Nyt om pesticider og private haver vHanne Berg

  • Slides: 14
Download presentation
Nyt om pesticider og private haver v/Hanne Berg, Naturstyrelsen

Nyt om pesticider og private haver v/Hanne Berg, Naturstyrelsen

NYT fra NATURSTYRELSEN GENERELT NYT – RESSORTÆNDRING SIDSTE NYT – efter ønske fra ENVINA

NYT fra NATURSTYRELSEN GENERELT NYT – RESSORTÆNDRING SIDSTE NYT – efter ønske fra ENVINA Indsatsplaner –pesticider Indsatser over for private [arrangement], [dato] 2012 SIDE 2

Ressortfordeling efter regeringsskiftet • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - Vandsektorloven - Betalingsloven for spildevand

Ressortfordeling efter regeringsskiftet • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - Vandsektorloven - Betalingsloven for spildevand (inkl. særbidrag) - Vandforsyningsloven §§ 52 a, 52 b, 52 c, 53 a, 55 • Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen - Miljøbeskyttelsesloven og - Vandforsyningsloven m. fl • Erhvervs- og Vækstministeriet - Forsyningssekretariatet DANVA Dansk Vand 2015, Inger Bergmann Naturstyrelsen

Vandsektorlov - implementering af forlig Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed - Årlig

Vandsektorlov - implementering af forlig Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed - Årlig obligatorisk benchmarking af vandselskabernes performance inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. - Naturstyrelsen har ansvar for drift og udvikling Adskillelse mellem myndighed og drift - Høring af bekendtgørelser (spildevand, vandforsyningsplanlægning, vandindvinding og vandforsyning m. fl. ) - Bkg. om indsatsplaner i separat høring DANVA Dansk Vand 2015, Inger Bergmann Naturstyrelsen

Indsatsplanlægning [arrangement], [dato] 2012 SIDE 5

Indsatsplanlægning [arrangement], [dato] 2012 SIDE 5

Regler for indsatsplaner og pesticider • Lovforslag L 56/1997 – Beskyttelse af drikkevandsressourcer og

Regler for indsatsplaner og pesticider • Lovforslag L 56/1997 – Beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning. • Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer mht. sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder (høring) (nr. 1255 af 26/11/2014) • Bekendtgørelse om indsatsplaner (nr. 1319 af 21/12/2011) • Notat om grundvandsbeskyttelse ift. pesticider af 1. september 2015 (fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen) • Naturstyrelsens ”Vejledning om indsatsplaner ” 2015 • Påbud i kommuner [arrangement], [dato] 2012 SIDE 6

Indsatsplanlægning - § 26 a Kommunen har mulighed for at give påbud om rådighedsindskrænkninger

Indsatsplanlægning - § 26 a Kommunen har mulighed for at give påbud om rådighedsindskrænkninger på baggrund af miljøbeskyttelsesloven§ 26 a. Betingelser: Vedtaget indsatsplan Forgæves forsøg på aftale med lodsejeren Der kan pålægges rådighedsindskrænkninger for § Landbrug § Andet erhverv § Parcelhushaver [arrangement], [dato] 2012 SIDE 7

Indsatsplanlægning § 26 a kan udelukkende benyttes ved forureninger med Nitrat Pesticider Intet andet!

Indsatsplanlægning § 26 a kan udelukkende benyttes ved forureninger med Nitrat Pesticider Intet andet! Til gengæld kan § 26 a benyttes i hele området, hvor der er vedtaget en indsatsplan (dvs. uafhængigt af BNBO). [arrangement], [dato] 2012 SIDE 8

Indsatsplanlægning Hvor skal kommunen overveje indgreb overfor pesticider? (Se bekendtgørelse om indsatsplaner § 2)

Indsatsplanlægning Hvor skal kommunen overveje indgreb overfor pesticider? (Se bekendtgørelse om indsatsplaner § 2) Inden for udpegede indsatsområder: • Inden for NFI (forholde sig til alle forureningskilder, også pesticider mv. ) • Inden for SFI (forholde sig til alle forureningskilder, også nitrat mv. ) [arrangement], [dato] 2012 SIDE 9

Indsatsplanlægning Hvor kan kommunen overveje indgreb overfor pesticider? (Se bekendtgørelse om indsatsplan, § 2,

Indsatsplanlægning Hvor kan kommunen overveje indgreb overfor pesticider? (Se bekendtgørelse om indsatsplan, § 2, stk. 2) Hvis dokumentationsgrundlaget i øvrigt er i orden: • Inden for områder med særlig stor grundvandsdannelse og hvor risikoen forurening alt andet lige er større end andre steder [arrangement], [dato] 2012 SIDE 10

Dokumentationsgrundlag § 7 i bekendtgørelse om indsatsplaner – i udkast pålægge den enkelte ejer

Dokumentationsgrundlag § 7 i bekendtgørelse om indsatsplaner – i udkast pålægge den enkelte ejer foranstaltningen, der er nødvendig for at opfylde målet med en indsatsplan, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a, skal ske ud fra en samlet vurdering af de hydrogeologiske forhold samt arealanvendelsen, herunder f. eks. 1) data fra vandanalyser, f. eks. fra den lovpligtige boringskontrol, 2) forekomst af miljøfremmede stoffer i grundvandet, 3) stigende tendenser af nitrat, pesticider eller øvrige relevante stoffer, eller 4) andre relevante forhold. [arrangement], [dato] 2012 SIDE 11

Indsatsplanlægning – private haver By-arealer indgår ikke i de sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder. • Påbud (Mbl

Indsatsplanlægning – private haver By-arealer indgår ikke i de sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder. • Påbud (Mbl § 24 og Mbl § 26 a) er en mulighed. • Informationskampagner • MST www. godthavemiljø. dk • Aarhus Kommune har aktuelt sager. Praksis følges med opmærksomhed. [arrangement], [dato] 2012 SIDE 12

Vandforsyningrejseholdet @nst. dk ATV VINTERMØDE, 11. MARTS 2015 SIDE 13

Vandforsyningrejseholdet @nst. dk ATV VINTERMØDE, 11. MARTS 2015 SIDE 13

Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst. dk www.

Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: [email protected] dk www. naturstyrelsen. dk ATV VINTERMØDE, 11. MARTS 2015 SIDE 14