Obowizki przedsibiorcw w zakresie ochrony przeciwpoarowej w przypadku

  • Slides: 63
Download presentation
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami mł. bryg. Adam Domagalski

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami mł. bryg. Adam Domagalski Kierownik w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KP PSP w Gnieźnie Gniezno, 02. 10. 2019

W DNIU 5 WRZEŚNIA 2018 R. WESZŁY ISTOTNE ZMIANY M. IN. W USTAWIE Z

W DNIU 5 WRZEŚNIA 2018 R. WESZŁY ISTOTNE ZMIANY M. IN. W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH (J. T. : DZ. U. Z 2019 R. , POZ. 701) ORAZ USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (J. T. : DZ. U. Z 2019 R. , POZ. 1396), W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ZBIERANIA, PRZETWARZANIA ORAZ MAGAZYNOWANIA ODPADÓW.

KONIECZNOŚĆ ZMIANY WW. PRZEPISÓW, WYNIKAŁA Z POTRZEBY USTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW, W

KONIECZNOŚĆ ZMIANY WW. PRZEPISÓW, WYNIKAŁA Z POTRZEBY USTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW, W ZWIĄZKU Z NASILAJĄCYM SIĘ W 2018 ROKU ZJAWISKIEM NIELEGALNEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SPOSÓB NARUSZAJĄCY PRAWOMOCNE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE LUB NA PRZETWARZANIE ODPADÓW. WIELE Z TYCH NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI POWIĄZANE BYŁY Z WYSTĘPOWANIEM POŻARÓW MIEJSC MAGAZYNOWANIA LUB SKŁADOWANIA ODPADÓW.

W WIELU PRZYPADKACH POŻARY MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW SPOWODOWANE BYŁY NIEWŁAŚCIWYM MAGAZYNOWANIEM ODPADÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI

W WIELU PRZYPADKACH POŻARY MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW SPOWODOWANE BYŁY NIEWŁAŚCIWYM MAGAZYNOWANIEM ODPADÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI NIEPRAWIDŁOWYM ZABEZPIECZENIEM MIEJSC MAGAZYNOWANIA PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH, NIEPRAWIDŁOWYM ZABEZPIECZENIEM PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ODPADACH.

Dąbrówka Wielkopolska, woj. lubuskie – 08. 04. 2018 r.

Dąbrówka Wielkopolska, woj. lubuskie – 08. 04. 2018 r.

Zgierz, woj. łódzkie – 25. 05. 2018 r.

Zgierz, woj. łódzkie – 25. 05. 2018 r.

Wszedzień, woj. kujawsko pomorskie – 28. 05. 2018 r.

Wszedzień, woj. kujawsko pomorskie – 28. 05. 2018 r.

Pysząca, woj. wielkopolskie – 04. 02. 2019 r.

Pysząca, woj. wielkopolskie – 04. 02. 2019 r.

STATYSTYKI POŻARÓW SKŁADOWISK ODPADÓW W SKALI KRAJU • 2017 R. 132 • 2018 R.

STATYSTYKI POŻARÓW SKŁADOWISK ODPADÓW W SKALI KRAJU • 2017 R. 132 • 2018 R. 243 • DO 15. 08. 2019 R. 130

OKREŚLENIE W DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIEJSC

OKREŚLENIE W DECYZJACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW OBLIGUJE DO: • SPORZĄDZENIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI; • UZYSKANIA UZGODNIENIA OKREŚLONYCH W OPERACIE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W FORMIE POSTANOWIENIA, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI; • PRZEPROWADZENIA KONTROLI W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, PROWADZONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA LUB ZMIANY DECYZJI, ZAKOŃCZONEJ WYDANIEM POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO SPEŁNIENIE TYCH WYMAGAŃ

OBOWIĄZEK OPRACOWANIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO WYNIKA Z DELEGACJI USTAWOWEJ ZAWARTEJ W ART. 42 UST. 4

OBOWIĄZEK OPRACOWANIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO WYNIKA Z DELEGACJI USTAWOWEJ ZAWARTEJ W ART. 42 UST. 4 B PKT 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 ROKU O ODPADACH (J. T. DZ. U. Z 2019 R. , POZ. 701). ZGODNIE Z ART. 42 UST. 4 B PKT 1 USTAWY O ODPADACH DO WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW ORAZ DO WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW DOŁĄCZA SIĘ: OPERAT PRZECIWPOŻAROWY, ZAWIERAJĄCY WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI, OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI LUB INNEGO MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW, UZGODNIONE Z KOMENDANTEM POWIATOWYM (MIEJSKIM) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ WYKONANIA OPERATU

PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ WYKONANIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO, NIE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU: 1) ZAKŁADU STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 PKT 48 A USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA; 2) ZEZWOLEŃ NA ZBIERANIE ODPADÓW, ZEZWOLEŃ NA PRZETWARZANIE ODPADÓW ORAZ POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW UWZGLĘDNIAJĄCYCH ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW, KTÓRE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ODPADÓW NIEPALNYCH. W TAKIEJ SYTUACJI WNIOSKODAWCA NIE PRZEDKŁADA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO A ORGAN NIE WNIOSKUJE O PRZEPROWADZENIE KONTROLI ZWIĄZANEJ Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 A USTAWY O ODPADACH) 1) ODPADY

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 A USTAWY O ODPADACH) 1) ODPADY OBOJĘTNE OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 118; 2) ODPADY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA DOPUSZCZENIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH, OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 118; 3) ODPADY BUDOWLANO ROZBIÓRKOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW DREWNA I ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH; 4) SZKŁO; 5) ODPADY ZESZKLONE I Z PROCESÓW ZESZKLIWIANIA;

6) MINERAŁY (NP. PIASEK I KAMIENIE, KRUSZYWO); 7) GLEBA I ZIEMIA, W TYM UROBEK

6) MINERAŁY (NP. PIASEK I KAMIENIE, KRUSZYWO); 7) GLEBA I ZIEMIA, W TYM UROBEK Z POGŁĘBIANIA; 8) ODPADY METALI; 9) ODPADY FOSFOGIPSÓW; 10) ODPADY GIPSÓW; 11) ŻUŻLE, POPIOŁY PALENISKOWE, PYŁY Z KOTŁÓW, POPIOŁY LOTNE, W TYM PIASKI ZE ZŁÓŻ FLUIDALNYCH, MIESZANKI POPIOŁOWO ŻUŻLOWE; 12) RDZENIE I FORMY ODLEWNICZE; 13) ODPADY MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH; 14) ODPADY POWSTAŁE Z MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH; 15) ODPADY SPOIW MINERALNYCH, W TYM CEMENTU, WAPNA I TYNKU.

ZA ODPADY NIEPALNE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE TAKŻE ODPADY NALEŻĄCE DO KATEGORII INNYCH NIŻ WYMIENIONE

ZA ODPADY NIEPALNE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE TAKŻE ODPADY NALEŻĄCE DO KATEGORII INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 A DO USTAWY, JEŻELI NIE MOGĄ ONE BRAĆ UDZIAŁU W PROCESIE SPALANIA (NIE SĄ ZDOLNE DO PALENIA SIĘ), A PRZEZ TO NIE MOGĄ WPŁYWAĆ NA ROZWÓJ POŻARU ORAZ JEGO MOC, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB MAGAZYNOWANIA LUB SKŁADOWANIA TYCH ODPADÓW, ICH SKŁAD CHEMICZNY LUB POSTAĆ, NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTYCH KODÓW ODPADÓW.

UZNANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 3 B, ZA NIEPALNE DOKONUJE SIĘ INDYWIDUALNIE

UZNANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 3 B, ZA NIEPALNE DOKONUJE SIĘ INDYWIDUALNIE W KAŻDYM PRZYPADKU W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEGO STANU FAKTYCZNEGO. PRZY DOKONYWANIU UZNANIA ODPADÓW ZA NIEPALNE MOŻNA NA ZASADZIE DOBROWOLNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (J. T. DZ. U. Z 2019 R. , POZ. 1372 ZE ZMIANAMI), WYKORZYSTAĆ OPINIE RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LUB OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 2 A TEJ USTAWY, A W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI INSTYTUTÓW BADAWCZYCH LUB OŚRODKÓW NAUKOWYCH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W BADANIACH W ZAKRESIE PALNOŚCI.

