ONDOKUZ MAYIS NVERSTES VETERNER FAKLTES BLGLENDRME TOPLANTISI 11

  • Slides: 28
Download presentation
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 11 – 12 MAYIS 2016 Değerlendirme Ölçütlerinin

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 11 – 12 MAYIS 2016 Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi Eğitim Komitesi Yönergesi Aday Belirleme Komitesi Yönergesi Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER Yrd. Doç. Dr. Okan. FAKÜLTESİ EKİM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • Anılan yönergenin amacı, VEDEK Değerlendirme Ölçütleri’nin belirlenme ve

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • Anılan yönergenin amacı, VEDEK Değerlendirme Ölçütleri’nin belirlenme ve değiştirilmesinde kullanılacak usulleri düzenlemek ve bu amaç doğrultusunda çalışacak komisyon ve çalışma gruplarının işleyişi ile ilgili durumları kapsamaktadır. • VEDEK Değerlendirme Ölçütleri, veteriner hekimliği eğitim kurumları ve programlarının VAK tarafından yapılacak program değerlendirmelerinde kullanılır ve bu programların akreditasyonu için sağlaması gereken minimum koşulları tanımlarlar. Bu ölçütler, dinamik ve rekabetçi bir ortamda paydaşların beklentilerini karşılamak üzere veteriner hekimliği eğitim programları ve kurumlarının kalite güvencesini sağlamayı ve bu programların sürekli iyileştirmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • VEDEK Değerlendirme Ölçütleri, iki ana gruptan oluşurlar: •

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • VEDEK Değerlendirme Ölçütleri, iki ana gruptan oluşurlar: • Genel Ölçütler: Bu ölçütler değerlendirilen veteriner hekimliği eğitim programı ve kurum disiplininden bağımsız olarak tüm veteriner hekimliği eğitim kurumlarınca sağlanması gereken ölçütlerdir. Genel ölçütler, öğrenciler, programın eğitim amaçları, programın çıktıları ve değerlendirme, meslek eğitimi, öğretim kadrosu, altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar ve benzeri alanlarda tanımlanır. • Programa Özgü Ölçütler: Bu ölçütlerde genel ölçütler tekrarlanmaz, ancak değerlendirilen kurumun disiplinine özgü, o programca genel ölçütlere ek olarak sağlanması gereken bileşenlere yer verilir. Programa Özgü Ölçütler başlığı altında verilen özellikler eğitim programı konuları ve öğretim kadrosunun nitelikleri ile sınırlıdır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • VEDEK Değerlendirme Ölçütleri, dinamik özellikte olup, yılda bir

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • VEDEK Değerlendirme Ölçütleri, dinamik özellikte olup, yılda bir kez gözden geçirilebilir, güncelleştirilebilir, baştan tanımlanabilir, yeni açılacak programlara ilişkin disipline özel ölçütler belirlenebilir. • Yönetim Kurulu, VAK tarafından ve diğer kanallardan kendisine iletilen değerlendirme ölçütlerindeki değişiklik önerilerini değerlendirmek ve bu konudaki çalışmaları yürütmek üzere bir Ölçütler Komitesi kurar. • Bu komite; • (1 kişi) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesi, • (1 kişi) VAK Başkanı ya da VAK tarafından belirlenecek bir VAK üyesi, • (1 kişi) VAK’taki Türk Veteriner Hekimler Birliği(TVHB) temsilcisi ve • (4 kişi) VAK tarafından belirlenecek deneyimli dört (4) VEDEK değerlendiricisi ve/veya bu konuda yeterli donanıma sahip öğretim elemanlarından olmak üzere, toplam yedi (7) kişiden oluşur ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • Ölçütler Komitesi’ne iletilen öneriler öncelikle komite tarafından görüşülür.

