OPINA LUKA VODI ZA GRAANE PRORAUN OPINE LUKA

  • Slides: 12
Download presentation
OPĆINA LUKA VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE LUKA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA

OPĆINA LUKA VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE LUKA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Što je proračun? • Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na

Što je proračun? • Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave. • Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. • Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. • Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08. , 136/12. i 15/15. )

Kako se donosi proračun? • Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ( Općinsko

Kako se donosi proračun? • Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ( Općinsko vijeće Općine Luka) • Proračun se prema Zakonu o proračunu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojeg utvrđuje općinski načelnik i dostavlja općinskom tijelu. • Ako se proračun ne donese na vrijeme u roku, slijedi: - privremeno financiranje - raspuštanje Općinskog vijeća - prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i općinskog načelnika

Sadržaj proračuna • OPĆI DIO – sastoji se od Računa prihoda i rashoda i

Sadržaj proračuna • OPĆI DIO – sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji obuhvaćaju prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama. • POSEBNI DIO – sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po glavama, unutar svake glave nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati. • OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA – obrazloženje pojedinih programa unutar upravnih odjela i proračunskih korisnika. • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine, tj. sadrži prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja, a koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Iz Proračuna se može saznati: • • • Koji su i u kojim iznosima

Iz Proračuna se može saznati: • • • Koji su i u kojim iznosima su planirani prihodi Općine Koliki su ukupni rashodi Općine Što sve financira Općina Koliko se novaca troši na vijeće i funkcioniranje redovnog rada Općine Koliko novaca odlazi na izgradnju infrastrukture, uređenje i opremanje prostora Koliko se novaca troši za financiranje programa u poljoprivredi Koliko se novaca izdvaja za predškolski odgoj i obrazovanje, te socijalnu skrb Koliko se novaca izdvaja za rad udruga Koliko se troši na održavanje komunalne infrastrukture

Važno je znati! • Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti

Važno je znati! • Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen: ukupna visina planiranih prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda. • Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine mora biti uključen u proračun.

Da li se proračun može mijenjati? • Proračun nije „statičan” akt već se, sukladno

Da li se proračun može mijenjati? • Proračun nije „statičan” akt već se, sukladno Zakonu, može i mijenjati tijekom proračunske godine - „rebalans”. • Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: „rebalans” predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće. • Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici načelnik može na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

PRORAČUN OPĆINE LUKA ZA 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE LUKA ZA 2017. GODINU

Vrsta prihoda/primitaka za 2017. godinu Prihodi od poreza na dohodak 1. 479. 000, 00

Vrsta prihoda/primitaka za 2017. godinu Prihodi od poreza na dohodak 1. 479. 000, 00 Prihodi od poreza na imovinu 277. 000, 00 Prihodi od poreza na robu i usluge Prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od administrativnih pristojbi 90. 000, 00 4. 000, 00 314. 000, 00 3. 000, 00 Prihodi od komunalnog doprinosa 100. 000, 00 Prihodi od komunalne naknade 927. 000, 00 Prihodi po posebnim propisima 318. 000, 00 Prihodi od pomoći drugih proračuna 985. 000, 00 Prihodi ostalih subjekata unutar opće države 1. 007. 000, 00 Višak iz prethodne godine 3. 796. 000, 00 UKUPNO 9. 300. 000, 00

Vrste rashoda/ izdataka za 2017. godinu Redovna djelatnost Malo i srednje poduzetništvo Socijalno zbrinjavanje

Vrste rashoda/ izdataka za 2017. godinu Redovna djelatnost Malo i srednje poduzetništvo Socijalno zbrinjavanje 1. 122. 000, 00 5. 000, 00 83. 000, 00 Pred-škola 348. 000, 00 Školstvo 178. 000, 00 Poljoprivreda i gospodarstvo Kultura i šport 15. 000, 00 200. 000, 00 Zbrinjavanje otpada 52. 000, 00 Uređenje i uljepš prost u kojem živimo 55. 000, 00 Održavanje i komunalne infrastrukture 878. 000, 00 Održavanje objekata 200. 000, 00 Izgradnja komunalne infrastrukture 4. 847. 000, 00 Vatrogastvo 220. 000, 00 Javna rasvjeta 509. 000, 00 Civilna zaštita 10. 000, 00 Subvencije i donacije 380. 000, 00 Stanje u prostoru 198. 000, 00 Ukupno 9. 300. 000, 00

Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu • Zakon o proračunu definira projekciju proračuna

Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu • Zakon o proračunu definira projekciju proračuna i propisuje da je projekcija proračuna procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje razdoblje, a na jedinici lokalne samouprave je donosi Općinsko vijeće. • Prema projekcijama proračun za 2018. godinu iznosit će 10. 450. 000, 00 kn, a proračun za 2019. godinu 10. 853. 000, 00 kuna.

KONTAKTI Jedinstveni upravni odjel: +385 1 3393 -560 (tel) +385 1 3393 -678 (fax)

KONTAKTI Jedinstveni upravni odjel: +385 1 3393 -560 (tel) +385 1 3393 -678 (fax) e-mail: [email protected] hr web: www. opcina-luka. hr