • SUOMEN KIELI & MATEMATIIKKA: • Oppilaan

Kevätkummun koulun oma versio (Simola, Sonck, Johansson) • SUOMEN KIELI & MATEMATIIKKA: • Oppilaan taitotason systemaattinen seuranta Testien valinnassa huomioitu s 2 oppilaat sekä erityisen tuen oppilaat. Testistöä systemaattisesti kokeiltu nyt yksi lukuvuosi. Hienosäätöä tarvitaan! LK tekninen lukutaito/ lukunopeus ja -sujuvuus luetun ymmärtäminen kirjoittaminen matematiikka

Lukunopeus • Sanaa/ minuutissa Sähköiset seurantalomakkeet Luetunymmärtäminen • Allut Matematiikan kartoitukset • Sisällöt

Lukunopeus • Sanaa/ minuutissa Sähköiset seurantalomakkeet Luetunymmärtäminen • Allut Matematiikan kartoitukset • Sisällöt

Huomio: kirjaintietoisuuden kehitys on heikko KAIKILLA lapsilla, joiden lukemaan oppiminen osoittautuu vaikeaksi Lukemaan oppiminen

Huomio: kirjaintietoisuuden kehitys on heikko KAIKILLA lapsilla, joiden lukemaan oppiminen osoittautuu vaikeaksi Lukemaan oppiminen Ekaluokalla tehtävän alkukartoituksen sisällöt(kts. seuraava dia) Ryhmässä keskusteltavaa ja kirjattavaa: Miten tuetaan lukemisen taidon kehittymistä?

Ekaluokan alkukartoitus

Ekaluokan alkukartoitus

Huomio: Riittävä lukusujuvuus on luetun ymmärtämisen eli toiminnallisen lukutaidon edellytys (Finra) Tekninen lukutaito Määritelmä:

Huomio: Riittävä lukusujuvuus on luetun ymmärtämisen eli toiminnallisen lukutaidon edellytys (Finra) Tekninen lukutaito Määritelmä: Vaikka lukemisen sujuvuus voidaan määritellä usealla tavalla, yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan sujuva lukeminen on: virheetöntä, kohtuullisen nopeaa ja ääneen lukiessa ilmeikästä (Lukimat) Ryhmässä keskusteltavaa ja kirjattavaa: Miten tukea teknisen lukutaidon kehittymistä? Sujuvuuden opettaminen TL esimerkki

Lukusujuvuus Lähde: NMI bulletin artikkeli 1/2014

Lukusujuvuus Lähde: NMI bulletin artikkeli 1/2014

Luetun ymmärtäminen Huomio: Lukemisen sujuvoitumista seuraa kyky saada selvää lukemastaan ja ymmärtää lukemansa sisältö

Luetun ymmärtäminen Huomio: Lukemisen sujuvoitumista seuraa kyky saada selvää lukemastaan ja ymmärtää lukemansa sisältö (Lukimat). Huomio: Kun lukemisen perustaidosta tulee harjoituksen myötä automaattista eikä lukijan tarvitse käyttää energiaansa saadakseen selvää lukemistaan sanoista, resursseja jää luetun ymmärtämiseen. Siirrytään siis lukemaan oppimisesta lukemalla oppimiseen (Lukimat). Ryhmässä keskusteltavaa ja kirjattavaa: Miten tuetaan luetunymmärtämisen kehittymistä? • LY esimerkki

 • Porvoon suomenkielisen koulutoimen keskeiset kehittämisalueet ovat oppilaiden äidinkielen ja matematiikan taidot. •

• Porvoon suomenkielisen koulutoimen keskeiset kehittämisalueet ovat oppilaiden äidinkielen ja matematiikan taidot. • Kaupungin laatusuunnitelman mukaisesti oppilaiden osaamista on seurattu jo usean vuoden ajan ALLU-luetun ymmärtämisen testien avulla 2. ja 6. luokalla. Luetun ymmärtäminen: tilanne Porvoossa • Seurannassa on havaittu oppilaiden luetun ymmärtämisen heikkenemistä. • Tämänhetkisen laatusuunnitelman ongelmia ovat ajallisesti pitkät tarkasteluvälit sekä testien suuntaaminen äidinkieleltään suomenkielisille oppilaille, jolloin ne eivät kerro lainkaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukutaidon kehittymisestä. • Perinteiset koulujen yleisesti käyttämät oppikirjasarjojen kokeet antavat vain suppean kuvan oppiaineiden sisältöjen ja opetussuunnitelman laaja-alaisten taitojen hallinnasta eikä niiden arviointi ole kouluissa yhteismitallista.

Luetun ymmärtäminen Allu Huomio: S 2 -oppilaat pärjäsivät suomenkielisiä oppilaita heikommin luetun ymmärtämisen tehtävissä,

Luetun ymmärtäminen Allu Huomio: S 2 -oppilaat pärjäsivät suomenkielisiä oppilaita heikommin luetun ymmärtämisen tehtävissä, joten ALLU-testi ja sen suomenkielisillä oppilailla kerätyt normit eivät sellaisenaan sovellu S 2 -oppilaiden luetun ymmärtämisen taitojen arviointiin. Lukuseula testikäytössä syksyllä 2018 Lisää tietoa: e Erika 1/2018

Kirjoittaminen Huomio: Kirjoitusvaikeuksisilla opiskelijoilla on usein ongelmia äänne-erottelussa. … Näihin vaikeuksiin liittyy usein myös

Kirjoittaminen Huomio: Kirjoitusvaikeuksisilla opiskelijoilla on usein ongelmia äänne-erottelussa. … Näihin vaikeuksiin liittyy usein myös työmuistin ongelmia. (Lainaus L. Sinervaaran kehittämishankeraportista (Ahvenainen ym. 2005, 69 -70. )) Ryhmässä keskusteltavaa ja kirjattavaa: - mitä kirjoittamisen testejä kouluilla on käytössä? - miten kirjoittamisen haasteet voidaan ottaa opetuksessa huomioon?

Matematiikka Huomio: puhutaan oppimisen vaikeuksista tai puutteista taidoissa, jotka koulussa opetetaan ja oletetaan omaksuttavan

Matematiikka Huomio: puhutaan oppimisen vaikeuksista tai puutteista taidoissa, jotka koulussa opetetaan ja oletetaan omaksuttavan ensimmäisten kouluvuosien aikana. Näihin taitoihin kuuluvat mm. sujuvan peruslaskutaidon saavuttaminen sekä lukujen paikka-arvon ja 10 -järjestelmän ymmärtäminen. (Lukimat) Ryhmässä keskusteltavaa ja kirjattavaa: - miten matematiikan perustaitojen kehittymistä voidaan parantaa?