Nowa perspektywa finansowa 2014 2020 Zarys RPO 2014

  • Slides: 21
Download presentation
Nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 Zarys RPO 2014 -2020 v. 1 Toruń, lipiec 2013

Nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 Zarys RPO 2014 -2020 v. 1 Toruń, lipiec 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Układ osi RPO 2014 -2020 v. 1 TRUDNY WYBÓR Departament Zarządzania Funduszami i Projektami

Układ osi RPO 2014 -2020 v. 1 TRUDNY WYBÓR Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Układ osi RPO 2014 -2020 v. 1 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez

Układ osi RPO 2014 -2020 v. 1 Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo - EFS Oś priorytetowa 10. Solidarne społeczeństwo - EFRR Oś priorytetowa 11. Polityka miejska Oś priorytetowa 12. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna - EFS Oś priorytetowa 14. Pomoc techniczna - EFRR Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw Działanie 1. 1. Budowa

Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw Działanie 1. 1. Budowa i rozwój trwałych więzi społeczno-gospodarczych (PI 1. 2) (klastry w ramach IS) Działanie 1. 2. Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R i wykorzystania jej wyników (PI 1. 2) (B+R w przedsiębiorstwach) Działanie 1. 3. Rozwój i profesjonalizacja innowacyjnych usług Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie inteligentnego rozwoju (PI 1. 2) (wsparcie IOB działających w ramach IS) Działanie 1. 4. Wsparcie popularyzacji nauki i innowacji wśród mieszkańców regionu (PI 1. 2) („małe koperniki”) Preferowane będą projekty realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Regionu. Warunkiem uzyskania wsparcia jest realizacja działań w oparciu o zasadę CSR (Corporate Social Responsibility), czyli zarządzanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 2. 1. Promowanie przedsiębiorczości Poddziałanie 2.

Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 2. 1. Promowanie przedsiębiorczości Poddziałanie 2. 1. 1. Wsparcie tworzenia MŚP (PI 3. 1) (start up`s) Poddziałanie 2. 1. 2. Tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw (PI 3. 1) (inkubatory przedsiębiorczości) Działanie 2. 2. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 2. 2. 1. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług na rynkach międzynarodowych (PI 3. 2) (udział w targach) Poddziałanie 2. 2. 2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw (PI 3. 3) (wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) Poddziałanie 2. 2. 3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na rzecz zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu (PI 3. 4) (wsparcie IOB) Działanie 2. 3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu (PI 3. 1) (tereny inwestycyjne) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region Działanie 3. 1. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów

Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region Działanie 3. 1. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (PI 2. 2) (komercyjne e-usługi w przedsiębiorstwach) Działanie 3. 2. Publiczne usługi cyfrowe w regionie (PI 2. 3) (publiczne e-usługi) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 4. 1. Rozwój

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 4. 1. Rozwój niskoemisyjnego inteligentnego transportu publicznego na szczeblu regionalnym (PI 4. 5) (transport publiczny poza obszarami ZIT) Działanie 4. 2. Wzrost produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (PI 4. 1) (OZE – wytwarzanie, budowa/modernizacja zakładów do produkcji urządzeń OZE, dystrybucja ciepła z OZE, biokomponenty i biopaliwa) Działanie 4. 3. Poprawa efektywności energetycznej MŚP (PI 4. 2) (zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw, np. rekuperacja ciepła) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu Działanie 5. 1. Rozwój małej retencji i

Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu Działanie 5. 1. Rozwój małej retencji i nawodnień terenów rolnych (PI 5. 2) (różne formy małej retencji, np. przywrócenie obszarów podmokłych, wzrost ilości zadrzewień śródpolnych, podpiętrzenie małych rzek) Działanie 5. 2. Organizacja systemów wczesnego ostrzegania i ratownictwa (PI 5. 2) (zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku Działanie 6. 1. Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami

Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku Działanie 6. 1. Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami (PI 6. 1) (kompleksowe projekty z zakresu gospodarowania odpadami) Działanie 6. 2. Poprawa jakości wód poprzez inwestycje w sektorze wodno-ściekowym (PI 6. 2) (kanalizacja ściekowa i wodociągi) Działanie 6. 3. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6. 3. 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego (PI 6. 3) (kultura i zabytki) Poddziałanie 6. 3. 2. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych (PI 6. 4) (ochrona przyrody i turystyka) Działanie 6. 4. Poprawa jakości powietrza poprzez inwestycje w sektorze MŚP (PI 6. 5) (redukcja zanieczyszczeń powietrza generowanych przez przedsiębiorstwa) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działanie 7. 1. Infrastruktura drogowa

Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działanie 7. 1. Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7. 1. 1. Infrastruktura drogowa integralna z siecią TEN-T (PI 7. 2) (drogi) Poddziałanie 7. 1. 2. Obwodnice miast (PI 7. 2) (obwodnice miast poza ciągiem dróg krajowych) Działanie 7. 2. Infrastruktura transportu kolejowego (PI 7. 4) (infrastruktura kolejowa i zakup taboru) Działanie 7. 3. Infrastruktura transportowa z wykorzystaniem zasobów wodnych regionu (PI 7. 3) (transport multimodalny) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie Działanie 8. 1. Innowacyjna edukacja (PI 10. 1,

Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie Działanie 8. 1. Innowacyjna edukacja (PI 10. 1, 10. 3) Działanie 8. 2. Kształcenie przez całe życie (PI 10. 3) Działanie 8. 3. Młodzi na rynku pracy (PI 8. 6, 8. 7, 10. 1, 10. 3) Działanie 8. 4. Konkurencyjne kadry (PI 8. 7, 8. 9) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo (EFS) Działanie 9. 1. Rozwój ekonomii społecznej (PI 9.

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo (EFS) Działanie 9. 1. Rozwój ekonomii społecznej (PI 9. 8) Działanie 9. 2. Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu (PI 8. 5) Działanie 9. 3. Aktywne zawodowo i zdrowe społeczeństwo (PI 8. 10) Działanie 9. 4. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PI 9. 7) Działanie 9. 5. Wzrost spójności społecznej i wsparcie opieki nad osobami zależnymi (PI 8. 8, 9. 4) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 10. Solidarne społeczeństwo (EFRR) Działanie 10. 1. Wzmocnienie systemu opieki społecznej i

Oś priorytetowa 10. Solidarne społeczeństwo (EFRR) Działanie 10. 1. Wzmocnienie systemu opieki społecznej i zdrowotnej (PI 9. 1, 9. 3) (infrastruktura społeczna i zdrowotna) Działanie 10. 2. Infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji (PI 10. 4) (infrastruktura edukacyjna) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Polityka miejska (Oś 11) Polityka terytorialna Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (Oś 12) Departament

Polityka miejska (Oś 11) Polityka terytorialna Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (Oś 12) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

 Polityka miejska (Oś 11) Silna Metropolia Bydgosko-Toruńska (MB-T) (Działanie 11. 1) Wsparcie miast

Polityka miejska (Oś 11) Silna Metropolia Bydgosko-Toruńska (MB-T) (Działanie 11. 1) Wsparcie miast subregionalnych/regionalnych (Działanie 11. 2) Rozwój miast powiatowych (Działanie 11. 3) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 11. Polityka miejska Działanie 11. 1. Silna Metropolia Bydgosko-Toruńska (MB-T) Poddziałanie 11.

Oś priorytetowa 11. Polityka miejska Działanie 11. 1. Silna Metropolia Bydgosko-Toruńska (MB-T) Poddziałanie 11. 1. 1. Niskoemisyjny transport miejski (PI 4. 5) (tabor, infrastruktura transportowa, centra przesiadkowe, ITS, buspasy, ścieżki rowe) Poddziałanie 11. 1. 2. Wsparcie wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej (PI 4. 5) (oświetlenie miejskie, budownictwo pasywne, promocja oszczędności energii, wymiana źródła ogrzewania) Poddziałanie 11. 1. 3. Modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym (PI 4. 3) (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkaniowych wraz z przebudową systemów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE) Poddziałanie 11. 1. 4. Ochrona, promocja i rozwój zasobów kulturowych i turystycznych (PI 6. 3) (infrastruktura i promocja kultury, renowacja obiektów zabytkowych) Poddziałanie 11. 1. 5. Poprawa stanu środowiska miejskiego (PI 6. 5) (rekultywacja terenów zdegradowanych, zmiana dotychczasowych funkcji terenów, zielone tereny miejskie) Poddziałanie 11. 1. 6. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (PI 9. 2) (tereny inwestycyjne, rewitalizacja tkanki mieszkaniowej) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 11. cd. Polityka miejska Działanie 11. 2. Wsparcie miast subregionalnych/regionalnych Poddziałanie 11.

Oś priorytetowa 11. cd. Polityka miejska Działanie 11. 2. Wsparcie miast subregionalnych/regionalnych Poddziałanie 11. 2. 1. Niskoemisyjny transport miejski (PI 4. 5) Poddziałanie 11. 2. 2. Wsparcie wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej (PI 4. 5) Poddziałanie 11. 2. 3. Modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym (PI 4. 3) Poddziałanie 11. 2. 4. Ochrona, promocja i rozwój zasobów kulturowych i turystycznych (PI 6. 3) Poddziałanie 11. 2. 5. Poprawa stanu środowiska miejskiego (PI 6. 5) Poddziałanie 11. 2. 6. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (PI 9. 2) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 11. cd. Polityka miejska Działanie 11. 3. Rozwój miast powiatowych Poddziałanie 11.

Oś priorytetowa 11. cd. Polityka miejska Działanie 11. 3. Rozwój miast powiatowych Poddziałanie 11. 3. 1. Niskoemisyjny transport publiczny (PI 4. 5) Poddziałanie 11. 3. 2. Wsparcie wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej (PI 4. 5) Poddziałanie 11. 3. 3. Modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym (PI 4. 3) Poddziałanie 11. 3. 4. Ochrona, promocja i rozwój zasobów kulturowych i turystycznych (PI 6. 3) Poddziałanie 11. 3. 5. Poprawa stanu środowiska miejskiego (PI 6. 5) Poddziałanie 11. 3. 6. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (PI 9. 2) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 12. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną Działanie 12. 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza społeczności

Oś priorytetowa 12. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną Działanie 12. 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza społeczności lokalnych poprzez wsparcie organizacji pozarządowych (PI 9. 9) (tworzenie CLLD, aktywizacja organizacji pozarządowych) Działanie 12. 2. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (PI 9. 4) (tereny inwestycyjne, rewitalizacja tkanki mieszkaniowej) Działanie 12. 3. Lokalne inicjatywy edukacyjne (PI 9. 9) (zajęcia pozaszkolne) Działanie 12. 4. Tworzenie i wsparcie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (PI 9. 9) (lokalne wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Działanie 12. 5. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (PI 9. 4) (wsparcie lokalnej małej przedsiębiorczości charakterystycznej dla danego obszaru) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna - EFS Oś priorytetowa 14. Pomoc techniczna - EFRR

Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna - EFS Oś priorytetowa 14. Pomoc techniczna - EFRR Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urząd Marszałkowski

Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania