niepracujcych Toru 2018 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwj

  • Slides: 34
Download presentation
niepracujących Toruń, 2018

niepracujących Toruń, 2018

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Cel nadrzędny: Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Cel nadrzędny: Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Cele tematyczne: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 3

Struktura PO WER – podział alokacji

Struktura PO WER – podział alokacji

Działanie 1. 1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –

Działanie 1. 1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1. 1. 1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1. 1. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Działanie 1. 2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –

Działanie 1. 2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1. 2. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Poddziałanie 1. 2. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Grupa

Poddziałanie 1. 2. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Grupa docelowa: Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15 -29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1. 3. 1.

. . . Młodzież NEET? … czyli kto? NEET - ang. Not in Employment,

. . . Młodzież NEET? … czyli kto? NEET - ang. Not in Employment, Education or Training Osoba młoda w wieku 15 -29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); 8

Identyfikacja Potrzeb Co może zyskać osoba Zatrudnienie dla nawet 43% uczestników Uczestników (IPD) Doradztwo

Identyfikacja Potrzeb Co może zyskać osoba Zatrudnienie dla nawet 43% uczestników Uczestników (IPD) Doradztwo Zawodowe niepracująca w Programie Wiedza Edukacja Rozwój? Refundacja Kosztów Utworzenia Miejsca Pracy ZATRUDNIENIE Kursy i Szkolenia Zawodowe Pośrednictwo pracy Staże Zawodowe

Co może zyskać osoba niepracująca w Programie Wiedza Edukacja Rozwój? Dodatkowo: Asystent Osoby z

Co może zyskać osoba niepracująca w Programie Wiedza Edukacja Rozwój? Dodatkowo: Asystent Osoby z Niepełnosprawnością Dotacje na otwarcie firmy + doradztwo i szkolenia w tym zakresie refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska (np. w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem) pokrycie kosztów dojazdu do pracy i inne zajęcia w projekcie zapewnienie środków na zasiedlenie w nowym miejscu pobytu

Poddziałanie 1. 2. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Konkurs:

Poddziałanie 1. 2. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Konkurs: Projekty w realizacji Szczegółowe informacje: www. power. wup. torun. pl Realizowane projekty E-mail na adres [email protected] torun. pl

power. wup. torun. pl

power. wup. torun. pl

TWAJĄ NABORY! W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

TWAJĄ NABORY! W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania PUP (tryb pozakonkursowy) Działanie 8. 2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 8. 5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania PUP Cel działania: Zwiększenie

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania PUP Cel działania: Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia , osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Cel działania: Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Grupa docelowa: Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Typy projektów: Wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia – Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, studia uzupełniające (niestacjonarne). Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: staże, praktyki zawodowe, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez

Poddziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Typy projektów: Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego, realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES

TWAJĄ NABORY! W PROJEKTACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

TWAJĄ NABORY! W PROJEKTACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Cel działania: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Cel działania: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Grupa docelowa: osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne rolnictwa o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujące podjąć zatrudnienia poza rolnictwem

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Typy projektów: Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Typy projektów: Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowane zatrudnienie,

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Typy projektów: dodatek relokacyjny (maksymalnie 8 362, 09

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Typy projektów: dodatek relokacyjny (maksymalnie 8 362, 09 zł) bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym, wsparcie pomostowe.

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): Wszystkie podmioty z wyłączeniem

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Konkurs – Nabór wniosków trwa Konkurs Otwarty, nabory

Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe Konkurs – Nabór wniosków trwa Konkurs Otwarty, nabory realizowane są w turach miesięcznych Alokacja – ok. 13 mln zł.

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Program Banku Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Program Banku Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą ubiegać się: è absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, pozostający bez pracy; è studenci ostatniego roku studiów wyższych, pozostający bez pracy. è zarejestrowani bezrobotni. W ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" udzielane będą pożyczki na: è podjęcie działalności gospodarczej, gospodarczej è utworzenie przez osoby, które otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności utworzenie gospodarczej, stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – warunki:

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – warunki: è Wartość pożyczki: ~84. 413 tys. zł, (20 -krotność przeciętnej pensji w PL) è Oprocentowanie: na poziomie 0, 44% w skali roku, è Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące), è Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału: do 1 roku, è Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (uzupełniająca), w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy: è Wartość pożyczki: do ok. 25, 3 tys. zł. (6 -krotność przeciętnej pensji w PL) è Oprocentowanie stałe i w skali roku wynosi: 0, 44%. è Okres spłaty: nie dłużej niż 3 lata. Zabezpieczenie pożyczki Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II - Pośrednicy Polska Fundacja Przedsiębiorczości www. pfp.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II - Pośrednicy Polska Fundacja Przedsiębiorczości www. pfp. com. pl tel. 52 320 91 06 e-mail: wws. [email protected] com. pl

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II - Pośrednicy Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego www.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II - Pośrednicy Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego www. ecdf. pl tel. 61 22 61 340 e-mail: [email protected] pl

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy w Toruniu we Włocławku ul. Paderewskiego

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy w Toruniu we Włocławku ul. Paderewskiego 26 ul. Szosa Chełmińska 30/32 ul. Bulwary 5 b Tel. (52) 339 95 36 Fax. (52) 339 95 38 email: oddzial. bydgoszcz @wup. torun. pl tel: 56 669 -39 - 29 tel: 56 669 -39 -25 tel: 56 669 -39 -75 87 -800 Włocławek Tel. (54) 411 21 10 Fax. (54) 411 21 40 email: [email protected] torun. pl oddzial. wloclawek @wup. torun. pl

Dziękuję za uwagę Maciej Smolarek Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu tel. (56) 669 39

Dziękuję za uwagę Maciej Smolarek Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu tel. (56) 669 39 39 e-mail: [email protected] torun. pl www. wup. torun. pl