OBANSK PRVO Ddick prvo 1 Oznmteli nkomu e

  • Slides: 18
Download presentation
OBČANSKÉ PRÁVO Dědické právo 1

OBČANSKÉ PRÁVO Dědické právo 1

„Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete

„Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. “ Samuel Buttler 2

DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Upravuje přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce = dědice. Dědictví náleží dědici a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona = tzv. dědické tituly 3

Základní pojmy: v dědic je subjekt práva, fyzická (nasciturus) nebo právnická osoba, na kterou

Základní pojmy: v dědic je subjekt práva, fyzická (nasciturus) nebo právnická osoba, na kterou přešla práva (aktiva) a závazky (pasiva) zůstavitele nebo jejich část, v dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadne státu jako odúmrť v dědické právo vzniká okamžikem smrti zůstavitele, dědic nemusí učinit projev vůle (vyrozumět soud), v nabytí dědictví je povinně spojeno s řízením a rozhodnutím soudu v dědickém řízení, v řízení probíhá u notáře, ale v konečné fázi rozhoduje soud svým rozhodnutím. 4

Přechod pozůstalosti na dědice: v dědické řízení probíhá před notářem (tzv. soudní komisař), všechny

Přechod pozůstalosti na dědice: v dědické řízení probíhá před notářem (tzv. soudní komisař), všechny úkony notáře jsou úkony soudu a státu v úkolem notáře je zjistit, kdo by mohl být dědicem zemřelé osoby, a zjistit majetek a dluhy zůstavitele v příslušnost soudu se řídí místem, kde měl zůstavitel poslední bydliště, nebo místem, kde se nachází jeho majetek v určení konkrétního notáře provádí okresní soud 5

Přechod pozůstalosti na dědice: v cílem dědického řízení je rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví

Přechod pozůstalosti na dědice: v cílem dědického řízení je rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví osobě, jejíž dědictví bylo prokázáno (jeden dědic), nebo schválení dohody u více dědiců v pokud není u více dědiců dohoda, soud vyzve jednoho z účastníků, aby uplatnil žalobu v soud také určí podmínky správy pozůstalosti od smrti zůstavitele až do doby rozhodnutí o vypořádání dědictví v soud provede vypořádání manžela u SJM (určí, co z majetku patří do dědictví a co je majetkem manžela). 6

Předpoklady dědění: v smrt zůstavitele (FO) v existence dědictví v dědický titul v způsobilý

Předpoklady dědění: v smrt zůstavitele (FO) v existence dědictví v dědický titul v způsobilý dědic Pragmatická sankce podepsaná panovníkem Karlem VI. v roce 1713. Autor: User: Magellan, wikipedia. de, Zdroj: Hungarian pictures archive 7 dostupný pod licencí Creative Commons na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pragmatica_Sanc. jpg

Důvody vydědění : v neposkytl potřebnou pomoc v nouzi (stáří) v o zůstavitele neprojevuje

Důvody vydědění : v neposkytl potřebnou pomoc v nouzi (stáří) v o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by měl (snaha o pravidelný styk ) v byl odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze (znásilnění, pohlavní zneužívání, vražda, opakované násilí či týrání osob) v vede trvale nezřízený život (alkoholismus, neplacení výživného na svého potomka, prostituce) v zadlužení nebo marnotratnost dědice (pro potomky nezachová povinný díl) v Dědická nezpůsobilost 8

Dědická nezpůsobilost: z dědického práva je vyloučen: v ten, kdo se dopustil úmyslného trestného

Dědická nezpůsobilost: z dědického práva je vyloučen: v ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu v zavrženíhodnému činu proti zůstavitelově poslední vůli - donutil, překazil, zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil(lze odpustit) v zákonný dědic manžel, pokud se dopustil domácího násilí, v zákonný dědic rodič, pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti (rodičovské povinnosti zanedbával nebo zneužíval). 9

Zřeknutí se dědického práva: v dědic se může dědického práva zříci před smrtí zůstavitele,

Zřeknutí se dědického práva: v dědic se může dědického práva zříci před smrtí zůstavitele, a to veřejnou listinou, kterou sepíše se zůstavitelem ještě za jeho života v zřeknutí má působnost i na potomky dědice v může se zříci celého dědictví nebo jen jeho části. Například: dědic za života zůstavitele dostal byt, jeho sourozenec nic, lze se dohodnout na zřeknutí dědictví ve prospěch tohoto sourozence. 10

Odmítnutí a vzdání se dědictví: v dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout,

Odmítnutí a vzdání se dědictví: v dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout, ovšem jen tehdy, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno v pokud dědic odmítne dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl v dědictví se odmítá výslovným prohlášením vůči soudu, a to do jednoho měsíce po vyrozumění od notáře v odmítnutí se týká celého dědictví, například: dědictví z důvodu vysokých dluhů zůstavitele odmítnutí v dědic se před soudem může vzdát dědictví ve prospěch druhého či více dědiců. 11

Nepominutelný dědic: v těmto dědicům nelze zkrátit jejich povinný podíl, kterým jim ze zákona

Nepominutelný dědic: v těmto dědicům nelze zkrátit jejich povinný podíl, kterým jim ze zákona náleží v jedná se o děti zůstavitele, nebo jejich potomky v nezletilým přísluší minimálně ¾ jejich dědického podílu, zletilým minimálně ¼ v nemusí to být věci z pozůstalosti, ale peněžní částka. 12

Dědické tituly: dědická smlouva, závět, ze zákona v jsou seřazeny podle jejich síly a

Dědické tituly: dědická smlouva, závět, ze zákona v jsou seřazeny podle jejich síly a přednosti, v navzájem se nevylučují a může dojít k jejich spojení, v je stanovena priorita (přednost) dědické smlouvy nebo závěti (testamentu) před zákonnou posloupností v v od dědictví je nutno odlišit tzv. odkaz a od dědice tzv. odkazovníka (odkazovník není dědic), v odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání jen určité věci (například psa), nebo zřízení určitého práva (například starat se o psa), v dědic musí pohledávku odkazovníkovi vydat. 13

1. Dědická smlouva: v zůstavitel povolává druhou smluvní stranu za dědice v majetek mu

1. Dědická smlouva: v zůstavitel povolává druhou smluvní stranu za dědice v majetek mu zůstane až do smrti a může si domluvit protiplnění v druhá strana to přijímá, a to vše ve formě veřejné listiny (notářský zápis) v dědickou smlouvou nelze pořídit celou pozůstalost, čtvrtina majetku musí zůstat volná v dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit 14

2. Dědění ze závěti (testament): Zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či

2. Dědění ze závěti (testament): Zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám pozůstalost nebo podíl na ní. v právní účinky závěti nastávají až po smrti zůstavitele, zůstavitel ji může za života změnit nebo odvolat v závěť může obsahovat dědickou substituci, tzn. může určit náhradníka dědice, nebo svěřenecké nástupnictví (například dědictví přechází po smrti dědice na dědice následného). 15

v závěť může sepsat osoba starší 15 ti let (notářský zápis) v písemně vlastní

v závěť může sepsat osoba starší 15 ti let (notářský zápis) v písemně vlastní rukou, beze svědků, vlastnoručně podepsaná (holografická), v písemně, například na pc, vlastnoručně podepsaná, dva svědci (alografická ) v písemně u notáře = veřejná listina, v výjimečně ústně = živelné pohromy, válka apod. v může obsahovat vedlejší doložky, například příkazy, vykonavatele závěti apod. 16

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA Dědictví přechází na osoby určené v zákoně. Ti jsou rozděleni do

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA Dědictví přechází na osoby určené v zákoně. Ti jsou rozděleni do 6 skupin v závislosti na příbuzenském vztahu k zůstaviteli. Pořadí skupin je závazné. 1. dědická skupina: v děti = manželské, nemanželské (ne nevlastní, například vyženěné), můžou být výlučným dědicem, v pozůstalý manžel, nemůže být výlučným dědicem. 2. dědická skupina: v pozůstalý manžel, registrovaný partner = můžou být výlučným dědicem, v zůstavitelovi rodiče, v spolužijící osoby, například druh, nemůžou být výlučným 17 dědicem.

3. dědická skupina: v sourozenci (n. jeho děti) v spolužijící osoby. 4. dědická skupina:

3. dědická skupina: v sourozenci (n. jeho děti) v spolužijící osoby. 4. dědická skupina: v prarodiče = z obou stran. 5. dědická skupina: v prarodiče rodičů. ( praprarodiče ) 6. dědická skupina: v děti dětí sourozenců(prasynovci, praneteře) prarodičů(strýcové, tety)…. . jejich děti a děti 18