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • Ölçütler Komitesi’ne iletilen öneriler öncelikle komite tarafından görüşülür. • Ölçütler Komitesi’nce üzerinde çalışılması gerekli görülen öneriler için ayrıntılı bir çalışma planı hazırlanır. Üzerinde çalışılması gerekli görülmeyen öneriler ise gerekçeli bir açıklamayla Yönetim Kurulu’na iletilir. • Ölçütler Komitesi, genel ölçütler için gereken durumlarda, programa özgü ölçütler için ise mutlaka bir çalışma alt grubu kurar. • Çalışma alt grupları Ölçütler Komitesi’ne karşı sorumludur, başkanlığını Ölçütler Komitesi üyelerinden birisi yapar ve bu üye çalışmalar hakkında Ölçütler Komitesi’ne bilgi verir. • Ölçüt Komitesi’nce Yönetim Kurulu’na iletilen ölçüt öneri taslakları, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • www. vedek. org. tr İnternet sayfamıza girildiği taktirde

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi • www. vedek. org. tr İnternet sayfamıza girildiği taktirde • Akreditasyon Ana Başlığı Altında; • VEDEK Ulusal Akreditasyonda Temel Belirleyiciler • VEDEK Ulusal Akreditasyon İşlem ve Usullerindeki Temel Standartlar • Bu kriterleri; • Başvuracak Kurum sağlar, • Kurumu Değerlendiren Takım; denetler. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Eğitim Komitesi Yönergesi • Amacı, VEDEK eğitimlerini düzenlemek için kurulacak olan VEDEK Eğitim Komitesi’nin

Eğitim Komitesi Yönergesi • Amacı, VEDEK eğitimlerini düzenlemek için kurulacak olan VEDEK Eğitim Komitesi’nin yapısını, üyelerinin seçimini, görev sürelerini ve çalışma esaslarını belirlemektir. • VEDEK Eğitim Komitesi, başvuran kurumun değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütecek olan tüm VEDEK görevlilerine (VEDEK kurullarının üyelerine ve program değerlendiricilerine) ve değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenler ve yürütülmesini sağlar. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Eğitim Komitesi Yönergesi • Eğitim Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri, VAK üyeleri ve en az

Eğitim Komitesi Yönergesi • Eğitim Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri, VAK üyeleri ve en az iki (2) program değerlendirmesinde görev almış deneyimli değerlendiriciler ve/veya bu alanda bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen toplam dokuz (9) kişiden oluşur. • Temel 2 Eğitim Faaliyetini Yürütür • Program Değerlendiricisi Eğitimi • Kurumların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Aday Belirleme Komitesi Yönergesi • Amacı, VAK üyelerinin ve başkan yardımcısının seçimine yardımcı olmak

Aday Belirleme Komitesi Yönergesi • Amacı, VAK üyelerinin ve başkan yardımcısının seçimine yardımcı olmak üzere kurulacak olan VEDEK Aday Belirleme Komitesi’nin (ABK) yapısını, üyelerini, görev, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma esaslarını belirlemektir. • Aday Belirleme Komitesi, VAK’ın yeni dönem üye ve başkan yardımcısı adaylarını ve yeni program değerlendirici adaylarını belirleme ve bunları VEDEK Yönetim Kurulu’na sunma çalışmalarını yürütür. • Aday Belirleme Komitesi dört (4) üyelidir ve bu üyeler: • Aynı zamanda ABK’nin başkanlığını yapacak olan VAK’ın bir önceki başkanı, • VAK başkan yardımcısı, • VAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen Yönetim Kurulu üyesi. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Burada bilgilendirme alan ve verenler için ana

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Burada bilgilendirme alan ve verenler için ana başvuru kaynağı niteliğindeki yönergedir. • Amacı, VEDEK’in, eğitim programlarını değerlendirme ve akreditasyon uygulama esaslarını düzenlemektir. • Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Kurumlar; YÖK tarafından tanınan ve veteriner hekimliği eğitimi veren yüksek öğretim kurumları, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının ve kalite güvence sistemlerinin değerlendirme ziyareti için başvurabilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Akredistasyon Süreci Nasıl İşler? • Değerlendirilecek kurum

