NZEV KOLY Zkladn kola a matesk kola Bohdalov

  • Slides: 14
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura. ROČNÍK: 7. NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_01_6Č-Slovní zásoba a její obohacování AUTOR: Mgr. Jana Chmelíková DATUM TVORBY: Říjen 2013 ANOTACE: Materiál je určen k uvedení učiva o složení slovní zásoby, o způsobech obohacování slovní zásoby a je zakončen praktickým cvičením OVĚŘENÍ: 1. 11. 2013

SLOVNÍ ZÁSOBA Slovní zásoba je souhrn všech slov určitého jazyka. Je zachycena ve slovnících,

SLOVNÍ ZÁSOBA Slovní zásoba je souhrn všech slov určitého jazyka. Je zachycena ve slovnících, zahrnuje slova spisovná i nespisovná, zastaralá i nově užívaná, neutrální i citově zabarvená. Je to nejproměnlivější složka jazyka, neustále se vyvíjí, ale má své neměnné jádro, které tvoří slova nepostradatelná a běžně používaná v každodenní komunikaci.

Slova podle časového příznaku dělíme na slova užívaná: v minulosti archaismy – slova nebo

Slova podle časového příznaku dělíme na slova užívaná: v minulosti archaismy – slova nebo tvary slov již zastaralé, dnes nahrazované jinými, např. jazykozpyt = jazykověda historismy – slova, která označují skutečnosti dnes již zaniklé, např. řemdich, bradýř v současnosti neologismy – nová slova, která vznikají s potřebou společnosti pojmenovávat nové skutečnosti, např. multikino, ochranka, satelit

Podle slohového užití rozlišujeme slova: neutrální – použitelná vždy, bezpříznaková, např. dívka, jíst, spát

Podle slohového užití rozlišujeme slova: neutrální – použitelná vždy, bezpříznaková, např. dívka, jíst, spát hovorová – používaná v mluvené podobě jazyka, např. holka, kluk, děkuju, moc knižní – pravit (říct), hleděti (dívat se) básnická – luna (měsíc), vesna (jaro) odborná – termíny – jednoslovné (např. biologie, buňka) a sousloví (např. nervová soustava, buněčné jádro)

Slova nespisovná obecná čeština – nejrozšířenější podoba běžné dorozumívací mluvy na českém území –

Slova nespisovná obecná čeština – nejrozšířenější podoba běžné dorozumívací mluvy na českém území – hezkej, vokno, řek sem, eště, bejt nářečí – omezená územně profesní mluva – slova příznačná pro jednotlivá povolání slang – mluva zájmových skupin argot – mluva společensky izolovaných skupin, např. zloději

Podle citového příznaku dělíme slova na: lichotivá – domeček, hezoučký, papat hanlivá – barabizna,

Podle citového příznaku dělíme slova na: lichotivá – domeček, hezoučký, papat hanlivá – barabizna, hnusný, žrát citově neutrální – dům, hezký, jíst

Způsoby obohacování slovní zásoby 1. Tvoření nových slov 2. odvozováním skládáním zkracováním Přenášení slovního

Způsoby obohacování slovní zásoby 1. Tvoření nových slov 2. odvozováním skládáním zkracováním Přenášení slovního významu - slovo má vedle základního významu ještě významy další. K přenesení významu došlo metaforou – podle vnější podobnosti (koruna) metonymií – podle vnitřní souvislosti (vláda)

3. Spojováním slov v sousloví – ustálené spojení dvou nebo více slov s jedním

3. Spojováním slov v sousloví – ustálené spojení dvou nebo více slov s jedním významem – zemská kůra, pravoúhlý trojúhelník, zoologická zahrada 4. Přejímání slov z jiných jazyků – gramatika, imunita, ingredience, pseudonym, exponát

ODVOZOVÁNÍ Slova se tvoří ze základových slov, přebírají z nich slovotvorný základ a odvozují

ODVOZOVÁNÍ Slova se tvoří ze základových slov, přebírají z nich slovotvorný základ a odvozují se: 1. příponami – les→lesík, učit→učitel 2. koncovkami – hrát→hra, Petr→Petra 3. předponami – psát→přepsat, člověk→pračlověk 4. předponou+příponou – pata→podpatek 5. předponou+koncovkou – houba→podhoubí

SKLÁDÁNÍ Nové slovo vznikne ze dvou (i více) slovotvorných základů složeniny vlastní – nemůžeme

SKLÁDÁNÍ Nové slovo vznikne ze dvou (i více) slovotvorných základů složeniny vlastní – nemůžeme je rozdělit na samostatná slova, např. teploměr, lihovar, černovlasý složeniny nevlastní – spřežky – můžeme je rozdělit na samostatná slova, vznikají spojením hotových slov , např. pravděpodobný, zemětřesení

ZKRACOVÁNÍ písmenné (iniciálové) zkratky – vznikají z prvních písmen slov, píšeme je bez teček,

ZKRACOVÁNÍ písmenné (iniciálové) zkratky – vznikají z prvních písmen slov, píšeme je bez teček, např. ČR – Česká republika, JAMU-Janáčkova akademie múzických umění zkratková slova – vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik slov, první písmeno píšeme velké, např. Čedok – Česká dopravní kancelář zkratky jiného druhu – ustálené zkratky v psaném projevu, píší se s malým písmenem a je za nimi tečka, např. atd. , tzv. , aj.

Procvičování: Rozděl následující slova do skupin (odvozování, skládání, zkracování, spojování v sousloví, přejímání z

Procvičování: Rozděl následující slova do skupin (odvozování, skládání, zkracování, spojování v sousloví, přejímání z jiných jazyků) podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu českého jazyka: velkoobchod, laser, tělocvikář, zápisník, př. n. l. , suchý zip, žabička, podvodník, vodopád, MHD, fotbal, vyjmenované slovo, paryba, nemocnice, prvočíslo, zemětřesení, chytře, hluchoněmý, interview, PSČ, divadlo, vypínač, státní, severovýchod, severní pól, starověk, pískoviště

Řešení: Odvozování: tělocvikář, zápisník, žabička, podvodník, paryba, nemocnice, chytře, divadlo, vypínač, státní, pískoviště Skládání:

Řešení: Odvozování: tělocvikář, zápisník, žabička, podvodník, paryba, nemocnice, chytře, divadlo, vypínač, státní, pískoviště Skládání: velkoobchod, vodopád, prvočíslo, zemětřesení, hluchoněmý, severovýchod, starověk Zkracování: př. n. l. , MHD, PSČ, Sousloví: suchý zip, vyjmenované slovo, severní pól Přejímání z jiných jazyků: laser, fotbal, interview,

Citace a zdroje: Autorem materiálu je Mgr. Jana Chmelíková Ilustrace: kliparty MS Office

Citace a zdroje: Autorem materiálu je Mgr. Jana Chmelíková Ilustrace: kliparty MS Office