Nzev ablony Inovace v chemii 52CH 2726 3

  • Slides: 22
Download presentation
Název šablony: Inovace v chemii 52/CH 27/26. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a

Název šablony: Inovace v chemii 52/CH 27/26. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Chemie Třída: VIII. Tematický okruh: Uhlovodíky Téma: Zdroje uhlovodíků Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v. ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad seznamuje žáky se zdroji uhlovodíků, frakční destilací ropy a využitím jednotlivých podílů. Použité zdroje: - Chemie učebnice pro osmý ročník ZŠ a víceletá gymnázia. FRAUS 2006, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ Ropa, uhlí, zemní plyn

ZDROJE UHLOVODÍKŮ Ropa, uhlí, zemní plyn

Ropa � � � Kapalná přírodní surovina s charakteristickým zápachem Světle žlutá až černá

Ropa � � � Kapalná přírodní surovina s charakteristickým zápachem Světle žlutá až černá barva Menší hustota než voda Směs kapalných a pevných uhlovodíků (alkanů, cyklických uhlovodíků, arenů aj. ) Obsahuje i sloučeniny dusíku, kyslíku a síry Vznikla z drobných vodních organismů za nepřístupu vzduchu a pod tlakem nadložních vrstev hornin

Ropa

Ropa

Zpracování ropy � � � Frakční destilací, při které se na základě rozdílné teploty

Zpracování ropy � � � Frakční destilací, při které se na základě rozdílné teploty varu oddělují v destilační koloně jednotlivé frakce Z frakcí se získávají : Plynné uhlovodíky (palivo, propan-butan) Benzín (palivo, rozpouštědlo) Petrolej (palivo, rozpouštědlo, svícení, zpracování na benzín) Plynový olej (nafta-palivo pro Dieselovy motory, topná nafta)

Zpracování ropy � � � Jako zbytek po atmosférické destilaci zůstává mazut Používá se

Zpracování ropy � � � Jako zbytek po atmosférické destilaci zůstává mazut Používá se k topení nebo se destiluje za sníženého tlaku Získají se oleje (mazací) Parafín(svíčky, kosmetika) Asfalt(vozovky, izolace, asfaltové lepenky)

Zpracování ropy

Zpracování ropy

Zemní plyn � � Plynná přírodní surovina Často společně s ropou Obsahuje asi 90%metanu,

Zemní plyn � � Plynná přírodní surovina Často společně s ropou Obsahuje asi 90%metanu, etan, propan, butan, oxid uhličitý, dusík, helium, … Kvalitní palivo a surovina pro výrobu např. formaldehydu, methanolu, acetylenu, halogenderivátů, vodíku, sazí, . . .

Zemní plyn � Stlačený zemní plyn- ekologické palivo CNG

Zemní plyn � Stlačený zemní plyn- ekologické palivo CNG

Uhlí � � � Usazená hořlavá hornina organického původu Směs látek obsahujících zejména uhlík,

Uhlí � � � Usazená hořlavá hornina organického původu Směs látek obsahujících zejména uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra Podle podmínek a doby prouhelňování se rozlišují různé druhy uhlí Kvalita uhlí závisí na obsahu uhlíku Mladší (hnědé) uhlí obsahuje 60 -75 % uhlíku Starší (černé) uhlí obsahuje 75 -92 % uhlíku

Uhlí � Vznik černého uhlí � Naleziště v ČR

Uhlí � Vznik černého uhlí � Naleziště v ČR

Černé uhlí Nejstarší černé uhlí = antracit � V koksárnách za nepřístupu vzduchu za

Černé uhlí Nejstarší černé uhlí = antracit � V koksárnách za nepřístupu vzduchu za teploty nad 1000 °C – karbonizace � Vzniká koksárenský plyn (topení) � Dehet (benzen, naftalen, fenol) � Amoniaková voda (hnojivo) � Hlavně KOKS (výroba železa)

Hnědé uhlí � � Vzniklo v třetihorách Mladší, menší výhřevnost

Hnědé uhlí � � Vzniklo v třetihorách Mladší, menší výhřevnost

Hnědé uhlí � � � Využívá se zejména jako palivo v energetice Spalováním hnědého

Hnědé uhlí � � � Využívá se zejména jako palivo v energetice Spalováním hnědého uhlí vzniká oxid siřičitýkyselé deště Využití fosilních paliv:

Výroba benzínu � � Získává se z ropy – nestačí krýt spotřebu Krakování –

Výroba benzínu � � Získává se z ropy – nestačí krýt spotřebu Krakování – uhlovodíky s delším řetězcem C 16 (a více) se účinkem teploty štěpí na uhlovodíky s řetězcem kratším, které jsou složkou benzínu okten

Benzín � � � � Směs kapalných uhlovodíků C 5 – C 11 Složení

Benzín � � � � Směs kapalných uhlovodíků C 5 – C 11 Složení podle naleziště alkany 60 -65% Cykloalkany 20 -25% areny 10 -15% Vysoce hořlavá a zdraví škodlivá látka Požití nebo vdechování – euforie, vidiny, poškozuje játra a ledviny

Benzín – oktanové číslo � � � Oktanové číslo určuje kvalitu benzínu Čím vyšší,

Benzín – oktanové číslo � � � Oktanové číslo určuje kvalitu benzínu Čím vyšší, tím je benzín kvalitnější Čistý benzín má nízké oktanové číslo – přidávají se antidetonační přísady, které jej zvyšují

Procvičení � � � Ve druhých písmenech značek prvků naleznete název jedné důležité suroviny.

Procvičení � � � Ve druhých písmenech značek prvků naleznete název jedné důležité suroviny. Použijte periodickou soustavu prvků. A) prvek 4. periody PSP, patří mezi halogeny…………………. B) prvek 7. periody PSP, byl nazván podle vynálezce dynamitu………………… C)prvek s počtem protonů 93……………. . D)alkalický kov, jehož sloučeniny zbarvují plamen žlutě…………………

Procvičení � � � Ve druhých písmenech značek prvků naleznete název jedné důležité suroviny.

Procvičení � � � Ve druhých písmenech značek prvků naleznete název jedné důležité suroviny. Použijte periodickou soustavu prvků. A) prvek 4. periody PSP, patří mezi halogeny…Br…(brom)……………. B) prvek 7. periody PSP, byl nazván podle vynálezce dynamitu…No…(nobelium)…………… C)prvek s počtem protonů 93…Np…(neptunium)………. . D)alkalický kov, jehož sloučeniny zbarvují plamen žlutě………Na…(sodík)…………… Řešení : ROPA

Které tvrzení je chybné? � Zdůvodni Nafta je palivo pro motory Nafta je tekutý

Které tvrzení je chybné? � Zdůvodni Nafta je palivo pro motory Nafta je tekutý nerost Nafta obsahuje uhlovodíky Nafta je hořlavá kapalina

Doplňte tabulku Uvedené uhlovodíky roztřiď do pěti skupin a skupiny pojmenuj. Naftalen, toluen, okten,

Doplňte tabulku Uvedené uhlovodíky roztřiď do pěti skupin a skupiny pojmenuj. Naftalen, toluen, okten, butyn, butan, hexadekan, styren, propylen, trimetylpentan, cyklohexan, acetylen, cyklobutan

Použité zdroje http: //www. zazijchemii. cz/files/obrazki/strona_opa_cz. jpg http: //is. muni. cz/do/1499/el/estud/pedf/js 10/antropog/web/img/obr 84. jpg

Použité zdroje http: //www. zazijchemii. cz/files/obrazki/strona_opa_cz. jpg http: //is. muni. cz/do/1499/el/estud/pedf/js 10/antropog/web/img/obr 84. jpg http: //www. autobusovenoviny. cz/image/296/stlaceny-zemni-plyn-promestskou-hromadnou-dopravu. jpg http: //is. muni. cz/do/1499/el/estud/pedf/js 10/antropog/web/img/obr 85. jpg http: //www. komenskeho 66. cz/materialy/chemie/WEBCHEMIE 9/9 obrazky/kolac. jpg http: //www. vyukovematerialy. cz/chemie/rocnik 9/foto/frakcni%20 destilace. jpg http: //www. zemniplyn. cz/img/f/131/16. jpg http: //files. tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli. webnode. cz/2000000399 cf 379 dee 7/mladsi_prvohory 01. jpg http: //files. knihomilka. webnode. cz/200000124 -3321 c 341 bb/che 08. jpg http: //www. mbnoviny. cz/? _event_=handler. Media. View&id=3129&file=3129. jpg &l=460