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Akredistasyon Süreci Nasıl İşler? • Değerlendirilecek kurum ile ve VEDEK arasında, ziyaret tarihleri ve aşamalarını içeren bir sözleşme imzalanır. • Değerlendirilecek kurum öz değerlendirme raporunu (ÖDR) hazırlar. • Program değerlendirme takımları tarafından kurum ziyareti gerçekleştirilir (5 gün). • Program değerlendirme takımı, bir taslak rapor hazırlar (Rapor A). Rapor, ziyaret edilen fakülte dekanına, maddi hatalar yönünden değerlendirilmek üzere gönderilir. • Takım başkanının sorumluluğunda, ilgili fakülte tarafından yapılan ve değerlendirme takımı tarafından uygun bulunacak düzenlemelerin de yer aldığı sonuç raporu hazırlanır (Rapor B). • Hazırlanan bu sonuç raporu (Rapor B), değerlendirme takımının başkanı ile birlikte ziyaret edilen kurumun dekanının da katılacağı bir VAK toplantısında yeniden gözden geçirilir. • Sonuç raporunun son yapılanması VAK tarafından tamamlanır. Sonuç raporu VAK ve VEDEK yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve nihai karar verilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirilecek Kurum ile VEDEK Arasında Anlaşma Metni

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirilecek Kurum ile VEDEK Arasında Anlaşma Metni Hazırlanması; • Değerlendirilmek istenen kurum, VEDEK Ulusal Akreditasyonda Temel Belirleyiciler ve Ulusal Akreditasyon İşlem ve Usullerindeki Temel Standartlar dokümanlarını inceleyip kurumlarının gereken özellikleri taşıdığını saptarlar. • Değerlendirilmek isteyen kurum, isteğini yazılı olarak VEDEK’e bildirir. Kurumu ve eğitim sistemini tanıtan broşür ve 30 dakikalık bir tanıtım CD’si de yollar. • VAK Başvuruyu inceler. Olumlu bulursa, koşullu ziyaret takvimini, VEDEK’in değerlendirme bildirim ve koşullarını içeren sözleşme metnini ve bilgilendirme formlarını bu kuruma gönderir. İlgili kurum, teyit mektubunu en geç 15 gün içinde VEDEK’e geri göndermesiyle, değerlendirme süreci başlar. • Antlaşmayı takiben, 2 ay içinde anılan kuruma ziyareti gerçekleştirecek değerlendirme takımı ve irtibat görevlisi belirlenir ve ilgili tarafa bildirilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Öz-değerlendirme raporunun (ÖDR) hazırlanması, • ÖDR; Kullanılmakta

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Öz-değerlendirme raporunun (ÖDR) hazırlanması, • ÖDR; Kullanılmakta olan değerlendirme yönteminin hayati bir bölümüdür. Bu rapor, kuruma ziyarette bulunacak değerlendirme takımına, kurum hakkında temel bilgileri sunar. • Kurum ÖDR’yi, değerlendirme takımı üyelerine ve VEDEK’e, ziyaret tarihinden en geç üç ay öncesinde ulaştırmalıdır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Program Değerlendirme Takımı Oluşturulması; • VAK ve

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Program Değerlendirme Takımı Oluşturulması; • VAK ve VEDEK yönetim kurulu çeşitli kriterlere dayanmak koşulu ile ziyarete gidecek uzman grupların üyelerini tespit ve tayin eder. • Değerlendirme takımında, Temel, Preklinik, Klinik Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme ile Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümlerinden birer öğretim üyesi ve öncelikli olarak doktora ve uzmanlık sahibi deneyimli bir klinisyen veteriner hekim olmak üzere toplam altı (6) kişi bulunmalıdır. • Ayrıca, değerlendirme takımlarına Veteriner Hekimliği eğitimini son iki yıl içerisinde tamamlayarak mezun olmuş ve lisansüstü eğitimine devam eden bir öğrenci de katılacaktır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Kurumun Ziyaret Edilmesi; • Kurum ziyaretinin amacı,

