OPERAN PROGRAM VZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007 13 Veejn

  • Slides: 39
Download presentation
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007 -13 Veřejné projednání květen 2006

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007 -13 Veřejné projednání květen 2006

Program projednání Ø Příprava OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK) Ø Priority programu

Program projednání Ø Příprava OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK) Ø Priority programu Ø Implementace Ø Finanční alokace Ø Ex-ante hodnocení Ø Diskuse

Programové období 2007 -13 Ø Návaznost na zkrácené období 2004 -6 Ø finanční alokace

Programové období 2007 -13 Ø Návaznost na zkrácené období 2004 -6 Ø finanční alokace pro ČR z fondů EU: 26, 6 mld. €, tj. 774 mld. Kč Ø Ministerstvo pro místní rozvoj - hlavní koordinátor Ø Tvorba programových dokumentů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc Ø 2 operační programy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (tj. celkem 15% veškeré pomoci pro ČR; cca 132 mld. Kč)

Operační programy ČR pro období 2007 -2013 1. Operační programy pro cíl Konvergence –

Operační programy ČR pro období 2007 -2013 1. Operační programy pro cíl Konvergence – – 2. 7 regionálních OP (ERDF) 8 sektorových OP (6 ERDF + 2 ESF) Operační programy pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost regionu NUTS II, hl. m. Praha - 2 programy (1 ERDF + 1 ESF) 3. Operační programy pro cíl Evropská územní spolupráce - 5 programů Celkem 22 OP

Operační programy 2007 -13 1) Sektorové OP • OP Životní prostředí (MŽP) • OP

Operační programy 2007 -13 1) Sektorové OP • OP Životní prostředí (MŽP) • OP Doprava (MD) • OP Podnikání a inovace (MPO) • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) • OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) • Integrovaný OP (MMR) • OP Technická pomoc (MMR) 2) Regionální OP • Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko • Praha Adaptabilita, Praha Konkurenceschopnost 3) OP přeshraniční spolupráce (5 programů)

Základní informace o OP VK Ø Tvorba: • na principu partnerství • při respektování

Základní informace o OP VK Ø Tvorba: • na principu partnerství • při respektování nařízení a dokumentů Evropské komise • při respektování vyšších programových dokumentů (Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec) • na základě národních a evropských strategických dokumentů ve vazbě na ostatní operační programy • na principu partnerství Ø Ø Ø schvalován vládou ČR schvalován Evropskou komisí realizace: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013, resp. 2015

Obsahová struktura Ø Úvod Ø Současná ekonomická a sociální situace v oblasti vzdělávání Ø

Obsahová struktura Ø Úvod Ø Současná ekonomická a sociální situace v oblasti vzdělávání Ø Strategie Ø Priority a indikátory Ø Realizační část OP Ø Finanční zajištění

Členění/terminologie Globální cíl Specifický cíl Priorita Oblasti podpory Aktivity

Členění/terminologie Globální cíl Specifický cíl Priorita Oblasti podpory Aktivity

Globální cíl Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím

Globální cíl Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Priority Priorita 1 Modernizace počátečního vzdělávání Priorita 2 Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a

Priority Priorita 1 Modernizace počátečního vzdělávání Priorita 2 Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje Priorita 3 Rozvoj dalšího vzdělávání Priorita 4 Technická asistence

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání Oblasti podpory: 1. 1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání Oblasti podpory: 1. 1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání 1. 2. Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. 3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání Ø Vytváření

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání Ø Vytváření podmínek pro komplexní metodickou podporu tvorby vzdělávacích programů a jejich inovaci Ø Všestranná podpora postupné implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe škol Ø Zavádění metod, forem a činností, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí Ø Rozvoj sociálního partnerství škol - rozvoj mezi institucemi škol navzájem a mezi školami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání a trhu práce

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání Ø Spolupráce

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 1. Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání Ø Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů u zaměstnavatelů) Ø Vytvoření komunikační a informační sítě v počátečním vzdělávání. Ø Konzultační a poradenská činnost v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kurikulární reformy Ø Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality Ø Kariérové poradenství Ø Podpora informačních center ve školách

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 2. Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 2. Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími podmínkami Ø Uplatňování a zlepšování forem a metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání včetně tvorby individuálních vzdělávacích programů Ø Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér, bránících rovnému přístupu ke vzdělávání Ø Propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb Ø Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit Ø Změna role poradenských center

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Ø Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů Ø Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, související se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání Ø Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání 1. 3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Ø Poradenský a informační systém pro oblast dalšího vzdělávání - služba portálu Ø Zvýšení dostupnosti a kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol Ø Návrh systému kariérního růstu pedagogických pracovníků v návaznosti na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zavádění komplexních přístupů k řízení a rozvoji pedagogických pracovníků ve školství (rozvoj, motivace, odměňování, hodnocení, komunikace atd. )

Příjemci podpory v Prioritě 1 Ø Ústřední orgány státní správy Ø Přímo řízené organizace

Příjemci podpory v Prioritě 1 Ø Ústřední orgány státní správy Ø Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Ø Kraje Ø Města a obce Ø Školy a školská zařízení Ø Nevládní neziskové organizace Ø Profesní organizace zaměstnavatelů Ø Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové Ø Zaměstnavatelé Ø Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání Oblasti podpory: 2. 1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání Oblasti podpory: 2. 1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2. 2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2. 3. Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje 2. 4. Podpora partnerství a sítí

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání Ø Inovace vzdělávacích

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání Ø Inovace vzdělávacích programů Ø Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia Ø Tvorba a modernizace programů reagujících na poptávku trhu práce Ø Rozšíření výuky v cizích jazycích Ø Rozšíření výchovy k podnikatelství Ø Zapojení partnerů do tvorby studijních programů

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání Ø Inovace systémů

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 1. Modernizace vyššího odborného vzdělávání Ø Inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce Ø Praxe a stáže studentů VOŠ u zaměstnavatelů Ø Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality. Ø Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ Ø Podpora spolupráce VOŠ se základními a středními školami za účelem motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání Ø Inovace studijních programů

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání Ø Inovace studijních programů Ø Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia Ø Tvorba programů reagujících na poptávku trhu práce Ø Rozšíření výuky v cizích jazycích Ø Rozšíření výchovy k podnikatelství Ø Zapojení partnerů do tvorby studijních programů

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání Ø Další vzdělávání akademických

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 2. Modernizace vysokoškolského vzdělávání Ø Další vzdělávání akademických a řídících pracovníků Ø Podpora praxí a stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů Ø Spolupráce vysokých škol ze základními a středními školami za účelem motivace žáků a jejich přípravě ke studiu technických a přírodovědných oborů Ø Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality Ø Tvorba, zavádění a realizace systému monitoringu potřeb trhu práce

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 3. Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 3. Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje Ø Ø Další vzdělávání a trénink pracovníků výzkumu a vývoje Zlepšení podmínek pracovníků výzkumu a vývoje Podpora kvalitních týmů výzkumu a vývoje Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí Ø Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků Ø Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 4. Podpora partnerství a sítí Ø Příprava lidských

Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání 2. 4. Podpora partnerství a sítí Ø Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem Ø Stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru Ø Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání určených pro veřejnost a podnikatelský sektor Ø Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků Ø Motivace a realizace odborné a výzkumné činnosti mládeže

Příjemci podpory v Prioritě 2 Ø Vysoké školy (všechny typy) Ø Vyšší odborné školy

Příjemci podpory v Prioritě 2 Ø Vysoké školy (všechny typy) Ø Vyšší odborné školy Ø Instituce vědy a výzkumu Ø Vývojová a inovační centra Ø Ústřední orgány státní správy Ø Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Ø Kraje Ø Města a obce Ø Školy a školská zařízení Ø Ø Ø Ø Zdravotnická zařízení Vědecké a výzkumné instituce Nevládní neziskové organizace Profesní organizace zaměstnavatelů Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové Zaměstnavatelé Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání Oblasti podpory: 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3.

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání Oblasti podpory: 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4 Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb Podpora individuálního dalšího vzdělávání

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 1. Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání Ø Vytvoření

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 1. Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání Ø Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR Ø Vybudování jednotlivých složek systému dalšího vzdělávání, tj. institucionálních, procesních atd. Ø Vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání Ø Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání Ø Inovace a zvýšení efektivity podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např. poradenství, informační systémy) Ø Rozvoj a využití NSK

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 2. Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru Ø

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 2. Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru Ø Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí Ø Vytváření vzdělávacích modulů Ø Stimulace spolupráce podnikatelských subjektů a vzdělávacích organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání. Ø Poskytování poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání).

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 2. Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru Ø

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 2. Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru Ø Poskytování podpory při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů v podnikatelském sektoru. Ø Zvýšení kvality a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 3. Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 3. Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb Ø Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí Ø Vytváření vzdělávacích modulů Ø Vzdělávání lektorů a managerů (v organizacích působících v oblasti dalšího vzdělávání) Ø Rozvoj a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství ve specifických oborech jako jsou např. oblast životního prostředí, zdravotnictví a cestovního ruchu

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 3. Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 3. Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb Ø Poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání) Ø Poskytování podpory při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů Ø Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 4 Podpora individuálního dalšího vzdělávání Ø Podpora vzdělávání

Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání 3. 4 Podpora individuálního dalšího vzdělávání Ø Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí Ø Vytváření vzdělávacích modulů Ø Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

Příjemci podpory v Prioritě 3 Ø Ústřední orgány státní správy Ø Přímo řízené organizace

Příjemci podpory v Prioritě 3 Ø Ústřední orgány státní správy Ø Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Ø Kraje Ø Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové Ø Zaměstnavatelé Ø Školy a školská zařízení Ø Nevládní neziskové organizace Ø Profesní organizace zaměstnavatelů Ø Zdravotnická zařízení Ø Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Ø Města a obce

Řízení OP VK Ministerstvo financí Platební orgán Monitorovací výbor Řídící orgán MŠMT Financující útvar

Řízení OP VK Ministerstvo financí Platební orgán Monitorovací výbor Řídící orgán MŠMT Financující útvar Interní audit Zprostředkující subjekt příje mce příjemce ce m e příj

Typy operací/projektů Ø Individuální projekt (resp. systémový) Ø Grantové schéma

Typy operací/projektů Ø Individuální projekt (resp. systémový) Ø Grantové schéma

Indikativní finanční alokace Ø 1 811, 8 mil € z Evropského sociálního fondu pro

Indikativní finanční alokace Ø 1 811, 8 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007 -13 (tj. 85%) Ø Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2, 13 MLD €, tj. cca 61, 79 mld. Kč

Finanční alokace na priority

Finanční alokace na priority

Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor pro záležitosti Evropské

Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor pro záležitosti Evropské unie Ø E-mail: [email protected] cz Ø www. msmt. cz, odkaz Evropský sociální fond