NHIET LIET CHAO MNG QUY THAY CO THAM

  • Slides: 9
Download presentation
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY CO THAM DÖÏ CHUYE N ÑEÀ Vạn Thắng,

NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY CO THAM DÖÏ CHUYE N ÑEÀ Vạn Thắng, thaùng 11 naêm 2018

ÖÙNG DUÏNG CO NG NGHEÄ THO NG TIN VEÀ VIEÄC VIEÁT BAÛN TIN CAÙC

ÖÙNG DUÏNG CO NG NGHEÄ THO NG TIN VEÀ VIEÄC VIEÁT BAÛN TIN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC

NHÖÕNG NOÄI DUNG TRÌNH BAØY A. Lyù do choïn chuyeân ñeà B. Thöïc traïng

NHÖÕNG NOÄI DUNG TRÌNH BAØY A. Lyù do choïn chuyeân ñeà B. Thöïc traïng C. Caùch tieán haønh D. Keát luaän.

A. LYÙ DO CHOÏN CHUYE N ÑEÀ • Những năm gần ñaây, việc ứng

A. LYÙ DO CHOÏN CHUYE N ÑEÀ • Những năm gần ñaây, việc ứng dụng Coâng nghệ thoâng tin (CNTT) vaøo dạy học vaø viết tin baøi ñang trở thaønh xu thế phaùt triển mạnh mẽ ở caùc trường học, goùp phần ñổi mới phương phaùp dạy học, naââng cao caùc hoạt ñộng giaùo dục. Đồng thời giuùp giaùo vieân khắc phục một số khoù khăn trong giảng dạy caùc moân học. Trong ñoù coù phần viết bản tin caùc hoạt ñộng giaùo dục trong nhaø trường.

 • B. THÖÏC TRAÏNG Giaùo vieân ñöôïc taäp huaán, boài döôõng moân CNTT

• B. THÖÏC TRAÏNG Giaùo vieân ñöôïc taäp huaán, boài döôõng moân CNTT neân öùng duïng toát vaøo vieäc soaïn giaùo aùn. • - Tuy nhieân, vieäc öùng duïng CNTT vaøo vieát tin, baøi ñöa leân trang Website coøn ít. • - Do phaàn lôùn giaùo vieân coøn nhieàu haïn cheá, chöa thaønh thaïo trong vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo vieát tin, keát hôïp vôùi hình aûnh caùc hoaït ñoäng giaùo duïc phuïc vuï cho baûn tin.

C. CAÙCH TIEÁN HAØNH • Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc tieâu baøi vieát (Choïn

C. CAÙCH TIEÁN HAØNH • Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc tieâu baøi vieát (Choïn noäi dung vaø ñöa ra yù töôûng cho baøi vieát) • Böôùc 2: Löïa choïn töø ngöõ moâ taû hoaït ñoäng giaùo duïc, xaùc ñònh noäi dung troïng taâm. • Böôùc 3: Löïa choïn hình aûnh thuyeát minh caùc hoaït ñoäng (Chuïp aûnh laøm tö lieäu cho baøi vieát). Ñöa vaøo folder ñaët teân cho file. • Böôùc 4: Soaïn tin treân khoå giaáy A 4 baèng MS Word; font chöõ Times New Roman; baûng maõ Unicode; côõ chöõ 14; daõn doøng ñôn (06 pt);

leà traùi 3 cm; leà phaûi 2 cm; leà treân 2 cm; leà döôùi

leà traùi 3 cm; leà phaûi 2 cm; leà treân 2 cm; leà döôùi 2 cm. • Böôùc 5: Ñoùng goùi saûn phaåm (baûn tin) goàm: File hình aûnh caùc hoaït ñoäng giaùo duïc, hoaëc taøi nguyeân aâm thanh hình aûnh ñoäng, clip… vaên baûn. • Böôùc 6: Ruùt kinh nghieäm (Caùch thieát keá, hieäu quaû baûn tin, caùc yù kieán boå sung. . . ) • • Löu yù: baûn tin phaûi ñaït töø 150 töø trôû leân.

D. KEÁT LUAÄN. Trong quaù trình söû duïng coâng ngheä thoâng tin ñeå hoaøn

D. KEÁT LUAÄN. Trong quaù trình söû duïng coâng ngheä thoâng tin ñeå hoaøn thaønh baûn tin, neáu caùc thaày coâ coá gaéng tìm toøi hoïc hoûi thì chaéc raèng ñoù khoâng laø vaán ñeà khoù khaên. Vaø vaán ñeà ñoù taïo ñöôïc höùng thuù cho vieäc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaûng daïy cuõng nhö chia seû tin töùc veà caùc hoaït ñoäng giaùo duïc trong nhaø tröôøng vaø hoaøn thaønh nhieäm vuï ñeà ra.

 Chaéc chaén raèng nhöõng noäi dung trong chuyeân ñeà hoâm nay chöa thaät

Chaéc chaén raèng nhöõng noäi dung trong chuyeân ñeà hoâm nay chöa thaät ñaày ñuû vaø toái öu, coù theå noù chæ mang chaát tham khaûo. Raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán chaân thaønh cuûa taát caû caùc ñoàng nghieäp ñeå ruùt kinh nghieäm cho nhöõng chuyeân ñeà tieáp theo. Xin chaân thaønh caûm ôn söï chuù yù theo doõi cuûa caùc quyù Thaày Coâ.