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Kurumun Ziyaret Edilmesi; • Kurum ziyaretinin amacı, ÖDR’de kurum tarafından sunulan belge ve bilgilerin yerinde incelenmesi ve (gerekli olduğu durumlarda) kanıtlanması ve tamamlanmasıdır. • VEDEK Ulusal Akreditasyonda Temel Belirleyiciler ve Ulusal Akreditasyon İşlem ve Usullerindeki Temel Standartlar’ın sağlanıp sağlanmadığı teyit edilir. • Ayrıca, kurumda verilmekte olan eğitimin, belirlenen asgari standartlara ne derecede uyum sağladığı ve beklenen kalite ve standartları gerçekleştirebilme seviyeleri hakkında görüş bildirilir. • Kurum irtibat görevlisinin hayati bir önemi vardır. İrtibat görevlisi, materyal soruların tanzim edilmesinden ve ziyarette bulunan takım tarafından istenen ek bilgilere mümkün olduğunca çabuk ve eksiksiz yanıt verilmesinden sorumludur ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirme takımının raporunun hazırlanması; • Bu rapor,

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirme takımının raporunun hazırlanması; • Bu rapor, takım tarafından ziyaret süresince yapılan çalışmaları özetlemesinin yanı sıra, ÖDR’deki konu başlıklarına göre ve her iki aşama için tanımlanan Temel Belirleyiciler ve Temel Standartlar başlıklı dokümanlar dikkate alınarak hazırlanır. • Her kısımda “ bulgular” başlığı altında tanımlayıcı bir bölüm ve “yorumlar” formunda hazırlanmış analitik bir bölüm bulunur (güçlü yanlar, zayıf yanlar, kaygı oluşturan durumlar, eksiklikler vb içerir). Gerekli olduğu durumlarda her bir kısım “öneriler” başlıklı bir bölüm ile bitirilir. Rapor aynı zamanda 2 sayfalık genel bir özet kısmı da içermelidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirme takımının raporunun hazırlanması; • Değerlendirme takımı

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirme takımının raporunun hazırlanması; • Değerlendirme takımı tarafından hazırlanan taslak rapor (Rapor A), ziyaretin tamamlanmasından sonra 60 gün içinde, maddi hataların düzeltilmesi amacıyla, ziyaret edilen fakülte dekanına gönderilir. • Takım başkanı, kurum başkanından 30 gün içinde gelen öneriler doğrultusunda gerek gördüğü düzenlemeleri yaparak rapora son şeklini verir (Rapor B) ve bu rapor VAK’a gönderilerek VAK üyelerine dağıtılır. • Rapor(B), VAK üyelerine dağıtılmadan önce, VAK tarafından görevlendirilen bir VAK üyesi tarafından, tutarlılık, yazım yanlışları ve üslup açısından gözden geçirilir. VAK üyeleri rapor B üzerindeki görüşlerini iki hafta içinde yazılı olarak VAK başkanına sunar. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirme Takımı Raporunun (Rapor B) VAK Tarafından

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Değerlendirme Takımı Raporunun (Rapor B) VAK Tarafından Gözden Geçirilmesi; • Rapor B, VAK yönetim kurulu tarafından, ilgili kurumun başkanı ve ziyarette bulunan takım başkanı ile birlikte bir toplantıda tartışılır. VAK yönetim kurulu, Rapor B ve içeriği üzerinde değişiklik yapamaz. Kurumun, daha önce VEDEK tarafından yayımlanan “talimat, gereksinimler ve temel göstergeler” dokümanına ne derecede uyum gösterdiği, raporun sonuç bölümünde belirtilir ve rapora son şekli verilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Ziyaret Edilen Kurumun Onaylanma ve Sınıflandırılma Kriterleri;

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi • Ziyaret Edilen Kurumun Onaylanma ve Sınıflandırılma Kriterleri; • Akredite fakülte: Fakültenin VEDEK tarafından belirlenen asgari tüm gereksinimleri karşıladığının göstergesidir. 7 yıllık akreditasyon verilir. • Şartlı akreditasyon: Fakültenin tanımlanan gereksinimleri karşılamada önemli eksikleri ve zayıflıkları bulunduğunu gösterir. Fakat bu yetersizlikler, 2 yıllık bir süreçte düzeltilebilir niteliktedir. Bu süre içinde, kurumun talebi üzerine kuruma ikinci bir ziyaret gerçekleştirilir. Kurum talep etmezse 2 yıl sonra bu statü düşer. • Akredite olamaz: Fakültenin tanımlanan gereksinimleri karşılamada ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Bu eksiklikler 5 yıllık bir süreç içinde giderilemez. Bu karar itiraza açıktır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirilecek Kurum ile İlişkili Dokümanlar Yrd. Doç. Dr. Okan EKİM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER

