NTE 9 rgtsel Davranta Grup Sreci Liderlik Prof

  • Slides: 19
Download presentation
ÜNİTE 9 Örgütsel Davranışta Grup Süreci: Liderlik Prof. Dr. Cevat ELMA

ÜNİTE 9 Örgütsel Davranışta Grup Süreci: Liderlik Prof. Dr. Cevat ELMA

LİDERLİK Liderlik, geçmişten günümüze üzerinde çalışılan ve birçok araştırmacının da ilgisini çeken bir alan

LİDERLİK Liderlik, geçmişten günümüze üzerinde çalışılan ve birçok araştırmacının da ilgisini çeken bir alan olmuştur. n Gösterilen bunca ilgiye rağmen liderlik kavramı hala tam olarak açıklanamamıştır. n

Liderlik n Liderlik kavramı ile ilgili bir görüş birliğinin oluşmamasının nedenleri; ¨ Çok boyutlu

Liderlik n Liderlik kavramı ile ilgili bir görüş birliğinin oluşmamasının nedenleri; ¨ Çok boyutlu olması ¨ Liderden beklentilerin farklılık göstermesi ¨ Birçok disiplinin ilgi alanına girmesi

Liderlik Nedir? Liderlik, amaçların ve vizyonun başarılmasına yönelik grubu etkileyebilme yeteneğidir. n Belirli hedeflere

Liderlik Nedir? Liderlik, amaçların ve vizyonun başarılmasına yönelik grubu etkileyebilme yeteneğidir. n Belirli hedeflere ulaşmak için kişi ve grupları eşgüdümleme ve isteklendirme yeteneğidir. n Bir grubu belli bir amaç etrafında toplayabilmektir. n

Liderlik Nedir? n Liderlik tanımlarının birçoğu genel olarak iki temel noktada birleşmektedirler. ¨ Bunlardan

Liderlik Nedir? n Liderlik tanımlarının birçoğu genel olarak iki temel noktada birleşmektedirler. ¨ Bunlardan ilki, liderliğin bir grup işlevi olmasıdır. ¨ Liderlik ancak iki veya daha fazla insan ilişkisi sürecinde söz konusudur.

Liderlik Nedir? n Liderlik tanımlarında ortak olan dört öğe; n Amaç: İnsanların bir küme

Liderlik Nedir? n Liderlik tanımlarında ortak olan dört öğe; n Amaç: İnsanların bir küme oluşturabilmeleri için ortaklaşa ulaşacakları hedeflerin, giderecekleri gereksinimlerin olması gerekir. Lider: Her kümenin bir lideri vardır. Bu lider, kişilik özellikleri ile öteki üyeleri etkiler. İzleyenler: Kümenin üyeleri, liderin kendine yaptığı etkiyi benimsediklerinde liderin izleyeni olurlar. Ortam: Liderlik, ancak elverişli ortamda oluşur. Ortamı, izleyenlerin yeterliği, küme içindeki koşullar, amaçların ulaşılabilirliği, izleyenlerin güdülenmesi, gönüllülüğü gibi değişkenler ortamı oluşturur. n n n

Lider Grubun tecrübelerini değerlendirip düzenleyen ve bu tecrübeler yoluyla grubun gücünden yararlanan kişidir. n

Lider Grubun tecrübelerini değerlendirip düzenleyen ve bu tecrübeler yoluyla grubun gücünden yararlanan kişidir. n Grubunu eşgüdümleyen, işlerini planlayan ve grubu adına konuşan kişidir. n Grubun bir üyesi olarak, diğer üyeler üzerinde olumlu ve güçlü bir etkide bulunan kişidir. n

Liderin Üç Temel Rolü Yol bulma: Zorlayıcı bir vizyon ve misyonu belirlemek ve gerçekleştirmek,

Liderin Üç Temel Rolü Yol bulma: Zorlayıcı bir vizyon ve misyonu belirlemek ve gerçekleştirmek, n Birleştirme: Çalışanları liderin vizyon, misyon ve stratejisiyle bütünleşmesini sağlamak, n Güç verme: Bireylerin uykuda olan yetenek, zeka ve yaratıcılıklarını harekete geçirecek şekilde davranmaktır. n

Liderde Olması Gereken Özellikler n n n n Örgütsel amaçlarla bireysel amaçları bütünleştirmek Üst,

Liderde Olması Gereken Özellikler n n n n Örgütsel amaçlarla bireysel amaçları bütünleştirmek Üst, ast ve aynı düzeydeki işgörenlerle olumlu bir iletişim ortamı sağlamak Örgütü başarıyla temsil etmek Örgüt içindeki biçimsel olmayan grupları çalıştırmak Astları örgütlemek Astların başarılarını objektif ölçütlerle değerlendirmek Gücünü dengeli bir şekilde kullanmak

Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar LİDER YÖNETİCİ Değişmeyle ilgilenir Yönlendiricidir Konuşma metnini kendisi yazar

Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar LİDER YÖNETİCİ Değişmeyle ilgilenir Yönlendiricidir Konuşma metnini kendisi yazar Moral otoriteye dayanır İzleyenlere mücadele ruhu aşılar Vizyon sahibidir Paylaşılmış amaca dayalı gücü vardır Güdüler İlham verir Aydınlatır Yapıyı koruma ile ilgilenir Yazılan konuşma metnini okur Bürokratik otoriteye dayanır Mutlu topluluğu korur Liste ve bütçe sahibidir Ödül ve cezaya dayalı gücü vardır Denetler Düzenler Eşgüdümler

LİDERLİK KURAMLARI n Özellikler Kuramı n Davranış Kuramı n Durumsallık Kuramları

LİDERLİK KURAMLARI n Özellikler Kuramı n Davranış Kuramı n Durumsallık Kuramları

Özellikler Kuramı 1800’lerin sonu ile 1940’lar arasındaki dönemde egemen olan bu kuramın hareket noktası

Özellikler Kuramı 1800’lerin sonu ile 1940’lar arasındaki dönemde egemen olan bu kuramın hareket noktası “lider olunmaz, ancak lider olarak doğulur” şeklinde özetlenebilir. n Özellikler kuramı liderlik davranışı gösterenlerin, kişisel özelliklerine önem veren liderlik kuramıdır. n

Özellikler Kuramı Bireyin sahip olduğu özellikler takipçilerini derinden etkilemektedir. n Bu özellikler, fiziksel özellikler,

Özellikler Kuramı Bireyin sahip olduğu özellikler takipçilerini derinden etkilemektedir. n Bu özellikler, fiziksel özellikler, düşünsel özellikler, duygusal özellikler, sosyal özellikler, konuşma, popülerlik, prestij, duyguların kontrolü, ekonomik statü vb. biçiminde sıralanabilir. n

Davranış Kuramı Davranış kuramı kapsamında, yer alan çalışmalar, daha çok liderin davranışları, davranışların bir

Davranış Kuramı Davranış kuramı kapsamında, yer alan çalışmalar, daha çok liderin davranışları, davranışların bir örüntüsü olarak liderlik biçimleri ve bunların grup üzerindeki olası etkileri üzerinde yoğunlaşmışlardır. n Bu yaklaşımı şekillendiren, Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi. Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün araştırmalarıdır. n

Davranış Kuramı n Ohio State Üniversitesi Çalışmaları ¨ Yapıyı kurma ¨ Anlayış gösterme n

Davranış Kuramı n Ohio State Üniversitesi Çalışmaları ¨ Yapıyı kurma ¨ Anlayış gösterme n Michigan Üniversitesi-Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün Çalışmaları ¨ Üretim/görev yönelimli yaklaşım ¨ İşgören/insan yönelimli yaklaşım

BLAKE AND MOUTON’UN YÖNETİM GÖZENEĞİ MODELİ İ L İ Ş K İ 9 D

BLAKE AND MOUTON’UN YÖNETİM GÖZENEĞİ MODELİ İ L İ Ş K İ 9 D A V R A N I Ş I 5 9, 1 9, 9 8 7 6 5, 5 4 3 2 1 1, 9 1, 1 1 2 3 4 5 6 GÖREV DAVRANIŞI 7 8 9

Durumsallık Kuramları Durumsallık kuramı, en uygun liderlik davranışının durumlara göre değişeceğini, her farklı durumda

Durumsallık Kuramları Durumsallık kuramı, en uygun liderlik davranışının durumlara göre değişeceğini, her farklı durumda bulunan kişi için farklı bir "liderlik" tarzı öneren ve uygulamaya yönelik bir yaklaşımdır. n Durumsallık kuramının genel varsayımı, değişik koşulların değişik liderlik tarzları gerektirdiğidir. n Lider ortamın özellik ve gereksinimlerine göre ortaya çıkar. n

Çağdaş Liderlik Kuramları Dönüşümcü Liderlik n Etkileşimci Liderlik n Paylaşılan Liderlik n Vizyoner Liderlik

Çağdaş Liderlik Kuramları Dönüşümcü Liderlik n Etkileşimci Liderlik n Paylaşılan Liderlik n Vizyoner Liderlik n Kültürel Liderlik n Karizmatik Liderlik n Etik Liderlik n Öğretimsel/Eğitimsel Liderlik n

TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER