Nhn xt V hnh dng Cch trang tr

  • Slides: 26
Download presentation

NhËn xÐt: - VÒ h×nh d¸ng - C¸ch trang trÝ - Mµu s¾c

NhËn xÐt: - VÒ h×nh d¸ng - C¸ch trang trÝ - Mµu s¾c

H·y l¾ng nghe ®o¹n nh¹c sau vµ cho biÕ -Tªn bµi h¸t? Quê hương(Giang

H·y l¾ng nghe ®o¹n nh¹c sau vµ cho biÕ -Tªn bµi h¸t? Quê hương(Giang Nam) - Néi dung bµi h¸t? Thể hiện tình yêu quê hương - C¶m nhËn cña em vÒ bµi h¸t ®ã ?

§ã lµ nh÷ng c¶m xóc d¹t dµo cña mét ng êicon ®èi víi quª

§ã lµ nh÷ng c¶m xóc d¹t dµo cña mét ng êicon ®èi víi quª h ¬ngthÓ hiÖn trong ©m nh¹c. Cßn chóng ta th× sao? Chóng ta thÓ h·y hiÖn t×nh yªu quª h ¬ng®ã qua tranh vÏ ë bµi häc míi nhÐ !

Thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2011 Bài: 5 Vẽ tranh:

Thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2011 Bài: 5 Vẽ tranh:

1. T×m vµ chän néi dung ®Ò Hãy tµi: quan một số tranh, ảnh

1. T×m vµ chän néi dung ®Ò Hãy tµi: quan một số tranh, ảnh sau đây và cho biết tranh, ảnh có nội dung thể hiện đề tài nào? Đây là những bức tranh, ảnh thể hiện đề tài phong cảnh

Vậy ta có thể vẽ phong cảnh ở những vùng miền nào? Miền biển

Vậy ta có thể vẽ phong cảnh ở những vùng miền nào? Miền biển Thành phố Nông thôn Miền núi

Thảo luận nhóm Tìm hình ảnh phù hợp với từng vùng, miền: Nhóm 1

Thảo luận nhóm Tìm hình ảnh phù hợp với từng vùng, miền: Nhóm 1 : Vùng nông thôn Nhóm 2 : Miền núi Nhóm 3: Miền biển Nhóm 4: Thành thị

Miền núi: Thành thị: Vùng nông thôn: Đồng lúa, lũy tre, con sông, nhà

Miền núi: Thành thị: Vùng nông thôn: Đồng lúa, lũy tre, con sông, nhà cửa, cây, cỏ, rơm rạ, trâu, bò, …. Núi rừng, suối, cây cối, nhà sàn, nương rẫy, và các loại động vật, … Miền biển: Biển, bãi cát, sóng nước, tàu thuyền, chài lưới, tôm cá, . . Nhà cao tầng, con đường, các phương tiện giao thông, biển hiệu, cây cối, …

Lưu ý : - Khi vẽ tranh phong cảnh ta nên vẽ cảnh là

Lưu ý : - Khi vẽ tranh phong cảnh ta nên vẽ cảnh là chính, người và vật là phụ(làm cho tranh thêm sinh động hơn); - Cần làm rõ đặc điểm của từng vùng, miền.

2. Cách vẽ tranh : Nêu các bước tiến hành vẽ tranh theo đề

2. Cách vẽ tranh : Nêu các bước tiến hành vẽ tranh theo đề tài? Bước 1: Tìm và chọn nội dung đề tài. Vẽ khung hình; Bước 2: Tìm bố cục; Bước 3 : Vẽ hình; Bước 4: Vẽ màu.

Bước 1: Tìm và chọn nội dung đề tài. Vẽ khung hình

Bước 1: Tìm và chọn nội dung đề tài. Vẽ khung hình

Bước 2: Tìm bố cục Lưu ý: Khi tìm bố cục ta chỉ vẽ

Bước 2: Tìm bố cục Lưu ý: Khi tìm bố cục ta chỉ vẽ phác mảng

3. Thực hành Quan sát một số bài vẽ của các bạn học sinh

3. Thực hành Quan sát một số bài vẽ của các bạn học sinh trước em có nhận xét gì ? ( Về nội dung, bố cục, hình vẽ, màu săc) 1 3 2 4

Yêu cầu: Vẽ một bức tranh về đề tài Phong cảnh quê hương. Vẽ

Yêu cầu: Vẽ một bức tranh về đề tài Phong cảnh quê hương. Vẽ trên giấy A 4

4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ -Nội dung - Bố cục - Hình vẽ -

4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ -Nội dung - Bố cục - Hình vẽ - Màu sắc

 Tiếp tục hoàn thành bài vẽ nếu chưa hoàn thành xong; Đọc bài

Tiếp tục hoàn thành bài vẽ nếu chưa hoàn thành xong; Đọc bài mới: Bài 6: TTMT Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam ; Sưu tầm thêm tài liệu tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.