Değerlendirilecek Kurum ile İlişkili Dokümanlar Yrd. Doç. Dr. Okan EKİM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) • Değerlendirilen her program için bir Rapor A hazırlanması

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) • Değerlendirilen her program için bir Rapor A hazırlanması zorunludur. Rapor A, Program Değerlendirici Formları ve Değerlendirici Çizelgeleri temel alınarak takım başkanı ve raportör tarafından hazırlanmalıdır. • Ara değerlendirme ve kanıt göster ziyaretlerinde, raporun yalnızca önceki değerlendirmede belirtilen yetersizliklerle ilgili bölümlerinin doldurulması yeterlidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) • Rapor A, takım tarafından ziyaret süresince yapılan çalışmaları

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) • Rapor A, takım tarafından ziyaret süresince yapılan çalışmaları özetlemesinin yanı sıra, öz–değerlendirme raporundaki konu başlıklarına göre hazırlanır. • Rapor A, takım başkanı tarafından hazırlanarak VEDEK Veteriner Eğitim Programları Akreditasyon Kuruluna (VAK) gönderilen Rapor B’nin önemli bir parçasını (taslağını) oluşturur. • Rapor B ve gerek duyulduğu durumlarda hazırlanacak olan Çıkış Bildirimi, Rapor A temel alınarak aynı konu başlıklarına göre hazırlanmalıdır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) Her kısımda; “bulgular” başlığı altında tanımlayıcı bir bölüm, “yorumlar”

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) Her kısımda; “bulgular” başlığı altında tanımlayıcı bir bölüm, “yorumlar” başlığı altında analitik bir bölüm (güçlü yanlar, zayıf yanlar, kaygı oluşturan durumlar, eksiklikler vb). bulunur. Gerekli olduğu durumlarda her bir kısım “öneriler” başlıklı bir bölüm ile bitirilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) Standart 1. ORGANİZASYON YAPISI Standart 2. FİNANS DURUMU Standart

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) Standart 1. ORGANİZASYON YAPISI Standart 2. FİNANS DURUMU Standart 3. FAKÜLTENİN FİZİKİ OLANAKLARI, TESİS VE EKİPMANLARI Standart 4. KLİNİKLER Standart 5. KÜTÜPHANE VE BİLGİ KAYNAKLARI Standart 6. FAKÜLTE YAPISI VE AKADEMİK PERSONEL Standart 7. ÖĞRENCİLER Standart 8. FAKÜLTE PROGRAMLARINA KABUL KOŞULLARI Standart 9. EĞİTİM PROGRAMI VE DERS MÜFREDATI Standart 10. ARAŞTIRMA PROGRAMLARI Standart 11. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ • Rapor, tüm standartlara ait 2 sayfalık genel bir özet kısmı ile bitirilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) • Değerlendirme takımı tarafından hazırlanan taslak rapor (Rapor A),

PROGRAM DEĞERLENDİRME TAKIMININ RAPORU (RAPOR-A) • Değerlendirme takımı tarafından hazırlanan taslak rapor (Rapor A), ziyaretin tamamlanmasından sonra 60 gün içinde, maddi hataların düzeltilmesi amacıyla, ziyaret edilen fakülte dekanına gönderilir. • Takım başkanı, kurum başkanından 30 gün içinde gelen öneriler doğrultusunda gerek gördüğü düzenlemeleri yaparak Rapor B’yi hazırlar ve bu rapor VAK’a gönderilir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Teşekkürler… Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin vedek@vedek. org. tr okanekim@yahoo. com ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Teşekkürler… Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin [email protected] org. tr [email protected] com ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI