NZOV PROJEKTU tudijn program Manarska matematika v anglickom

  • Slides: 11
Download presentation
 NÁZOV PROJEKTU Študijný program Manažérska matematika v anglickom jazyku. Doc. RNDr. Vladimír Toma,

NÁZOV PROJEKTU Študijný program Manažérska matematika v anglickom jazyku. Doc. RNDr. Vladimír Toma, Ph. D.

PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE n Názov operačného programu JPD NUTS II - BA

PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE n Názov operačného programu JPD NUTS II - BA CIEĽ 3 n názov priority Priorita 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov. n názov opatrenia Opatrenie 2. 1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreb y zamestnávateľov a podnikateľského sektora.

 CIELE PROJEKTU n Preložiť akreditovaný študijný program Manažérska matematika do anglického jazyka. n

CIELE PROJEKTU n Preložiť akreditovaný študijný program Manažérska matematika do anglického jazyka. n Zabezpečenie študijnej literatúry v angličtine. n Zlepšiť pripravenosť učiteľov prednášať odborné predmety v anglickom jazyku. n Modernizovať výučbové priestory a vybaviť ich modernou výučbovou technikou.

ČASOVÝ PREDPOKLAD REALIZÁCIE PROJEKTU n Predpokladaný začiatok realizácie 01. 10. 2006 n Predpokladaná dĺžka

ČASOVÝ PREDPOKLAD REALIZÁCIE PROJEKTU n Predpokladaný začiatok realizácie 01. 10. 2006 n Predpokladaná dĺžka realizácie projektu 24 mesiacov Predpokladané ukončenie projektu 30. 09. 2008 projektu

 ODÔVODNENIE PROJEKTU n V Bratislavskom samosprávnom kraji je veľká koncentrácia ako domácich tak

ODÔVODNENIE PROJEKTU n V Bratislavskom samosprávnom kraji je veľká koncentrácia ako domácich tak aj zahraničných firiem, ktoré majú značné nároky na mobilitu pracovnej sily a na jazykové znalosti svojich zamestnancov. Pri klasickom spôsobe štúdia študenti sledujú odborné predmety v slovenskom jazyku. Anglický jazyk je síce povinný cudzí jazyk počas štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a učia ho jazykovo výborne pripravení učitelia, ktorí však majú štandardné filologické vzdelanie. Títo učitelia učia aj odbornú terminológiu, ale zvyčajne len z určitých oblastí bez systematického pokrytia všetkých odborných oblastí, čo pri danej hodinovej výmere výučby cudzích jazykov nie je ani možné. Jediný systematický prístup k naučeniu odbornej terminológie v nejakej oblasti je priama výučba predmetu týkajúceho sa danej oblasti v angličtine. Za cenu trochu zvýšenej námahy ako zo strany študenta tak aj zo strany vyučujúceho, sa študent bezprostredne naučí príslušnú terminológiu vo všetkých súvislostiach, ktoré k danému odboru patria. Túto pridanú hodnotu štúdia Manžérskej matematiky bude môcť študent, ktorý úspešne absolvoval anglický študijný program, bohato zúžitkovať vo svojej profesionálnej kariére. V domácom prostredí takýto absolvent bude mať bezpochyby konkurenčnú výhodu pred uchádzačom o zamestnanie, ktorý vie len bežnú angličtinu, ktorú sa naučil v jazykovej škole, lebo ten nebude mať odbornú terminológiu tak dobre zažitú ako študent anglického programu Manažérska matematika.

Okrem tohto jazykového aspektu ďalšou konkurenčnou výhodou absolventov našej fakulty je to, že vedie

Okrem tohto jazykového aspektu ďalšou konkurenčnou výhodou absolventov našej fakulty je to, že vedie študentov počas celého štúdia ku kritickému mysleniu podopretému schopnosťami exaktného myslenia. Z doterajšieho uplatnenia absolventov slovenského študijného programu vieme, že táto schopnosť exaktného myslenia našich študentov je veľmi cenená ako súkromnými firmami tak aj štátnymi inštitúciami, ktoré zamestnávajú veľa našich absolventov často na významných riadiacich postoch. Keďže väčšina učiteľov, ktorí vyučujú na slovenskom študijnom programe Manažérska matematika sú schopní prepracovať svoje prednášky do anglického jazyka a v prípade potreby ich aj po anglicky prednášať, je tu jedinečná možnosť efektívne s pomerne malými nákladmi dosiahnuť to, čo by možno dosiahli aj iné zahraničné vysoké školy, ale s omnoho vyššími nákladmi ako sú náklady na realizáciu tohto projektu a následne náklady na samotnú výučbu.

NÁZOV AKTIVITY Preklad študijného programu Manažérska matematika Tvorba učebných textov v angličtine a nákup

NÁZOV AKTIVITY Preklad študijného programu Manažérska matematika Tvorba učebných textov v angličtine a nákup kníh Úprava posluchárne a seminárnej miestnosti Nákup didaktickej a výpočtovej techniky Vytvorenie a prevádzka webovskej stránky projektu Kurzy odbornej angličtiny pre učiteľov študijného programu Administratívne práce súvisiace s projektom Stretnutia vedenia projektu Stretnutia zamerané na monitorovanie projektu Hodnotenia projektu a hodnotiaca správa

POZNÁMKY n Pri preklade slovenských textov z angličtiny do slovenčiny by sme chceli použiť

POZNÁMKY n Pri preklade slovenských textov z angličtiny do slovenčiny by sme chceli použiť prekladací program Trados, s ktorým majú niektorí pracovníci na našej fakulte dostatočné skúsenosti. Preto sme v projekte plánovali jeho zakúpenie. n Ďalší softvér, ktorý máme v pláne zakúpiť bol program Maple, ktorý vie robiť aj symbolické výpočty. Avšak ako som sa pred istým časoim dozvedel, UK má výraznú zľavu do februára 2007 na zakúpenie plne funkčnej verzie programu Mathematica, ktorý je podobný systému Maple a tak uvažujeme o nahradení programu Maple programovým balíkom Mathematica a dúfame, že táto zmena bude akceptovaná nakoľko to bude vyžadovať aj presunutie 50000 Sk z roku 2008 na rok 2007. n V projekte je planovaná dosť veľká čiastka na napísanie matematických učebných textov v angličtine. Hoci v projekte som okrem hodinového vyjadrenia na takúto prácu uviedol aj kvantitatívne vyjadrenie v pocte autorských hárkov, neviem aká je aktuálna cena autorského hárku za odborný (matematický) text a bol by som rád, ak by mi prítomní riešitelia projektov takúto informáciu vedeli poskytnúť, lebo podľa toho potom budem vedieť lepšie posúdiť uzavretie dohôd o vykonaní takejto činnosti. n Podobne pôvodný nákup 4 stolových počítačov bol plánovaný na koniec roku 2007. Vzhľadom na to, že pracovník, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a udržovanie webovskej stránky projektu má počítač zastaralý bude potrebné zakúpiť jeden z týchto počítačov čo najskôr, aby práce na webovskej stránke projektu mohli byť efektívne vykonávané už od začiatku.

Doplnkové informácie n Ako zabezpečíte publicitu pomoci z ESF? Na všetkých dokumentoch vypracovaných v

Doplnkové informácie n Ako zabezpečíte publicitu pomoci z ESF? Na všetkých dokumentoch vypracovaných v tomto projekte bude uvedené, že boli vypracované z prostriedkov ESF. Bude vytvorená a pravidelne aktualizovaná webovská stránka projektu. Vo vestníku Naša univerzita bude uverejnený článok o poskytnutí nenávratných finančných zdrojov z ESF. Na propagačnom CD, ktoré vydáva naša fakulta bude spropagovaná možnosť štúdia Manažérskej matematiky v anglickom jazyku s uvedením finančnej pomoci ESF. n Na základe čoho predpokladáte, že budete schopní efektívne využiť prostriedky? Efektívnosť využitia prostriedkov z ESF predpokladám na základe toho, že s minimálnymi dodatočnými nákladmi budú terajší učitelia našej fakulty poskytovať kvalitné vzdelanie aj v anglickom jazyku. n Má Vaša organizácia skúsenosti pri realizácii projektov v oblasti, na ktorú je zameraný? Naša fakulta je jedna z najlepšie hodnotených vysokých škôl na Slovensku a má na zabezpečenie tohto študijného programu dostatok ľudských zdrojov i skúseností.

n Ako budete pokračovať v projekte po ukončení programového obdobia podpory z prostriedkov EÚ

n Ako budete pokračovať v projekte po ukončení programového obdobia podpory z prostriedkov EÚ (udržateľnosť projektu)? ciele: Získať dostatočný počet študentov na študijný program Manažérska matematika aktivity: Propagácia tohto študijného programu na stredných školách ako aj jeho propagácia počas dní otvorených dverí. harmonogram: Výučba podľa vypracovaného študijného programu by mala začať v akademickom roku 2008/09. zdroje financovania aktivít: Hlavným zdrojom budú samoplátcovia zo zahraničia a v menšej miere slovenskí študenti to však len v prípade, keby bol dovtedy schválený zákon o spoplatnení vysokoškolského štúdia. Čiastočne možno od slovenských študentov získať finančné prostriedky formou darov.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