Norsk fjernvarme sitt julemte Oslo 2 desember 2010

  • Slides: 25
Download presentation
Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010 Kristine Fiksen HVORDAN VIL FJERNVARMEPRISEN

Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010 Kristine Fiksen HVORDAN VIL FJERNVARMEPRISEN UTVIKLE SEG MOT 2020? BASERT PÅ ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

Hva påvirker fjernvarmeprisen • Kraftprisen – fire scenarioer • Drivere for endringer i nettleien

Hva påvirker fjernvarmeprisen • Kraftprisen – fire scenarioer • Drivere for endringer i nettleien • Grønne sertifikater

KRAFTPRISEN I 2020 Basert på rapporten: Challenges for Nordic Power: How to handle the

KRAFTPRISEN I 2020 Basert på rapporten: Challenges for Nordic Power: How to handle the renewable electricity surplus

Kraftmarkedet vil preges av store endringer de neste 10 årene • Energipolitikken har blitt

Kraftmarkedet vil preges av store endringer de neste 10 årene • Energipolitikken har blitt mer kompleks – Krevende integrasjon mellom marked, politikk, regulering og den generelle økonomien • Klimapolitikken setter klimaet for energipolitikken – Energisektoren står for en stor andel av klimagassutslippene i Europa, og klimapolitikken har satt mål for utslippsreduksjoner ved energiproduksjon og –bruk • Energimarkedene er mer integrerte – Nordisk kraftmarked er i stor grad integrert med økt effektivitet og forsyningssikkerhet – Eus energistrategi mot 2020 har som mål å bygge ut infrastruktur som sikrer integrerte energimarkeder Europa • Det nordiske energimarkedet er på vei inn i en ny formativ periode: – Beslutninger knyttet til energimarkedene de neste årene, vil få langvarige konsekvenser for det nordiske energisystemet – Beslutninger vil gjelde: investeringer i fornybar energi og overføringslinjer, forbruksendringer og utenlandskabler

Fornybardirektivet og utenlandskabler er kjernen i den nordiske kraftdebatten Fornybardirektivet Nasjonale krav til fornybarandel

Fornybardirektivet og utenlandskabler er kjernen i den nordiske kraftdebatten Fornybardirektivet Nasjonale krav til fornybarandel vil gi store investeringer i ny fornybar energi – Kravene til ny fornybar energi i de nordiske landene er høye selv med et eventuelt lavt mål for Norge SE: DK: FI: NO: 40 -> 50 % 17 -> 30 % 28 -> 38 % 58 -> ? % Utenlandskabler Det nordiske dilemma: RES er designet for et termisk kraftsystem • RES i termiske kraftsystem erstatter eksisterende produksjon • RES i det nordiske systemet vil i hovedsak komme i tillegg til eksisterende kapasitet Flere nye utenlandskabler er planlagt mellom Norden og Kontinentet/ UK – Termisk produksjon versus vannkraft – Behovet for fleksibilitet er økende

Fire framtidsscenarioer Viktige byggeklosser: • • • Klimapolitikk, fornybar energi og energieffektivitet Makroøkonomi Kraftkrevende

Fire framtidsscenarioer Viktige byggeklosser: • • • Klimapolitikk, fornybar energi og energieffektivitet Makroøkonomi Kraftkrevende industris framtid • • • Brensel- og CO 2 priser Markedsintegrasjon Teknologi

Forutsetninger for scenarioene 1. Politics work • EUs energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2025

Forutsetninger for scenarioene 1. Politics work • EUs energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2025 • Moderate brenselspriser • Moderat etterspørsel etter kraft • Pga moderat økonomisk vekst • Økt energieffektivisering • Eksportkapasitet mer enn dobles Use increased generation at home, or export? How much renewables do we get? Supply 2. Green growth • EU´s energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2020 • Høy etterspørsel eller kraft • Høy økonomisk vekst • Økt etterspørsel fra industrien • Elektrifisering av fossilt forbruk • Høye brenselspriser • Eksportkapasiteten mer enn dobles Higher demand for electricity Lower demand for electricity 3. Stagnation 4. Supply worries • Forsinkelser i fornybarutbygging, oppnår ikke EU • Eus energimål reduseres, redusert krav i Norden (NIMBY, krevende leverandørmarked, fokus på klimaendringer ikke grønt sertifikatmarked Norge-Sverige) • Lav økonomisk vekst, og sterk nedgang • Reduksjoner i atomkraft i Kina og India • Høy etterspørsel etter kraft: • Redusert etterspørsel etter kraft • Høy økonomisk ativitet • Lav økonomisk vekst • Elektrifisering av fossilt forbruk • Redusert etterspørsel fra industrien • Høy etterspørsel fra industri • Lave brenselpriser (karbonkompensasjon) • Eksportkapasiteten økes med ca 70 % Supply stagnation

The Nordics are likely to Experience a Large Surplus in the Coming Years (Results

The Nordics are likely to Experience a Large Surplus in the Coming Years (Results for 2020) export (2) Green Growth (1) Politics Work 23 TWh 46 TWh (3) Stagnation 28 TWh Ca 2010 ce n a l ba 7 TWh (4) Supply Worries import

Fire framtidsscenarioer og resulterende kraftpris Supply growth 1. Politics work 2. Green growth Kraftpris

Fire framtidsscenarioer og resulterende kraftpris Supply growth 1. Politics work 2. Green growth Kraftpris = 39 €/MWh Kraftpris = 50 €/MWh Higher demand for electricity Lower demand for electricity 4. Supply worries 3. Stagnation Kraftpris = 29 €/MWh Kraftpris = 77 €/MWh Supply stagnation

Price Difference Remains in Surplus Cases, Despite new Cables (1) Politics Work 2020 €

Price Difference Remains in Surplus Cases, Despite new Cables (1) Politics Work 2020 € 39 / MWh € 55 / MWh (2) Green Growth 2020 € 50/ MWh € 60 / MWh Nor. Ned 2 Nord. Link/Ger NSI + 5. 350 MW (3) Stagnation 2020 € 29 / MWh € 39 / MWh (4) Supply Worries 2020 € 77 / MWh € 75 / MWh Nord. Link/Ger Nor. Ned 2 + 3. 250 MW + 2. 550 MW And, in all cases: SK 4, Swe. Lit, Estlink 2; in addition to what is already installed: Nor. Ned, etc.

HVA PÅVIRKER NETTLEIEN FRAMOVER?

HVA PÅVIRKER NETTLEIEN FRAMOVER?

Hva påvirker nettleien? Øker: • Nettselskapene står overfor store investeringer: • • • Utbygging

Hva påvirker nettleien? Øker: • Nettselskapene står overfor store investeringer: • • • Utbygging av fornybar kraft som er mindre regulerbar enn dagens produksjon Økt behov for vedlikehold på grunn av gamle nett Vil en økende andel av overføringslinjer legges i kabel? Produksjon kan ikke pålegges store nettkostnader – vil man legge økte nettkostnader på kraftkrevende industri eller kun alminnelig forsyning? Utenlandskabler • • kan gi økte nettkostnader dersom de ikke er lønnsomme. Eventuelt høyere nettkostnader på kort sikt og lavere på lang sikt tilhørende nettforsterkninger i Norden kan gi økte nettkostnader før utenlandskabler settes i drift Reduserer: • • Utenlandskabler– dersom disse blir så lønnsomme at de også kan bidra til finansiering av innenlandske kabler AMS? Endrer • AMS kan gi effektprising for alle kunder slik man har for dagens timesmålte anlegg

Cable Revenues are Likely to Cover also Costs for Internal Grid Extension • •

Cable Revenues are Likely to Cover also Costs for Internal Grid Extension • • The direct cable revenue is substantial Estimates in the current Grid Development Plan indicate internal grid extension costs related to cables in the area of NOK 4 bn (€ 500 mill). This corresponds to an annualized cost of around € 30 mill to € 50 mill. This sum is clearly covered by the cable profit generated in Politics Work and Green Growth, and also by profits in Stagnation and Supply Worries after 2020 – Note that by 2020, there are only a few cables built in Stagnation and Supply Worries • • This calculation includes only congestion rent, not terms of trade, and does not take into account other benefits of cables or internal grid extensions Furthermore, our estimates on congestion rent are conservative – Does not include income due to unforeseen market fluctuations and shocks

