opcje na akcje zasady rozliczania i zabezpieczania ryzyka

  • Slides: 22
Download presentation
opcje na akcje zasady rozliczania i zabezpieczania ryzyka_ opracował: Łukasz Janus Paweł Popławski

opcje na akcje zasady rozliczania i zabezpieczania ryzyka_ opracował: Łukasz Janus Paweł Popławski

opcje na akcje: funkcje KDPW_ • rozliczanie transakcji • organizowanie i prowadzenie systemu zabezpieczania

opcje na akcje: funkcje KDPW_ • rozliczanie transakcji • organizowanie i prowadzenie systemu zabezpieczania ryzyka rozliczeń

opcje na akcje: rozliczenia_ W ramach rozliczeń KDPW wykonuje następujące czynności: • rejestruje transakcje

opcje na akcje: rozliczenia_ W ramach rozliczeń KDPW wykonuje następujące czynności: • rejestruje transakcje zawarte na Giełdzie • oblicza stan należności i zobowiązań na poszczególne konta indywidualne z tytułu: – premii – rozliczenia wykonania opcji – właściwych depozytów zabezpieczających • oblicza stan należności i zobowiązań poszczególnych uczestników rozliczających

opcje na akcje: zabezpieczanie ryzyka rozliczeń_ W ramach systemu zabezpieczenia ryzyka rozliczeń KDPW: –

opcje na akcje: zabezpieczanie ryzyka rozliczeń_ W ramach systemu zabezpieczenia ryzyka rozliczeń KDPW: – oblicza i określa zasady obliczeń wymaganego poziomu właściwych depozytów zabezpieczających – ogłasza parametry ryzyka wykorzystywane w procesie obliczania wartości wymaganych zabezpieczeń – w sposób ciągły monitoruje limity transakcyjne uczestników rozliczających – oblicza należności i zobowiązania z tytułu wpłat do Funduszu Rozliczeniowego

opcje na akcje: depozyty zabezpieczające w KDPW_ Rodzaje depozytów zabezpieczających • wstępne depozyty zabezpieczające

opcje na akcje: depozyty zabezpieczające w KDPW_ Rodzaje depozytów zabezpieczających • wstępne depozyty zabezpieczające (WDZ) są wnoszone przez klientów biur maklerskich do tychże biur • właściwe depozyty zabezpieczające (WłDZ) są wnoszone przez uczestników rozliczających (odpowiedzialnych przed KDPW za rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych)

opcje na akcje: wstępny depozyt zabezpieczający (WDZ)_ • • jest wnoszony w relacji klient

opcje na akcje: wstępny depozyt zabezpieczający (WDZ)_ • • jest wnoszony w relacji klient – biuro maklerskie wymagane jest, aby min 40% naliczonych na konto indywidualne WłDZ zostało wniesione w środkach pieniężnych, pozostała część może zostać wniesiona w akceptowanych papierach wartościowych Zadaniem WDZ jest umożliwienie biuru maklerskiemu pokrycia potencjalnych strat związanych z zamykaniem pozycji klienta nie wywiązującego się z regulacji zobowiązań związanych z zawartą transakcją (np. nie wniesienie dodatkowych środków na depozyty zabezpieczające, brak regulacji z tytułu codziennych rozrachunków rynkowych w przypadku kontraktów futures).

opcje na akcje: regulowanie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających przez klienta biura maklerskiego_ •

opcje na akcje: regulowanie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających przez klienta biura maklerskiego_ • biuro maklerskie przyjmowaniu od klienta zlecenia zawarcia transakcji na instrumentach pochodnych (kontrakty terminowe futures, opcje, jednostki indeksowe) wymaga wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego (WDZ). • w przypadku, gdy zlecenie zawarcia transakcji dotyczy opcji lub jednostek indeksowych, WDZ obliczany jest tylko dla zleceń otwierających pozycje krótkie (transakcje sprzedaży). Na pozycje długie w opcjach po opłaceniu wartości premii nie jest wymagany żaden depozyt. Pozycje te pomniejszają wartość wymaganych depozytów na portfel, o ile znajdują się w cenie. • WDZ jest obliczany w oparciu o ceny pochodzące z notowań GPW oraz zestaw parametrów ryzyka określany przez KDPW.

opcje na akcje: regulowanie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających przez klienta biura maklerskiego c.

opcje na akcje: regulowanie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających przez klienta biura maklerskiego c. d. _ • Przy składaniu zlecenia otwarcia pozycji krótkiej klient jest zobowiązany wnieść jedynie depozyt zabezpieczający zmianę ceny opcji • Począwszy od następnego dnia biuro maklerskie wymaga pełnego depozytu zabezpieczającego wykonanie opcji. Na poczet tego depozytu zaliczana jest wartość otrzymanej od drugiej strony transakcji premii z tytułu wystawienia opcji.