ART. 183 C UST. 6 I 7 – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA

ART. 183 C UST. 6 I 7 – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ WYKONANIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 4 B PKT 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, NIE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW, KTÓRE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ODPADÓW NIEPALNYCH. PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ WYKONANIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 4 B PKT 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, NIE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW, WYDAWANEGO DLA ZAKŁADU STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

ODPADY PALNE NIEBEZPIECZNE NIEPALNE

ODPADY PALNE NIEBEZPIECZNE NIEPALNE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI, OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI LUB INNEGO MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW OKREŚLA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI, OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI LUB INNEGO MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW OKREŚLA OPERAT PRZECIWPOŻAROWY. JAK WSKAZANO W ART. 42 UST. 4 E USTAWY O ODPADACH OPERAT PRZECIWPOŻAROWY STANOWI OPINIĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 11 N UST. 2 PKT 2 USTAWY Z 24. 8. 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (T. J. DZ. U. Z 2019 R. , POZ. 1372 ZE ZMIANAMI). OPERAT JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW, ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW (ART. 42 UST. 4 B PKT 1 USTAWY O ODPADACH), A TAKŻE ART. 184 UST. 4 PKT 5 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZENIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO SĄ POWIĄZANE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ ORGANU DO WYDANIA ZEZWOLENIA NA

UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZENIA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO SĄ POWIĄZANE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ ORGANU DO WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW (ART. 42 UST. 4 B PKT 1 LIT. A I B USTAWY O ODPADACH), W PRZYPADKU GDY ORGANEM TYM JEST: • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ALBO REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA OPERAT SPORZĄDZA RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, • STAROSTA OPERAT SPORZĄDZA OSOBA, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 UST. 2 A USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, POSIADAJĄCA TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER POŻARNICTWA LUB UKOŃCZONE W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ STUDIA WYŻSZE W ZAKRESIE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA W SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

W PRZYPADKU POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW (ART. 184 UST. 4 PKT 5 PRAWO OCHRONY

W PRZYPADKU POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW (ART. 184 UST. 4 PKT 5 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA), OPERAT PRZECIWPOŻAROWY POWINIEN BYĆ WYKONANY PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE 2 A O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, POSIADAJĄCEGO KWALIFIKACJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU INŻYNIER POŻARNICTWA LUB TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER LUB MAGISTER INŻYNIER ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE POTWIERDZONE EGZAMINEM ZŁOŻONYM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM (ART. 11 B UST. 1 PKT 1 I 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ).

UZGODNIENIE NASTĘPUJE W DRODZE POSTANOWIENIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP, NA KTÓRE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE. UZGADNIAJĄC WARUNKI

UZGODNIENIE NASTĘPUJE W DRODZE POSTANOWIENIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP, NA KTÓRE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE. UZGADNIAJĄC WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ INSTALACJI, OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI LUB INNEGO MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW, KOMENDANT POWIATOWY PSP: 1) WYRAŻA ZGODĘ NA ICH ZASTOSOWANIE ALBO 2) WYRAŻA ZGODĘ NA ICH ZASTOSOWANIE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WYMAGAŃ, ALBO 3) NIE WYRAŻA ZGODY NA ICH ZASTOSOWANIE.

ART. 41 A UST. 3 A – USTAWA O ODPADACH PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI KOMENDANT

ART. 41 A UST. 3 A – USTAWA O ODPADACH PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI KOMENDANT POWIATOWY (MIEJSKI) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYDAJE POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, O KTÓRYCH MOWA W OPERACIE PRZECIWPOŻAROWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 4 B PKT 1, ORAZ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 4 C. NA POSTANOWIENIE SŁUŻY ZAŻALENIE.

ART. 183 C UST. 3 – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA KOMENDANT POWIATOWY (MIEJSKI) PAŃSTWOWEJ STRAŻY

ART. 183 C UST. 3 – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA KOMENDANT POWIATOWY (MIEJSKI) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, PO PRZEPROWADZENIU KONTROLI, WYDAJE POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, O KTÓRYCH MOWA W OPERACIE PRZECIWPOŻAROWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 4 B PKT 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, ORAZ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 42 UST. 4 C TEJ USTAWY. NA POSTANOWIENIE SŁUŻY ZAŻALENIE.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY CO POWINIEN ZAWIERAĆ ?

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY CO POWINIEN ZAWIERAĆ ?

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY MA ZA ZADANIE POTWIERDZIĆ, CZY INSTALACJE, OBIEKTY BUDOWLANE LUB ICH CZĘŚCI ORAZ

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY MA ZA ZADANIE POTWIERDZIĆ, CZY INSTALACJE, OBIEKTY BUDOWLANE LUB ICH CZĘŚCI ORAZ INNE MIEJSCA PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA, MAGAZYNOWANIA LUB PRZETWARZANIA ODPADÓW ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, WYKONANE, WYPOSAŻONE I URUCHOMIONE ORAZ SĄ UŻYTKOWANE I ZARZĄDZANE W SPOSÓB OGRANICZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ POWSTANIA POŻARU, A W RAZIE JEGO WYSTĄPIENIA 1) ZACHOWANIE NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAPEWNIAJĄ (ART. 43 UST. 7 USTAWY O ODPADACH): PRZEZ OKREŚLONY CZAS; 2) OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU W ICH OBRĘBIE; 3) OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU NA SĄSIEDNIE OBIEKTY BUDOWLANE LUB TERENY PRZYLEGŁE; 4) MOŻLIWOŚĆ EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB; 5) UWZGLĘDNIENIE BEZPIECZEŃSTWA EKIP RATOWNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO PODEJMOWANIA PRZEZ TE EKIPY DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA …… 2019 R. W

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA …… 2019 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, JAKIE MAJĄ SPEŁNIAĆ OBIEKTY BUDOWLANE LUB ICH CZĘŚCI ORAZ INNE MIEJSCA PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA, MAGAZYNOWANIA LUB PRZETWARZANIA ODPADÓW (PROJEKT). • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA …… 2019 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW (PROJEKT).

 • AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, • PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANYCH BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, •

• AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, • PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANYCH BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, • ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ, • BADANIA NAUKOWE.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPERATU • PRZECIWPOŻAROWEGO 1. INFORMACJE DOT. WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA (ZALECANE DOŁĄCZENIE DO OPERATU NP.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPERATU • PRZECIWPOŻAROWEGO 1. INFORMACJE DOT. WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA (ZALECANE DOŁĄCZENIE DO OPERATU NP. KRS LUB INNEGO DOKUMENTU) ZAKŁADU/OBIEKTU. • 2. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (MIEJSCA, OBSZARU, W KTÓRYM MAGAZYNOWANE, ZBIERANE, WYTWARZANE SĄ ODPADY). • 3. OPIS MIEJSCA I SPOSOBU MAGAZYNOWANIA (WYTWARZANIA, ZBIERANIA) ORAZ RODZAJ ODPADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DANEGO PODMIOTU(ODPADY PALNE, NIEBEZPIECZNE ITP. ). SPOSÓB OZNAKOWANIA MIEJSCA MAGAZYNOWANIA (WYTWARZANIA, ZBIERANIA) ODPADÓW. • 4. MAKSYMALNE ILOŚCI ODPADÓW (ROCZNA ILOŚĆ ORAZ MAKSYMALNA ILOŚĆ ODPADÓW W DANYM MOMENCIE) W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW, PODANE W MG.

 • 5. OKREŚLENIE WYMAGANEGO I PONADNORMATYWNEGO SPOSOBU ZABEZPIECZENIA(W TYM TECHNICZNEGO ORAZ ORGANIZACYJNEGO) MIEJSCA,

• 5. OKREŚLENIE WYMAGANEGO I PONADNORMATYWNEGO SPOSOBU ZABEZPIECZENIA(W TYM TECHNICZNEGO ORAZ ORGANIZACYJNEGO) MIEJSCA, W KTÓRYM SĄ MAGAZYNOWANE (ZBIERANE, PRZETWARZANE ITP. ) ODPADY. • 6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU (LUB INNEGO ZDARZENIA) ODPADÓW. • 7. CZĘŚĆ GRAFICZNA, KTÓRA BĘDZIE ZAWIERAŁA M. IN. DANE DOTYCZĄCE UKŁADU DRÓG POŻAROWYCH, ROZMIESZCZENIA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH, WSKAZANIA MIEJSC MAGAZYNOWANIA (WYTWARZANIA, ZBIERANIA) ODPADÓW, WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH, ZAZNACZENIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, PLAN SYTUACYJNY ZAKŁADU ITP. • 8. ANALIZA MAGAZYNOWANYCH (WYTWARZANYCH, ZBIERANYCH) ODPADÓW W KONTEKŚCIE WZAJEMNEGO USYTUOWANIA, WARUNKÓW, W KTÓRYCH SĄ MAGAZYNOWANE (WYTWARZANE, ZBIERANE) I EWENTUALNEGO REAGOWANIA POMIĘDZY SOBĄ.

 • 10. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI. • 11. INFORMACJE O

• 10. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI. • 11. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. • 12. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO. • 13. OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. • 14. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. • 15. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. • 17. INFORMACJE O WARUNKACH

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. • 17. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB. • 18. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. • 19. INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH(W TYM W GAŚNICE) I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ TYCH URZĄDZEŃ.

 • 20. INFORMACJE POŻAROWEJ. DOT. DOROWADZENIA DROGI • 21. INFORMACJE DOT. ZAOPATRZENIE W

• 20. INFORMACJE POŻAROWEJ. DOT. DOROWADZENIA DROGI • 21. INFORMACJE DOT. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. • 22. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA EWENTUALNYCH PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM, KTÓRE MOGĄ BYĆ W MIEJSCACH MAGAZYNOWANIA, ZBIERANIA, PRZETWARZANIA ITP. ODPADÓW.

DO KP PSP W GNIEŹNIE WRAZ Z WNIOSKIEM O WYDANIE POSTANOWIENIA WYSTARCZY ZŁOŻENIE JEDNEGO

DO KP PSP W GNIEŹNIE WRAZ Z WNIOSKIEM O WYDANIE POSTANOWIENIA WYSTARCZY ZŁOŻENIE JEDNEGO EGZEMPLARZA OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO. DOTYCHCZAS WYDANO 28 POSTANOWIEŃ KP PSP W GNIEŹNIE DOT. OPERATÓW PRZECIWPOŻAROWYCH (STAN NA 30. 09. 2019 R. ). PRZEPROWADZONO 10 KONTROLI MIEJSC MAGAZYNOWANIA I PRZETWARZANIA ODPADÓW NA WNIOSKI ORGANÓW (STAN NA 30. 09. 2019 R. ).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (DZ. U. Z 2015 R. , POZ. 2117) § 4. 1. PODSTAWĘ UZGODNIENIA STANOWIĄ DANE NIEZBĘDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZALEŻNE OD PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, SPOSOBU MAGAZYNOWANIA LUB SKŁADOWANIA, WYSTĘPUJĄCYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • 1) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI; • 2) CHARAKTERYSTYKĘ ZAGROŻENIA

• 1) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI; • 2) CHARAKTERYSTYKĘ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY POŻAROWE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH; • 3) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ; • 4) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO; GĘSTOŚCI

 • 5) OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH; • 6) INFORMACJE O

• 5) OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH; • 6) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH; • 7) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE; • 8) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH; • 9) INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA WINNY SPOSÓB;

SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ; • 11) INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ

SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ; • 11) INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ TYCH URZĄDZEŃ; • 12) INFORMACJE O WYPOSAŻENIU W GAŚNICE; • 13) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ OSPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ.

MIEJSCA ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ZLOKALIZOWANE SĄ W OBIEKTACH I NA TERENACH KLASYFIKOWANYCH

MIEJSCA ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ZLOKALIZOWANE SĄ W OBIEKTACH I NA TERENACH KLASYFIKOWANYCH POŻAROWO DO OBIEKTÓW PM (PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE). NAJWAŻNIEJSZYM KRYTERIUM DO OKREŚLENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH I TERENACH ZALICZONYCH DO PM JEST GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO.

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO CO TO JEST? PRZEZ OBCIĄŻENIE OGNIOWE (QD) ROZUMIEMY ENERGIĘ CIEPLNĄ WYRAŻONĄ

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO CO TO JEST? PRZEZ OBCIĄŻENIE OGNIOWE (QD) ROZUMIEMY ENERGIĘ CIEPLNĄ WYRAŻONĄ W MJ, KTÓRA MOŻE POWSTAĆ PRZY SPALENIU SIĘ MATERIAŁÓW PALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POMIESZCZENIU, STREFIE POŻAROWEJ LUB SKŁADOWISKU MATERIAŁÓW STAŁYCH, PRZYPADAJĄCA NA JEDNOSTKĘ POWIERZCHNI TEGO OBIEKTU WYRAŻONĄ W M². WIELKOŚĆ TĄ WYZNACZA SIĘ ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ PN B 02852: 2001 – „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW; OBLI CZANIE OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO ORAZ WYZNACZANIE WZGLĘDNEGO CZASU TRWANIA POŻA RU. ” WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO OBLICZA SIĘ DLA OBIEKTÓW PM (PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWYCH) ORAZ PLACÓW SKŁADOWYCH. DO OBLICZEŃ PRZYJMUJE SIĘ ŚREDNIE WARTOŚCI ZGROMADZONYCH W DANEJ STREFIE POŻAROWEJ MATERIAŁÓW PALNYCH.

CIEPŁO SPALANIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH ODPADÓW PALNYCH: • DREWNO – 15 MJ/KG • PAPIER –

CIEPŁO SPALANIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH ODPADÓW PALNYCH: • DREWNO – 15 MJ/KG • PAPIER – 16 MJ/KG • GUMA – 40 MJ/KG • OPONY GUMOWE – 32 MJ/KG • TEKSTYLIA – 19 MJ/KG • POLIETYLEN I WYROBY (PE) – 42 MJ/KG • POLIPROPYLEN (PP) – 43 MJ/KG • POLISTYREN I WYROBY (PS) – 42 MJ/KG • POLICHLOREK WINYLU (PCV) – 21 LUB 25 MJ/KG

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (T. J. : DZ. U. Z 2015 R. , POZ. 1422 ZE ZMIANAMI). NA PODSTAWIE TEGO ROZPORZĄDZENIA OKREŚLA SIĘ WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO M. IN. DLA OBIEKTÓW PM

§ 212 – KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW PM Budynek wielokondygnacyjny Maksymalna gęstość obciążenia Budynek

§ 212 – KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW PM Budynek wielokondygnacyjny Maksymalna gęstość obciążenia Budynek o jednej ogniowego strefy pożarowej w kondygnacji nadziemnej budynku Q [MJ/m 2] (bez ograniczenia wysokości) niski (N) Średniowysoki (SW) wysoki (W) wysokościowy (WW) Q < 500 "E" "D" "C" "B" 500 < Q < 1. 000 "D" "C" "B" 1. 000 < Q < 2. 000 "C" "C" "B" 2. 000 < Q < 4. 000 "B" "B" * * Q > 4. 000 "A" "A" * *

§ 216 – KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU Klasa odporności ogniowej elementu budowlanego jest

§ 216 – KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU Klasa odporności ogniowej elementu budowlanego jest cechą mierzoną za pomocą czasu, w którym w warunkach pożaru, element nie powinien utracić żadnego z trzech podstawowych parametrów: • R – nośności ogniowej i/lub [min], • E – szczelności ogniowej i/lub [min], • I – izolacyjności ogniowej [min]. Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop "A" R 240 R 30 R E I 120 E I 60 E 30 "B" R 120 R 30 R E I 60 E I 30 E 30 "C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 E 15 "D" R 30 ( ) R E I 30 ( ) "E" ( ) ( ) ( ) ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

§ 228 – DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE STREF POŻAROWYCH PM Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m

§ 228 – DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE STREF POŻAROWYCH PM Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2 Rodzaj stref pożarowych Gęstość obciążenia ogniowego Q [MJ/m 2] 1 2 w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) w budynku wielokondygnacyjnym niskim i średniowysokim (N) i (SW) wysokim i wysokościowym (W) i (WW) 3 4 5 Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem Q > 4000 2000 < Q ≤ 4000 1000 < Q ≤ 2000 500 < Q ≤ 1000 Q ≤ 500 1000 2000 4000 6000 8000 * * 1000 2000 3000 * * * 500 1000 Strefy pożarowe pozostałe Q > 4000 2000 < Q ≤ 4000 1000 < Q ≤ 2000 500 < Q ≤ 1000 Q ≤ 500 2000 4000 8000 15 000 20 000 1000 2000 4000 8000 10 000 * * 1000 2500 5000

EWAKUACJA W OBIEKTACH PM PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE: • A) W STREFACH POŻAROWYCH PM O GĘSTOŚCI

EWAKUACJA W OBIEKTACH PM PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE: • A) W STREFACH POŻAROWYCH PM O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO PRZEKRACZAJĄCEJ 500 MJ/M 2 W BUDYNKU O WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ - 75 M; • B) W STREFACH POŻAROWYCH PM, O OBCIĄŻENIU OGNIOWYM NIEPRZEKRACZAJĄCYM 500 MJ/M 2, W BUDYNKU O WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ ORAZ W STREFACH POŻAROWYCH PM W BUDYNKU O JEDNEJ KONDYGNACJI NADZIEMNEJ BEZ WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO - 100 M.

EWAKUACJA W OBIEKTACH PM POMIESZCZENIE Z DWOMA WYJŚCIAMI EWAKUACYJNYMI: • A) ZNAJDUJE SIĘ W

EWAKUACJA W OBIEKTACH PM POMIESZCZENIE Z DWOMA WYJŚCIAMI EWAKUACYJNYMI: • A) ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE POŻAROWEJ PM O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POWYŻEJ 500 MJ/M 2, A JEGO POWIERZCHNIA PRZEKRACZA 300 M 2; • B) ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE POŻAROWEJ PM O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO DO 500 MJ/M 2, A JEGO POWIERZCHNIA PRZEKRACZA 1000 M 2.

EWAKUACJA W OBIEKTACH PM DOJŚCIA EWAKUACYJNE: Długość dojścia w m Rodzaj strefy pożarowej przy

EWAKUACJA W OBIEKTACH PM DOJŚCIA EWAKUACYJNE: Długość dojścia w m Rodzaj strefy pożarowej przy jednym dojściu przy co najmniej 2 dojściach PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500 MJ/m 2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 30 60 PM o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m 2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 60 100

§ 271 – USYTUOWANIE BUDYNKÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE Rodzaj budynku oraz dla

§ 271 – USYTUOWANIE BUDYNKÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m 2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM (Q w MJ/m 2) PM ZL IN Q < 1. 000 < Q < 4. 000 Q > 4. 000 ZL 8 8 8 15 20 IN 8 8 8 15 20 PM Q < 1. 000 8 8 8 15 20 PM 1. 000 < Q < 4. 000 15 15 20 PM Q > 4. 000 20 20 20 § 271 ust. 13 Otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, należy traktować jak budynek PM.

ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA OBIEKTÓW PM • WODĘ DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH,

ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA OBIEKTÓW PM • WODĘ DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH, W ILOŚCI WYMAGANEJ DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, NALEŻY ZAPEWNIĆ Z URZĄDZEŃ DOSTARCZAJĄCYCH JĄ DO CELÓW BYTOWO GOSPODARCZYCH I TECHNOLOGICZNYCH LUB Z INNYCH ZASOBÓW WODY SŁUŻĄCYCH DO TEGO CELU. • W PRZYPADKU GDY W OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH URZĄDZENIA I ZASOBY WODY, NIE ZAPEWNIAJĄ WYMAGANEJ ILOŚCI DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, WYKORZYSTUJE SIĘ URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO DOSTARCZANIA WODY DO JEDNOSTEK OSADNICZYCH LUB UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA WODY.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ DRÓG POŻAROWYCH (J. T. DZ. U. Z 2009 R. , NR 124, POZ. 1030). Lp. Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m 2] powyżej 500 1. 000 2. 000 3. 000 4. 000 5. 000 do 500 1. 000 2. 000 3. 000 4. 000 5. 000 Powierzchnia strefy pożarowej [m 2] powyżej do wydajność wodociągu [dm 3/s]* 1 200 10 10 15 15 20 2 200 500 10 10 10 20 20 30 30 3 500 1. 000 10 10 20 20 30 30 40 4 1. 000 2. 000 10 20 20 30 30 40 40 5 2. 000 4. 000 20 20 30 30 40 40 50 6 4. 000 20 30 30 40 40 50 60

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA WODY 1) STUDNIĘ O WYDAJNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 10 DM 3/S; 2)

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA WODY 1) STUDNIĘ O WYDAJNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 10 DM 3/S; 2) PUNKT CZERPANIA WODY PRZY NATURALNYM LUB SZTUCZNYM ZBIORNIKU WODNYM O POJEMNOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ ODPOWIEDNI ZAPAS WODY ALBO NA CIEKU WODNYM O STAŁYM PRZEPŁYWIE WODY NIE MNIEJSZYM NIŻ 20 DM 3/S PRZY NAJNIŻSZYM STANIE WÓD; 3) PRZECIWPOŻAROWY ZBIORNIK WODNY SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY.