HVA MED GRØNNE SERTIFIKATER? Støtte per k. Wh til produsenter av ny fornybar kraft

HVA MED GRØNNE SERTIFIKATER? Støtte per k. Wh til produsenter av ny fornybar kraft Pris per k. Wh for sluttbruker (alminnelig forsyning)

Kostnadene til vindkraft vil bestemme nivå på grønne sertifikater Kilde: NEP, 27 april 2010

Kostnadene til vindkraft vil bestemme nivå på grønne sertifikater Kilde: NEP, 27 april 2010 Det vil si at sertifikatprisen til produsentene av fornybar energi er lik kostnaden til vindkraft minus kraftprisen.

Estimat på sertifikatpriser til kraftprodusent og forbruker (1) Politics Work 2020 Norsk kraftpris: Grønne

Estimat på sertifikatpriser til kraftprodusent og forbruker (1) Politics Work 2020 Norsk kraftpris: Grønne sertifikat: • Støtte til produsent: • Pris forbruker: € 39/ MWh Norsk kraftpris: € 50 / MWh € 41/ MWh € 6, 3/ MWh Grønne sertifikat: • Støtte til produsent: • Pris forbruker: € 30/ MWh € 4, 7/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 45/ MWh (3) Stagnation 2020 Norsk kraftpris: Grønne sertifikat: • Støtte til produsent: • Pris forbruker: (2) Green Growth 2020 € 29 / MWh € 51/ MWh € 1, 5/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 31/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 55/ MWh (4) Supply Worries 2020 Norsk kraftpris: € 77 / MWh Grønne sertifikat: • Støtte til produsent: • Pris forbruker: € 3/ MWh € 0, 3/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 77/ MWh Antatt utbyggingskostnad for onshore vindkraft: € 80/ MWh

OPPSUMMERING

OPPSUMMERING

Fjernvarmeprisen som resultat av kraftpriser i 2020 • Framtidige priser vil være svært avhengig

Fjernvarmeprisen som resultat av kraftpriser i 2020 • Framtidige priser vil være svært avhengig av veivalg i energipolitikken framover, men et kraftoverskudd er sannsynlig • Sertifikatprisen vil bidra til å øke kraftprisen forbruker, men varierer avhengig av kraftprisen og hvor mye fornybar energi som bygges ut • Nettleien vil mest sannsynlig øke

Sluttkommentarer • I tillegg kan regulering endres, særlig ved svært høye kraftpriser • Avtaler

Sluttkommentarer • I tillegg kan regulering endres, særlig ved svært høye kraftpriser • Avtaler vil overstyre endringer i markedet – hvordan lage robuste priser som er koblet opp mot kraftpris og nettleie i endring?

www. t-cg. no

www. t-cg. no

EXSTRAS

EXSTRAS

Price effect of Cables is Moderate, and only partly offsets Wholesale price effect of

Price effect of Cables is Moderate, and only partly offsets Wholesale price effect of RES Starting Point RES Cables Politics Work Green Growth Stagnation Supply Worries

Nordic Market Effect: Renewables Decrease Prices 10 TWh decrease Prices by ca. € 4

Nordic Market Effect: Renewables Decrease Prices 10 TWh decrease Prices by ca. € 4 per MWh 10 TWh

Policy decisions affect value creation and distribution between stakeholders Illustrative General market effect Nordic

Policy decisions affect value creation and distribution between stakeholders Illustrative General market effect Nordic market effect Producers Income distribution effects Prices determined by Drivers Fuel prices Global economy and fuel markets CO 2 allowances RES investments Global, EU and Nordic climate policies MAIN AREA OF POLITICS Interconnectors Market reaction Consumers

It is Important to Consider the Price Effects for all Price Elements Illustrative Relevant

It is Important to Consider the Price Effects for all Price Elements Illustrative Relevant for other end-users Relevant for PII Relevant for Producers CO 2 Fuel prices RES Wholesale • + Cables +/- + RES Cables Tariffs + RES - Cables Subsidies While RES lowers prices on the spot market, it will increase tariffs and subsidies – RES is not for free! • While cables increase prices on the spot market, they are likely to lower tariffs (as surplus is re-distributed) and subsidies for renewables (as they increase spot market price)