opcje na akcje: regulowanie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających przez klienta biura maklerskiego c.

opcje na akcje: regulowanie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających przez klienta biura maklerskiego c. d. _ • biuro maklerskie może zażądać wyższego WDZ niż to wynika z regulacji KDPW oraz ogłoszonych parametrów ryzyka i cen rynkowych • w przypadku, gdy wartość środków wniesionych na WDZ na skutek zmiany cen rynkowych, parametrów ryzyka lub zmian w składzie portfela spadnie poniżej wartości tzw. właściwego depozytu zabezpieczającego (WłDZ – depozytu utrzymania), biuro maklerskie ma obowiązek wezwać klienta, aby uzupełnił środki do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego dla tego portfela • biuro maklerskie może nie pobierać depozytów zabezpieczających od zleceń zamykających otwarte pozycje pod warunkiem, że zamknięcie nie powoduje otwarcia pozycji skorelowanej

opcje na akcje: zasady wyznaczanie depozytów zabezpieczających_ • zabezpieczają jednodniową zmianę wartości portfela w

opcje na akcje: zasady wyznaczanie depozytów zabezpieczających_ • zabezpieczają jednodniową zmianę wartości portfela w normalnych warunkach rynkowych. • uwzględniają korelację w ramach tej samy klasy instrumentów wyróżnionej przez ten sam instrument bazowy. Oznacza to, że łączny depozyt na 2 przeciwstawne pozycje w różnych seriach instrumentów może być niższy niż w wypadku prostej sumy depozytów od tych instrumentów uwzględnionych osobno. • są wyznaczane w oparciu o analizę 16 możliwych scenariuszy zmian ceny i zmienności instrumentu bazowego. Każdy scenariusz zakłada, że cena instrumentu zmieni się w górę lub w dół o pewien zakres poziomu właściwego depozytu zabezpieczającego (parametr KDPW) przy równoczesnym założeniu, że zmienność zmieni się w górę lub w dół o wartość parametru modyfikującego zmienność (parametr KDPW). • wymagany depozyt określony jest przez scenariusz zakładający największy spadek wartości portfela w danej klasie.

opcje na akcje: wybór scenariusza określającego wymagany depozyt_ nr scenariusza zmiana ceny prawdo podobieństwo

opcje na akcje: wybór scenariusza określającego wymagany depozyt_ nr scenariusza zmiana ceny prawdo podobieństwo zmienność FPKNH 5 OPKNF 5026 FPKNM 5 OPKNR 5026 2 -4 2 -5 KLASA 1 0, 00 1 0 0 0 2 000 -383 1 618 2 0, 00 1 0 0 0 2 000 -383 1 618 3 0, 33 1 1 749 -1 503 2 509 -358 1 398 4 0, 33 1 -1 749 -1 503 2 438 -101 1 583 5 -0, 33 1 1 -749 1 503 1 635 -920 1 469 6 -0, 33 1 -1 -749 1 503 1 499 -433 1 819 7 0, 67 1 1 1 498 -3 006 2 985 -212 1 265 8 0, 67 1 -1 1 498 -3 006 2 938 -44 1 386 9 -0, 67 1 1 -1 498 3 006 1 253 -1 398 1 363 10 -0, 67 1 -1 -1 498 3 006 1 087 -805 1 790 11 1, 00 1 1 2 246 -4 508 3 475 -122 1 092 12 1, 00 1 -1 2 246 -4 508 3 446 -18 1 166 13 -1, 00 1 1 -2 246 4 508 919 -2 051 1 131 14 -1, 00 1 -1 -2 246 4 508 735 -1 391 1 606 15 2, 00 0, 5 0 2 246 -4 508 2 495 -3 231 16 -2, 00 0, 5 0 -2 246 4 508 95 -2 486 -129

opcje na akcje: zasady wykonania opcji_ • W dniu wygaśnięcia opcji automatycznie wykonywane są

opcje na akcje: zasady wykonania opcji_ • W dniu wygaśnięcia opcji automatycznie wykonywane są wszystkie opcje znajdujące się „w cenie” • Klientowi biura maklerskiego przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania opcji „w cenie” (pod warunkiem jego terminowego zgłoszenia) • Strony transakcji dobierane są w sposób losowy z uwzględnieniem zasady ograniczanie liczby kont uczestniczących w realizacji pojedynczego zlecenia wykonania oraz zasady, że w pierwszej kolejności dobierane są strony u tego samego uczestnika rozliczającego

