NSAN HAKLARI KONU VII HAK VE ZGRLKLERN GELM

  • Slides: 12
Download presentation
İNSAN HAKLARI KONU VII HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİM SÜRECİMODERN İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

İNSAN HAKLARI KONU VII HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİM SÜRECİMODERN İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI - 2

Kuvvetler Ayrılığı (Montesquieu) 2

Kuvvetler Ayrılığı (Montesquieu) 2

Baron de Montesquieu �Ona göre özgürlüğün teminatı, kuvvetler ayrılığıdır. �Farklı ülkelerin hükümet sistemlerini incelemesinin

Baron de Montesquieu �Ona göre özgürlüğün teminatı, kuvvetler ayrılığıdır. �Farklı ülkelerin hükümet sistemlerini incelemesinin sonucunda o dönemki İngiliz hükümet sistemine benzer bir yönetim biçimi önermiştir. �Bu sistemin özgürlüğü sağlayan yanı, İKTİDARIN SINIRLANMASI ve BÖLÜNMÜŞ OLMASIDIR. �İktidarın bölünmediği yerde özgürlükten söz edilemez. 3

İngiltere’de Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi (17. ve 18. yüzyıllar) �Temel İngiliz Haklar Belgeleri: �

İngiltere’de Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi (17. ve 18. yüzyıllar) �Temel İngiliz Haklar Belgeleri: � 1215 tarihli Magna Carta Libertatum � 1628 Haklar Dilekçesi (Petition of Rights) � 1679 Habeas Corpus Act(Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği) � 1689 Haklar Bildirisi (Bill of Rights) � 1656 İhanet Suçu Yargılama Yasası (Treason Trial Act) � 1701 Act of Settlement �Bu belgelerin ortak özelliği, kapsamlı bir insan hakları listesi sunmaktan çok, kralın yetkilerini aristokrasi ve burjuvazi lehine sınırlandırmalarıdır. �Ancak zamanla bu baştaki amacını aşarak hak belgeleri olarak kavranmışlardır. 4

Amerika’da (ABD) Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi (18. yüzyıl) �Temel Amerikan Haklar Belgeleri: � 1765

Amerika’da (ABD) Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi (18. yüzyıl) �Temel Amerikan Haklar Belgeleri: � 1765 Haklar Bildirisi (Bill of Rights) � 1776 Virginia Haklar Bildirisi � 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (hayat, hürriyet, mutluluğa erişme hakkı) � 1776 Pennsylvania Anayasası � 1780 Massachuseth Anayasası � 1787 ABD Anayasası �Söz konusu belgelerde ortak eğilim, bireyin özgürlüklerinin devletin olası müdahalelerine karşı korunması için yazılı olarak düzenlenmesidir. �Klasik liberalizmden, özellikle Locke’un görüşlerinden etkilenilmiştir. 5

Fransa’da Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi (18. yüzyıl) �En önemli belge 1789 tarihli Fransız İnsan

Fransa’da Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi (18. yüzyıl) �En önemli belge 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’dir. 6

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi �Özellikler: 1 - Düzenlenen hak ve özgürlükler bakımından

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi �Özellikler: 1 - Düzenlenen hak ve özgürlükler bakımından doğal haklar anlayışını yansıtır. -“insanlar haklar ve özgürlükler bakımından eşittir. . . ” -Siyasal birleşmenin, toplumun ve devletin amacı insan haklarının korunmasıdır. 7

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 2 - Çekirdek haklar: �Özgürlük �Güvenlik (kişi) �Mülkiyet

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 2 - Çekirdek haklar: �Özgürlük �Güvenlik (kişi) �Mülkiyet �Baskıya karşı direnme hakkı 8

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 3 -Özgürlüğün tanımı: Özgürlük, “başkasına zarar vermeyen herşeyi

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 3 -Özgürlüğün tanımı: Özgürlük, “başkasına zarar vermeyen herşeyi yapabilme serbestisi”dir. (1924 T. C. Anayasası’nda aynı tanım yer alacaktır). Özgürlüğün sınırları ancak yasa ile belirlenir. 4 -Egemenliğin kaynağı ulustur. Yasa, genel iradenin ifadesidir. (Rousseau) 5 -Bildiride devletin erklerinden yasamanın öne çıkarıldığı görülür. 6 -Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. 7 -Mülkiyet hakkına “kutsallık” atfedilmektedir. (Burjuvazinin çıkarlarına uygun şekilde. . . ) 9

Sosyal ve Ekonomik Hakların Ortaya Çıkışı �Bu hakların ortaya çıkışını asıl olarak tetikleyen, on

Sosyal ve Ekonomik Hakların Ortaya Çıkışı �Bu hakların ortaya çıkışını asıl olarak tetikleyen, on sekizinci yüzyıl sonlarında İngiltere’de başlayıp daha sonra Batı Avrupa’da kendini gösteren sanayi devrimidir. �Aristokrasi-Burjuvazi çekişmesinin yerini Burjuvazi-İşçi sınıfı çekişmesi almıştır. �Ortaya çıkış nedenleri: �Ağır ve insan onuruna aykırı çalışma koşulları (koşul ve zaman bakımından) �Ödenen çok düşük ücretler (dengesiz iş akdi) �İş ve işçi güvenliğinden mahrumiyet

Sosyal ve Ekonomik Hakların Ortaya Çıkışı �Temel Sorunlar: �Fransız Devrimi ile yerleşen klasik liberalizm

Sosyal ve Ekonomik Hakların Ortaya Çıkışı �Temel Sorunlar: �Fransız Devrimi ile yerleşen klasik liberalizm ve insan hakları anlayışının; � Ortaya çıkan yeni sorun ve eşitsizlikleri karşılamaktan uzak olması. � Toplumun zayıf kesimlerinin sorunlarını ve toplumsal gerçekliği görmezden gelmesi. � Yasa önünde eşitlik ilkesinin, maddi eşitliği dışladığı için toplumun zayıf kesimleri için bir anlam ifade etmemesi � Sözleşme özgürlüğü ilkesinin, ancak eşit taraflar arasında gerçek bir insan hakkı niteliği kazanabileceğinden, eşitsizliğin zayıf tarafı olan işçilerin, sermaye sahipleri karşısında bu “hakkı” gerçek anlamda kullanamaması

Sosyal ve Ekonomik Hakların Ortaya Çıkışı � 1847 yılında yaşanan ekonomik bunalımın sonucunda Batı

Sosyal ve Ekonomik Hakların Ortaya Çıkışı � 1847 yılında yaşanan ekonomik bunalımın sonucunda Batı Avrupa’da 1848 Devrimleri gerçekleşmiş, bu devrimin ardından yapılan anayasal ve yasal düzenlemelerle, klasik hakların, sosyal ve ekonomik birtakım haklarla desteklenmesi benimsenmiştir. � 19. yüzyılda sosyal ve ekonomik haklara yer veren tek anayasa 1848 tarihli Fransız Anayasası’dır. �Sosyal ve ekonomik hakların anayasalarda çokça yer alması İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. �İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletin toplumun zayıf kesimlerini korumak adına ekonominin işleyişine müdahale etmeyi bir yöntem olarak benimsediği “sosyal devlet” ya da “refah devleti” anlayışının da liberal dünyada benimsendiği görülmüştür.