Nizami rayonu 201 nmrli tam orta mktbin musiqi

  • Slides: 11
Download presentation
Nizami rayonu 201 nömrәli tam orta mәktәbin musiqi müәllimi Verdiyeva Samirә Qәşәm qızı. 201

Nizami rayonu 201 nömrәli tam orta mәktәbin musiqi müәllimi Verdiyeva Samirә Qәşәm qızı. 201

MÖVZU: Üzeyir Hacıbәylinin operettalarında xalq musiqisi

MÖVZU: Üzeyir Hacıbәylinin operettalarında xalq musiqisi

Standartlar: 1. 2. 2 Azәrbaycan bәstәkarlarının әsәrlәrindә muğamlardan vә digәr folklor musiqisindәn istifadәyә dair

Standartlar: 1. 2. 2 Azәrbaycan bәstәkarlarının әsәrlәrindә muğamlardan vә digәr folklor musiqisindәn istifadәyә dair biliklәrini şәrh edir. 2. 1. 1 Azәrbaycan bәstәkarlarının instrumental әsәrlәrinin bәdii nümunәlәrlә әlaqәsini şәrh edir. 3. 2. 1 Mahnını birsәsli vә xor tәrkibindә oxuyur.

Məqsəd : 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində istifadə olunmuş xalq musiqisinə dair biliklərini şərh edir.

Məqsəd : 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində istifadə olunmuş xalq musiqisinə dair biliklərini şərh edir. 2. Musiqi əsərlərinin bədii nümunələrlə əlaqəsini şərh edir. 3. Mahnını birsəsli oxuyur. İnteqrasiya Əd. 1. 1. 2 , H. B. 3. 2. 2.

İş üsulu : Venn diaqramı, müqayisә, müzakirә

İş üsulu : Venn diaqramı, müqayisә, müzakirә

 Üzeyir Motivasiya: Hacıbәylinin «O olmasın, bu olsun» (Mәşәdi İbad) musiqili komediyasında Mәşәdi İbad

Üzeyir Motivasiya: Hacıbәylinin «O olmasın, bu olsun» (Mәşәdi İbad) musiqili komediyasında Mәşәdi İbad vә Gülnazla Sәnәmin triosu dinlәnilir. Tәdqiqat sualı: Bu operettada hansı Azәrbaycan xalq rәqslәrindәn istifadә olunub?

Tapşırıq: «Mәşәdi İbad vә Rüstәm bәyin dueti» ilә «Darçını» rәqsinin oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini

Tapşırıq: «Mәşәdi İbad vә Rüstәm bәyin dueti» ilә «Darçını» rәqsinin oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini aydınlaşdır.

Darçın әdviyyatı

Darçın әdviyyatı

Tapşırıq: «Uzundәrә» Azәrbaycan xalq rәqsi ilә «Mәşәdi İbadın mahnısı» ndakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini

Tapşırıq: «Uzundәrә» Azәrbaycan xalq rәqsi ilә «Mәşәdi İbadın mahnısı» ndakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini aydınlaşdır.

 Xalqın Nәticә: yaratdığı folklyor musiqisindә professional bәstәkar yaradıcılığında istifadә olması bu әsәrin daha

Xalqın Nәticә: yaratdığı folklyor musiqisindә professional bәstәkar yaradıcılığında istifadә olması bu әsәrin daha maraqlı vә cәlbedici olmasına sәbәb olur. Bәstәkarlar hәmişә xalq musiqisindәn ilhamlanaraq yeni әsәrlәr , yeni musiqi obrazları yaratmışlar.

Yaradıcı tәtbiqetmә Şagirdlәrә Azәrbaycan xalq mahnısı « Ay qız sәnә mayilәm» karaoke vasitәsi ilә

Yaradıcı tәtbiqetmә Şagirdlәrә Azәrbaycan xalq mahnısı « Ay qız sәnә mayilәm» karaoke vasitәsi ilә öyrәdilir.