NOU 2016 17 P lik linje tte lft

  • Slides: 18
Download presentation
NOU 2016: 17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for

NOU 2016: 17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Utvalgets funn Utviklingshemmedes situasjon målt mot politiske mål og menneskerettigheter

Utvalgets funn Utviklingshemmedes situasjon målt mot politiske mål og menneskerettigheter

Generelle funn • Diskrimineres på en rekke samfunnsområder • Manglende selvbestemmelse • Manglende rettssikkerhet

Generelle funn • Diskrimineres på en rekke samfunnsområder • Manglende selvbestemmelse • Manglende rettssikkerhet • Manglende koordinering av velferdstjenester • Manglende målstyring, koordinering og gjennomføring fra departement og direktorat • Manglende statistikk og dokumentasjon

Helse og omsorg Mål og rettigheter • Alle skal ha et likeverdig og forsvarlig

Helse og omsorg Mål og rettigheter • Alle skal ha et likeverdig og forsvarlig helse- og omsorgstilbud • Tjenester skal utformes og tilrettelegges etter den enkeltes behov Utvalgets funn • Ikke tilpasset den enkeltes behov "Pakkeløsninger” (84 % av hjemmetjenestene er tilknyttet bofelleskap) • Ikke likeverdige helse- og omsorgstjenester • Manglende fokus på barns beste • Manglende rettssikkerhet

Bolig Mål og rettigheter • Alle skal bo i en bolig som tilfredsstiller den

Bolig Mål og rettigheter • Alle skal bo i en bolig som tilfredsstiller den enkeltes behov • Flest mulig skal kunne eie egen bolig (eierlinja) Utvalgets funn • Får ikke flyttet ut av foreldrehjemmet (16 % mellom 20 og 66 år bor hos foreldrene) • Kan ikke velge hvor, hvordan og med hvem de vil bo • Lever i store bofellesskap isolert fra folk flest (80 % i samlokaliserte boliger og bofellesskap) • Ca 10 % eier egen bolig mot 80 % av befolkningen som helhet

Tvang og makt Mål og rettigheter • Alle skal ha frihet til å ta

Tvang og makt Mål og rettigheter • Alle skal ha frihet til å ta egne valg • Tvangsbruk skal ikke være ulovlig, vilkårlig eller diskriminerende Utvalgets funn • Ikke nok støtte til egne handlinger og valg • Lover som åpner for omsorgstvang overfor utviklingshemmede er diskriminerende • Utsettes for ulovlig og vilkårlig tvang (Tilsyn viser avvik i 76 % av vedtak om tvang i perioden 2013 -2015)

Vergemål Mål og rettigheter • Skal ha frihet til å ta selvstendige valg •

Vergemål Mål og rettigheter • Skal ha frihet til å ta selvstendige valg • Skal få støtte og bistand til å utøve sin selvbestemmelse Utvalgets funn • Stor mangel på kunnskap om praksis • Loven sikrer ikke tilstrekkelig støtte til selvbestemmelse • Lovens tilgang til inngrep i utviklingshemmedes rettslige handleevne er i strid menneskerettighetene

Åtte løft for å oppfylle menneskerettigheter og politiske mål

Åtte løft for å oppfylle menneskerettigheter og politiske mål

Løft 1: Selvbestemmelse og rettsikkerhet For å styrke selvbestemmelse og rettssikkerhet: • Ta inn

Løft 1: Selvbestemmelse og rettsikkerhet For å styrke selvbestemmelse og rettssikkerhet: • Ta inn FN-konvensjonen (CRPD) i menneskerettsloven • Gratis rettshjelpstiltak • Rett til beslutningsstøtte – erstatte vergemål for voksne med beslutningsstøtte • Endring av regler om fratakelse av rettslig handleevne og bruk av tvang

Løft 2: Inkluderende og likeverdig opplæring For å oppnå likeverdig opplæring: • Skal undervises

Løft 2: Inkluderende og likeverdig opplæring For å oppnå likeverdig opplæring: • Skal undervises av lærere som andre elever • Krav til læringsmål, læreplaner og trygghet • Systemer for kartlegging av utbytte

Løft 2: Inkluderende og likeverdig opplæring For å oppnå økt inkludering: • Økt innsats

Løft 2: Inkluderende og likeverdig opplæring For å oppnå økt inkludering: • Økt innsats i PPT for tilpasset opplæring og inkluderende undervisning • Universell utforming av skolebygg • Utvalgets flertall foreslår en godkjenningsordning for permanente spesialklasser og –skoler • Utvalgets mindretall foreslår å avvikle alle permanente spesialklasser og –skoler

Løft 3: Arbeid for alle For å oppnå økt arbeidsdeltakelse: • Kommunalt ansvar å

Løft 3: Arbeid for alle For å oppnå økt arbeidsdeltakelse: • Kommunalt ansvar å sørge for tilrettelagt arbeid for alle (fødte uføre) • Grundig arbeidsevnevurdering • Varig oppfølgingstiltak med individuell støtte • Flere plasser med Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og forsøk med endrede rammebetingelser for å inkludere utviklingshemmede

Løft 4: God helse og omsorg For å sikre god helse og omsorg: •

Løft 4: God helse og omsorg For å sikre god helse og omsorg: • Krav til individuelt tilrettelagte tjenester, "pasienten i sentrum" • Styrke habiliteringstilbudet og samarbeidsavtaler om habilitering • Regelmessig og planlagt helseoppfølging • Synliggjøre plikt til å ta hensyn til barns beste • Kvalitetssikring av barneboliger og avlastningsboliger

Løft 5: Eget hjem For å sikre mulighet til å etablere seg i eget

Løft 5: Eget hjem For å sikre mulighet til å etablere seg i eget hjem, velge bosted og boform: • Plikt for kommunene å skaffe boliger til vanskeligstilte • Styrke Husbankens veiledning av kommunalt planarbeid • Nye vilkår for tilskudd og lån (maks 6 boliger i kommunale prosjekter) • Ny statlig planretningslinje for å sikre boliger til personer med nedsatt funksjonsevne

Løft 6: Kompetanse og kunnskap For å sikre forsvarlige og likeverdige tjenester: • Obligatoriske

Løft 6: Kompetanse og kunnskap For å sikre forsvarlige og likeverdige tjenester: • Obligatoriske grunnkurs for ansatte uten formell kompetanse • Etter- og videreutdanningstilbud til ansatte For å sikre kunnskapsbasert politikkutforming: • Styrket forskningsinnsats

Løft 7: Koordinerte tjenester For å sikre koordinerte tjenester: • Plikt for kommunene å

Løft 7: Koordinerte tjenester For å sikre koordinerte tjenester: • Plikt for kommunene å sikre koordinerte velferdstjenester

Løft 8: Målrettet styring For å sikre en målrettet og helhetlig politikk: • Tydeliggjøre

Løft 8: Målrettet styring For å sikre en målrettet og helhetlig politikk: • Tydeliggjøre pådriveransvaret • Regelmessig rapportering til Stortinget • Nasjonal plan for oppfølging av forpliktelsene i FNkonvensjonen (CRPD) • Kommunale planer for utviklingshemmede oppdateres for å oppfylle menneskerettighetene • Nytt fagorgan for å følge opp politikken for utviklingshemmede

Oppsummering Hverdag på lik linje med andre for utviklingshemmede • Lik tilgang på barnehage

Oppsummering Hverdag på lik linje med andre for utviklingshemmede • Lik tilgang på barnehage og skole med vekt på læring og trivsel som andre barn • Tilrettelagt jobb etter fullført utdanning • Eie egen bolig og velge hvor man vil bo og hvem man vil bo sammen med • Få helse- og omsorgstjenester etter behov • Rett til å bestemme selv gjennom beslutningsstøtte • Trygget mot tvang og makt • Levekår på lik linje med andre