Oddelenie fyziky magnetickch javov Vedeck smery v OFMJ

  • Slides: 10
Download presentation
Oddelenie fyziky magnetických javov

Oddelenie fyziky magnetických javov

Vedecké smery v OFMJ • Magnetické kvapaliny – Kopčanský, Timko, Koneracká, Tomašovičová, Mitroová, Závišová,

Vedecké smery v OFMJ • Magnetické kvapaliny – Kopčanský, Timko, Koneracká, Tomašovičová, Mitroová, Závišová, Timko, Dzarová, Lancz • Transport elektrického náboja a tunelové javy v tuhých látkach – Baťko, Baťková • Molekulárne magnetické materiály • Zlúčeniny f-kovov – Mihalik, Zentková, Figura, Vávra, Antoňak

OFMJ Publikačná aktivita: Konferenčné príspevky: 7 CC 6 SCI 6 zaslaných do CC 2

OFMJ Publikačná aktivita: Konferenčné príspevky: 7 CC 6 SCI 6 zaslaných do CC 2 Non CC 30 + 3 Pozvané prednášky: 3 Plenárne prednášky: Riešené projekty: 2 4 x VEGA 3 x Š F 3 x v kooperácii 2 x APVV 1 x LPP 4 x APVV bilaterálne MNT ERA NET EHP-SAV

 Centrum excelentnosti SAV NANOFLUID - Nanomedicína - cielený transport liečiv, hypertermia - Vplyv

Centrum excelentnosti SAV NANOFLUID - Nanomedicína - cielený transport liečiv, hypertermia - Vplyv rôznych nanočastíc na štruktúrne prechody vo feronematikách a na dielektricke vlastnosti MK - Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách in vitro - Súbory magnetických nanočastíc a nanočasticové membrány pre aplikácie senzoroch - MK- nové izolačné a chladiace médium pre vysoko výkonové transformátory

 Centrum excelentnosti SAV – NANOFLUID Nanomedicína - Cielený transport liečiv q model melanóm

Centrum excelentnosti SAV – NANOFLUID Nanomedicína - Cielený transport liečiv q model melanóm B 16 – 8 skupín q 6 zvierat/skupina ZÁVIŠOVÁ a kol. . J. of Magnetism and Magnetic Materials. 2009, 321, p. 1613 -1616

 Centrum excelentnosti SAV – NANOFLUID Nanomedicína - Cielený transport liečiv TIMKO a kol.

Centrum excelentnosti SAV – NANOFLUID Nanomedicína - Cielený transport liečiv TIMKO a kol. Acta Physica Polonica A, 2009, vol. 115, no. 1, p. 381 -383. TIMKO a kol. J. of Magnetism and Magnetic Materials. 2009, 321, p. 1613 -1616. JOZEFCZAK a kol. J. of Magnetism and Magnetic Materials. 2009, 321, p. 1505 -1508

 Centrum excelentnosti SAV – NANOFLUID Štruktúrne prechody vo feronematikách The influence of the

Centrum excelentnosti SAV – NANOFLUID Štruktúrne prechody vo feronematikách The influence of the shape of magnetic particles on the structural transition in 6 CHBT liquid crystal (Volume concentration Φ = 2 x 10 -4 , 30°C) W (Nm-1) ω spherical ~ 10 -5 ~ 10 -1 chain-like ~ 10 -3 ~ 102 rod-like ~ 10 -2 ~ 104 MITRÓOVÁ, a kol. Magnetohydrodynamics. 2009, vol. 45, no. 3, p. 353 -360 TOMAŠOVIČOVÁ a kol. Acta Physica Polonica A. 2009, vol. 115, no. 1, p. 336 -338. .

Vedecký smer: Transport elektrického náboja a tunelové javy v tuhých látkach Riešitelia: RNDr. Ivan

Vedecký smer: Transport elektrického náboja a tunelové javy v tuhých látkach Riešitelia: RNDr. Ivan Baťko, CSc. RNDr. Marianna Baťková, Ph. D. Riešené projekty: VEGA 2 -0133/09: Anomálne vlastnosti silne korelovaných elektrónových systémov (zodp. riešiteľ: RNDr. Ivan Baťko, CSc) APVV-0346 -07: Supravodiče a silno korelované systémy v extrémnych podmienkach (Prof. RNDr. Peter Samuely, Dr. Sc. ) EXTREM (ŠF EÚ) 26220120005 : Extrem - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (RNDr. Peter Skyba, CSc. )

Výskumné témy / oblasti záujmu vedeckého smeru a výsledky za jednotlivé oblasti spadajúce do

Výskumné témy / oblasti záujmu vedeckého smeru a výsledky za jednotlivé oblasti spadajúce do r. 2009 Elektrická vodivosť kovov a polovodičov (s dôrazom na silne korelované elektrónové systémy) ü Štúdium vplyvu tlaku na elektrický odpor feromagnetického polovodiča Eu. B 5. 99 C 00. 1 vykazujúceho kolosálnu magnetorezistenciu (VEGA 2 -0133/09, APVV-0346 -07, COST-P 16) Effect of pressure on electric transport properties of carbon-doped Eu. B 6 M. Batkova; I. Batko; E. Bauer; R. T. Khan; V. B. Filipov; E. S. Konovalova zaslané do Solid State Communications ü Započatie šúdia R(T, H) závislosti ťažkofermiónového supravodiča Ce. Pt 3 Si (December 2009) v spolupráci(OFNT) (APVV-0346 -07 a VEGA 2 -0133/09) Štúdium procesov disipácie výkonu v tunelových štruktúrach ü Výsledky štúdia disipácie výkonu v tunelových prechodoch s vákuovou bariérou publikované v práci: (AVV-0346 -07, VEGA 7184) Power dissipation in metal-vaccum-metal tunnel junctions I. Bat’ko, M. Bat’ková, and M. Meissner J. Phys. : Conf. Ser. 150 Volume 150 (2009) 012003

Vďaka za pozornosť

Vďaka za pozornosť