Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling

  • Slides: 73
Download presentation
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket Ag. ODi-Academie Schooljaar

Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket Ag. ODi-Academie Schooljaar 2017 -2018

Doelstellingen Volledige ketting van omkadering weergeven: van telling tot controle De algemene principes die

Doelstellingen Volledige ketting van omkadering weergeven: van telling tot controle De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven. De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen. Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt. Zicht geven op de controle op de aanwending.

I. Algemene principes

I. Algemene principes

Algemene principes: teldata Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari

Algemene principes: teldata Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni HBO: gemiddeld aantal leerlingen Se-n-Se: meeste leerlingen

Algemene principes: teldata Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari

Algemene principes: teldata Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni HBO: gemiddeld aantal leerlingen Se-n-Se: meeste leerlingen

Algemene principes: regelmatigheid financierbaarheid Een leerling is regelmatig als hij: Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Algemene principes: regelmatigheid financierbaarheid Een leerling is regelmatig als hij: Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. De vorming werkelijk en regelmatig volgt. Een leerling is financierbaar als hij Regelmatig is. Les volgt in een financierbare richting. Onderwerp van verificatie

Wat indien niet regelmatig en financierbaar? Vrije leerling Telt niet mee voor de berekening

Wat indien niet regelmatig en financierbaar? Vrije leerling Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school. Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar.

Toelatingsvoorwaarden Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm (gewoon secundair onderwijs) => SO 64

Toelatingsvoorwaarden Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm (gewoon secundair onderwijs) => SO 64 SO/2008/04 (modulair) SO 75 (okan) SO/2016/02 (duaal leren) Toelatingsklassenraad Bijkomende toelatingsvoorwaarden: Medische attesten/uittreksel strafregister/…. Resultaten examencommissie: melden aan verificateur!

Regelmatige aanwezigheid School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met

Regelmatige aanwezigheid School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren. Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen: De leerling wordt alsnog meegeteld. De leerling telt niet mee op de teldag.

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school Programmaties Structuuronderdeel School

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school Programmaties Structuuronderdeel School

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Onderscheid tussen: het structuuronderdeel is vrij programmeerbaar; het structuuronderdeel

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Onderscheid tussen: het structuuronderdeel is vrij programmeerbaar; het structuuronderdeel is niet programmeerbaar; - Programmatie omwille van studiecontinuïteit; - Programmatie op basis van inruiloperatie (de opleiding die wordt ingeruild kan niet een vrij programmeerbare opleiding zijn); het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers. Indien programmatie niet in orde en toch leerlingen: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen! Erkenningsaanvraag indienen tijdens het hele schooljaar)

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Herstructurering Afsplitsing Resultaat = evenveel scholen ten laatste op

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Herstructurering Afsplitsing Resultaat = evenveel scholen ten laatste op 1 april melden aan Ag. ODi Enkel vormvereisten voor dossier Overheveling studiegebied en graad Ten laatste op 1 april melden aan Ag. ODi De overheveling van de eerste graad of van een studiegebied kan nog enkel tussen scholen die niet tot fusie of afbouw zijn verplicht toegekend

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Rationalisatienormen Gedoogjaar Fusies: op 1 april melden Afbouw: op

Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Rationalisatienormen Gedoogjaar Fusies: op 1 april melden Afbouw: op 1 april melden

DISCIMUS Innovatie in elektronische communicatie met scholen EDISON-zendingen afgeschaft Drie eerste schooldagen; Zending 1

DISCIMUS Innovatie in elektronische communicatie met scholen EDISON-zendingen afgeschaft Drie eerste schooldagen; Zending 1 oktober; Zendingen in-uit; Zending leerlingenkenmerken; PA; Zending voltijds engagement (DBSO); Zending studiebewijzen; Zending definitieve uitsluiting. Nu in DISCIMUS

II. Soorten omkadering Berekening en toekenning

II. Soorten omkadering Berekening en toekenning

Soorten omkadering Verschillende eenheden Uren-leraar; Punten; Ambten. Verschillende doeleinden

Soorten omkadering Verschillende eenheden Uren-leraar; Punten; Ambten. Verschillende doeleinden

Uren-leraar Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken Uren-leraar voor scholengemeenschappen GOK-uren Uren voor Anderstalige Nieuwkomers

Uren-leraar Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken Uren-leraar voor scholengemeenschappen GOK-uren Uren voor Anderstalige Nieuwkomers Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen

Gewone uren-leraar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bepaal het aantal regelmatige, financierbare

Gewone uren-leraar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data Pas het forfaitaire pakket toe Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe Pas de minimumpakketten toe Pas de aanwendingspercentages toe Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe

Minimumpakketten Vanaf 2017 -2018: Het inschrijvingsrecht laat niet toe leerlingen in een graad/onderwijsvorm te

Minimumpakketten Vanaf 2017 -2018: Het inschrijvingsrecht laat niet toe leerlingen in een graad/onderwijsvorm te weigeren als voor die betrokken graad/onderwijsvorm een minimumpakket urenleraar is. MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket. Norm: minimum 15% CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

Voorbeeld behoud minimumpakket CF/MP MP/Y 40% 32% 60% 68% MP Y Y= Totaal uren

Voorbeeld behoud minimumpakket CF/MP MP/Y 40% 32% 60% 68% MP Y Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (674) MP= Som van minimumpakketten voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (457) CF= Som van coëfficiëntenregeling voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (288, 85)

Voorbeeld verlies minimumpakket MP/Y 9% CF/MP 14% 91% 86% MP Y Y= Totaal uren

Voorbeeld verlies minimumpakket MP/Y 9% CF/MP 14% 91% 86% MP Y Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (1447, 50) MP= Som van minimumpakketten voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (136) CF= Som van coëfficiëntenregeling voor de structuuronderdelen met minimumpakketten (117, 30)

Aanwendingspercentages 96, 57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling 98, 57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket 98,

Aanwendingspercentages 96, 57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling 98, 57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket 98, 00%: uren levensbeschouwelijke vakken 100%: uren topsport 100%: forfaitaire pakketten

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Gebaseerd op de godsdienstkeuze Voorzien in de inschrijving. Twee soorten pakketten

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Gebaseerd op de godsdienstkeuze Voorzien in de inschrijving. Twee soorten pakketten Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar. Pakket op 1 oktober en erna (enkel als er een godsdienstkeuze is).

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken 1. 2. 3. 4. Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken 1. 2. 3. 4. Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data Bepaal het aantal klassen per leerjaarniveau en per onderwijsvorm aan de hand van de splitsingsnormen Vermenigvuldig het aantal klassen met 2 Pas het aanwendingspercentage toe

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer: een nieuwe cursus

Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer: een nieuwe cursus start. een cursus stopt. Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!!

Uren-leraar voor scholengemeenschappen Reductie van plage-uren mogelijk maken. Vermindering werkdruk. Verdeling van 20. 000

Uren-leraar voor scholengemeenschappen Reductie van plage-uren mogelijk maken. Vermindering werkdruk. Verdeling van 20. 000 extra uren over scholengemeenschappen.

Uren-leraar voor scholengemeenschappen Berekening: 20. 000/[som van alle urenpakketten]= x X * [som urenpakketten

Uren-leraar voor scholengemeenschappen Berekening: 20. 000/[som van alle urenpakketten]= x X * [som urenpakketten scholen in SG] Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG.

GOK-uren Verlenging van de GOK-cyclus met één schooljaar. Uren toegekend in het kader van

GOK-uren Verlenging van de GOK-cyclus met één schooljaar. Uren toegekend in het kader van de Codex Secundair Onderwijs. Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meerdere indicatoren. Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen.

GOK-uren: indicatoren De moeder is laaggeschoold. Het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelages. De

GOK-uren: indicatoren De moeder is laaggeschoold. Het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelages. De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands. De ouders behoren tot de trekkende bevolking. De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen. met kenmerken voor financiering!

Berekening GOK-uren Uren per 3 -jarige cyclus: Vijfde cyclus: 2014 -2015, 2015 -2016, 2016

Berekening GOK-uren Uren per 3 -jarige cyclus: Vijfde cyclus: 2014 -2015, 2015 -2016, 2016 -2017 Gegevens van 1 februari 2014 = berekeningsbasis GOK-uren 5 de cyclus. Controle door onderwijsinspectie Negatief advies op uren in de volgende cyclus.

Uren anderstalige nieuwkomers en uren vervolgschoolcoach Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Uren anderstalige nieuwkomers en uren vervolgschoolcoach Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2, 5 uren per regelmatige OKAN-leerling: Vaststelling september: laatste lesdag van september Vaststelling oktober: eerste lesdag van oktober Herberekening na eerste lesdag van oktober: +4 of -4 leerlingen (of veelvoud) Uren vervolgschoolcoach: voor begeleiding, ondersteuning en opvolging van ex- onthaalleerlingen in het regulier onderwijs en voor expertise-overdracht en –opbouw in het regulier onderwijs m. b. t. ex-onthaalleerlingen. : 0, 9 uren-leraar per regelmatige OKAN-leerling.

Tijdelijk onderwijs aan huis 4 bijkomende lesuren per week per leerling: voor jongeren die

Tijdelijk onderwijs aan huis 4 bijkomende lesuren per week per leerling: voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o. w. v. ziekte, ongeval of zwangerschap. Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont. Schoolreglement Niet voor leerlingen in: Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs Se-n-se HBO verpleegkunde

Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen Scholen met SG land- en tuinbouw Elke instelling krijgt

Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen Scholen met SG land- en tuinbouw Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

Punten ICT-punten Voor hardware en software Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform => Te melden

Punten ICT-punten Voor hardware en software Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform => Te melden aan Ag. ODi

Punten Berekening Leerlingen in OKAN, 1 B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,

Punten Berekening Leerlingen in OKAN, 1 B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1, 25 Leerlingen in 1 A, 2 GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1 Gewogen leerlingen x 0, 03969

Ambten Directeur Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke

Ambten Directeur Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum. Enkel 1 ste of 1 ste en 2 de graad: 120 leerlingen. Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht. Topsportcoördinator: 1 per school met topsportconvenant

Mededeling omkadering 1 dienstbrief voor: Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken ICT-coördinatie Uren land- en

Mededeling omkadering 1 dienstbrief voor: Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken ICT-coördinatie Uren land- en tuinbouw Ambt topsportcoördinator Afzonderlijke dienstbrieven voor o. a. : Herberekeningen LBV Duaal … Mijn Onderwijs: www. ond. vlaanderen. be/mijnonderwijs

III. Netto aanwendbaar pakket Verdeling van de toegekende uren

III. Netto aanwendbaar pakket Verdeling van de toegekende uren

Netto aanwendbaar pakket Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden. Communicatie aanwending: Zending middelen (uiterlijk

Netto aanwendbaar pakket Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden. Communicatie aanwending: Zending middelen (uiterlijk 8 november) In de school ter beschikking: Processen verbaal Verklaringen i. v. m. overdrachten Nog 1 formulier Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of nietfinancierbare opdracht (B-luik) plage-uren! Tegen uiterlijk 20 november!

Ontvangen uren van scholengemeenschap In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de

Ontvangen uren van scholengemeenschap In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap.

Overdracht naar volgend schooljaar Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (per

Overdracht naar volgend schooljaar Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!) Extra uren-leraar duaal Extra uren-leraar VSC Max. 2% van aanwendbaar pakket. Vastgelegd op 1 november. Moeten het volgende jaar gebruikt worden.

Overdracht naar een andere instelling Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren LBV GOK

Overdracht naar een andere instelling Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren LBV GOK 1 GOK 23 Extra uren-leraar duaal Extra uren-leraar VSC Naar welke instellingen? Scholen SO/DBSO Scholen BUSO VO (DBSO, Se-n-Se, HBO) HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde) CDV (DBSO)

Andere invulling van uren Welke mogelijkheden? GOK 1 GOK 23 Uren-leraar SO uren-leraar DBSO

Andere invulling van uren Welke mogelijkheden? GOK 1 GOK 23 Uren-leraar SO uren-leraar DBSO Uren-leraar SO/DBSO uren voordrachtgever Uren-leraar SO politie of brandweer Uren-leraar DBSO uren ondersteunend personeel

Zending middelen De gegevens van één instelling in één zending. Gevende school stuurt. Overdrachten

Zending middelen De gegevens van één instelling in één zending. Gevende school stuurt. Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen.