opcje na akcje: zasady rozliczenia wykonania opcji_ • Ustalenie kwoty świadczenia dla opcji podlegających

opcje na akcje: zasady rozliczenia wykonania opcji_ • Ustalenie kwoty świadczenia dla opcji podlegających automatycznemu wykonaniu – Opcja call • (S-X) – Opcja put • (X-S) • Uznanie strony rachunku z pozycją długą • Obciążenie strony z pozycją krótką

opcje na akcje: pliki udostępniane przez KDPW w związku z rozliczaniem opcji na akcje_

opcje na akcje: pliki udostępniane przez KDPW w związku z rozliczaniem opcji na akcje_ • plik z wartościami parametrów ryzyka dla poszczególnych klas instrumentów • plik (arkusz Excel) służący do wyznaczania minimalnej wysokości wstępnych depozytów zabezpieczających. Pliki udostępniane są na stronie www. kdpw. pl w zakładce IRIP-narzędzia po zakończeniu sesji giełdowej.

opcje na akcje: przykładowy plik z parametrami ryzyka_ 1. Parametry wspólne dla wszystkich klas

opcje na akcje: przykładowy plik z parametrami ryzyka_ 1. Parametry wspólne dla wszystkich klas - parametr ograniczający wartość ryzyka - wysokość stopy procentowej - parametr zwiększający wysokość depozytu zabezpieczającego 50% 5% 140% 2. Parametry klas Klasa spółka ABC - właściwy depozyt zabezpieczający dla UR 5, 6% - wstępny depozyt zabezpieczający dla inwestora 7, 8% - zmienność 30, 00% - parametr modyfikujący zmienność dla opcji 6, 00% - współczynnik kredytowy 70, 0% - wartości rat dywidendy 5 - data ex-dividend 30 -cze-05 -daty wypłat dywidendy 15 -lip-05

opcje na akcje: arkusz pomocniczy do wyznaczania depozytów_ Jednym z plików udostępnianych uczestnikom i

opcje na akcje: arkusz pomocniczy do wyznaczania depozytów_ Jednym z plików udostępnianych uczestnikom i aktualizowanym po każdej sesji giełdowej jest arkusz Excel pomagający wyznaczyć wstępny depozyt zabezpieczający. Składa się z 3 arkuszy: § „dane” – informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów i poziomie parametrów ryzyka § „depozyt” – arkusz obliczeniowy, w którym następuje wyznaczenie depozytu dla portfela w oparciu o parametry zapisane w arkuszu „dane” § „pomoc” – ogólne informacje dotyczące obsługi arkusza

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Arkusz „dane”. W poszczególnych polach

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Arkusz „dane”. W poszczególnych polach danego wiersza zawarte są informacje o instrumencie i aktualne parametry ryzyka. Dane można samodzielnie modyfikować dla celów testowych.

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ Kolumna „B” Pole „status rozliczenia”: •

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ Kolumna „B” Pole „status rozliczenia”: • T – pozycje rozliczone, przeniesione z poprzedniego dnia • N –pozycje nierozliczone, z bieżącego dnia • Arkusz „depozyt”. Do odpowiednich wierszy w kolumnie „C” wpisujemy liczbę pozycji w instrumentach pochodnych znajdujących się w portfelu lub na które składane jest zlecenie kupna-sprzedaży. Informację o zobowiązaniach odczytujemy z komórek D 1 -D 6.

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Uwaga: wymaganie depozytowe poprzez konwencję

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Uwaga: wymaganie depozytowe poprzez konwencję ma znak ujemny • scenariusz „ze stratą” ma znak ujemny • Scenariusz „z zyskiem” ma znak dodatni • Pozycja krótka nierozliczona – depozyt równy jest największej ujemnej różnicy pomiędzy teoretyczną wartością opcji w danym scenariuszu a rynkową wartością premii.

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Pozycja krótka rozliczona - po

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Pozycja krótka rozliczona - po rozliczeniu pozycji krótkiej klient otrzymuje premię, jednocześnie jednak wzrasta depozyt (jest równy największej teoretycznej wartości opcji w 16 scenariuszach).

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Pozycja długa nierozliczona – powstaje

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Pozycja długa nierozliczona – powstaje zobowiązanie z tytułu premii. Odpowiednie środki są blokowane na rachunku klienta.

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Pozycja długa rozliczona - po

opcje na akcje: obsługa arkusza do wyznaczania depozytów_ • Pozycja długa rozliczona - po rozliczeniu pozycja długa może być zabezpieczeniem (o ile opcja jest „w cenie”) dla innych instrumentów opartych na tym samym instrumencie bazowym, tzn. może redukować wymagane depozyty zabezpieczające.