Ohtlikud ained ja mruse nr 99 rakendamine Kadri

  • Slides: 10
Download presentation
Ohtlikud ained ja määruse nr 99 rakendamine Kadri Haamer 17. 02. 2015

Ohtlikud ained ja määruse nr 99 rakendamine Kadri Haamer 17. 02. 2015

Määrus nr 99 jõustus 01. 2013 § 15 lg 1 nägi ette üleminekuaja määruse

Määrus nr 99 jõustus 01. 2013 § 15 lg 1 nägi ette üleminekuaja määruse nr 99 jõustumise ajaks välja antud lubade suhtes

Määrus nr 99 § 15 lg 1 Lubade muutmisel on lähtutud varasematest kokkulepetest: •

Määrus nr 99 § 15 lg 1 Lubade muutmisel on lähtutud varasematest kokkulepetest: • Kui seni pole väljalaskmes OA tuvastatud ning loas ei ole OA keskkonnakvaliteedi piirväärtust seatud, siis OA loasse ei lisatud • Kui kontrollseire käigus või mõne muu uuringu või seire käigus on tuvastatud, et väljalaskme kaudu heidetakse suublasse OA või on suublas tuvastatud OA, seati loasse täiendav seirekohustus • Kui seiretingimused kinnitavad OA heidet seatakse loas keskkonnakvaliteedi piirväärtused

Suurim lubatud piirväärtus Kui määrus nr 49 § 2 kohaselt suurimat lubatud piirväärtust ei

Suurim lubatud piirväärtus Kui määrus nr 49 § 2 kohaselt suurimat lubatud piirväärtust ei kohaldata: • Keskkonnaloas piirväärtust OA ei seatud • kuid OA ei tohi ületada aasta keskmist piirväärtust • Ületamise korral on tegemist loa nõuete rikkumisega

Ohtlikud ained ja erand

Ohtlikud ained ja erand

Määruse nr 99 § 8 lg-st 4 tuleneb loa omaja võimalus erandi saamiseks Nõuete

Määruse nr 99 § 8 lg-st 4 tuleneb loa omaja võimalus erandi saamiseks Nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaalmajanduslikel põhjustel võimalik 1; POA Loa taotleja määrab OA segunemispiirkonna Määrus 99 § 8 lg 4 3 aastat Loa omaja tagab ja tõendab regulaarsete mõõtmistega, et heit- ja sademevee juhtimise mõju ei ulatu OA segunemispiirkonnast kaugemale 2; PA 10 aastat Loa taotleja koostab tegevuskava nõuete täitmiseks, esitab selle loa andjale ja tegutseb vastavalt tegevuskavale

Erandi rakendamine on võimalik alles kõigi määruse nr 99 § 8 lg 4 pdes

Erandi rakendamine on võimalik alles kõigi määruse nr 99 § 8 lg 4 pdes 1 -4 sätestatud eelduste täitmisest alates. Määruse nr 99 § 8 lg 4 kohane erand: • AS Tallinna Vesi • Järve Biopuhastus OÜ • AS Kuressaare Veevärk • Pärnu Vesi AS

AS Tallinna Vesi, Järve Biopuhastus ja Pärnu Vesi AS on segunemispiirkonna aruande tellinud TTÜ

AS Tallinna Vesi, Järve Biopuhastus ja Pärnu Vesi AS on segunemispiirkonna aruande tellinud TTÜ Meresüsteemide Instituudilt • Aruannete koostamisel on lähtutud Euroopa komisjoni poolt koostatud juhendist „Segunemispiirkondade määramise tehnilised suunised“.

AS Kuressaare Veevärk segunemispiirkonna määramise aluseks olevad EKUK uuringud • „Euroopa Liidu prioriteetsete ainete

AS Kuressaare Veevärk segunemispiirkonna määramise aluseks olevad EKUK uuringud • „Euroopa Liidu prioriteetsete ainete nimekirja potentsiaalsete uute ainete esinemise uuring Eesti pinnaveekogudes II“ 2012 a. • „Aruanne veekeskkonale ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest Eestis“ 2011 a. • „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. detsembri 2008. a. direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks uuringu korraldamine prioriteetsete ainete sisalduse määramiseks vees, vee elustikus ja põhjaveesetetes. Aruanne“ 2011. a.

Aitäh! kadri. haamer@keskkonnaamet. ee

Aitäh! kadri. [email protected] ee