Netto aanwendbaar pakket Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren Basis voor controle

Netto aanwendbaar pakket Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren Basis voor controle door het werkstation

IV. Controle omkadering Procedure bij de controle van het lesurenpakket

IV. Controle omkadering Procedure bij de controle van het lesurenpakket

Inleiding Kernactiviteit Engagement naar Rekenhof 31/10/2020 │49

Inleiding Kernactiviteit Engagement naar Rekenhof 31/10/2020 │49

Welke pakketten controleren? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gewone uren leraar

Welke pakketten controleren? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gewone uren leraar voltijds SO Uren DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (LBV) Uren gelijke onderwijskansen (GOK) Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) Teeltleiders Onderwijs aan huis Topsportcoördinatoren Personeel ten laste van het werkingsbudget (PWB) valt hier niet in de scope

Gewone uren/uren LBV/ uren DBSO Maken hier deel van uit BPT modularisering lesopdracht Gewone

Gewone uren/uren LBV/ uren DBSO Maken hier deel van uit BPT modularisering lesopdracht Gewone BPT-uren Interne pedagogische begeleiding Klassenraad Klassendirectie Inhaallessen Seminarie Stage Uren leren en werken (DBSO)

Gebruik gewone uren Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor: Uren levensbeschouwelijke vakken GOK Anderstalige

Gebruik gewone uren Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor: Uren levensbeschouwelijke vakken GOK Anderstalige nieuwkomers (OKAN) Omgekeerd mag niet! Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/LBV

Uren OKAN Maken hier deel van uit OKAN-onthaaljaar: AV Nederlands voor nieuwkomers - code

Uren OKAN Maken hier deel van uit OKAN-onthaaljaar: AV Nederlands voor nieuwkomers - code 877 OKAN-onthaaljaar: overige - code 436 OKAN-vervolgschoolcoach – code 880 OKAN DBSO – code 436 Ambten Leraar Godsdienstleraar Leraar niet-confessionele zedenleer Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN

Uren OKAN Niet gekoppeld aan graad of onderwijsvorm Keuze graad en onderwijsvorm is vrij

Uren OKAN Niet gekoppeld aan graad of onderwijsvorm Keuze graad en onderwijsvorm is vrij Moet niet voorkomen in de school Gelijkstelling met vak, graad, onderwijsvorm Correct bekwaamheidsbewijs nodig Betaling op basis van gelijkstelling Meest gunstige oplossing voor personeelslid

Uren OKAN Aanstellingen vallen onder decreten rechtspositie Vast benoeming is mogelijk Vak Nederlands voor

Uren OKAN Aanstellingen vallen onder decreten rechtspositie Vast benoeming is mogelijk Vak Nederlands voor Nieuwkomers alleen VO of AND bekwaamheidsbewijs opbouwen TADD als VO-vak Gelijkstelling met andere vakken ATO 4 is mogelijk indien binnen draagwijdte vaste benoeming in onderliggend vak Nieuwe vaste benoeming: in onderliggend vak

Uren 311 en 312 Gewone uren leraar voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor

Uren 311 en 312 Gewone uren leraar voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312) Uren DBSO (312) mogen gebruikt worden voor gewone uren leraar voltijds onderwijs (311)

Plage-uren Gevolg van EPD-zendingen (via RL-1) Aangerekend op het lesurenpakket Uren opgestuurd via RL-10

Plage-uren Gevolg van EPD-zendingen (via RL-1) Aangerekend op het lesurenpakket Uren opgestuurd via RL-10 Niet aangerekend op het pakket Opsturen vóór 15 november!

Werkwijze WS: stappen 1. Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft info vanuit

Werkwijze WS: stappen 1. Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft info vanuit schoolbeheerteam 2. Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd

Controle (pakketten 1 -6) Ag. ODi controleert titularisuren: ATO 2 + ATO 4 Stuur

Controle (pakketten 1 -6) Ag. ODi controleert titularisuren: ATO 2 + ATO 4 Stuur vervangers dus steeds door als ATO 1 Elk pakket afzonderlijk Per instellingsnummer afzonderlijk! Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam Uitzondering OKAN voltijds SO: per scholengemeenschap

Controle: demonstratie Berekeningstool Verrekent alle zendingen i. v. m. personeel die op een bepaald

Controle: demonstratie Berekeningstool Verrekent alle zendingen i. v. m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd

Controle: demonstratie Code urenpakketten 37: GOK-uren 40: gewone uren-leraar 311 41: godsdienst (vormt één

Controle: demonstratie Code urenpakketten 37: GOK-uren 40: gewone uren-leraar 311 41: godsdienst (vormt één pakket met NCZ) 43: anderstalige nieuwkomers 45: teeltleider 46: uren-leraar 312 = uren DBSO 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst) Staan ook op afdrukken

Controle Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen enkel goedgekeurde opdrachten

Controle Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen enkel goedgekeurde opdrachten alle opdrachten die niet geweigerd werden Ook op afdruk

Referentiedata controle 3 data gespreid over het schooljaar In principe is elke dag mogelijk

Referentiedata controle 3 data gespreid over het schooljaar In principe is elke dag mogelijk

Aandachtspunten bij zendingen Stuur alle interimarissen door met ATO 1 Zo niet worden de

Aandachtspunten bij zendingen Stuur alle interimarissen door met ATO 1 Zo niet worden de uren meegeteld Vervanging niet gekoppeld aan vakken, wel aan pakketten en ambten Uitgezonderd LBV: bestemd voor specifieke LBV Vervang alle dienstonderbrekingen (DO) Ook de TAO en de AVP! Vergeet code DO niet TBSOB, TBSVP, … Vergeet code PWB niet indien nodig

Aandachtspunten bij zendingen Ontslag personeelslid zet de opdracht stop Gekleurde uren Gebruik correcte code

Aandachtspunten bij zendingen Ontslag personeelslid zet de opdracht stop Gekleurde uren Gebruik correcte code Zo niet worden ze bij het foute pakket geteld ICT, GOK, OKAN, Taak- en functiedifferentiatie… PWB: met OOM code 16 insturen

Andere aandachtspunten Zendingen met terugwerkende kracht Manuele zendingen voor WS Vraag of ze correct

Andere aandachtspunten Zendingen met terugwerkende kracht Manuele zendingen voor WS Vraag of ze correct zijn geregistreerd Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten Aandacht voor interpretatie dienstbrieven SBT

Mogelijke gevolgen Aanpassingen zendingen personeel Uren insturen via OOM 16 Intrekking vaste benoemingen Aanwending

Mogelijke gevolgen Aanpassingen zendingen personeel Uren insturen via OOM 16 Intrekking vaste benoemingen Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) Moet altijd gebonden zijn aan zieke leerling Maximaal 4

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) Moet altijd gebonden zijn aan zieke leerling Maximaal 4 uur per leerling Duur niet langer dan toegekende periode Ambten Leraar Godsdienstleraar Leraar niet-confessionele zedenleer Gelijkstelling met vak, graad, onderwijsvorm Correct bekwaamheidsbewijs nodig Betaling op basis van gelijkstelling

TOAH: aanstelling Valt onder de decreten rechtspositie Uitzondering: geen vaste benoeming mogelijk Opsturen met

TOAH: aanstelling Valt onder de decreten rechtspositie Uitzondering: geen vaste benoeming mogelijk Opsturen met vakcode 598 Prioritair: personeelslid met TADD Tijdelijk personeelslid Vast benoemd personeelslid via TAO Personeelslid in overwerk of bijbetrekking Geen plage TBSOB: instemming personeelslid nodig

Topsportcoördinator School kan functie inrichten als: technisch adviseur-coördinator adjunct-directeur leraar Leraar Via BPT-uren Schrijf

Topsportcoördinator School kan functie inrichten als: technisch adviseur-coördinator adjunct-directeur leraar Leraar Via BPT-uren Schrijf in opmerking

Actie school WS doet mededeling overschrijding Reageer! Aan wie? Betwisting cijfers lesurenpakketten contacteer SBT

Actie school WS doet mededeling overschrijding Reageer! Aan wie? Betwisting cijfers lesurenpakketten contacteer SBT Licht WS over deze contactname in Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel WS

Samenwerking met de school Samen zoeken naar een oplossing Kwaliteit van zendingen verbeteren

Samenwerking met de school Samen zoeken naar een oplossing Kwaliteit van zendingen verbeteren

Nog vragen? Afdeling secundair onderwijs. Scholen en Leerlingen Veerle Merckaert– veerle. merckaert@ond. vlaanderen. be

Nog vragen? Afdeling secundair onderwijs. Scholen en Leerlingen Veerle Merckaert– veerle. merckaert@ond. vlaanderen. be Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO: Kris Lambrecht – kris. lambrecht@ond. vlaanderen. be