Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 19
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh Označení sady Základní škola Šumvald, okres Olomouc CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2534 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Název materiálu Autor Typ aplikace Ročník Předmět Anotace VY_32_INOVACE_F_11 Radioaktivita Mgr. Radomil Kryl Prezentace 9. Fyzika Žáci si zopakují pojmy jádro, obal, protonové číslo, nukleonové číslo, nuklid, izotop, osvojí si nové poznatky o radioaktivitě, radioaktivních zářeních, poločasu přeměny. III/2 Člověk a příroda Jaderná energie VY_32_INOVACE_F

RADIOAKTIVITA Fyzika 9. ročník

RADIOAKTIVITA Fyzika 9. ročník

RADIOAKTIVITA V roce 1896 francouzský fyzik Antoine Henri Becquerel objevil, že uranová ruda smolinec

RADIOAKTIVITA V roce 1896 francouzský fyzik Antoine Henri Becquerel objevil, že uranová ruda smolinec vyzařuje neviditelné záření. Fotografická deska byla vystavena účinkům radioaktivního záření. Dole je vidět stín kovového maltézského kříže umístěněného mezi deskou a uranovou solí

RADIOAKTIVITA Schopnost některých látek vyzařovat neviditelné pronikavé záření. Radioaktivita vychází z atomových jader a

RADIOAKTIVITA Schopnost některých látek vyzařovat neviditelné pronikavé záření. Radioaktivita vychází z atomových jader a svědčí o tom že v těchto jádrech je utajena velká energie. Při radioaktivním vyzařování se atomová jádra prvků přeměňují na jádra jiná. Látky, tvořené atomy s jádry, které vyzařují radioaktivní záření nazýváme radionuklidy.

ZÁŘENÍ ALFA Je tvořeno letícími jádry atomu helia He. ( 2 protony a 2

ZÁŘENÍ ALFA Je tvořeno letícími jádry atomu helia He. ( 2 protony a 2 neutrony). Může být pohlceno papírem nebo vrstvou vzduchu. Pro člověka je nebezpečné, pokud je radionuklid s alfa zářením pozřen nebo vdechnut.

ZÁŘENÍ ALFA

ZÁŘENÍ ALFA

ZÁŘENÍ BETA Je tvořeno záporně nabitými elektrony nebo pozitrony. (antičástice k elektronu). Tyto elektrony

ZÁŘENÍ BETA Je tvořeno záporně nabitými elektrony nebo pozitrony. (antičástice k elektronu). Tyto elektrony nebo pozitrony letí vysokou rychlostí, dají se zachytit např. hliníkovou folií. Záření beta je pronikavější než záření alfa.

ZÁŘENÍ BETA

ZÁŘENÍ BETA

ZÁŘENÍ GAMA Je to krátkovlnné elektromagnetické záření, lze je pohltit například olověnými deskami. V

ZÁŘENÍ GAMA Je to krátkovlnné elektromagnetické záření, lze je pohltit například olověnými deskami. V jaderných zbraních a jaderných reaktorech vzniká i záření neutronové. Toto záření je nejpronikavější, protože neutrální elektrický náboj nelze zachytit nábojem jádra atomu. Před tímto zářením ochrání člověka silná vrstva betonu nebo vody.

ZÁŘENÍ GAMA

ZÁŘENÍ GAMA

POLOČAS PŘEMĚNY Je to doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader

POLOČAS PŘEMĚNY Je to doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném množství radionuklidu. Některé radionuklidy mají velmi krátký poločas přeměny – několik sekund, jiné zase velmi dlouhý – tisíce nebo miliony let. (Radium 1620 roků, Uran 238 4, 5 miliardy let). V přírodě bylo zjištěno asi 50 radionuklidů

V přírodě bylo zjištěno asi 50 radionuklidů(přirozené radionuklidy). Důležitý je zejména Uran 238. Jeho

V přírodě bylo zjištěno asi 50 radionuklidů(přirozené radionuklidy). Důležitý je zejména Uran 238. Jeho přeměnou vznikají postupně další radionuklidy, dokud nevznikne stabilní nuklid. Mluvíme o radioaktivní přeměnové řadě. Členem uranové řady je i radium, které se pak přeměňuje na radioaktivní plyn radon. Jiné radionuklidy vznikají vlivem kosmického záření, jiné jsou obsaženy v živých organismech (K 40) Vedle přirozených radionuklidů jsou i radioanuklidy umělé, které jsou vyráběny pro různé potřeby nebo vznikly jako důsledek jaderných pokusů a experimentů. Problematickým radionuklidem je jedovaté plutonium 239, které vzniká v jaderných reaktorech. Používá se k výrobě jaderných zbraní, poločas přeměny je 24 000 let a nahromadilo se ho velké množství. (Černobyl, Fukušima)

ZOPAKUJME SI PROTONOVÉ ČÍSLO: Udává počet protonů v jádru atomu nebo počet elektronů v

ZOPAKUJME SI PROTONOVÉ ČÍSLO: Udává počet protonů v jádru atomu nebo počet elektronů v obalu atomu Udává počet protonů a neutronů v jádru atomu Udává počet protonů a elektronů v jádru atomu

ZOPAKUJME SI NUKLEONOVÉ ČÍSLO: Udává počet protonů v jádru atomu a počet elektronů v

ZOPAKUJME SI NUKLEONOVÉ ČÍSLO: Udává počet protonů v jádru atomu a počet elektronů v obalu atomu Udává počet protonů a neutronů v jádru atomu Udává počet protonů a pozitronů v jádru atomu

ZOPAKUJME SI NUKLIDY: Látky složené z atomů, které mají stejné protonové číslo. Látky složené

ZOPAKUJME SI NUKLIDY: Látky složené z atomů, které mají stejné protonové číslo. Látky složené z atomů, které mají stejné nukleonové i protonové číslo. Látky složené z atomů, které mají stejné nukleonové číslo.

ZOPAKUJME SI POLOČAS PŘEMĚNY: Je to doba, za kterou se přemění polovina z celkového

ZOPAKUJME SI POLOČAS PŘEMĚNY: Je to doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném množství radionuklidu. Je to doba, za kterou se přemění celkový počet jader v daném množství radionuklidu. Je to doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu protonů v daném množství radionuklidu.

ZOPAKUJME SI NEJMÉNĚ PRONIKAVÉ ZÁŘENÍ: ZÁŘENÍ BETA ZÁŘENÍ GAMA ZÁŘENÍ ALFA

ZOPAKUJME SI NEJMÉNĚ PRONIKAVÉ ZÁŘENÍ: ZÁŘENÍ BETA ZÁŘENÍ GAMA ZÁŘENÍ ALFA

ODKAZY A LITERATURA 1. 2. 3. 4. 5. BURKHARD HF. Záření alfa [online]. [cit.

ODKAZY A LITERATURA 1. 2. 3. 4. 5. BURKHARD HF. Záření alfa [online]. [cit. 19. 5. 2012]. Dostupný na WWW: https: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Alphadecay. jpg BURKHARD HF. Záření beta [online]. [cit. 19. 5. 2012]. Dostupný na WWW: https: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Betadecay. jpg BURKHARD HF. Záření gama [online]. [cit. 19. 5. 2012]. Dostupný na WWW: https: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Gammadecay-1. jpg RANVEIG. Photographic plate made by Henri Becquerel [online]. [cit. 19. 5. 2012]. Dostupný na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Becquerel_plate. jpg doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. , Paed. Dr. Jiří Bohuněk, doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. , doc. RNDr Miroslav Svoboda, CSc. , doc. RNDr Marek Wolf, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy, Nakladatelství Prometheus spol. s r. o. , 2003, ISBN 80 -7196193 -0.

CHYBA, VRAŤ SE NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU

CHYBA, VRAŤ SE NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU