Nota 3 Mengenal pasti masalah kajian Konsep utama

  • Slides: 44
Download presentation
Nota 3 Mengenal pasti masalah kajian

Nota 3 Mengenal pasti masalah kajian

Konsep utama • • • Apa itu masalah kajian dan mengapa ia penting? Dimana

Konsep utama • • • Apa itu masalah kajian dan mengapa ia penting? Dimana anda menjumpai “masalah? ” Bagaimana bezakannya daripada bahagian lain? ” Bolehkah dan patutkan masalah dikaji? Bagaimana masalah berbeza bagi kajian kuantitatif dan kualitatif? • Apakah lima elemen dalam bahagian pernyataan masalah? • Bagaimana menulis bahagian ini dalam kajian anda?

Kenapa masalah kajian itu penting? • Memantapkan kepentingan topik • Menimbulkan minat pembaca •

Kenapa masalah kajian itu penting? • Memantapkan kepentingan topik • Menimbulkan minat pembaca • Memfokus perhatian pembaca ke atas bagaimana kajian akan menambah literatur

Dimana masalah kajian diletakkan? • Pada bab pendahuluan: – Apakah isu atau masalah yang

Dimana masalah kajian diletakkan? • Pada bab pendahuluan: – Apakah isu atau masalah yang ingin ditangani? – Apakah pertimbangan dan concern dibelakang kajian? – Kenapa kajian ingin dijalankan? – Kenapa kajian ini penting?

Bagaimana ia berbeza dari bahagian lain? • Masalah kajian adalah isu atau masalah dalam

Bagaimana ia berbeza dari bahagian lain? • Masalah kajian adalah isu atau masalah dalam kajian • Topik kajian ialah bidang yang ingin dikaji. • Tujuan adalah tujuan atau objektif kajian • Soalan kajian adalah soalan yang ingin dicari jawapannya oleh pengkaji.

Perbezaan antara Topik, Masalah, Tujuan dan Persoalan kajian Umum Topik Masalah kajian Spesifik Pembelajaran

Perbezaan antara Topik, Masalah, Tujuan dan Persoalan kajian Umum Topik Masalah kajian Spesifik Pembelajaran jarak jauh Kurang pelajar Pernyataan tujuan Mengkaji mengapa pelajar tidak mengikuti PJJ di kelas komuniti Soalan Kajian Adakah penggunaan teknologi laman web dalam bilik darjah tidak menggalakkan pelajar mengikti pembelajaran jarak jauh?

Adakah masalah perlu dan boleh dikaji? • Bolehkah masalah dikaji? – Adakah anda mempunyai

Adakah masalah perlu dan boleh dikaji? • Bolehkah masalah dikaji? – Adakah anda mempunyai akses kepada lokasi kajian? – Adakah anda mempunyai masa, sumber dan kemahiran untuk menjalankan kajian? • Patutkah masalah dikaji? – Adakah ia menambah pengetahuan? – Adakah ia menyumbang kepada amalan?

Bagaimana masalah kajian berbeza untuk kajian kuantitatif dan kualitatif? GUna kuantitatif jika masalah kajian

Bagaimana masalah kajian berbeza untuk kajian kuantitatif dan kualitatif? GUna kuantitatif jika masalah kajian memerlukan anda • Mengukur pembolehubah • Mentaksir kesan pembilehubah ke atas hasil • Menguji teori atau penjelasan umum • Menggunakan hasil ke atas bilangan orang yang ramai Guna kualitatif jika masalah kajian memerlukan anda • Mempelajari tentang pandangan orang yang ingin dikaji • Menilai proses • Menjana teori berdasarkan perspektif peserta • Mendapatkan maklumat yang terperinci tentang bilangan orang atau tempat yang sedikit.

Lima elemen dalam pernyataan masalah URUTAN IDEA Topi. K Subject Area Isu pendidikan Bukti

Lima elemen dalam pernyataan masalah URUTAN IDEA Topi. K Subject Area Isu pendidikan Bukti kepada isu • A Concern • A Problem • Something that needs a solution • Evidence from the literature • Evidence from practical experiences Kekurangan dari segi bukti • In this body of evidence, what is missing? • What do we need to know more about? Apa yang diperolehi oleh audiens jika Kekurangan bukti diatasi How will addressing what we need to know help: – researchers – educators – policy makers – individuals like those in the study

5. 2 PERANCANGAN KAJIAN 1. Selepas topik kajian dikenalpasti, kita perlu menentukan tujuan, objektif,

5. 2 PERANCANGAN KAJIAN 1. Selepas topik kajian dikenalpasti, kita perlu menentukan tujuan, objektif, soalan dan hipotesis kajian. 2. Kedua, rancang kaedah dan tatacara kajian yang hendak dijalankan. 3. Rancangan kajian ini akan memberi gambaran tentang siapakah responden, apakah variabel, jenis data dan alat-alat kajian. 4. Setelah topik kajian dikenalpasti, pilih bentuk kajian yang sesuai sama ada kaedah kualitatif @ kuantitatif.

5. 2 PERANCANGAN KAJIAN 5. 2. 1 SOALAN & DATA KAJIAN 1. Soalan-soalan kajian

5. 2 PERANCANGAN KAJIAN 5. 2. 1 SOALAN & DATA KAJIAN 1. Soalan-soalan kajian adalah soalan-soalan yang kita tanya, jawapannya boleh digunakan untuk mencapai tujuan kajian dijalankan. 2. Soalan-soalan ini hanya boleh dijawab dengan menganalisis data kajian selepas data dikutip. Tatacara terperinci untuk melaksanakan kajian. 1. Tatacara Pengutipan Data 2. Analisis Data yang Dikutip 3. Pembentangan Dapatan Kajian

PENGENALAN : Tinjauan Literatur - bertujuan untuk kita memahami bidang kajian dengan lebih mendalam.

PENGENALAN : Tinjauan Literatur - bertujuan untuk kita memahami bidang kajian dengan lebih mendalam. - meliputi penjelasan tentang konsep penting, teori- teori yang berkaitan serta model dan prinsip yang dapat diamalkan dalam kajian kita. - memberi kita pengetahuan tentang kaedah kajian yang lebih sesuai dan juga masalah yang mungkin kita hadapi semasa kajian dilakukan.

MEMAHAMI BIDANG KAJIAN Langkah-langkah yanag akan kita ambil untuk meneliti literatur dan kajian berkaitan.

MEMAHAMI BIDANG KAJIAN Langkah-langkah yanag akan kita ambil untuk meneliti literatur dan kajian berkaitan. 1. Dapatkan bahan berkaitan daripada tesis dalam bidang kajian, jurnal, buku, internet, laporan kajian di Malaysia dsb. 2. Menyaring bahan-bahan ini yang berkait rapat dengan topik kajian dikelaskan mengikut bab kajian dan topik-topiknya. 3. Baca bahan yang disaring dan sediakan abstrak yang mengandungi nama pengarang, tahun kajian dijalankan, topik kajian, tempat kajian dijalankan, metodologi kajian, hasil kajian dan kesimpulannya.

4. Rekodkan maklumat sumber bahan seperti nama pengarang, tahun, topik artikal, penerbit dan tempat

4. Rekodkan maklumat sumber bahan seperti nama pengarang, tahun, topik artikal, penerbit dan tempat diterbitkan untuk menulis petikan dan rujukan dalam cadangan kajian. 5. Tinjauan literatur memerlukan banyak teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan.

Rumusan tentang Kajian Lepas - Apabila menganalisis kajian-kajian lepas, anda memberi perhatian kepada kronologi

Rumusan tentang Kajian Lepas - Apabila menganalisis kajian-kajian lepas, anda memberi perhatian kepada kronologi ( susunan ) kajian-kajian untuk menentukan perkaedahan atau dapatan kajian. - Anda perlu meneliti dan melaporkan kajian terkini ( dalam lingkungan lima tahun ) - Anda perlu memberi perhatian kepada skop, saiz sampel, reka bentuk, dan alat kajian, kaedah penganalisisan data dan dapatan kajian.

- Peringatan : banyak faktor yang memberi kesan kepada keputusan kajian. - Contoh :

- Peringatan : banyak faktor yang memberi kesan kepada keputusan kajian. - Contoh : saiz sampel yang kecil akan merendahkan kesahan luaran berbanding dengan saiz sampel yang besar. - Kaedah eksperimen boleh membuktikan sebab dan kesan bagi sesuatu fenomena. - Dalam rumusan daripada dapatan-dapatan kajian lepas, anda perlu menyatakan kajian mana yang menghasilkan dapatan-dapatan yang sama dan yang berbeza. - Seterusnya, anda perlu memberi pendapat dan membuat kesimpulan tentang kajian-kajian lepas yang ditinjau.

PERANCANGAN KAJIAN REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana: i. Sampel kajian

PERANCANGAN KAJIAN REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana: i. Sampel kajian dibahagikan kepada kumpulan ii. Apakah rawatan yang akan diberikan iii. Apakah dan bagaimanakah data dikutip

PERANCANGAN KAJIAN REKA BENTUK KAJIAN Kuantitatif 1. Eksperimen 2. Kuasi-eksperimen 3. Kolerasi 4. Tinjauan

PERANCANGAN KAJIAN REKA BENTUK KAJIAN Kuantitatif 1. Eksperimen 2. Kuasi-eksperimen 3. Kolerasi 4. Tinjauan Kualitatif 1. Teori grounded 2. Etnografi 3. Naratif Gabungan Kualitatif dan Kuantitatif 1. Kaedah bercampur 2. Kajian Tindakan

PERANCANGAN KAJIAN POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN 1. Populasi dan Sampel Kajian – “Populasi adalah

PERANCANGAN KAJIAN POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN 1. Populasi dan Sampel Kajian – “Populasi adalah kumpulan sasaran pengkaji, iaitu kumpulan kepada siapa hasil kajian akan digeneralisasikan”. Gay dan Airasian (2003) 2. Sampel Kajian – Responden-responden kajian yang dipilih mewakili populasi.

PERANCANGAN KAJIAN POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Pemilihan Sampel Rawak Mudah Rawak Berstrata Sistematik Kelompok

PERANCANGAN KAJIAN POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Pemilihan Sampel Rawak Mudah Rawak Berstrata Sistematik Kelompok

PERANCANGAN KAJIAN POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Rawak Mudah 1. 2. Persampelan Rawak Mudah (PRM)

PERANCANGAN KAJIAN POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Rawak Mudah 1. 2. Persampelan Rawak Mudah (PRM) – satu proses pemilihan sampel di mana semua individu dalam populasi tertentu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Langkah-langkah - i. Kenalpasti populasi & berikan definisinya. (e. g. Tahun 1) ii. Tentukan bilangan ahli populasi & senaraikan nama mereka (e. g. 250 orang) iii. Berikan turutan nombor (e. g. 000 – 249) iv. Tentukan saiz sampel (e. g. 50 orang @ 20%)

Rawak Berstrata 1. 2. Persampelan Rawak Berstrata (PRB) – satu proses pemilihan sampel iaitu

Rawak Berstrata 1. 2. Persampelan Rawak Berstrata (PRB) – satu proses pemilihan sampel iaitu populasi kajian dibahagikan kepada beberapa strata / kumpulan kecil: e. g. murid lelaki pandai (MLP) murid lelaki lemah (MLL) murid perempuan pandai (MPP) murid perempuan lemah (MPL) Langkah-langkah - i & ii. sama seperti PRM iii. Bahagikan populasi kpd strata tertentu (MLP, MLL, MPP, MPL) iv. Tentukan bil. Ahli populasi dlm setiap strata (MLP-50 org, MLL-70 org, MPP-100 org, MPL-30 org) v. Berikan no. kpd setiap ahli populasi dlm setiap strata (MLP 00 -49, MLL 00 – 69, MPP 00 – 99, MPL 00 – 29) vi. Tentukan saiz sampel setiap strata (10 org MLP, 14 orang MLL, 20 org MPP, 6 org MPL,

PERANCANGAN KAJIAN 5. 2. 3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Sistematik 1. Persampelan Sistematik (PS)

PERANCANGAN KAJIAN 5. 2. 3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Sistematik 1. Persampelan Sistematik (PS) – satu proses pemilihan sampel iaitu setiap ahli populasi diberikan nombor berturutan, dan sampel dipilih dengan mengambil ahli populasi yang bernombor dengan selang tertentu: e. g. nombor 5, 10, 15, 20…. . sehingga saiz sampel yang dikehendaki diperoleh. 2. Langkah-langkah - i, iii, iv sama seperti PRM v. Utk mendapatkan selang nombor, bahagikan saiz populasi dengan saiz sampel (e. g. 250 / 50 = 5) vi. Untuk mendapatkan sampel, kita boleh memilih ahli-ahli nombor 4, 9, 14, 19, …. 249; yang akhirnya kita akan dapat 50 orang murid sampel.

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Kelompok 1. Persampelan Kelompok(PK) – satu proses pemilihan sampel iaitu

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Kelompok 1. Persampelan Kelompok(PK) – satu proses pemilihan sampel iaitu ahli-ahli populasi berada dalam kumpulan-kumpulan tertentu, dan pemilihan sampel dibuat dengan: i. memilih beberapa kumpulan secara rawak ii. mengambil semua ahli daripada kumpulan sebagai sampel kajian.

INSTRUMEN KAJIAN 1. Pengutipan data kajian memerlukan instrumen kajian yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan

INSTRUMEN KAJIAN 1. Pengutipan data kajian memerlukan instrumen kajian yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan kajian. Proses pembinaan alat kajian terbahagi kepada dua bahagian. PEMBINAAN INSURUMEN KAJIAN Menentukan Objektif Menentukan Kandungan

PEMBINAAN INSTRUMEN KAJIAN Menentukan Objektif Sesuatu ujian perlu dibina mengikut objektifnya Objektif Tingkah Laku

PEMBINAAN INSTRUMEN KAJIAN Menentukan Objektif Sesuatu ujian perlu dibina mengikut objektifnya Objektif Tingkah Laku yang ingin diukur perlu dinyatakan dengan jelas dan ia hendaklah boleh dicapai. Menentukan Kandungan Ujian yang berkesan ialah ujian yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan kandungan yang tinggi, iaitu berupaya mengukur kandungan secara tekal dan tepat.

KEBOLEHPERCAYAAN Terdapat 3 jenis kebolehpercayaan iaitu: i. Kestabilan (stability) ii. Kesetaraan (equivalence) iii. Ketekalan

KEBOLEHPERCAYAAN Terdapat 3 jenis kebolehpercayaan iaitu: i. Kestabilan (stability) ii. Kesetaraan (equivalence) iii. Ketekalan dalaman (internal consistency) Kebolehpercayaan Kestabilan Kesetaraan Ketekalan Dalaman

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kestabilan Ialah ukuran ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel yang

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kestabilan Ialah ukuran ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel yang sama. Ini bermakna alat/ujian yang boleh dipercayai akan memberikan skor yang sama dari semasa ke semasa bagi responden yang sama.

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesetaraan Ialah ukuran kesetaraan antara skor bagi 2 ujian yang setara,

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesetaraan Ialah ukuran kesetaraan antara skor bagi 2 ujian yang setara, iaitu ujian yang berbeza, tetapi mengukur kandungan yang sama. Ujian yang boleh dipercayai akan memberikan skor yang sama sekiranya responden yang sama mengambil 2 ujian yang berbeza tetapi setara.

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Ketekalan Dalaman Ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian dengan

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Ketekalan Dalaman Ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian dengan skor separuh lagi ujian bagi ujian yang sama. Ujian yang boleh dipercayai akan memberikan skor yang sama bagi responden yang sama sekiranya ujian tersebut dibahagikan kepada 2 bahagian

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesahan Kandungan Ialah ukuran sejauh / setepat mana sesuatu ujian dapat

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesahan Kandungan Ialah ukuran sejauh / setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur kandungan bidang yang hendak diukur. Sekiranya kesahan kandungan rendah maka markah yang diperoleh tidak menunjukkan keupayaan sebenar responden bagi kandungan yang diukur.

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesahan Hubungan Kriteria Terdiri daripada 2 bentuk iaitu: i. Kesahan serentak

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesahan Hubungan Kriteria Terdiri daripada 2 bentuk iaitu: i. Kesahan serentak – sejauh mana sesuatu alat ukur itu berupaya menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan skor yang dihasilkan oleh alat lain yang diambil serentak. i. Kesahan ramalan – sejauh mana sesuatu alat ukur itu berupaya menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan skor yang dihasilkan oleh alat lain yang diambil kemudian.

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesahan Konstruk – Ukuran sejauh / setepat mana sesuatu ujian dapat

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN Kesahan Konstruk – Ukuran sejauh / setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk / gagasan berasaskan teori psikologi tertentu. e. g. alat yang dibina untuk mengukur konstruk “rajin” sepatutnya dapat mengukur konstruk itu dengan baik.

KAJIAN RINTIS 1. Kajian Rintis – Kajian yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan bertujuan

KAJIAN RINTIS 1. Kajian Rintis – Kajian yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan bertujuan untuk memastikan alat-alat kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin berlaku semasa kajian sebenar dijalankan.

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menurut Patta Bundu (2008: 6) dilakukan dengan ujian, observasi (Pengamatan), dan wawancara. a. Ujian/ soal selidik adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ia dilakukan untuk mengumpulkan maklumat dan data. ujian dilakukan pada awal penelitian, pada akhir setiap tindakan, dan akhir setelah diberikan treatment.

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA b. Pemerhatian adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan catatan terhadap apa

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA b. Pemerhatian adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan catatan terhadap apa yang menjadi sasaran. c. Temubual adalah tekhnik pengumpulan data/informasi tertentu yang dilaksanakan dengan teknik soal jawab secara lisan.

PENGANALISISAN DATA Data perlu dimasukkan ke dalam fail dan disemak sebelum analisis dibuat Analisis

PENGANALISISAN DATA Data perlu dimasukkan ke dalam fail dan disemak sebelum analisis dibuat Analisis data kualitatif dan kuantitatif adalah berbeza

MENGUKUR VARIABEL KAJIAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SIKAP

MENGUKUR VARIABEL KAJIAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SIKAP TERHADAP SEKOLAH GAYA PENGAJARAN GURU LATAR BELAKANG SOSIO EKONOMI IBU BAPA

PENGANALISISAN DATA KUALITATIF MENYEDIA DAN MENYUSUN DATA UNTUK DIANALISIS MENGHURAI DAN MEMBINA TEMA DARIPADA

PENGANALISISAN DATA KUALITATIF MENYEDIA DAN MENYUSUN DATA UNTUK DIANALISIS MENGHURAI DAN MEMBINA TEMA DARIPADA DATA MELAPORKAN DAPATAN KAJIAN MENAFSIRKAN DAPATAN KAJIAN SAHKAN KETEPATAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DAPATAN KAJIAN

KODKAN TEKS SEBAGAI HURAIAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM LAPORAN KAJIAN Iteratif KODKAN TEKS SEBAGAI TEMA

KODKAN TEKS SEBAGAI HURAIAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM LAPORAN KAJIAN Iteratif KODKAN TEKS SEBAGAI TEMA UNTUK DIGUNAKAN DALAM LAPORAN KAJIAN MENGEKODKAN DATA Serentak MENYEDIAKAN DATA UNTUK DIANALISIS MEMBACA DATA MENGUTIP DATA PROSES KUALITATIF PENGANALISISAN DATA

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 1. UBAH DATA KUALITATIF KEPADA KUANTITATIF BERI SKOR NUMERIK KEPADA SETIAP

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 1. UBAH DATA KUALITATIF KEPADA KUANTITATIF BERI SKOR NUMERIK KEPADA SETIAP RESPON PILIH PROGRAM KOMPUTER STATISTIK YANG AKAN DIGUNAKAN DATA SETIAP RESPONDEN KAJIAN DIMASUKKAN KE DALAM PENGKALAN DATA KOMPUTER

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 2. TENTUKAN UKURAN SETIAP VARIABEL KAJIAN YANG DIGUNAKAN ADAKAH DIUKUR GUNA

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 2. TENTUKAN UKURAN SETIAP VARIABEL KAJIAN YANG DIGUNAKAN ADAKAH DIUKUR GUNA SKOR SATU ITEM ? ADAKAH DIUKUR GUNA SKOR KOMPOSIT BEBERAPA ITEM ?

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 3. PROGRAMKAN KOMPUTER UNTUK BERIKAN KEKERAPAN BAGI SETIAP SKOR UNTUK MENYEMAK

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 3. PROGRAMKAN KOMPUTER UNTUK BERIKAN KEKERAPAN BAGI SETIAP SKOR UNTUK MENYEMAK JIKA TERDAPAT SKOR TERSALAH MASUK GEORGE MALLERY, 2001 – JIKA PENGKALAN DATA ADA DATA HILANG, GUNAKAN PURATA KUMPULAN BAGI MENGGANTIKAN DATA TERSEBUT PROGRAMKAN PENGIRAAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEMUA VARIABEL SEPERTI JUMLAH SKOR, SKOR PURATA, PERBEZAAN SKOR ATAU SKOR LOG

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 4. MEMILIH ANALISIS STATISTIK YANG SESUAI UNTUK MENJELASKAN PROFIL / LATAR

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF 4. MEMILIH ANALISIS STATISTIK YANG SESUAI UNTUK MENJELASKAN PROFIL / LATAR BELAKANG RESPONDEN DAN MENJAWAB SOALAN-SOALAN KAJIAN ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF MENJELASKAN CIRI-CIRI BERKAITAN SAMPEL DENGAN MENGGUNAKAN STATISTIK KEKERAPAN, PERATUS, MIN, DAN SISIHAN PIAWAI UNTUK JELASKAN PROFIL. LATAR BLKG RESPONDEN STATISTIK INFERENTIAL MENJELASKAN CIRI-CIRI BERKAITAN POPULASI DENGAN MENGGUNAKAN DATA STATISTIK LANJUTAN SEPERTI KUASA DUA, KORELASI, REGRESI, UJIAN-t, ANALISIS VARIANS DAN KOVARIANS UNTUK MENGUJI HIPOTESIS