Nhiet liet chao mng quy thay co ti

  • Slides: 20
Download presentation
Nhieät lieät chaøo möøng quyù thaày coâ tôùi döï giôø vaø thaêm lôùp

Nhieät lieät chaøo möøng quyù thaày coâ tôùi döï giôø vaø thaêm lôùp

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán 1. Số bé bằng 3,

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán 1. Số bé bằng 3, số lớn bằng 5. Tỉ số của số bé và số lớn là:

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán 2. Trong tổ có 3

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán 2. Trong tổ có 3 bạn gái và 2 bạn trai. Tỉ số của số bạn gái và số bạn trai là :

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3. Tìm hai số đó. 5 - Bài toán cho biết gì ? 3 ( Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là ) 5 - Bài toán yêu cầu gì ? (Tìm hai số đó. )

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải: Ta có sơ đồ: ? Số bé: Số lớn: 96 ?

Bài giải: Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ? Ta cã s¬ ®å:

Bài giải: Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ? Ta cã s¬ ®å: Sè bÐ: Sè lín: ? Bước 2: Tìm tổng số phần bằng Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: nhau. Bước 3: Tìm giá trị một phần. Bước 4: Tìm số bé, tìm số lớn. 3 + 5 = 8 ( phần) Giá trị 1 phần là: 96 : 8 = 12 Số bé là: 12 x 3 = 36 Số lớn là: 12 96 x- 536= = 60 Đáp số: Số bé 36 ; Số lớn 60 96

Ta cã s¬ ®å: Cách 1: Bài giải : ? Sè bÐ: Sè lín:

Ta cã s¬ ®å: Cách 1: Bài giải : ? Sè bÐ: Sè lín: 96 Cách 2: ? Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b» ng. Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b» nhau lµ: 3 + 5 = 8 (phÇn) Giá trị 1 phần là: 96 : 8 = 12 Sè bÐ lµ: 96 : 8 x 3 = 36 Sè lín lµ: 96 – 36 = 60 12 x 5 = 60 §¸p sè: Sè bÐ: 36; Sè lín: 60

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Các bước giải bài toán: Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm giá trị một phần Bước 4: Tìm số bé, tìm số lớn.

Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở 2 của

Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở 2 của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có 3 bao nhiêu quyển vở ? Bài toán cho biết gì? ( Minh và Khôi có 25 quyển vở Số vở của Minh bằng 2 số vở của Khôi ) 3 Bài toán hỏi gì? ( Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? )

Ta có sơ đồ: Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng Bài giải :

Ta có sơ đồ: Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng Bài giải : ? quyển Minh: 25 quyển Kh «i: Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau Theo ? quyển sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 ( phần) Bước 3: Tìm giá trị Số vở Minh một phần. Giá trị của 1 phần là: 25: 5 10 (quyển) 25 : 5×=2 5=(quyển) Bước 4: Tìm số bé, tìm Minh là: Số vở của Khôi số lớn. 25 ( quyển) 15 (quyển) 5 x- 210= =10 Lưu ý: Khi trình bài giải có thể bước 2 và Đápbày số: Minh: 10 quyển vở gộp. bước 3. Khôi : 15 (quyển vở)

Ta có sơ đồ: Bài giải : ? quyển Minh: 25 quyển Kh «i:

Ta có sơ đồ: Bài giải : ? quyển Minh: 25 quyển Kh «i: ? quyển Cách 1: Cách 2: Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b» ng. Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b» nhau lµ: 3 + 5 = 8 (phÇn) Sè bÐ lµ: 96 : 8 x 3 = 36 Sè lín lµ: 96 – 36 = 60 12 x 5 = 60 §¸p sè: Sè bÐ: 36; Sè lín: 60

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Qua 2 bài toán, các em hãy nêu các bước giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm giá trị một phần. Bước 4: Tìm số bé, tìm số lớn.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 2 1. Tæng cña hai sè lµ 333. TØ sè cña hai sè 7®ã lµ T×m hai sè ®ã. Bài giải: Ta cã s¬ ®å: ? Sè bÐ: ? Sè lín: Theo s¬ ®å , tæng sè phÇn b» ng nhau lµ: 2 + 7 = 9 (phÇn) Sè bÐ lµ: 333 : 9 x 2 = 74 Sè lín lµ: 333 – 74 = 259 §¸p sè : Sè bÐ: 74 Sè lín: 259 333

4 5

4 5

Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Ta có sơ đồ: Tuổi em : ? 25 tuổi Tuổi anh : ? 10 tuổi Tuổi em ………… 15 tuổi Tuổi anh ………… 10 683954712 HẾT GiỜ

Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Một lớp học có 20 học sinh, trong đó số bạn trai bằng số bạn gái. Hỏi lớp học đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái ? a) 7 bạn trai, 13 bạn gái c) 12 bạn trai, 8 bạn gái b) 9 bạn trai, 11 bạn gái d) 8 bạn trai, 12 bạn gái

Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Nêu cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm giá trị một phần. Bước 4: Tìm số bé, tìm số lớn.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Dặn dò - Thuộc các bước giải. - Xem lại bài giải đã làm. - Làm bài trong VBT trang 62, 63. - Xem trước bài: Luyện tập

Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi !

Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi !