Nzev koly Nzev projektu ablona Stedn kola sociln

  • Slides: 14
Download presentation
Název školy: Název projektu Šablona: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.

Název školy: Název projektu Šablona: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s. r. o. KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Adresa: Mírová 218/6 Dubí III - Pozorka III/2 ICT INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY ICT Registrační číslo CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0928 projektu: Název a číslo CSP_32_INOVACE_TP 4 A_5 materiálu: Vytvořeno: 5. 2. 2014 Autor: Ing. Ivana Moltašová Vyučovací předmět: Výsledky vzdělávání dle RVP: Druh výukového zdroje: Anotace: Člověk a svět práce Ročník: IV. ročník SOŠ Žák umí představit nástroje aktivní Typ interakce: politiky zaměstnanosti, charakterizuje jejich využití Prezentace Klíčová slova: Kombinované Nástroje aktivní politiky z zaměstnanosti Příspěvek státu Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Lze využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Člověk a svět práce DUM_5

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Člověk a svět práce DUM_5

1. Aktivní politika zaměstnanosti • Cíle aktivní politiky zaměstnanosti: a) zřizování nových pracovních míst

1. Aktivní politika zaměstnanosti • Cíle aktivní politiky zaměstnanosti: a) zřizování nových pracovních míst b) zvyšování zaměstnanosti c) zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných • Formy pomoci I - příspěvky zaměstnavatelům (úhrada mzdových nákladů včetně odvodů pojistného, úhrada nákladů na rekvalifikace……. ) II – příspěvky zaměstnancům (úhrada vynaložených nákladů na rekvalifikaci rekvalifikačnímu zařízení…. )

2. Nástroje aktivní PZ • Přehled nástrojů APZ: a) rekvalifikace b) investiční pobídky c)

2. Nástroje aktivní PZ • Přehled nástrojů APZ: a) rekvalifikace b) investiční pobídky c) veřejně prospěšné práce d) společensky účelná pracovní místa e) příspěvek na zapracování f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program • Součástí APZ je i poradenství - provádí nebo zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání.

a) Rekvalifikace = získání nové kvalifikace nebo zvýšení či rozšíření stávající kvalifikace Komu je

a) Rekvalifikace = získání nové kvalifikace nebo zvýšení či rozšíření stávající kvalifikace Komu je určena? I - uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání. Forma: úhrada skutečně vynaložených nákladů na rekvalifikaci hradí úřad práce. II – rekvalifikace zaměstnanců Forma: úhrada skutečně vynaložených nákladů zaměstnavateli, který provádí rekvalifikaci svých zaměstnanců nebo úhrada nákladů rekvalifikační organizaci po úspěšném absolvování kurzu.

b) Investiční pobídky = hmotná podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců na

b) Investiční pobídky = hmotná podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců na nově zřizovaná pracovní místa. Komu je určena? - zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti (okres, spádová oblast), kde je míra nezaměstnanosti stená nebo nižší než průměr v ČR. Forma: podporu poskytuje MPSV ČR výši a formu poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda nařízením.

c) Veřejně prospěšné práce = časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné

c) Veřejně prospěšné práce = časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP. Práce: údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací ve prospěch obcí nebo jiných státních či jiných obecně prospěšných institucí. Komu je určena? - zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místa nejdéle na 12 měsíců a to opakovaně Forma: úhrada skutečně vyplacených mezd včetně odvodů pojistného.

d) Společensky účelná pracovní místa = pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje na základě dohody

d) Společensky účelná pracovní místa = pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje na základě dohody s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem (včetně zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečem) Předpoklad SÚPM = nízký stav nabídky volných pracovních míst z hlediska profesního nebo územního. Komu je určena? - zaměstnavateli, který zřídí pracovní místo - OSVČ, která začne podnikat Forma: úhrada prostředků na vyplacené mzdy včetně odvodů pojistného maximálně po dobu 6 měsíců.

e) Příspěvek na zapracování = příspěvek na přijetí uchazeče o zaměstnání, kterému je při

e) Příspěvek na zapracování = příspěvek na přijetí uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (osoby ohrožené nezaměstnaností – zdravotně postižené, do 25 let věku, absolventi škol, nad 50 let, uchazeči o zaměstnání hlášení na ÚP 6 měsíců… ) Komu je určen? - zaměstnavateli Forma: úhrada prostředků na vyplacené mzdy včetně odvodů - maximální doba příspěvku 3 měsíce a nejvýše polovinu minimální mzdy na jednu osobu, která se zapracovává.

f) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program = příspěvek zaměstnavateli, který přechází na

f) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program = příspěvek zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Komu je určen? - zaměstnavateli Forma: úhrada prostředků na vyplacené mzdy včetně odvodů pojistného - maximální doba příspěvku 6 měsíců a maximálně polovinu minimální mzdy na jednu osobu.

Úkol č. 1 • http: //portal. mpsv. cz/sz 1. Na výše uvedených stránkách najděte

Úkol č. 1 • http: //portal. mpsv. cz/sz 1. Na výše uvedených stránkách najděte ve složce statistiky měsíční výkaz nezaměstnanosti a vyhledejte mapu nezaměstnanosti v ČR. 2. Vypište, které kraje a okresy jsou postiženy nejvyšší nezaměstnaností v ČR. 3. Zkuste vysvětlit příčiny vysoké nezaměstnanosti v těchto okresech a krajích.

Zdroj: 1) Aktivní politika zaměstnanosti. [online]. [cit. 2013 -09 -21]. Dostupné z: http: //portal.

Zdroj: 1) Aktivní politika zaměstnanosti. [online]. [cit. 2013 -09 -21]. Dostupné z: http: //portal. mpsv. cz/sz/zamest/dotace/apz 2) JÍROVÁ, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha: VŠE, 1999. ISBN 99 -00 -03824 -X. 3) FOLTÝN, Tomáš. Politika zaměstnanosti v letech 2011 až 2014. In: [online]. [cit. 2013 -09 -21]. Dostupné z: http: //budovanistatu. cz/Politikazamestnanosti-Ceske-republiky-v-letech-2004 -az-2011 4) Graf č. 2: Vývoj výdajů na politiku zaměstnanosti. In: [online]. [cit. 2013 -0921]. Dostupné z: http: //mpsv. cz 5) Graf č. 4: Vývoj celkových výdajů na politiku zaměstnanosti. In: [online]. [cit. 2013 -09 -21]. Dostupné z: http: //mpsv. cz