NROD A MENINY V POLITIKE NROD Nrod spoloenstvo

  • Slides: 19
Download presentation
NÁROD A MENŠINY V POLITIKE

NÁROD A MENŠINY V POLITIKE

NÁROD � Národ = spoločenstvo ľudí, ktoré spája spoločná história, kultúra, zvyky, tradície, spoločný

NÁROD � Národ = spoločenstvo ľudí, ktoré spája spoločná história, kultúra, zvyky, tradície, spoločný jazyk, príp. špecifický vzťah k náboženstvu. http: //ocw. mit. edu/ans 7870/21 f. 027/yokohama/image/Y 0130_Five. Nations_s. jpg

� Národ je spoločenstvo ľudí, ktorí majú väčšinou spoločné aj priestorové umiestnenie. (znamená to,

� Národ je spoločenstvo ľudí, ktorí majú väčšinou spoločné aj priestorové umiestnenie. (znamená to, že národ pokladá nejaké územie sa svoje teritórium) http: //mapas. owje. com/img/Mapa-de-la-Antigua-Palestina-Palaestina-5431. jpg

� prvoradým záujmom národa je právo na sebaurčenie. http: //oskole. sk/userfiles/image/dejepis/revolucia/reorganizacia 5. jpg

� prvoradým záujmom národa je právo na sebaurčenie. http: //oskole. sk/userfiles/image/dejepis/revolucia/reorganizacia 5. jpg

Právo na sebaurčenie � národ si svoju organizačnú štruktúru (formu štátu, podobu štátnej moci)

Právo na sebaurčenie � národ si svoju organizačnú štruktúru (formu štátu, podobu štátnej moci) aj vlastné aktivity (prijímanie a výkon zákonov) vytvára a riadi sám, bez toho, aby mu do toho zasahovali iné subjekty. http: //www. emersonkent. com/images/the_fourteen_points. jpg

Koncepcie národa � Politická koncepcia – vychádza z Francúzskej revolúcie; národ = obyvatelia žijúci

Koncepcie národa � Politická koncepcia – vychádza z Francúzskej revolúcie; národ = obyvatelia žijúci na území určitého štátu � Kultúrna koncepcia – vzniká v Nemecku; národ = skupina ľudí, ktorých spája spoločná história, jazyk, kultúra. . . http: //www. rjgeib. com/thoughts/french/liberty. jpg

� Národné vedomie – pocit spolupatričnosti a vnímanie spoločných národných čŕt konkrétneho národa. http:

� Národné vedomie – pocit spolupatričnosti a vnímanie spoločných národných čŕt konkrétneho národa. http: //img. aktuality. sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/RETERS /hokej_srcr_vitazstvo 2_reuters. jpg

 Národné záujmy tri oblasti: 1) Kultúrne záujmy - vytváranie národných kultúrnych inštitúcií -

Národné záujmy tri oblasti: 1) Kultúrne záujmy - vytváranie národných kultúrnych inštitúcií - úlohou je rozvíjať národnú kultúru, umenie, školský systém a vzdelanie (napr. Matica slovenská). http: //blog. sme. sk/blog/2678/165643/MAT-01. jpg

2) Štátoprávne záujmy: - predpokladom realizácie národných záujmov je vytvorenie národného štátu. - vytváranie

2) Štátoprávne záujmy: - predpokladom realizácie národných záujmov je vytvorenie národného štátu. - vytváranie vlastných správnych orgánov http: //www. modernidejiny. cz/Public. Files/User. Files/image/Prameny/02_CSR_1 918 -1938/800 x 800_Martinska_deklarace. jpg

� 3) Ekonomické záujmy – snaha o dosiahnutie blahobytu pre príslušníkov svojho národa. http:

� 3) Ekonomické záujmy – snaha o dosiahnutie blahobytu pre príslušníkov svojho národa. http: //www. unitedliberty. org/files/images/bs_Greetings_fr om_the_Welfare_State. jpg

Súčasné problémy národov: � potreba (racionálne a demokraticky) skĺbiť požiadavku národnej identity a medzinárodnej

Súčasné problémy národov: � potreba (racionálne a demokraticky) skĺbiť požiadavku národnej identity a medzinárodnej integrácie, http: //globalpeaceandconflict. files. wordpress. com/2012/0 3/europe-flag. jpg

Súčasné problémy národov: � vysťahovalectvo a prisťahovalectvo - vzniká tak národná kultúrna trauma -

Súčasné problémy národov: � vysťahovalectvo a prisťahovalectvo - vzniká tak národná kultúrna trauma - do národných kultúr a tradícií prenikajú rôzne cudzorodé prvky – nárast nacionalizmu v militantnej podobe (snaha o tzv. čistotu národa) � http: //www. ceskatelevize. cz/porady/103180 05479 -tenkrat-nabalkane/411235100021003/

MENŠINY V POLITIKE � menšina = zoskupenie jednotlivcov, ktoré vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu

MENŠINY V POLITIKE � menšina = zoskupenie jednotlivcov, ktoré vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu nemá väčšinové postavenie. � Menšinou môže byť z hľadiska početnosti alebo vplyvu. https: //www. aiche. org/sites/default/files/images/orgentity/minorities_circle_574_ssk_17375509. jpg

V Ústave SR v čl. 33, 34 sú zakotvené práva národnostných menšín a etnických

V Ústave SR v čl. 33, 34 sú zakotvené práva národnostných menšín a etnických skupín: � � � príslušnosť ku ktorejkoľvek menšine, alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu občanom tvoriacim v SR národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon. občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj: a) právo na vzdelanie v ich jazyku b) právo používať jazyk v úradnom styku c) právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

Druhy menšín � Etnická/ národnostná menšina - je časť národa, ktorá sa ocitla na

Druhy menšín � Etnická/ národnostná menšina - je časť národa, ktorá sa ocitla na území iného národa. � v demokratických režimoch - rovnaké občianske práva ako väčšinová spoločnosť (napr. právo na rozvoj vlastnej kultúry jazyk, umenie, tradície) a vytvárajú si vlastné kultúrne a politické organizácie. http: //www 1. teraz. sk/usercontent/photos/0/7/9/4 -

Druhy menšín � Rasové menšiny – najproblémovejšie sú vzťahy medzi belochmi a černochmi. http:

Druhy menšín � Rasové menšiny – najproblémovejšie sú vzťahy medzi belochmi a černochmi. http: //readstuffwithme. files. wordpress. com/2013/01/apar theid-era. jpg

� Sexuálne menšiny – občania s odlišnou sexuálnou orientáciou. � v politickom živote sa

� Sexuálne menšiny – občania s odlišnou sexuálnou orientáciou. � v politickom živote sa usilujú o legislatívnu úpravu podmienok svojho života (právo na partnerské spolužitie a z toho vyplývajúce dedičské práva, právo adoptovať deti a podobne). http: //ipravda. sk/res/2011/06/04/thumbs/123384 duhovy-pochod-pride-bratislava-clanok. jpg

Druhy menšín � Náboženské menšiny � cieľ : snaha o dosiahnutie tolerancie medzi jednotlivými

Druhy menšín � Náboženské menšiny � cieľ : snaha o dosiahnutie tolerancie medzi jednotlivými náboženskými skupinami http: //www. secularism. org. uk/images/141104/large. jpg

Druhy menšín � Regionálne menšiny – vznikajú na základe špecifického postavenia obyvateľov určitej časti

Druhy menšín � Regionálne menšiny – vznikajú na základe špecifického postavenia obyvateľov určitej časti štátu. (ich postavenia môže vyplývať z toho, či daný región má alebo nemá rozvinutý priemysel, aké je náboženské, etnické alebo rasové zloženie obyvateľstva a pod. )