OGLNA INFORMACJA WJTA O REALIZACJI ZADA URZDU GMINY

  • Slides: 20
Download presentation
OGÓLNA INFORMACJA WÓJTA O REALIZACJI ZADAŃ URZĘDU GMINY ZAŁUSKI 2009 30 GRUDNIA 2009

OGÓLNA INFORMACJA WÓJTA O REALIZACJI ZADAŃ URZĘDU GMINY ZAŁUSKI 2009 30 GRUDNIA 2009

�W Ochrona środowiska dniach 22 -24. 09. 2009 odbyły się szkolenia pn. „Gmina Przyjazna

�W Ochrona środowiska dniach 22 -24. 09. 2009 odbyły się szkolenia pn. „Gmina Przyjazna Środowisku”

�W Ochrona Środowiska dniu 20 sierpnia br. podpisana została umowa na budowę przydomowych oczyszczalni

�W Ochrona Środowiska dniu 20 sierpnia br. podpisana została umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

INWESTYCJE �Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków – I etap ◦ Koszt całkowity 2 812

INWESTYCJE �Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków – I etap ◦ Koszt całkowity 2 812 826, 00 zł. ◦ Koszty poniesione do końca 2009 r. 872 382 zł ◦ Finansowanie w 2009 r. – pożyczka z WFOŚi. GW w Warszawie 600 000, 00 zł

Inwestycje �I etap – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Inwestycje �I etap – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

� Wykonana INWESTYCJE została „Ekologiczna ścieżka rowerowa” w miejscowości Złotopolice. Koszt zadania 20 000,

� Wykonana INWESTYCJE została „Ekologiczna ścieżka rowerowa” w miejscowości Złotopolice. Koszt zadania 20 000, 00 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚi. GW w Warszawie 10 000, 00 zł

INWESTYCJE � Sporządzone zostały mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania

INWESTYCJE � Sporządzone zostały mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: � Szczytniki, Michałówek, Karolinowo. � Koszt: 59 511, 60 zł

�Rozbudowa INWESTYCJE i zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Szczytnie na potrzeby świetlicy

�Rozbudowa INWESTYCJE i zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Szczytnie na potrzeby świetlicy wiejskiej ◦ Koszt 71 661, 00 zł

�Remont INWESTYCJE strażnicy OSP w Kroczewie ◦ Koszt 117 119, 09 zł

�Remont INWESTYCJE strażnicy OSP w Kroczewie ◦ Koszt 117 119, 09 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach � Skład Komisji: � Ewa Sobocka –

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach � Skład Komisji: � Ewa Sobocka – Przewodnicząca GKRPA � Józef Lewandowski – członek � Agnieszka Januszewska – członek � Katarzyna Błaszkiewicz – członek � Daniel Kania – członek � GKRPA działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0151/16/2008 z dnia 20. 05. 2008 roku i realizuje program uchwalony przez Radę Gminy

�W Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach roku 2009 zgłoszono 17 osób celem

�W Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach roku 2009 zgłoszono 17 osób celem podjęcia interwencji przez GKRPA. � W ramach działań zorganizowano w miesiącu styczniu wyjazd dla 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na ferie zimowe do Białego Dunajca. �W szkołach przeprowadzono m. i. n : � - warsztaty umiejętności wychowawczych „ Jak mówić do dzieci aby nas słuchały , jak słuchać aby do nas mówiły” szkoła podstawowa w Kamienicy

�- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach szkolenie dla nauczycieli i wychowawców Szkoły

�- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach szkolenie dla nauczycieli i wychowawców Szkoły Podstawowej Stróżewo na temat przemocy w rodzinie pt. „Skala i zjawiska reagowania nauczycieli na problem przemocy„ �- warsztaty profilaktyki narkotykowej w dniach 15 i 16 grudnia 2009 przeprowadzone przez psychologa klinicznego oraz socjoterapeutę dla klas II i III gimnazjum w Szczytnie i Kroczewie (w warsztatach wzięło udział 105 uczniów)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach � GKRPA przystąpiła do ogólnokrajowych akcji takich

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach � GKRPA przystąpiła do ogólnokrajowych akcji takich jak : � „ Szkoła bez przemocy „ � „ Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne „ � „Dzieciństwo bez przemocy 2009„ � Dokonano kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 24 punktach na terenie Gminy Załuski � oraz wydano 8 pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach � GKRPA Sfinansowała zakup paczek świątecznych dla

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach � GKRPA Sfinansowała zakup paczek świątecznych dla 40 dzieci z terenu Gminy Załuski i wraz z OSP w Szczytnie zorganizowała dla dzieci spotkanie Mikołajkowe.

PROJEKTY UNIJNE � Gmina Załuski bierze udział w projekcie systemowym- „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowany

PROJEKTY UNIJNE � Gmina Załuski bierze udział w projekcie systemowym- „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

PROJEKTY UNIJNE �W ramach działania 3. 1 złożyliśmy wniosek, który pozytywnie został rozpatrzony na

PROJEKTY UNIJNE �W ramach działania 3. 1 złożyliśmy wniosek, który pozytywnie został rozpatrzony na przebudowę dróg lokalnych i zwiększenie atrakcyjności

PROJEKTY UNIJNE � Gmina Załuski przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze” tym samym

PROJEKTY UNIJNE � Gmina Załuski przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze” tym samym przystąpiliśmy do LEADER � Złożony jest wniosek do PROW w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioskowana kwota 2 185 453 zł

Koniec cz. 4

Koniec cz. 4