Nhiet liet chao mng qu thy c ve

  • Slides: 30
Download presentation
Nhieät lieät chaøo möøng quí thầy cô veà döï giôø Moân: Địa lí Lôùp:

Nhieät lieät chaøo möøng quí thầy cô veà döï giôø Moân: Địa lí Lôùp: 5 / 1

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi I. Kiểm

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi I. Kiểm tra bài cũ 1. Em hãy nêu vị trí của châu Phi? Châu Phi nằm ở phía Nam châu u và phía tây nam châu Á.

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi I. Kiểm

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi I. Kiểm tra bài cũ 2. Em hãy nêu đặc điểm khí hậu của châu Phi? Châu Phi có khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giới.

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi I. Kiểm

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi I. Kiểm tra bài cũ 3. Em hãy nêu đặc điểm của Hoang mạc Xa-ha-ra? Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở Bắc Phi, là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi

3/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Dân cư châu

3/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Dân cư châu Phi: Châu Phi Châu lục Diện tích (triệu km 2 ) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á 44 4054 (1) Châu Mĩ 42 941 Châu Phi 30 973 Châu u 10 732 (2) Ch Đại Dương 9 34, 3 Châu Nam Cực 14 Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục (1) Không kể dân số Liên bang Nga. (2) Kể cả dân số Liên bang Nga

3/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Dân

3/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Dân cư châu Phi Châu lục Châu Á Diện tích (triệu km 2) Dân số năm 2004 (triệu người) 44 4054(1) Châu Mĩ 42 941 Châu Phi 30 973 Châu u 10 732 (2) Châu Đại Dương 9 34, 3 Châu Nam Cực 14 1. Quan sát bảng số liệu cho biết dân cư châu Phi là bao nhiêu triệu người? 2. So sánh số dân của châu Phi với các châu lục khác?

2. Em có suy nghĩ gì về điều kiện sống của người dân châu

2. Em có suy nghĩ gì về điều kiện sống của người dân châu Phi? . 1. Mô tả đặc điểm bên ngoài của người châu Phi. 3. Người dân châu Phi chủ yếu sống ở 4. Dân cư châu Phi có đặc điểm gì những nổi bật? . vùng nào? .

3/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Dân

3/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Dân cư châu Phi: * Tăng nhanh nhất thế giới * Chủ yếu là chủng tộc da đen * Phân bố không đều

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 4/ Hoạt

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 4/ Hoạt động kinh tế:

4/ 1 Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi

4/ 1 Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Hoạt động kinh tế: ( 3 nhóm) Cho biết một số hoạt động kinh tế của người dân châu Phi? (Nhóm 1). 2 Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với các châu lục đã học? (Nhóm 2) 3 Đời sống người dân châu Phi còn có những khó khăn gì? (Nhóm 3)

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 4/ Hoạt

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 4/ Hoạt động kinh tế: Cho biết một số hoạt động kinh tế của người dân châu Phi. * Trồng cây công nghiệp nhiệt đới * Khai thác khoáng sản

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 4/ Hoạt

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 4/ Hoạt động kinh tế: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông của mỗi câu sau: a. Châu Phi là châu lục có nền kinh tế phát triển. S b. Châu Phi chỉ tập trung vào khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp nhiệt đới. Đ c. Đời sống của người dân châu Phi còn rất nhiều khó khăn. Đ Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì so với các châu lục đã học? Kinh tế chậm phát triển, chỉ tập trung vào trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Thu ho¹ch cµ phª ë ch©u Phi

Thu ho¹ch cµ phª ë ch©u Phi

p Cậ Ai Phi Vì sao các nước châu Phi lại có nền kinh

p Cậ Ai Phi Vì sao các nước châu Phi lại có nền kinh tế chậm phát triển? An-giê-ri Nam Chỉ trên lược đồ các nước có nền kinh tế phát triển hơn cả ở châu Phi ?

5. Ai Cập Hãy xác định vị trí của nước Ai Cập trên lược

5. Ai Cập Hãy xác định vị trí của nước Ai Cập trên lược đồ? Ai Cập có con sông nào chảy qua?

5/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Ai

5/ Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Ai Cập: Cho biết Ai Cập nổi tiếng với những công trình kiến trúc nào? Những công trình kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập là Kim tự tháp, tượng nhân sư, hải đăng Alecxandria. . .

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Em hãy

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Em hãy giới thiệu cho bạn bên cạnh nghe vài công trình kiến trúc của Ai Cập mà em đã tìm hiểu.

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 5. Ai

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi 5. Ai Cập Em hãy cho biết Ai Cập nổi tiếng về những công trình kiến trúc nào?

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Ai Cập:

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi Ai Cập: 5/ * * Nằm ở Bắc Phi Nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ và sản xuất bông.

Châu Phi * Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào :

Châu Phi * Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào : C. Da vàng A. Da trắng B. Da đen

* Hoạt động kinh tế chủ yếu ở Châu Phi là: A. Trồng cây

* Hoạt động kinh tế chủ yếu ở Châu Phi là: A. Trồng cây công nghiệp nhiệt đới C. Sản xuất nông nghiệp B. Khai thác khoáng sản

* Đất nước Ai Cập nằm vị trí nào ở Châu Phi? A. Bắc

* Đất nước Ai Cập nằm vị trí nào ở Châu Phi? A. Bắc Phi B. Trung Phi C. Nam Phi

* Đất nước Ai Cập là nơi có công trình kiến trúc cổ nổi

* Đất nước Ai Cập là nơi có công trình kiến trúc cổ nổi tiếng nào? A. Đền Ăng-co-vát B. Kim Tự Tháp C. Vạn lí Trường thành

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi * Dân

Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 Địa lý: Châu Phi * Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen. Các nước châu Phi mới chỉ tập trung trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản để xuất khẩu *Ai Cập nằm ở Bắc Phi, nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ và sản xuất bông.

Hàng 43 Gồm : Gồm 954 chöõ caù i: ii. Là : caù là

Hàng 43 Gồm : Gồm 954 chöõ caù i: ii. Là : caù là Cập con trình kênh nổi tiếng của 5: Gồm 6 caù chöõ i công : Ai nằm ở ñaâtiểng ukinh ? ởnước Hàng 1: cái: Là nước có tượng nhân Haøn. Hàng g 2: : Gồm 7 chữ chöõ caù : Đây Châu Phi………. . có tếsư? Ai Aiphát Cậptriển. ? Hàng 6: Gồm 6 chữ chậm cái: Đây là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới Töø khoaù 1 2 3 4 5 6 7 A I C Ậ P H Á P K I M T Ự T H C H U L Ụ C X U Y Ê B Ắ C P H I X A H A R A S Ô N G N II N Hàng 7: Gồm 7 chữ cái: Đây là con sông dài nhất thế giới Gôïi yù töø chìa khoùa : Ñaây laø oâ chöõ goàm 7 chöõ caùi: Là châu lục có nền kinh tế chậm phát triển nhất thế giới.