 • W ZASTĘPCZE ŹRÓDŁA WODY PRZYPADKU BRAKU ŹRÓDŁA WODY ZAPEWNIAJĄCEGO WYMAGANĄ ILOŚĆ WODY

• W ZASTĘPCZE ŹRÓDŁA WODY PRZYPADKU BRAKU ŹRÓDŁA WODY ZAPEWNIAJĄCEGO WYMAGANĄ ILOŚĆ WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, WŁAŚCIWY MIEJSCOWO KOMENDANT POWIATOWY (MIEJSKI) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA BUDYNKU, OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB TERENU, MOŻE DOPUŚCIĆ NA CZAS OKREŚLONY ZASTĘPCZE ŹRÓDŁO WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NATURALNY LUB SZTUCZNY ZBIORNIK WODY, STUDNIĘ LUB CIEK WODNY, WYPOSAŻONE W STANOWISKO CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDEM. • ZASTĘPCZE ŹRÓDŁO WODY, POWINNO ZAPEWNIAĆ MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH Z UŻYCIEM SIŁ I ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W REJONIE DZIAŁANIA NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, GDY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, GDY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ JEST NIEMOŻLIWE ZE WZGLĘDU NA LOKALNE UWARUNKOWANIA LUB JEST UZASADNIONE PRZYJĘCIE INNYCH ROZWIĄZAŃ, NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA BUDYNKU, OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB TERENU, DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NIEPOGORSZENIE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, UZGODNIONYCH Z WŁAŚCIWYM MIEJSCOWO KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH WRAZ ZE

ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH WRAZ ZE STANOWISKAMI CZERPANIA WODY ORAZ DOJAZDAMI DO NICH OKREŚLAJĄ ODPOWIEDNIE POLSKIE NORMY (M. IN. PN B 02857 „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW – PRZECIWPOŻAROWE ZBIORNIKI WODNE – WYMAGANIA OGÓLNE”).

DROGI POŻAROWE DROGĘ POŻAROWĄ O UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI, UMOŻLIWIAJĄCĄ DOJAZD POJAZDÓW JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO

DROGI POŻAROWE DROGĘ POŻAROWĄ O UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI, UMOŻLIWIAJĄCĄ DOJAZD POJAZDÓW JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBIEKTU BUDOWLANEGO O KAŻDEJ PORZE ROKU • BUDYNKU ZAWIERAJĄCEGO STREFĘ POŻAROWĄ PRODUKCYJNĄ LUB MAGAZYNOWĄ ORAZ DO STREFY POŻAROWEJ POZA BUDYNKIEM, OBEJMUJĄCEJ URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE, PLAC SKŁADOWY LUB WIATĘ, JEŻELI GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO WYMIENIONYCH STREF POŻAROWYCH PRZEKRACZA 500 MJ/M 2 I ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDEN Z WARUNKÓW: A) POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ PRZEKRACZA 1. 000 M 2, B) WYSTĘPUJE POMIESZCZENIE ZAGROŻONE WYBUCHEM; • BUDYNKU ZAWIERAJĄCEGO STREFĘ POŻAROWĄ PRODUKCYJNĄ LUB MAGAZYNOWĄ O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO PONIŻEJ 500 MJ/M 2 O POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 20. 000 M 2.

GAŚNICE W OBIEKTACH I NA TERENACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I PM ADMINISTRACJI Z

GAŚNICE W OBIEKTACH I NA TERENACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I PM ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW (J. T. DZ. U. Z 2010 R. , NR 109, POZ. 719 ZE ZMIANAMI). JEDNA JEDNOSTKA MASY ŚRODKA GAŚNICZEGO 2 KG (LUB 3 DM³) ZAWARTEGO W GAŚNICACH POWINNA PRZYPADAĆ: • NA KAŻDE 100 M² POWIERZCHNI STREFY POŻAROWEJ W BUDYNKU, NIECHRONIONEJ STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM: PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO PONAD 500 MJ/M² LUB ZAWIERAJĄCEJ POMIESZCZENIE ZAGROŻONE WYBUCHEM; • NA KAŻDE 300 M² POWIERZCHNI STREFY POŻAROWEJ PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO PONIŻEJ 500 MJ/M²;

USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (J. T. : DZ. U.

USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (J. T. : DZ. U. Z 2019 R. , POZ. 1186). ART. 71 UST. 1 PRZEZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: • PODJĘCIE BĄDŹ ZANIECHANIE W OBIEKCIE BUDOWLANYM LUB JEGO CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI ZMIENIAJĄCEJ WARUNKI: BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, POWODZIOWEGO, PRACY, ZDROWOTNE, HIGIENICZNO SANITARNE, OCHRONY ŚRODOWISKA BĄDŹ WIELKOŚĆ LUB UKŁAD OBCIĄŻEŃ; • PODJĘCIE W OBIEKCIE BUDOWLANYM LUB JEGO CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI ZALICZANEJ DO PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.